Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại

 

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ

TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và nhiệm vụ

của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 3

1. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 3

2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 3

II. Ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 4

1. ý nghĩa của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá 4

2. Sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá 5

III. Công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 6

A. Các phương thức bán hàng và đặc điểm hạch toán nghiệp

vụ tiêu thụ hàng hoá 6

1. Các phương thức bán hàng 6

1.1. Phương thức bán buôn 6

1.2. Phương thức bán lẻ 7

2. Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 9

2.1. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng tiêu thụ 9

2.2. Cách xác định doanh thu 13

B. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

trong các doanh nghiệp thương mại 14

1. Hạch toán ban đầu và luân chuyển chứng từ kế toán 14

2. Vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ vào hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 14

2.1. Tài khoản sử dụng 14

2.2. Thủ tục chứng từ kế toán của hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá 17

3. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 18

3.1. Hạch toán chi tiết hàng hoá 18

3.2. Hạch toán tổng hợp 21

4. Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán

bị trả lại và giảm giá hàng bán 29

4.1. Hạch toán chiết khấu bán hàng 29

4.2. Hạch toán hàng bán bị trả lại 29

4.3. Hạch toán giảm giá hàng bán 30

C. Hạch toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 31

1. Hạch toán chi phí bán hàng 32

2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32

3. Hạch toán kết quả tiêu thụ 33

D. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tổng hợp

quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 36

1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 36

2. Hình thức chứng từ ghi sổ 37

3. Hình thức Nhật ký chung 38

4. Hình thức Nhật ký chứng từ 39

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 40

I. Nhận xét chung về công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

ở các doanh nghiệp thương mại 40

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ

tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh

ở các doanh nghiệp thương mại 41

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 41

2. Một số kiến nghị 42

2.1. Hoàn thiện hạch toán chi tiết hàng hoá 42

2.2. Bổ sung thêm tài khoản 43

2.3. Hoàn thiện về quản lý công nợ 44

III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

ở các doanh nghiệp thương mại 45

1. Mở rộng các phương thức tiêu thụ 45

2. Mở rộng thị trường tiêu thụ 46

3. Các biện pháp tăng kết quả kinh doanh 46

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

 

doc50 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở các Doanh nghiệp thương mại.DOC
Tài liệu liên quan