Đề tài Công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần khoáng sản phụ gia xi măng Thanh Hóa

Phần I: Khái quát chung về công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá.

1- Đặc điểm hoạt động SXKD.

2- Đăc điểm về tổ chức.

3- Kêt quả hoạt động SXKD trong 6 tháng.

Phần II: Nội dung tổ chức công tác hạch toán nghiệp vụ.

1- Tổ chức bộ máy kế toán.

2- Tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh tại doanh nghiệp.

3- Quy trình hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh.

Phần III: Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị:

1- Nhận xét về công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh.

2- Nhận xét về kỹ thuật hạch toán.

3- ý kiến cần bổ xung sữa đổi.

Phần IV: Bài học thu được:

1- Nhận thức thực tế về ngành nghề.

1- Tay nghề nghiệp vụ được nâng lên những gì?

3- Tay nghề được nâng lên như thế nào?

 

doc102 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần khoáng sản phụ gia xi măng Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h nợ, phát sinh có, tính ra số dư của từng tài khoản làm căn cứ để lập bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính. Kết cấu: Mẫu số: S02A-DN Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/ QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng - BTC Đơn vị: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá Địa chỉ: 306 Bà Triệu - P. Đông Thọ - TPTH CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày31 Tháng 5 Năm 2010 Số 04 ĐVT: Đồng Trích yếu S H Tài Khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có Thanh toán tiền điện 642 111 2.000.000 Thanh toán tiền điện thoại 642 111 450.000 Tiền lương 642 334 81.933.674 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 642 338 17.2.6.070 Chi phí khấu hao TSCĐ 642 214 1.500.000 Chi phí CCDC 642 153 4.200.000 Cộng 107.289.744 ( Kèm theo 06chứng từ gốc) Ngày 31 Tháng 5 Năm 2010 Người lập bảng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu số: S02A- DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng- BTC Đơn vị: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá Địa chỉ: 306 Bà Triệu - P. Đông Thọ - TPTH CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày31 Tháng 5 Năm 2010 Số 05 ĐVT: Đồng Trích yếu S H Tài Khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 911 642 107.289.774 Cộng 107.289.774 ( Kèm theo 01chứng từ gốc) Ngày 31 Tháng 5 Năm 2010 Người lập bảng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu số: S02b-DN Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/ QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng - BTC Đơn vị: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá Địa chỉ: 306 Bà Triệu - P. Đông Thọ - TPTH SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 5 Năm 2010 ĐVT: Đồng Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng 04 31/5 107.289.774 05 31/5 107.289.774 - Cộng tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý 214.579.448 - Cộng tháng -Cộng luỹ kế từ đầu quý Kèm theo 02 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 5 năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) Mẫu số: S02c1-DN Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/ QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng - BTC Đơn vị: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá Địa chỉ: 306 Bà Triệu - P. Đông Thọ - TPTH SỔ CÁI Năm 2010 Tên TK: “ Chi phí sản xuất chung” Số hiệu: 642 ĐVT: Đồng NT ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ghi chú Số hiệu Ngày tháng Nợ có A B C D E 1 2 3 - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh trong tháng 31/5 04 31/5 Thanh toán tiền điện 111 2.000.000 Thanh toán tìên điện thoại 111 450.000 Tiền lương 334 81.933.674 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 338 17.206.070 Chi phí khấu hao TSCĐ 214 1.500.000 Chi phí công cụ dụng cụ 153 4.200.000 31/5 05 31/5 Kết chuyển chi phí sản xuất 911 107.289.774 Cộng số phát sinh trong tháng 107.289.774 107.289.774 Cộng số dư cuối kỳ - Sổ này gồm 01 trang - Ngày mở sổ... Ngày 31 tháng 5 năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu * Mối quan hệ giữa chứng từ và sổ kế toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh: Chứng từ gốc: Hoá đơn GTGT, phiếu chi, giấy đề ngị thanh toán Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết 627, 642,152 Chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi phí số phát sinh Sổ cái TK 152, 627, 642 Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hằng ngày Ghi cuối ngày Quan hệ đối ứng( Kiểm tra đối chiếu) 4/ Vai trò công tác kế toán chi phí kinh doanh với công tác quản lý nghiệp vụ chi p hí kinh doanh: Vai trò của kế toán đối với công tác quản lý chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp đi từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng phải thông qua quá trình mua bán và dự trữ. Vì vậy kế toán chi phí kinh doanh có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác nghiệp vụ quản lý chi phí, kế toán phải phản ánh chính xác kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch chi phí để có biện pháp khắc phục kế toán phải luôn kiểm tra giám sát chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhằm mục đích chống mọi hiện tượng như hao tổn, lệch lạc. Hướng dẫn kiểm tra ghi chép phản ánh số liệu với lãnh đạo giúp cho ban lãnh đạo nắm được số chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ các khoản chi phí kinh doanh để từ đó có bịên pháp kinh doanh có hiệu quả. PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 1- Nhận xét về công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh: Trong thời gian thực tập vừa qua với sự giúp đỡ tận tình của cô kế toán trưởng cùng các nhân viên trong phòng của công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá bản thân em đã đi sâu và tìm hiểu nội dung phương pháp và công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh. Đây là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình kinh doanh nên kế toán cần phải quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí đảm bảo cho công tác quản lý kinh doanh, hạ thấp tỉ xuất phí lưu thông hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá tổ chức hạch toán chặt chẽ, đầy đủ và kịp thời, đúng theo quy định để đảm bảo thủ tục tài chính. Đối với hạch toán ban đầu: Công ty tổ chức ghi chép, sắp xếp chứng từ đầy đủ rễ hiểu, phản ánh đúng thời gian có nghiệp vụ kinh doanh phát sinh. Mặt khác nó phản ánh trung thực khách quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán các nhà kho trực thuộc có nhiệm vụ ghi chép vào sổ sách để cuối tháng chuyển lên công ty. Kế toán chi phí kinh doanh phải tính toán chính xác kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch chi phí, kế toán phải kiểm tra giám sát chặt chẽ các bộ phận chống mọi hiện tượng thất thoát vốn. Vì vậy công tác quản lý chi phí kinh doanh đóng vai trò quan trọng, nó không thể thiếu được trong doanh nghiệp là cánh tay đắc lực giúp cho sự phát triển của công ty. 2-Nhận xét về kỹ thuât hạch toán: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ kế toán vững chắc, giúp cho việc đẩy nhanh tốc độ làm việc và chính xác cao, các phòng làm việc đều được trang bị máy vi tính, vì hầu như 80% công việc kế toán đều làm trên máy. Mỗi nhân viên trong phòng kế toán, phản ánh đầy đủ kịp thời nghiệp vụ chi phí kinh doanh. Việc hạch toán của đơn vị sát với lý luận thực tế, phù hợp với lý thuyết đã học. Sổ sách mà công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá đang sử dụng là hình thức chứng từ ghi sổ, dể phản ánh đánh dấu theo dõi được sự biến động của từng tài khoản. Ngoài ra còn sử dụng một số thẻ sổ kế toán chi tiết giúp cho việc quản lý và đối chiếu một cách chính xác và hiệu quả. 3. ý kiến cần bổ xung sữa đổi: Qua phân tích và đánh giá tình hình thực tế về tổ chức kế toán chi phí kinh doanh tại công ty cho thấy nhiều ưu điẻm. Xong trong hạch toán không tránh khỏi những nhược điểm sau: Về hình thức kế toán mà công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá là hình thức chứng từ ghi sổ, đây là hình thức kế toán mà tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh từ các chứng từ gốc đều được phân loại theo chứng từ cùng nội dung tính chất , nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ trước khi vào sổ kế toán tổng hợp. Theo hình thức này việc ghi chép vẫn con bị trùng lặp, việc kiểm tra đối chiếu thường bị chậm. Cho nên theo ý kiến cá nhân em công ty nên cải tiến việc sử dụng hình thức " Chứng từ ghi sổ" sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty IW BÀI HỌC THU ĐƯỢC: Qua thời gian thực tập tại công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá được sự giúp đỡ của phòng kês toán công ty cùng với sự chỉ bảo hướng dẫn của cô Thịnh Thị Ngọc đã giúp em thu được những bài học bổ ích. 1. Nhận thức về ngành nghề: - Nhận thức về nghành nghề trong nền kinh tế thị trường và trong nền kinh tế thị trường đi sâu nghiên cứu thực tiễn của công việc kế toán trong thị trường và 8 tuần thực tập cuối khoá đã phần nào giúp em hiểu biết, và tập sự nghề nghiệp của mình trong thực tập. Nhờ có sự giúp đỡ của ban lãnh đạo các phòng của công ty đặc biệt là sự giúp đỡ của công nhân viên trong phòng kế toán để bản thân tôi đã đi sâu và nghiên cứu và tìm hiểu nắm vững nội dung, phương pháp hạch toán, kế toán các nghiệp vụ và công tác tài chính của công ty đồng thời cũng cố thêm kiến thức để hoàn thành chuyên đề báo cáo của mình. Trong nền kinh tế thị trường để đi sâu nghiên cứu thực tiễn của công việc kế toán trong trường học và 2 tháng thực tập giúp em hiểu được rằng: Là một nhân viên kế toán phải luôn luôn học hỏi trau rồi kiến thức về chuyên môn, bên cạnh đó là một kế toán phải có đức tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tôn trọng các quyết định hạch toán chung, thường xuyên tham gia giúp ban lãnh đạo. - Kế toán phải luôn tuân thủ chế độ chính sách tài chính của doanh nghiệp giúp cho ban lãnh đạo công ty trong việc sử dụng vốn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. _ Kế toán phải linh hoạt chủ động trong công tác giải quyết về tình hình tài sản có ý kiến của cấp trên nhất là những biến động thực tế của phần hạch toán kế toán mà mình phụ trách. 2- Tay nghề nghiệp vụ được nâng lên: Những kiến thức học được là tiền đề quan trọng vững chắc để vân dụng vào thực tế. Sau khi thực tập tại công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá đã giúp em có sự nhận biết về tay nghề nghiệp vụ của mình. Kết hợp với những gì mà em đã học được đã giúp em không còn bỡ ngỡ vững tin sau khi ra trường đi làm. Đồng thời qua đợt thực tập đã giúp em cảm nhận được công việc thực tế nào đó phù hợp với quá trình kinh doanh, nắm được đối tượng hạch toán và công tác hạch toán, sử lý số liệu định khoản đúng với chế độ tài chính kế toán, nắm được nhiệm vụ và vai trò của kế toán. Nắm được hệ thống của các phương pháp hạch toán kế toán, biết được cách kiểm tra đối chiếu trên số liệu giữa chứng từ và sổ sách. Ngoài ra công ty còn cho em biết ngoài thực tế vô cùng phức tạp, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vô cùng phong phú và đa dạng do đó đòi bản thân em phải nhạy bén năng động biến vận dụng kiến thức một cách khoa học. 3- Tay nghề bậc học được nâng lên: Trong thời gian thực tập vừa qua em nhận thấy tay nghề bậc học của em được nâng lên đáng kể. Giúp em nắm được hệ thống các phương pháp hạch toán kế toán cũng như quy trình hạch toán. Bên cạnh đó giúp em nắm được bộ máy kế toán những vị trí nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Qua đó hiểu biết thêm kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động SXKD trong công tác kế toán và tác phong của một nhân viên kế toán. Bản thân em đã có nhiều cố gắng đồng thời có sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, cán bộ CNV trong công ty cùng bạn bè trang lứa, xong kiến thức còn hạn chế mà nó lại là vấn đề thường xuyên sảy ra sôi động phong phú và phức tạp trong nền kinh tế nhiều thành phần. Trong quá trình viết báo cáo này mặc dù đã có nhiều cố gắng xong chắc không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý chân thành của cô giáo và ban lãnh đạo công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá để bài báo cáo của em được hoàn thiện tốt hơn, đúc kết kinh nghiệm thực tế sau này. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chỉ dẫn của cô giáo Thịnh Thị Ngọc hướng dẫn xong, nhà trường và cán bộ phòng kế toán đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thực tập vừa qua. Thanh Hoá Ngày 02 Tháng 8 Năm 2010. Người viết báo cáo ĐỖ THỊ NIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -----***----- BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường trung cấp thương mại TW 5, cùng toàn thể các thầy cô giáo bộ môn kế toán. - Ban lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản - XD - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá. Tên em là: Đỗ Thị Niên Học sinh lớp: Kế toán KT 34KT15 Được sự phân công của các thầy cô giáo bộ môn em có nhiệm vụ đi sâu tìm hiểu chuyên đề “Tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh”. Được sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản - XD - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá và phòng kế toán của công ty, trong thời gian thực tập tại công ty em thấy có những ưu điểm và nhược điểm sau: * Ưu điểm: Chấp hành và thực hiện đầy đủ nội dung chế độ của công ty. Cố gắng học hỏi, tìm hiểu những gì mình chưa biết và đi sâu nghiên cứu vào chuyên đề mình được giao. * Nhược điểm: Vì thực tập trong một thời gian quy định cho phép nên em mới chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu kỹ nội dung trong đề tài của nình, chưa nắm bắt hết được nội dung quy trình hạch toán ngoài đề tài. Qua những ưu, nhược điểm trên em xin chân thành kính mong ban lãnh đạo, phòng kế toán của công ty cùng các thầy cô giáo thông cảm và giúp đỡ em hoàn thành công việc thực tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hoá, ngày 02 tháng 8 năm 2010 Người làm kiểm điểm ĐỖ THỊ NIÊN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP - ….. LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay nền kinh tế nước ta nằm trong khu vực sôi động và đang diễn ra rất phức tạp dưới sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, sự cạnh tranh giữa các doanh ngiệp ngày càng gay gắt. Chính sự cạnh tranh này đã làm cho nênd kinh tế nước ta thay đổi nhanh chóng. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển nhanh chóng mỗi doanh nghiệp đều phải không ngừng đổi mới năng động trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình nhằm tìm ra những biện pháp thích hợp. Cùng với sự thay đổi của các nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, chi phí thấp hơn nhằm thu được lợi nhuận cao và tìm đựoc chỗ đứng trên thị trường. Vậy làm thế nào để tối đa hoá lợi nhuận, giảm chi phí thấp nhất tới mức có thể là yêu cầu cơ bản lâu dài của tất cả các doanh nghiệp. Đây là vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp và yêu cầu cải tiến sự sáng tạo của những người hạch toán kế toán nói chung và của những người làm công tác kế toán chi phí nói riêng. Chính điều đó đã khẳng định bộ máy kế toán là một bộ phận quan trọng để doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và toàn xã hội. Qua thời gian thực tập tại công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về nghiệp vụ hạch toán chi phí kinh doanh của đơn vị trong phạm vi chuyên đề của mình. Em nhận thấy tầm quan trọng của chi phí kinh doanh nhằm nắm bắt được tình hình thu chi của DN để từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt hơn. Là một học sinh của trường trung cấp thương mại TW5 em đã được học tập và rèn luyện về chuyên ngành kế toán xong không chỉ đơn thuần trên mặt lý thuyết mà phải gắn lìên với thực tế để đạt được mục đích của chuyên ngành kế toán. Được tiếp cận thực tế tại công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá. Dươí sự phân công của nhà trường em được giao nghiên cứu về chuyên đề chi phí kinh doanh được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, ban giám đốc công ty, phòng kế toán cùng các phòng ban có liên quan giúp em tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ hạch toán chi phí kinh doanh, giúp em hệ thống hoá được các chỉ tiêu kinh tế, nắm bắt được từng nội dung, từng khâu hạch toán một cách thành thạo hơn để sau khi ra trường đi làm không còn bỡ ngỡ. Trong quá trình viết báo cáo, mặc dù em đã cố gắng hết mình xong sự hiểu biết nhìn nhận của một học sinh thực tập chuyên ngành kế toán nên bài viết của em không tránh khỏi sai sót. Em mong được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy, cô các cán bộ CNV trong công ty để bài báo cáo của em đạt hiệu quả cao. Em xin cảm ơn các thầy, cô các cán bộ CNV trong công ty đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Thịnh Thị Ngọc và phòng kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn! Chuyên đề chi phí kinh doanh gồm 4 phần như sau: Phần I: Khái quát chung về công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá. 1- Đặc điểm hoạt động SXKD. 2- Đăc điểm về tổ chức. 3- Kêt quả hoạt động SXKD trong 6 tháng. Phần II: Nội dung tổ chức công tác hạch toán nghiệp vụ. 1- Tổ chức bộ máy kế toán. 2- Tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh tại doanh nghiệp. 3- Quy trình hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh. Phần III: Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị: 1- Nhận xét về công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh. 2- Nhận xét về kỹ thuật hạch toán. 3- ý kiến cần bổ xung sữa đổi. Phần IV: Bài học thu được: 1- Nhận thức thực tế về ngành nghề. 1- Tay nghề nghiệp vụ được nâng lên những gì? 3- Tay nghề được nâng lên như thế nào? Thanh hoá ngày 02 tháng 8 năm 2010 Học sinh ĐỖ THỊ NIÊN PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN- XD PHỤ GIA XI MĂNG THANH HOÁ. 1: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: - Sự hình thành và phát triển của công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá là một DN cổ phần được thành lập theo quyết định số 4127/ QĐ-TC ngày 10 tháng 2 năm 2002 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá. Công ty cổ phần Khoáng Sản-XD -Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá tiền thân là nhà máy xi măng 3/2 trực thuộc sở xây dựng Thanh Hoá. Vào những năm cuối của thập niên 80 chất lương xi măng 3/2 không còn khả năng canh tranh với chất lượng xi măng Bỉm Sơn. Ban giám đốc đã đưa đề tài đá BaZan Nông Cống làm phụ gia trong công nghiệp sản xuất xi măng đã được nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất tại nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Nhà máy xi măng 3/2 chuyển sang SXKD nghành nghề mới là khai thác chế biến cung cấp phụ gia xi măng. Xí nghiệp phụ gia xi măng ra đời trong hoàn cảnh đó. Với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển, xí nghiệp đã đề nghị và được UBND tỉnh cho phép đổi tên thành Công ty vật liệu phụ gia xi măng Thanh Hoá theo quyết định số373/TC-UBTH ngày 25/11/1994 của UBND tỉnh Thanh Hoá, cuối năm 2002 theo chủ trương chính sách kinh tế cổ phần hoá của Nhà nươc Công ty vật liệu phụ gia xi măng Thanh Hoá đã tiến hành cổ phần hoá, sau khi họp bàn và thống nhất đã đổi tên thành Công ty cổ phần khoáng sản-Xây dựng-Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá có vốn điều lệ là 7 tỷ đồng, trong đó do vốn Nhà nước nắm giữ chiếm 51%, vốn cổ đông đóng góp 49%. Vì vậy HĐQT, ban lãnh đạo công ty do Nhà nước chỉ đạo và quản lý.Tính đến thời điểm 30/09/2006 vốn tài sản của doanh nghiệp là19.601. 418 136 đồng. - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: + Về phạm vi quy mô: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi MăngThanh Hoá có phạm vi quy mô kinh doanh tương đối rộng với quy mô chặt chẽ. Ngành nghề kinh doanh của công ty được toả đi khắp các huyện thị trong tỉnh,ở đâu công ty cũng có bạn hàng làm ăn đầy uy tín, có sự kết hợp chặt chẽ với các bạn hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh làm cho uy tín của công ty ngày càng tăng. + Ngành hàng sản xuất kinh doanh: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá: Là một công ty chuyên khai thác chế biến đá Bazan, quặng sắt phong hoá làm nguyên liệu phụ cho các nhà máy xi măng: Bỉm Sơn, Tam Điệp, Nghi Sơn, Hoàng Mai. Ngoài ra còn mở thêm các nghành nghề kinh doanh như: + Sản xuất đá xây dựng. + Kinh doanh xăng dầu. + Sửa chữa ô tô. + Nhận thầu các công trình xây dựng. + San lấp mặt bằng. + Giao thông thuỷ lợi. Công ty cổ phần Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đày đủ, thực hiện chế độ hạch toán độc lâp, có con dấu riêng và có tài khoản tại ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Hoá. 2- Đặc điểm về tổ chức: - Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp: - Tính đến thời điểm 30/ 6 năm 2006 tổng số cán bộ CNV toàn công ty là 250 người. Trong đó- Nam 199 người. - Nữ:51 người. - Trình độ đại học: 25 người. - Trình độ cao đẳng: 10 người. - Trình độ trung cấp chuyên nghiệp: 45 người. Còn lại là CNV kỹ thuật đã tốt nghiệp phổ thông hoặc đã qua đào tạo các trường dạy nghề. Để tăng cường hiệu quả quả lý và phù hợp với đặc điểm SXKD của mình, bộ máy quản lý của công ty tổ chức theo mô hình trực tuyến. Mỗi bộ phận đảm nhiệm một chức năng nhất định. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - là người có quyền lực cao nhất, chụi trách nhiệm chung tàon bộ hoạt động SXKD của công ty, phó Chủ tịch HĐQT - là người trực tiếp quả lý phần vốn của doanh nghiệp. Giám đốc là người điều nhành trực tiếp mọi hoạt động SXKD của công ty thông qua các phó giám đốc cùng các phòng ban, phó giám đốc kỹ thuật phụ trách toàn bộ hoạt động sản xuất chất lương sản phảm của công ty, phó giám đốc kinh doanh phụ trách toàn bộ đầu ra của sản phẩm do công ty sản xuất ra. Ngoài tổ chức chính quyền, trong công ty còn có tổ chưc Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên. * MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN- XD PHỤ GIA XI MĂNG THANH HOÁ Chủ tịch HĐQT Giám đốc điều hành Phó giám đốc kinh doanh Phó giám đốc kỹ thuật Phòng VT-VT Phòng KT-TC Phòng KH-KT Phòng TC-HC Đội Xây Dựng Mỏ đá Hà Trung Mỏ sắt Thạch Thành Trạm Nghi Sơn Mỏ đá Nông Cống Trạm Bỉm Sơn Xí nghiệp đá đông vinh * Chức năng và nhiêml vụ của các phòng ban: Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu cho giám độc về việc sắp xếp, điều động đội ngũ CBCN, lưu trữ công văn, điều động xe cho người đi công tác, thực hện chế độ tiền lương, tiền thưởng, giải quyết chế độ cho người lao động, mua sắm trang thiết bị cho các phòng làm việc trong văn phòng, có kế hoạch đào tạo năng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ CNV trong công ty. Phòng kế hoạch kỹ thuật: Tham mưu cho giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, lập kế hoạch sản xuất cho các loại sản phẩm hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Theo dõi việc thực hiện kế hoặch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ ghi chép các phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Tình hình luân chuyển chứng từ, sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn...Trong quá trình sản xuất kinh doanh phản ánh tình hình SXKD và kết quả kinh doanh trong từng kỳ hoạch toán, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc sử dụng các loại vật tư, tài sản, thường xuyên phản ánh và thông tin kịp thời, chính xác cho HĐQT để lãnh đạo công ty, nắm được thực trạng tài chính để chủ đông sử dụng nguồn vốn hợp lý. Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ ghi chép các phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Tình hình luân chuyển chứng từ, sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn...Trong quá trình sản xuất kinh doanh phản ánh tình hình SXKD và kết quả kinh doanh trong từng kỳ hoạch toán, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc sử dụng các loại vật tư, tài sản, thương xuyên phản ánh và thông tin kịp thời, chính xác cho HĐQT để lãnh đạo công ty, nắm được thực trạng tài chính để chủ đông sủ dụng nguồn vốn hợp lý. Phòng vật tư vận tải: Có nhiệm vụ cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng cho xe, máy hoat động cho sản xuát kinh doanh. Đơn vị: Công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá Mẫu số: B02-DN Ban hành quyết định số 15/ 2006/ QĐ- BTC ngày20/03/2006 của bộ trưởng BTC Địa chỉ: 306- Bà Triệu- P. Đông Thọ-TP Thanh Hoá BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM ĐVT: Đồng Chỉ Tiêu Mã số Năm Nay Năm Trước 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 19.132.457.113 19.951.105.951 2. các khoản giảm trừ doanh thu 02 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02) 10 19.132.457.113 19.951.105.951 4. Giá vốn hàng bán 11 17.894.352.136 18.612.628.180 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 1.238.104.997. 1.338.477.771 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 7. Chi phí tài chính 22 Trong đó lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 640.627.207 706.440.897 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 30 597.477.207 632.036.874 11. Thu nhập khác 31 12. Chi phí khác 32 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 14. Tổng hợp lợi nhuận trước thuế(50=30+40) 50 597.477.770 632.036.874 15. Chi phí thuế TNDN 51 16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại 52 149.369.442 158.009.218 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 448.108.328 474.027.656 Lập ngày31 tháng 12 năm 2009 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký,Họ tên) (Ký,Họ tên) (Ký ,Họ tên,Đóng dấu) PHẦN II NỘI DUNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGIỆP VỤ CHI PHÍ KINH DOANH 1- Tổ chức bộ máy kế toán: Do địa bàn của công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá rộng với nhiều ngành nghề SXKD nên công ty phải xắp xếp một hệ thống kế toán từ trên xuống. Việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán trong công ty do bộ máy kế toán đảm nhiệm. . Do vậy việc tổ chức bộ máy kế toán sao cho hợp lý, gọn nhẹ, có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ, hữu ích cho đối tượng sử dụng thông tin, phát huy và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ. Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, điều kiện hoạt động và đáp ứng yêu cầu quản lý, công ty CP Khoáng Sản- XD Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá đã lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán phù hợp và được chia thành 7 bộ phận theo sơ đồ sau: Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán vật tư và TSCĐ Kế toán bán hàng và theo dõi công nợ Kế toán ngân hàng Kế toán thanh toán Phó phòng kiêm tổng hợp Ghi chú : Quan hệ chỉ đạo * Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận như sau: Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo công việc của tổng kế toán viên. Đồng thời kế toán trưởng phải lập báo cáo quyết toán theo niên độ kế toán và báo cáo ngành theo quy định. Kế toán trưởng còn là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và nhà nước

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh tại công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá.doc
Tài liệu liên quan