Chuyên đề Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 3

I. Quá trình hình thành và phát triển 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.Tên địa chỉ của Công ty. 3

1.2. Thời điểm thành lập và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 3

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty bánh kẹo Hải Hà. 5

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật 6

1 . Đặc điểm tổ chức 6

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, xí nghiệp: 7

1.1.1. Hệ thống các phòng ban: 8

1.1.2. Hệ thống xí nghiệp thành viên: Công ty có 7 xí nghiệp thành viên: 8

2. Đặc điểm về lao động 10

3. Đặc điểm về sản phẩm 11

4. Thị trường 12

5. Đăc điểm về máy móc thiết bị 14

6. Đặc điểm về vốn: 15

PHẦN III: THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 17

I. Khái quát chung về chiến lược kinh doanh 17

1. Khái niệm về chiến lược sản phẩm 18

2. Phân loại chiến lược sản phẩm 19

3. Sự cần thiết phải hoạch định chiến lược sản phẩm 21

II. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 23

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 23

2. Chiến lược sản phẩm của công ty đã và đang thực hiện 26

3. Các nhân nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm của công ty 26

3.1. Các nhân tố về môi trường vĩ mô 26

3.1.1. Nhân tố kinh tế 26

3.1.2. Các yếu tố về chính trị pháp luật 27

3.1.3. Các nhân tố xã hội 28

3.1.4. Các nhân tố kỹ thuật công nghệ 29

3.1.6. Các nhân tố môi trường quốc tế 30

3.2. Môi trường cạnh tranh nội bộ ngành 30

3.2.1. Khách hàng 30

3.2.2. Đối thủ cạnh tranh 31

3.2.3. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu 33

3.2.4. Các đối thủ tiềm ẩn 34

3.2.5. Sản phẩm thay thế 34

III. Đánh giá chung 35

1. Những mặt mạnh: 35

2. Những hạn chế: 36

3. Nguyên nhân tồn tại 39

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 40

I. Phương hướng phát triển của công ty 40

1. Định hướng: 40

2. Mục tiêu 40

III. Giải pháp để xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo hải hà giai đoạn 2005-2008 44

1. Các giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiếm lược kinh doanh. 44

2- Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và bên ngoài Công ty 46

3. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược 47

4. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 49

5 . Các giải pháp hoàn thiện công tác kiếm soát xây dựng chiến lược. 50

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

 

doc56 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 2168 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008.doc
Tài liệu liên quan