Đề cương Khoa học tự nhiên 7

Câu 5: Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

- Hô hấp cung cấp O2 cho tế bào để tham gia các phản ứng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải loại CO2 ra khỏi cơ thể

Câu 6: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? nêu đặc điểm của mỗi nhóm ?

* Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học :

- Chất hữu cơ: Gluxit, lipit, prôtêin, vitamin, axit nuclêic

- Các chất vô cơ: muối khoáng, nước

* Căn cứ vào hoạt động biến đổi qua hoạt động tiêu hóa

- Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: Gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic

- Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước

Câu 7: Theo em ở tuổi thiếu niên có những biện pháp nào giữ gìn bộ xương phát triển tốt?

Các biện pháp cụ thể:

- Có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

- Tắm nắng.

- Rèn luyện thân thể, lao động vừa sức

- Ngồi học đúng tư thế.

 

docx2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương Khoa học tự nhiên 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG KHTN7 C©u 1: C¬ thÓ ng­êi gåm mÊy phÇn, lµ nh÷ng phÇn nµo? phÇn th©n chøa nh÷ng c¬ quan nµo? * C¬ thÓ ng­êi chia lµm 3 phÇn: §Çu, ch©n vµ ch©n tay. * PhÇn th©n: - khoang ngùc vµ khoang bông ®­îc ng¨n c¸ch bëi c¬ hoµnh + Khoang ngùc chøa tim phæi + Khoang bông chøa d¹ dµy, ruét, gan, hÖ bµi tiÕt( thËn, bãng ®¸i) vµ c¬ quan sinh s¶n C©u 2: Sù kh¸c nhau gi÷a x­¬ng tay vµ x­¬ng ch©n cã ý nghÜa g× ®èi víi sù ho¹t ®éng cña con ng­êi? - C¸c khíp cæ tay vµ bµn tay linh ho¹t ®¶m nhiÖm chøc n¨ng cÇm n¾m phøc t¹p trong lao ®éng cña con ng­êi - X­¬ng cæ ch©n vµ x­¬ng gãt ph¸t triÓn në vÒ phÝa sau lµm cho diÖn tÝch bµn ch©n lín ®¶m b¶o sù c©n b»ng v÷ng ch¾c cho t­ thÕ ®øng th¾ng C©u 3: M¸u gåm nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nµo? chøc n¨ng cña huyÕt t­¬ng vµ hång cÇu * M¸u gåm huyÕt t­¬ng (55%) vµ c¸c tÕ bµo m¸u (45%), c¸c tÕ bµo m¸u gåm hång cÇu, b¹ch cÇu vµ tiÓu cÇu * HuyÕt t­¬ng duy tr× m¸u ë tr¹ng th¸i láng ®Ó l­u th«ng dÔ dµng trong m¹ch; vËn chuyÓn c¸c chÊt dinh d­ìng c¸c chÊt cÇn thiÕt kh¸c vµ c¸c chÊt th¶i - Hång cÇu vËn chuyÓn «xi vµ CO2 C©u 4: HÖ tuÇn hoµn m¸u gåm nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nµo ? * Tim: - Nöa ph¶i( T©m nhÜ ph¶i vµ t©m thÊt ph¶i ) - Nöa tr¸i ( t©m nhÜ tr¸i vµ t©m thÊt tr¸I ) * HÖ m¹ch: - Vßng tuÇn hoµn nhá - Vßng tuÇn hoµn lín C©u 5: H« hÊp cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo víi c¬ thÓ sèng ? - H« hÊp cung cÊp O2 cho tÕ bµo ®Ó tham gia c¸c ph¶n øng cung cÊp cho mäi ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo vµ c¬ thÓ, ®ång thêi th¶i lo¹i CO2 ra khái c¬ thÓ C©u 6: C¸c chÊt trong thøc ¨n cã thÓ ®­îc ph©n nhãm nh­ thÕ nµo? nªu ®Æc ®iÓm cña mçi nhãm ? * C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o hãa häc : - ChÊt h÷u c¬: Gluxit, lipit, pr«tªin, vitamin, axit nuclªic - C¸c chÊt v« c¬: muèi kho¸ng, n­íc * C¨n cø vµo ho¹t ®éng biÕn ®æi qua ho¹t ®éng tiªu hãa - C¸c chÊt bÞ biÕn ®æi qua ho¹t ®éng tiªu hãa: Gluxit, lipit, pr«tªin, axit nuclªic - C¸c chÊt kh«ng bÞ biÕn ®æi qua ho¹t ®éng tiªu hãa: vitamin, muèi kho¸ng, n­íc Câu 7: Theo em ở tuổi thiếu niên có những biện pháp nào giữ gìn bộ xương phát triển tốt? Các biện pháp cụ thể: - Có chế độ dinh dưỡng hợp lý. - Tắm nắng. - Rèn luyện thân thể, lao động vừa sức - Ngồi học đúng tư thế. Câu 8: . Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng tham gia bảo vệ phổi tránh các tác nhân gây hại? * Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí: - Lông mũi, chất nhầy giữ các hạt bụi lớn nhỏ, lớp lông nhung quét chúng ra khỏi khí quản. - Nắp thanh quản đậy kín đường hô hấp cho thức ăn khỏi lọt vào khi nuốt. - Các tế bào lymphô ở các hạch amiđan, V. A tiết ra các kháng thể để vô hiệu hóa các tác nhân gây nhiễm. Câu 9: Nêu cấu tạo của mạch máu, mạch máu những chức năng nào quan trọng ? * Cấu tạo và chức năng mạch máu - Động mạch: Thành mạch có 3 lớp : mô liên kết, cơ trơn, biểu bì, lòng trong hẹp. Động mạch chủ lớn nhiều hơn động mạch nhỏ. - Chức năng: Đẩy máu từ tim đến các cơ quan. Vận tốc và áp lực lớn. - Tĩnh mạch: Thành mạch mỏng có 3 lớp: mô liên kết, cơ trơn, biểu bì. Lòng trong rộng có van 1 chiều. - Chức năng: Dẫn máu từ khắp các tế bào trở về tim. Vận tốc và áp lực nhỏ. - Mao mạch: Thành mạch có 1 lớp biểu bì mỏng. Lòng trong hẹp nhất. Nhỏ phân nhánh nhiều. - Chức năng: Trao đổi chất với tế bào.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 63 On tap_12299763.docx
Tài liệu liên quan