Chuyên đề Vận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu ảnh hưởng của mức sinh, mức chết đến phát triển ở Việt Nam

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỨC SINH, MỨC CHẾT VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3

I. Các khái niệm cơ bản 3

1. Khái niệm về mức sinh 3

2. Khái niệm về mức chết 3

3. Khái niệm về phát triển 4

II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê 5

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh mức sinh 5

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhằm phản ánh mức chết 9

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu phán ánh trình độ phát triển 13

III. Mối quan hệ giữa mức sinh, mức chết và phát triển 18

1. Mối quan hệ giữa mức sinh và phát triển 18

2. Mối quan hệ giữa mức chết và phát triển 20

3. Mối quan hệ giữa mức sinh, mứ chết và phát triển 21

IV. Phương pháp thống kê nghiên cứu mối quan hệ giữa mức sinh, mức chết và phát triển 32

1. Liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng 33

2. Liên hệ tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng 34

3. Liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức số lượng 36

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG VỀ MỨC SINH, MỨC CHẾT VÀ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM 37

I. Thực trạng biến động về mức sinh 37

1. Tỷ suất sinh thô (CBR) 37

2. Tỷ suất đặc trưng (ASFR) 39

3. Tổng tỷ suất sinh (TFR) 41

II. Thực trạng biến động về mức chết 44

1. Tỷ suất chết thô (CDR) và tỷ suất chết sơ sinh (IMR) 45

2. Tuổi thọ bình quân khi sinh (Eo) 49

III. Thực trạng biến động về trình độ phát triển 49

1. Thực trạng phát triển về kinh tế 50

2. Thực trạng phát triển về văn hoá xã hội 52

3. Thực trạng phát triển chung 55

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC SINH MỨC CHẾT ĐẾN CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI) 56

I. Nguồn số liệu 56

1. Tổng điều tra dân số và nhà ở 1999 56

2. Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2001 57

3. Lựa chọn biến phân tích 57

II. Áp dụng mô hình hồi quy nghiên cứu tác động của các yếu tố phản ánh mức sinh mức chết đến chỉ số phát triển con người 58

Nhận xét và kiến nghị 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

doc72 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Vận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu ảnh hưởng của mức sinh, mức chết đến phát triển ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu ảnh hưởng của mức sinh, mức chết đến phát triển ở Việt Nam.doc
Tài liệu liên quan