Đề cương môn học phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.

+ Sinh viên phải thực hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể đã được giảng viên trình bày trong đề cương môn học.

+ Thiếu điểm trong các tiêu chí đánh giá sẽ không có điểm hết môn.

+ Các bài tập phải nộp đúng hạn.

+ Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 20% số giờ lên lớp; không nghỉ quá 2 buổi thảo luận nhóm.

+ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

+ Giáo viên có thể thưởng điểm cho sinh viên có nhiều đóng góp cho môn học (cung cấp tài liệu, dịch thuật, những sáng kiến, đổi mới phương pháp học tập.). Điểm thưởng cộng vào điểm bài tập ở nhà hoặc vào kết quả điểm của cá nhân trong nhóm.

 

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 28/08/2013 | Lượt xem: 4100 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học phương pháp nghiên cứu công tác xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c phương phỏp trong tỡnh huống cụ thể khi nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm,cộng đồng, xó hội. Nội dung 6 Phương phỏp điều tra A1.Nhớ được cỏc nội dung cơ bản của phương phỏp. A2. Nhớ được cỏch sử dụng phương phỏp trong hoạt động nghiờn cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương phỏp và khả năng ỏp dụng phương phỏp trong quỏ trỡnh nghiờn cứu . B2. Nắm được tiến trỡnh của phương phỏp C1.Cú khả năng phõn tớch được nội dung cơ bản của phương phỏp . C2. Cú khả năng ỏp dụng được phương phỏp trong tỡnh huống cụ thể khi nghiờn cứu cỏ nhõn, cộng đồng, xó hội. Nội dung 7 Phương phỏp phõn tớch số liệu sẵn cú A1.Nhớ được cỏc nội dung cơ bản của phương phỏp. A2. Nhớ được cỏch sử dụng phương phỏp trong hoạt động nghiờn cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương phỏp và khả năng ỏp dụng phương phỏp trong quỏ trỡnh nghiờn cứu . B2. Nắm được tiến trỡnh của phương phỏp C1.Cú khả năng phõn tớch được nội dung cơ bản của phương phỏp . C2. Cú khả năng ỏp dụng được phương phỏp trong tỡnh huống cụ thể khi nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm ,cộng đồng, xó hội. Nội dung 8 Phương phỏp nghiờn cứu đỏnh giỏ và nghiờn cứu trường hợp A1.Nhớ được cỏc nội dung cơ bản của phương phỏp. A2. Nhớ được cỏch sử dụng phương phỏp trong hoạt động nghiờn cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương phỏp và khả năng ỏp dụng phương phỏp trong quỏ trỡnh nghiờn cứu . B2. Nắm được tiến trỡnh của phương phỏp C1.Cú khả năng phõn tớch được nội dung cơ bản của phương phỏp . C2. Cú khả năng ỏp dụng được phương phỏp trong tỡnh huống cụ thể khi nghiờn cứu cỏ nhõn, cộng đồng, xó hội. Nội dung 9 Phương phỏp phõn tớch và xử ly số liệu A1.Nhớ được cỏc nội dung cơ bản của phương phỏp. A2. Nhớ được cỏch sử dụng phương phỏp trong hoạt động nghiờn cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương phỏp và khả năng ỏp dụng phương phỏp trong quỏ trỡnh nghiờn cứu . B2. Nắm được tiến trỡnh của phương phỏp C1.Cú khả năng phõn tớch được nội dung cơ bản của phương phỏp . C2. Cú khả năng ỏp dụng được phương phỏp trong tỡnh huống cụ thể khi nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng, xó hội. Nội dung 10 Phương phỏp thực nghiệm. A1.Nhớ được cỏc nội dung cơ bản của phương phỏp. A2. Nhớ được cỏch sử dụng phương phỏp trong hoạt động nghiờn cứu cụ thể. B1.Hiểu được y nghĩa của phương phỏp và khả năng ỏp dụng phương phỏp trong quỏ trỡnh nghiờn cứu . B2. Nắm được tiến trỡnh của phương /phỏp C1.Cú khả năng phõn tớch được nội dung cơ bản của phương phỏp . C2. Cú khả năng ỏp dụng được phương phỏp trong tỡnh huống cụ thể khi nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng, xó hội. Nội dung 11 Một số kỹ năng cơ bản trong quỏ trỡnh nghiờn cứu CTXH , gồm: - Kỹ năng phỏng vấn, Nhớ được bản chất, cỏc yếu tố, cỏc kỹ năng cơ bản trong việc phỏng vấn. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cỏch vận dụng cỏc kỹ năng vào nghiờn cứu CTXH. C1. Cú khả năng phõn tớch được cỏc nội dung của kỹ năng. C2. Cú khả năng đỏnh giỏ được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiờn cứu. Nội dung 12 Kỹ năng truyền đạt (thụng đạt) A1.Nhớ được tiến trỡnh thụng đạt. A2. Nhớ được cỏc thành phần quan trọng của kỹ năng truyền đạt.. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cỏch vận dụng cỏc kỹ năng vào nghiờn cứu CTXH C1. Cú khả năng phõn tớch được cỏc nội dung của kỹ năng. C2. Cú khả năng đỏnh giỏ được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiờn Nội dung 13 Kỹ năng cảm nhận Nhớ được cỏc thành phần của kỹ năng cảm nhận. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cỏch vận dụng cỏc kỹ năng vào nghiờn cứu CTXH C1. Cú khả năng phõn tớch được cỏc nội dung của kỹ năng. C2. Cú khả năng đỏnh giỏ được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiờn Nội dung 14 Kỹ năng vóng gia Nhớ được đặc trưng, nhiệm vụ, kỹ năng, thỏi độ, những điều cần làm của vóng gia. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cỏch vận dụng cỏc kỹ năng vào nghiờn cứu CTXH C1. Cú khả năng phõn tớch được cỏc nội dung của kỹ năng. C2. Cú khả năng đỏnh giỏ được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiờn Nội dung 15 Kỹ năng cộng tỏc A1.Nhớ được mục đớch, cỏc đặc trưng trong cỏc giai đoạn phỏt triển của cộng tỏc. A2.Nhớ được những nội dung trong thực hành sự cộng tỏc. B1. Hiểu được nội dung của kỹ năng B2. Hiểu được cỏch vận dụng cỏc kỹ năng vào nghiờn cứu CTXH C1. Cú khả năng phõn tớch được cỏc nội dung của kỹ năng. C2. Cú khả năng đỏnh giỏ được hiệu quả của việc sử dụng kỹ năng vào thực tiễn nghiờn Nội dung 16 Cỏc biện phỏp giỳp đỡ người cú vấn đề khú khú khăn – cơ sở vận dụng cỏc phương phỏp nghiờn cứu CTXH A.1. Nắm được cỏc bước tiến hành trong quỏ trỡnh làm việc với người cú vấn đề khú khăn. A.2.Mối quan hệ giữa cỏc bước trờn với cỏc phương phỏp nghiờn cứu CTXH. B.1.Hiểu, ỏp dụng được cỏc nội dung của cỏc bước tiến hành trong cỏc hoạt động thực tiễn giỳp người cú vấn đề khú khăn. B2. Hiểu được ý nghĩa của cỏc biện phỏp trong hoạt động thực tiễn nghiờn cứu CTXH. Đỏnh giỏ được y‎ nghĩa thực tiễn của cỏc biện phỏp và phương phỏp nghiờn cứu CTXH trong quỏ trỡnh làm việc với cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng và xó hội.. 4. Tóm tắt nội dung môn học. Nội dung tổng quỏt là đưa ra những cơ sở khoa học của cỏc phương phỏp nghiờn cứu CTXH, nội dung cỏc phương phỏp và sự vận dụng cỏc phương phỏp vào hoạt động nghiờn cứu con người và xó hội nhằm giỳp đỡ những con người cú vấn đề và giải quyết cỏc vấn đề khú khăn con người thường gặp trong thực tiễn. Nội dung mụn học bao gồm những kiến thức cơ bản về : Phương phỏp luận của cỏc phương phỏp nghiờn cứu CTXH, nghiờn cứu CTXH như một ngành khoa học. Nắm được nội dung cơ bản của cỏc phương phỏp nghiờn cứu CTXH cụ thể và việc vận dụng cỏc phương phỏp này trong quỏ trỡnh nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng và xó hội. Cỏc kỹ năng cơ bản trong quỏ trỡnh nghiờn cứu CTXH và cỏc phương phỏp đặc thự của CTXH. Cỏc biện phỏp để giỳp đỡ người cú vấn đề khú khăn và sự vận dụng, phối hợp cỏc phương phỏp CTXH. Cỏc nội dung trờn sẽ được trỡnh bày một cỏch logic đi từ phạm vi rộng đến hẹp, từ tổng quỏt đến cụ thể.. Quỏ trỡnh trỡnh bày cỏc nội dung luụn gắn liền với thực tiễn để cú sự liờn hệ và trao đổi, tham gia của cả người dạy và người học nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, giỳp người học vận dụng được cỏc kiến thức đó học vào hoạt động thực tiễn nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng, xó hội và việc ỏp dụng cỏc phương phỏp cụng tỏc xó hội được thuận tiện và hiệu quả. 5. Nội dung chi tiết môn học Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN CƠ BẢN PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU CTXH. Bài 1- Những vấn đề lý luận cơ bản trong nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng. 1.1.Cơ sở khoa học của việc nghiờn cứu cỏ nhõn, nhúm, cộng đồng. 1.2.Nghiờn cứu CTXH như một ngành khoa học. Bài 2 - Cỏc lý thuyết phương phỏp nghiờn cứu CTXH 2.1. Thuyết hành vi 2.2. Thuyết hành động 2.3.Thuyết lịch sử 2.4. Thuyết hệ thống 2.5.Thuyết tương tỏc 2.6.Thuyết chức năng CHƯƠNG II CÁC BƯỚC TRONG MỘT QUÁ TRèNH NGHIấN CỨU Bài 3. Cỏc bước trong một qỳa trỡnh nghiờn cứu Bao gồm cỏc nội dung : định nghĩa, nhận thức, phương phỏp đo lường, thu thập số liệu, thiết kế cụng cụ, tiến trỡnh thực hiện, phõn tớch số liệu, trỡnh bày kết quả… Những nội dung này sẽ được đưa thành cỏc mục nội dung theo cỏc bước. CHƯƠNG III CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU CTXH. Bài 4. Phương phỏp quan sỏt và nghiờn cứu thực địa 4.1.Khỏi niệm 4.2.Cỏc giai đoạn Bài 5-Phương phỏp điều tra 5.1. Khỏi niệm 5.2.Cỏc thành phần 5.3. Thiết kế điều tra Bài 6- Phương phỏp phõn tớch số liệu sẵn cú (phõn tớch thứ cấp) 6.1.Khỏi niệm 6.2. Cỏc thành phần. 6.3. Cỏch thiết kế Bài 7- Phương phỏp nghiờn cứu đỏnh giỏ và nghiờn cứu trường hợp 7.1.Khỏi niệm 7.2. Cỏc thành phần. 7.3. Cỏch thiết kế Bài 8- Phương phỏp phõn tớch và xử lý số liệu 8.1.Khỏi niệm 8.2. Cỏc thành phần. 8.3. Cỏch thiết kế Bài 9- Phương phỏp thực nghiệm 9.1.Khỏi niệm 9.2. Cỏc thành phần. 9.3. Cỏch thiết kế CHƯƠNG IV CÁC KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG QUÁ TRèNH NGHIấN CỨU CTXH Bài 10 - Một số kỹ năng cơ bản trong quỏ trỡnh nghiờn cứu CTXH. 10.1.Kỹ năng quan sỏt 10.2. Kỹ năng phỏng vấn 10.3. Kỹ năng truyền đạt 10.4. Kỹ năng cảm nhận 10.5. Vóng gia 10.6. Cộng tỏc Bài 11- Cỏc phương phỏp giỳp đỡ người cú vấn đề khú khăn 11.1. Thế nào là những người cú vấn đề khú khăn. 11.2. Cỏc phương phỏp CTXH và sự phối hợp giữa cỏc phương phỏp. 11.3. Cỏc bước trong việc giỳp đỡ người cú vấn đề khú khăn và việc vận dụng cỏc phương phỏp CTXH. 6. Học liệu 6.1. Học liệu bắt buộc. Nguyễn Thị Oanh : “ Công tác xã hội đại cương”, NXBGD, 1998. PTS Chung Á, PTS Nguyễn Đỡnh Tấn “Nghiờn cứu Xó hội học”. NXB Chớnh trị Quốc gia, 1996. Lê Văn Phú “ Nhập môn CTXH “ ( Bài giảng theo phương pháp đổi mới- đã được nghiệm thu cấp Trường ngày 20/12/ 2006 ) Lê Văn Phú “ Công tác xã hội “, NXBĐHQGHN, 2004. Tony Bilton và cộng sự : “ Nhập môn xã hội học”, NXB KHXH, Hà Nội, 1993. 6. 2. Học liệu tham khảo. 1.Therese L.Baker “ Thực hành nghiờn cứu xó hội”, 1998 2. T.V.Kerimụva “Những tiền đề phương phỏp luận của việc nghiờn cứu quản l‎ý xó hội”. 3. Viện Hàn lõm khoa học Liờn xụ-Viện nghiờn cứu xó hội học “những cơ sở nghiờn cứu xó hội học”, 1988 4.Joachim Matthes “ Một số vấn đề lý luận và phương phỏp nghiờn cứu con người và xó hội”, Hà Nội, 1994. 5. Đại học mở bỏn cụng TPHCM “ CTXH với trẻ em”,2002. 6. Gisela Konpka “ Dịch vụ xó hội nhúm” 7.Felix P. Biestek, S.J. “Tương giao trong dịch vụ xó hội cỏ nhõn” 8. Hội thảo khoa học “Đào tạo và sử dụng nguồn nhõn lực , CTXH ở Việt nam, tiềm năng, thỏch thức trong tương lai”, DHSP- UNICEF-UBDSGDTE, 2006. 9.T.S Mary Ann Forgey & T.S Carol S.Cohen- Khoa Phụ nữ học và ĐH Fodham Hoa Kỳ “Thực hành CTXH chuyờn nghiệp”, 1977. 10. Hội thảo “Thực hành, thực tập trong đào tạo CTXH ở Việt Nam”, UNICEF-Bộ LĐTBXH-Hiệp hội cỏc trường ĐH & CĐ Canada, 2006. 11.Đỗ Thị Ngọc Phương. “ Cơ cấu nhóm của trẻ em lang thang và các biện pháp giáo dục thông qua nhóm” , Luận án TS XHH, Hà Nội, 2001.(Tư liệu Khoa XHH, ĐHKHXH&NV). 12. Josep H. Fichter: “ Xã hội học” – sách dịch, Trần Văn Đĩnh, Hà Nội, 1973. 13.Thụng tin cập nhật trờn Internột và cỏc loại bỏo, tạp chớ. Tài liệu nước ngoài: 1.Therese L.Baker “Doing Social Research”, 1994 2. “Group Work with children and Adolescents” , edied by Dr. Kedar Nath Dwivedi, 1998. 3. Ronald W.Toseland & Robert E.Rivas “ An Introduction to group work practice” , 1995. 4. G. Endrweit và G. Trommsdorff : “Từ điển Xã hội học”, NXB Thế giới, 2001. Thông tin cập nhật từ Internet Thông tin từ các loại báo ngày. + Báo Thanh niên, Tiền phong, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Gia đình và xã hội, Pháp luật, An ninh thủ đô, Công an nhân dân và một số báo, tạp chí khác… Hướng dẫn tìm thông tin. + Giáo viên bộ môn hướng dẫn sinh viên các địa chỉ để tìm đọc và mua các tài liệu tham khảo ( trước hết là tạo điều kiện để sinh viên đọc, sao chụp những tài liệu hiện có trong tủ sách của bộ môn. ) 7- Hình thức tổ chức dạy học. - Phương tiện dạy và học: + Truyền thống: bảng, phấn + Hiện đại: Laptop và Projector. + Tranh ảnh, giấy màu, giấy AO và một số dụng cụ khỏc cho những buổi thực hành, thảo luận nhúm. - Hỡnh thức dạy và hoc: + Truyền thống: giảng một chiều. + Cựng tham gia : phỏt huy vai trũ tham gia của người học trong quỏ trỡnh giảng. + Thảo luận nhúm và trỡnh bày nhúm. + Tự học, tự nghiờn cứu tài liệu và viết túm tắt… - Rốn luyện kỹ năng cho sinh viờn: + Núi, viết, trỡnh bày và đặc biệt kỹ năng tự nghiờn cứu. + Mạnh dạn bày tỏ ý kiến thông qua tổ chức lấy ý kiến sinh viên giữa kỳ và cuối kỳ. 7.1. Lịch trình chung: - 2 tín chỉ, Thời gian Nội dung Hình thức tổ chức dạy, học. Tổng Lên lớp Thực hành, thí nghiệm, điền dã Tự học, tự nghiên cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận Tuần 1 ND 1 +2+3 2 Tuân 2 ND 4 2 Tuần 3 Thảo luận 2 Tuần 4 ND 5 1 1 Tuần 5 ND 6 2 Tuân 6 Thảo luận và bài tập 1 1 Tuần 7 ND 7 1 1 Tuần 8 ND 8 1 1 Tuần 9 ND 9 1 1 Tuần 10 ND 10 1 1 Tuần 11 Tự học 2 Tuần 12 ND 11-15 2 Tuần 13 Thảo luận và bài tập 1 1 Tuần 14 ND 16 2 Tuần 15 Thảo luận và bài tập 1 1 Tổng 15 4 8 3 30 Tổng: 15 Lý thuyết , 4 Bài tập , 8 Thảo luận, 3 Tự học Cố gắng đảm bảo tính cân đối trong từng chương Đảm bảo tỉ lệ giữa lý thuyết và thực hành Đảm bảo những nguyên tắc trong đào tạo tín chỉ ( giờ tự học ) 7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể cho từng nội dung: Nội dung 1,2,3 - tuần 1 . ( Chương I ) Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 2 tín chỉ (2htrên lớp) Thứ ..... 7h00- ........ Giảng đường ................... + G/ thiệu chung về môn học Bài 1 + Bài 2 + Chú ý các nội dung 1,2,3 đã được nêu trong mục 3.3 1. Đọc tài liệu: sẽ được hướng dẫn cụ thể theo cỏc tài liệu sau) - Học liệu bắt buộc :2, 5 - Tài liệu tham khảo:1,3,4 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet Bài tập Thảo luận Thực hành . Tự học, Tự nghiên cứu. NỘI DUNG 4- tuần 2 (CHƯƠNG II) Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 2h tín chỉ (2h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến G.đường .......................... Bài 3 + Chú ý nội dung 4 đã được nêu trong mục 3.3 1. Đọc tài liệu: sẽ được hướng dẫn cụ thể theo cỏc tài liệu sau) - Học liệu bắt buộc:2,5 -Tài liệu tham khảo:1,2,3,4,9,12. 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet Bài tập Thảo luận Thực hành. THẢO LUẬN - tuần 3 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết Bài tập Thảo luận 2h tín chỉ (2h trên lớp) Thứ ..... từ ..h. Giảng đường ........... THẢO LUẬN Bài 1,2,3 - Chú ý các nội dung đã được nêu trong mục 3.3 - Cõu hỏi thảo luận + Tại sao núi nghiờn cứu CTXH như một ngành khoa hoc? + N ờu cỏc nội dung chớnh của cỏc l ý thuyết nghiờn cứu CTXH? + Nờu cỏc bước cơ bản trong một quỏ trỡnh nghiờn cứu 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành NỘI DUNG 5- TUẦN 4 (CHƯƠNG III) Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 1h tín chỉ (1h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 4 + Chú ý nội dung 5 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn: 1. Đọc tài liệu: - Học liệu bắt buộc:2,3,5 - Tài liệu tham khảo:1,2,3,4,9,11,12. 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận 1h tín chỉ (1h trên lớp) Thảo luận nhúm (bài 5) Hóy phõn tớch cỏc giai đoạn của phương phỏp quan sỏt và nghiờn cứu thực địa?Cho vớ dụ và liờn hệ thực tế? 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4.Trỡnh bầy kết quả thảo luận nhúm 5. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành. NỘI DUNG 6- TUẦN 5 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 2h tín chỉ (2h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 5 + Chú ý nội dung 6 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn 1. Đọc tài liệu: - Học liệu bắt buộc:1,2,3,5 - Tài liệu tham khảo:1,2,3,4,9,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận Thực hành. BÀI TẬP VÀ THẢO LUẬN- TUẦN VI Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết Thứ... Từ.?..h. đến G.đường .......................... Bài tập 1h tín chỉ (1h trên lớp) Bài tập (bài 5) Vận dụng cỏc kiến thức đó học thiết kế một mẫu điều tra về một lĩnh vực mà bạn quan tõm? - Xõy dựng nội dung đề cương bài tập. - Đọc kỹ lại cỏc nội dung lý thuyết đó học cú liờn quan. - Vận dụng cỏc kiến thức đó học và chuẩn bị bài tập theo yờu cầu. - Làm việc độc lập và chuẩn bị cỏc nội dung cần thảo luận, chia sẻ. Nờu những thắc mắc nếu cú. bị bị Thảo luận 1h tín chỉ (1h trên lớp) Thảo luận nhúm ( bài 5) Những khú khăn gỡ bạn thường găp phải khi thiết kế một mẫu điều tra? 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4.Trỡnh bầy kết quả thảo luận nhúm 5. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành. NỘI DUNG 7- TUẦN VII Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 1h tín chỉ (1 trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 6 + Chú ý nội dung 7 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn 1. Đọc tài liệu: - Học liệu bắt buộc:1,2,3,5 - Tài liệu tham khảo:1,3,4,6,9,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận 1h tín chỉ (1 trên lớp) Thảo luận nhúm (bài 6) Nờu cỏc biện phỏp để việc thu thập và phõn tớch cỏc số liệu sẵn cú một cỏch hiệu quả, cho vớ dụ cụ thể? 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4.Trỡnh bầy kết quả thảo luận nhúm 5. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành. NỘI DUNG 8- TUẦN VIII Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 1h tín chỉ (1h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 7 + Chú ý nội dung 8 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn 1. Đọc tài liệu: 1,2,3,5 - Học liệu bắt buộc - Tài liệu tham khảo:1,3,4,6,9,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập 1h tín chỉ (1h trên lớp) Bài tập (bài 7) Dựa trờn những nội dung đó học nờu một vớ dụ về nghiờn cứu trường hợp và phõn tớch? - Xõy dựng nội dung đề cương bài tập. - Đọc kỹ lại cỏc nội dung lý thuyết đó học cú liờn quan. - Vận dụng cỏc kiến thức đó học và chuẩn bị bài tập theo yờu cầu. - Làm việc độc lập và chuẩn bị cỏc nội dung cần thảo luận, chia sẻ. Nờu những thắc mắc nếu cú. Thảo luận Thực hành. NỘI DUNG 9- TUẦN IX Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 1h tín chỉ (1h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 8 + Chú ý nội dung 9 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn 1. Đọc tài liệu: - Học liệu bắt buộc:1,2,3,4,5 - Tài liệu tham khảo:1,3,4,6,9,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận Thực hành (tự hoc). 1h tín chỉ (1h trên lớp) Nờu vấn đề tự học (bài 8) Khi nghiờn cứu về phương phỏp phõn tớch và xử lý số liệu bạn thấy cú những vấn đề gỡ cần quan tõm, chuẩn bị đề cương và bỏo cỏo sau khi nghiờn cứu? 1. Nghiên cứu đề cương và bài giảng môn học. 2. Nờu cỏc cõu hỏi cần giải đỏp cú liờn quan đến bài học. 3. Tự giải đáp các câu hỏi và đề nghị hỗ trợ khi cần thiết 4. Nộp bài tập cá nhân NỘI DUNG 10- TUẦN X Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 1h tín chỉ (1h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 9 + Chú ý nội dung 10 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn: 1. Đọc tài liệu: - Học liệu bắt buộc:1,2,3,4,5 - Tài liệu tham khảo:1,3,4,6,9,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận 1h tín chỉ (1h trên lớp) Hướng dẫn thảo luận (bài 9) Khi thực nghiệm bạn thường gặp thuận lợi, khú khăn gỡ? Nờu cỏch khắc phục. 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4.Trỡnh bầy kết quả thảo luận nhúm 5. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành. TỰ HOC (THỰC HÀNH) - TUẦN XI Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài tập Thảo luận Thực hành. 2h tín chỉ (2h Tự học ở nhà) Bài tập tự học ở nhà (chương III) Sau khi nghiờn cứu cỏc phương phỏp nghiờn cứu CTXH cần lưu ý những vấn đề gỡ. Trong thực tiễn vấn đề gỡ được coi là khú khăn khi sử dụng cỏc phương phỏp này, đề xuất cỏch giải quyết? 1. Nghiên cứu đề cương và bài giảng môn học. 2. Tiếp tục thu thập các nguồn thông tin, tư liệu, học liệu phục vụ môn học. 4. Xõy dựng đề cươg bỏo cỏo bài tập. 5. Tự giải đáp các câu hỏi ôn tập liên quan và đề nghị hỗ trợ khi cần thiết 6. Nộp bài tập cá nhân 7. Phát huy mọi năng lực cá nhân. NỘI DUNG 11-15- TUẦN XII ( CHƯƠNG IV) Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 2h tín chỉ (2h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 10 + Chú ý các nội dung từ 11-15 đã được nêu trong mục 3.3 Hướng dẫn: 1. Đọc tài liệu: 1,2,3,4,5. - Học liệu bắt buộc - Tài liệu tham khảo:1,3,6,7,9,10,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận Thực hành. THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP - TUẦN XIII Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài tập 1h tín chỉ (1h trên lớp) Bài tập bài 10): Đưa vớ dụ một tỡnh huống nghiờn cứu trường hợp, xử dụng một số kỹ năng cơ bản trong quỏ trỡnh nghiờn cứu CTXH để phõn tớch? - Xõy dựng nội dung đề cương bài tập. - Đọc kỹ lại cỏc nội dung lý thuyết đó học cú liờn quan. - Vận dụng cỏc kiến thức đó học và chuẩn bị bài tập theo yờu cầu. - Làm việc độc lập và chuẩn bị cỏc nội dung cần thảo luận, chia sẻ. Nờu những thắc mắc nếu cú. Thảo luận 1h tín chỉ (1h trên lớp) Cõu hỏi thảo luận (bài 10): Việc sử dụng cỏc kỹ năng cơ bản trong quỏ trỡnh nghiờn cứu CTXH trong thực tiễn thường gặp những khú khăn gỡ?Đề xuất cỏch giải quyết? 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4.Trỡnh bầy kết quả thảo luận nhúm 5. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành. NỘI DUNG 16 - TUẦN XIV Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết 2h tín chỉ (2h trên lớp) Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài 11 + Chú ý nội dung 16 đã được nêu trong mục 3.3 1. Đọc tài liệu: - Học liệu bắt buộc:1,2,3,4,5. - Tài liệu tham khảo:1,3,4,6,9,10,11,12 2- Nghiên cứu các thông tin từ Internet 3. Chia nhóm học tập Bài tập Thảo luận Thực hành. THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP - TUẦN XV Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lý thuyết Thứ... Từ.?..h. đến Gđường .......................... Bài tập 1h tín chỉ (1h trên lớp) Bài tập (bài 11): Đưa một vớ dụ về trường hợp nghiờn cứu một đối tượng gặp hoàn cảnh khú khăn và sử dụng cỏc phương phỏp đó học thiết kế cỏc bước cụ thể để giỳp đỡ đối tượng? - Xõy dựng nội dung đề cương bài tập. - Đọc kỹ lại cỏc nội dung lý thuyết đó học cú liờn quan. - Vận dụng cỏc kiến thức đó học và chuẩn bị bài tập theo yờu cầu. - Làm việc độc lập và chuẩn bị cỏc nội dung cần thảo luận, chia sẻ. Nờu những thắc mắc nếu Thảo luận 1h tín chỉ (1h trên lớp) Cõu hỏi thảo luận tổng hợp): 1. Hóy phõn biệt giữa phương phỏp nghiờn cứu CTXH và phương phỏp CTXH? 2. Hóy phõn biệt giữa kỹ năng và phương phỏp? 1. Đọc cỏc tài liệu như đó hướng dẫn 2. Chia nhóm thảo luận. 3. Thảo luận nhóm 4.Trỡnh bầy kết quả thảo luận nhúm 5. Viết báo cáo thu hoạch Thực hành. Một số yêu cầu đối với làm bài tập, thảo luận, tự học Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm. Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Làm Bài tập - Đủ thời gian theo yêu cầu quy định. - Làm việc tại lớp hoặc nhà hoặc thư viện Giáo viên đưa yêu cầu nội dung của nội dung cần làm bài tập dựa trên cơ sở nội dung lý thuyết đã trang bị cho sinh viên theo lịch trình đã nêu trong phần 7.1. -Xây dung nội dung đề cương bài tập. - Đọc kỹ lại các nội dung lý thuyết đã học có liên quan. - Vận dụng các kiến thức đã học và chuẩn bị bài tập theo yêu cầu. - Làm việc độc lập và chuẩn bị các nội dung cần thảo luận, chia sẻ.Nờu những thắc mắc nếu có Thảo luận -Đủ thời gian theo yêu cầu quy đ ịnh - Làm việc tại lớp - Chia nhúm thảo luận và trỡnh bày nhúm. - Bỏm sỏt nội dung lý thuyết đó học và thảo luận theo cõu hỏi của giảng viờn. - Thảo luận những phỏt hiện, bổ sung sau khi tự nghiờn cứu tài liệu - Cỏ nhõn túm tắt được những vấn đề chớnh qua thảo luận. - Giảng viờn tổng hợp kết quả thảo luận. - H ọc viờn viết bỏo cỏo sau thảo luận - Nắm vững nội dung, lý thuyết đó học. - Tớch cực chủ động cựng tham gia thảo luận nhúm và đưa ra cỏc ý kiến cỏ nhõn. - Biết tổng hợp và phõn tớch cỏc kết quả thảo luận nhúm. - Ghi chộp cỏc nội dung trong quỏ trỡnh thực hành. - Đề xuất những phỏt hiện mới (nếu cú). - Học được phương phỏp làm việc theo nhúm. - Phỏt huy mọi năng lực cỏ nhõn trong nhúm. Thực hành. -Đủ thời gian theo yêu cầu quy đ ịnh - Làm việc tại lớp, tại cỏc cơ sở thực hành - Sử dụng cỏc kiến thức, lý thuyết đó học và thực hành theo yờu cầu của Giảng viờn. - Căn cứ vào yờu cầu và địa điểm thực hành để nắm được những vấn đề thực tiễn, tiếp xỳc với cỏc đối tượng thực tế để sử dụng cỏc phương phỏp, kỹ năng đó được học. - Giảng viờn giải đỏp cỏc thắc mắc của sinh viờn. - Làm việc theo đỳng nội quy của nhà trường, yờu cầu của Giảng viờn và quy định của nơi đến thực hành. - Ghi chộp cỏc nội dung trong quỏ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp CTXH.doc