Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN MỘT 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 2

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

Tiền 2

Sức lao động 2

Hàng 2

Tư liệu lao động 2

Sản xuất 2

Hàng 2

Tiền 2

2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 3

3. Các phương thức tiêu thụ trong doanh nghiệp Việt nam hiện nay: 4

a) Phương thức bán hàng trực tiếp 4

b) Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận: 4

c) Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi: 4

d) Phương thức bán hàng trả góp: 4

e)Phương thức hàng đổi hàng: 5

4. Yêu cầu, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 5

5. Cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến kết quả tiêu thụ: 6

a) Nội dung các chỉ tiêu: 6

b) Xác định kết quả tiêu thụ: 7

II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN 7

1. Khái niệm và tài khoản sử dụng: 7

b) Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán: 8

c) Tài khoản sử dụng: 9

2.Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp KKTX ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 10

a) Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp 10

b) Phương thức tiêu thụ chuyển hàng chờ chấp nhận 12

c) Phương thức tiêu thụ hàng ký gửi, đại lý: 13

d) Phương thức bán hàng trả góp 14

3. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT: 15

IV. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KKĐK 16

1. Khái niệm và TK sử dụng: 16

a) Khái niệm : 16

b) Tài khoản sử dụng: 16

2. Phương pháp hạch toán 16

V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ 18

1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 18

a) Hạch toán chi phí bán hàng 18

Có TK 111, 112, 331 : Tổng giá thanh toán 18

b) Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19

2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 21

a) Khái niệm và tài khoản sử dụng: 21

V. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG MỘT HÌNH THỨC KẾ TOÁN CỤ THỂ: 22

VI. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: 23

1. Kế toán Mỹ: 23

2 . Kế toán Pháp: 24

c) Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng chủ yếu: 27

b) Nguyên nhân thuộc về người mua: 29

c) Nguyên nhân thuộc về Nhà nước: 29

2. Phân tích kết qủa tiêu thụ 29

a) Các chỉ tiêu phân tích: 29

3. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm: 30

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 31

VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ CHẾ BIẾN 31

HÀNG XUẤT KHẨU I 31

I . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU I 31

1. Lịch sử hinh thành và phát triển 31

I. Quá trình hình thành và phát triển 31

II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU I 33

1. Tổ chức bộ máy kế toán : 33

2. Hình thức sổ kế toán xí nghiệp sử dụng 36

III. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠ XÍ NGHIỆP VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU I 37

1. Đặc điểm thành phẩm và công tác tiêu thụ thành phẩm của Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 37

a) Đặc điểm thành phẩm: 37

2. Tài khoản và chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 38

a) Tài khoản sử dụng: 38

b) Chứng từ: 38

3. Phương pháp hạch toán: 38

a) Trường hợp tiêu thụ trực tiếp: (bán lẻ trực tiếp) 38

MẪU SỐ 02 40

XN VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XK I 40

XN VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XK I 43

XN VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XK I 43

Phát sinh trong kỳ 43

Tài khoản 155 44

Kho XN 44

Từ ngày 01/01/2001 đến ngày 30/04/2001 44

Tên vật tư 44

b)Trường hợp tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp bán hàng đại lý 45

Xn vật tư chế biến hàng xk I 47

Giá vốn hàng hoá 47

Phát sinh có 47

Xn vật tư chế biến hàng xk I 48

Doanh thu bán hàng hoá 48

Phát sinh có 48

Xn vật tư chế biến hàng xk I 49

Từ ngày 01/03/2001 đến ngày 31/03/2001 49

Phát sinh có 49

Xn vật tư chế biến hàng xk I 49

Doanh thu nội bộ – Sản phẩm 49

Phát sinh có 49

Xn vật tư chế biến hàng xk I 50

Phát sinh trong kỳ 50

4. Kế toán thuế GTGT 51

a) Tài khoản kế toán sử dụng: 51

b) Phương pháp hạch toán: 51

5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 53

a) Kế toán chi phí bán hàng 53

XN VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XK I 55

Chi phí bán hàng 55

Phát sinh có 55

b) Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 57

c) Kế toán xác định kết quả kinh doanh 57

Xn vật tư chế biến hàng xk I 58

b) Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 65

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU I 67

1. Nhận xét: 67

2. Kiến nghị 67

a) Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng ký gửi, đại lý: 67

c) Hoàn thiện hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 68

d) Hoàn thiện hạch toán các khoản dự phòng 69

e) Hoàn thiên hạch toán xác định kết quả kinh doanh 70

f) Về hệ thống sóách kế toán: 71

g) Phối hợp giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị trong doanh nghiệp 71

KẾT LUẬN 72

 

doc77 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 20/07/2017 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K 530, 512 ,514 : Thu b»ng tiÒn Nî TK 413 : Th­¬ng phiÕu sÏ thu Cã TK 411 : Tæng sè tiÒn ®· thu - C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh th­êng ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK lo¹i 6 ( 60- 65 , 681) Cã TK liªn quan ( 530, 512, ...) Cuèi niªn ®é kÕ to¸n lo¹i bá nh÷ng chi phÝ , thu nhËp ghi nhËn tr­íc vµ tÝnh vµo chi phÝ, thu nhËp n¨m b¸o cao nh÷ng kho¶n ho¹t ®éng n¨m nay nh­ng ch­a cã chøng tõ. Sau ®ã kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ, thu nhËp vµo TK 12 - KÕt qu¶ niªn ®é. VII. ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn tiªu thô : 1. HÖ thèng c¸c chØ tiªu: a) ý nghÜa cña chØ tiªu ph©n tÝch: Tiªu thô lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra th× buéc doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Èy m¹nh tiªu thô, mµ muèn ®Èy m¹nh tiªu thô th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch mét c¸ch chi tiÕt c¸c chØ tiªu còng nh­ ®¸nh gÝa c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ®Õn tiªu thô. ChÝnh v× vËy, ph©n tÝch tiªu thô ph¶i cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: - §¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh tiªu thô vÒ mÆt sè l­îng, mÆt hµng vµ thêi h¹n tiªu thô. - X¸c ®Þnh nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn tiªu thô vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nguyªn nh©n. - §Ò ra c¸c biÖn ph¸p thiÕt thùc, cã kh¶ n¨ng thùc thi kh«ng xa rêi thùc tÕ ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô. §ång thêi víi tiªu thô lµ kÕt qu¶ tiªu thô th× khi ®¸nh gi¸ cÇn chó träng: - §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ tiªu thô - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña tõng mÆt hµng. - §¸nh gi¸ chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó xem xÐt doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. - §Ò ra ph­¬ng ph¸p sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. b) Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô * Ph©n tÝch tæng qu¸t: Nh­ ta ®· biÕt, toµn bé thµnh phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu kh«ng tiªu thô hÕt nªn ph¶i cã kÕ ho¹ch tiªu thô thµnh phÈm. Do ®ã tr­íc hÕt ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ tiªu thô. Tû lÖ % thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô Sè l­îng thµnh phÈm thùc tÕ tiªu thô Sè l­îng thµnh phÈm tiªu thô theo kÕ ho¹ch = x 100 Tû lÖ nµy >= 100% ph¶n ¸nh l­îng thµnh phÈm tiªu thô v­ît møc so víi kÕ ho¹ch, ®iÒu nµy cã nghÜa + HoÆc lµ doanh nghiÖp ®¹t kÕ ho¹ch thÊp so víi kÕ ho¹ch + HoÆc doanh nghiÖp tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô tèt. NÕu <=100% th× cã nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tiªu thô Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô = x 100 Song muèn ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng hîp mÆt hµng tiªu thô th× ph¶i sö dông th­íc ®o gi¸ trÞ. Trong ®ã Q0i, Q1i lµ s¶n l­îng tiªu thô kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ P0i Lµ gi¸ b¸n kÕ ho¹ch ®¬n vÞ s¶n phÈm Qua chØ tiªu gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng hîp toµn diÖn vÒ thùc hÖn tiªu thô s¶n phÈm, qua ®ã xem xÐt kh¼ n¨ng ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng mÆt hµng. Tû lÖ nµy >=100% th× kÕ ho¹ch tiªu thô cña doanh nghiÖp hoµn thµnh v­ît møc vµ ng­îc l¹i * Ph©n tÝch khèi l­îng tiªu thô theo ®iÓm hoµ vèn Qua ph©n tÝch c¸c lo¹i chhi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô lµ bao nhiªu nh»m bï ®¾p chi phÝ vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Muèn vËy, ph¶i ph©n tÝch khèi l­îng s¶n phÈm theo ®iÓm hoµ vèn §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ë thÞ tr­êng, doanh nghiÖp ®¹t ®­îc doanh thu ®ñ ®Ó bï ®¾p ®­îc toµn bé hao phÝ s¶n xuÊ kinh doanh víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®· x¸c ®Þnh hay dù kiÕn. Ph©n tÝch khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô theo ®iÓm hoµ vèn lµ tÝnh to¸n khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô, doanh thu t¹i ®iÓm ®ã mµ doanh nghiÖp bï ®¾p ®­îc hao phÝvËt chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô tung vµo thÞ tr­êng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tû lÖ % thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô Sè l­îng thµnh phÈm thùc tÕ tiªu thô Sè l­îng thµnh phÈm tiªu thô theo kÕ ho¹ch = x 100 Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô t¹i ®iÓm hoµ vèn = Gi¸ b¸n ®¬n vÞ SP + Chi phÝ kh¶ biÕn cho 1 ®¬n vÞ SP Tæng chi phÝ cè ®Þnh Doanh sè b¸n hµng t¹i ®iÓm hoµ vèn = 1 - Chi phÝ kh¶ biÕn trong 1 ®ång doanh thu Tæng chi phÝ cè ®Þnh Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t¸c ®éng lªn gi¸ b¸n hay gi¸ thµnh hoÆc quy m« s¶n xuÊt ®Ó ®¹t lîi nhuËn mong muèn. Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ®¹t lîi nhuËn mong muèn = 1 - Chi phÝ biÕn ®æi trong 1 ®ång doanh thu Tæng chi phÝ cè ®Þnh + Møc l·i mong muèn Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ®¹t lîi nhuËn mong muèn Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ®¹t lîi nhuËn mong muèn Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ®¹t lîi nhuËn mong muèn = Gi¸ b¸n ®¬n vÞ SP - Chi phÝ biÕn ®æi ®¬n vÞ SP Tæng chi phÝ cè ®Þnh + Møc l·i mong muèn Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô ®¹t lîi nhuËn mong muèn Doanh thu tiªu thô ®¹t lîi nhuËn mong muèn c) Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng chñ yÕu: NÕu ta chØ ph©n tÝch chung t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ tiªu thô s¶n phÈm th× doanh nghiÖp khã cã thÓ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch mÆt hµng tiªu thô, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh SXKD cña doanh nghiÖp vµ uy tÝn doanh nghiÖp bÞ gi¶m. Do ®ã viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt. Nguyªn t¾c cña ph©n tÝch mÆt hµng lµ kh«ng lÊy gi¸ trÞ mÆt hµng tiªu thô v­ît møc bï cho gi¸ trÞ mÆt hµng tiªu thô kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Gi¸ trÞ SL hµng ho¸ tiªu thô ®­îc coi lµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ trÞ s¶n l­îng tiªu thô kÕ ho¹ch = Tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch mÆt hµng tiªu thô x 100 §¸nh gi¸ xem xÐt doanh nghiÖp cã hoµn thµnh hay kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm mÆt hµng vµ t×m ra c¸c s¶n phÈm lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch. * Ph©n tÝch kú h¹n tiªu thô s¶n phÈm VÊn ®Ò kú h¹n tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn b¶n th©n doanh nghiÖp vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi doanh nghiÖp th× tiªu thô hµng ho¸ kÞp thêi cho phÐp xÝ nghiÖp thu håi vèn nhanh, t¨ng tèc l­u chuyÓn vèn, n©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, tiªu thô kÞp thêi b¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ l­¬ng thùc thùc phÈm, nguyªn vËt liÖu cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c, lµm cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn nhÞp nhµng c©n ®èi. V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch kú h¹n tiªu thô. Khi ph©n tÝch cÇn so s¸nh thêi gian giao hµng ghi trong hîp ®ång ®· ký kÕt vµ xem nguyªn nh©n anhr h­ëng. * Ph©n tÝch nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng bëi 3 nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: - Nguyªn nh©n thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp do t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, t×nh h×nh dù tr÷, tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý. + Sè l­îng s¶n phÈm: Khi tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm sÏ lµm cho doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng. Do ®ã, muèn n©ng cao, doanh nghiÖp cÇn cã ®ñ s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô. Sè s¶n phÈm tiªu thô = Sè l­îng s¶n phÈm Tån ®Çu kú + Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú + Møc ®¶m b¶o SP cho nhu cÇu tiªu thô = Sè l­îng SP cã thÓ d­a vµo tiªu thô thùc tÕ Sè l­îng SP cÇn cho nhu cÇu kÕ ho¹ch Sè l­îng SP Tån cuèi kú NÕu > 1 th× ®¶m b¶o thõa g©y ø ®äng vèn vµ ng­îc l¹i th× lµ ®¶m b¶o thiÕu lµm cho kh¶ n¨ng ®¸p øng cho nhu cÇu tiªu thô gÆp khã kh¨n. Thùc chÊt cña viÖc nghiªn cøu sè l­îng s¶n phÈm cÇn cho tiªu thô lµ viÖc nghiªn cøu mèi quan hÖ c©n ®«Ý gi÷a tån ®Çu kú céng nhËp víi tån cuèi kú céng xuÊt, ®Ó qua ®ã x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n cña viÖc kh«ng thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô lµ do doanh nghiÖp hay do quan hÖ cung cÇu biÕn ®æi. NÕu do doanh nghiÖp g©y ra th× còng cÇn ph©n biÖt râ lµ do s¶n xuÊt kh«ng ®ñ sè l­îng cho nhu cÇu tiªu thô hay do chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm. Ngoµi ra, chóng ta cã thÓ dùa vµo sè tån ®Çu kú víi tån cuèi kú cña mét lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiªu thô nÕu tån cuèi kú cã xu h­íng ngµy cµng gi¶m so víi ®Çu kú . Cã nghÜa lµ s¶n phÈm ®ã cã kh¶ n¨ng tiªu thô tèt chóng ta cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ thu mua ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô. Ng­îc l¹i thïi cÇn gi¶m bít s« l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ®Ó tr¸nh ø ®äng vèn. Tuy vËy, viÖc dùa vµo tån ®Çu kú vµ tån cuèi kú chØ ®óng cho nh÷ng s¶n phÈm cã nhu cÇu dù tr÷ ®Æc biÖt( chÕ biÕn gç, s¶n phÈm dù tr÷ mang tÝnh chÊt thêi vô..) Qua ®ã ta thÊy r»ng mét sè tr­êng hîp mÆc dï kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh«ng hoµn thµnh nh­ng doanh nghiÖp vÉn hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô do dù tr÷ ®Çu kú vµ gi¶m bít hµng dù tr÷ kú sau: Gi¸ vèn hµng tiªu thô Gi¸ trÞ hµng tån kho b×nh qu©n HÖ sè quay kho = TrÞ hµng tån kho ®Çu kú + TrÞ hµng tån kho cuèi kú 2 TrÞ gi¸ hµng tån kho b×nh qu©n = NÕu nh­ hÖ sè quay kho cao chøng tá tû lÖ hµng tiªu thô so víi hµng tån kho lín, doanh nghiÖp sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ng­îc l¹i hµng tån kho lín chøng tá hµng tiªu thô Ýt, vèn bÞ ø ®äng. +ChÊt l­îng s¶n phÈm: ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh nhÊt cho thµnh c«ng cña doanh nghiÖp, ®Ó c¹nh tranh ®øng v÷ng, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng x· héi, doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Bëi v× hµng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng th× míi d­îc ng­êi tiªu dïng tin cËy. Bªn c¹nh ®ã cÇn c©n nh¾c gi÷a chÊt l­îng s¶n phÈm víi khèi l­îng chi phÝ bá ra cho phï hîp.Khi ph©n tÝch nh©n tè chÊt l­îng ¶nh h­ëng ®Õn tiªu thô chóng ta cÇn cô thÓ ho¸ tiªu chu©n chÊt l­îng theo mét sè tiªu thøc: ®é bÒn, mµu s¾c, chñng lo¹i...Tõ ®ã sÏ ®­a ra c¸c møc chÊt l­îng kh¸c nhau lËp phiÕu th¨m dß d­ luËn ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n chÊt l­îng phï hîp nhÊt cho doanh nghiÖp. - Tæ chøc tiªu thô : X¸c ®Þnh gi¸ b¸n chho phï hîp nhu cÇu vµ nguån thui nhËp cña nh©n d¸an ®èi víi viÖc xem xÐt s¶n phÈm cña m×nh lµ thiÕt yÕu hay lµ xa xØ. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng, qu¶ng c¸o, chµo hµng, dÞch vô, khuyÕn m¹i. C¸c ph­¬ng thøc giao hµng C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n b) Nguyªn nh©n thuéc vÒ ng­êi mua: Ta biÕt r»ng nhu cÇu cña con ng­êi lµ v« tËn, khã cã thÓ ®¸p øng ®­¬c tÊt c¶. Nh­ng nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ ®iÒu cÇn ph¶i l­u ý. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cßn ¶nh h­ëg bëi thu nhËp cña ng­êi mua, phong tôc tËp qu¸n, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng... Trong ®ã, nguyªn nh©n vÒ møc thu nhËp cã ¶nh h­ëng lín ®Õn nhu cÇu, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn s¶n l­îng tiªu thô. c) Nguyªn nh©n thuéc vÒ Nhµ n­íc: Doanh nghiÖp cã quyÒn tù do kinh doanh, nh­ng ph¶i tu©n thñ theo ph¸p luËt, n»m trong khu«n khæ ph¸p luËt, chÞu sù t¸c ®«ng rÊt lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ n­íc, kÓ c¶ kh©u tiªu thô. Nhµ n­íc b»ng c¸c chÝnh s¸ch cña m×nh h­íng nÒn kinh tÕ ®i theo ®Þnh h­íng cã lîi cho Nhµ n­íc vµ quèc tÕ d©n sinh. NÕu muèn khuyÕn khÝch mÆt hµng nµo ®ã, nhµ n­íc sö dông c¸c chÝnh s¸ch khinh tÕ nh­ cho v©y ­u ®·i, trî gi¸, gi¶m gi¸, gi¶m thuÕ... 2. Ph©n tÝch kÕt qña tiªu thô KÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ®­îc biÓu hiÖn b»ng chØ tiªu lîi nhuËn.Lîi nhuËn lµ nguån quan träng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt më réng, lµ®ßn bÈy khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng vµ c¸c ®¬n vÞ ra søc ph¸t triÓn n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. a) C¸c chØ tiªu ph©n tÝch: Doanh thu kú nµy - Doanh thu kú tr­íc Tèc ®é t¨ng, gi¶m doanh thu = Doanh thu kú tr­íc ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tèc ®é më réng quy m« s¶n xuÊt , còng nh­ ph¶n ¸nh biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô lµm t¨ng doanh thu Doanh thu thuÇn L·i nhuËn thuÇn = x 100 Vèn chñ së h÷u L·i thuÇn = Tû lÖ l·i thuÇn trªn doanh thu = L·i thuÇn Doanh thu b¸n hµng x 100 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång doanh thu t¹o ra bao nhiªu ®ång l·i thuÇn chØ tiªu nµy cao hay thÊp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Tû lÖ l·i thuÇn trªn vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång l·i thuÇn x Tû lÖ l·i thuÇn trªn vèn sö dông Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n (II) Doanh thu thuÇn (I) §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông vèn, tû lÖ nµy cho biÕt mét ®ång vèn b×nh qu©n trong kú mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, chØ tiªu nµy cµng lín chøng tá sö dông vèn cµng hiÖu qu¶. Tû lÖ nµy chÞu ¶nh h­ëng bëi 2 nh©n tè sau: Nh©n tè (I) cho biÕt mét ®ång doanh thuh thuÇn t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Nh©n tè (II) cho biÕt mét ®ång ®Çu t­ vµo tµi s¶n t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. 3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn tiªu thô thµnh phÈm: - Sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng th× doanh nghiÖp ph¶i : + Bè trÝ s¶n xuÊt ®óng ng­êi, ®óng c«ng viÖc ®Ó cã thÓ ph¸t huy ®­îc kü n¨ng, kü x¶o cña tÊt c¶ mäi ng­êi. + Cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn thao t¸c kü thuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. + C¶i tiÕn ®æi míi mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. + N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vÒ nguån lùc, thêi gian lao ®éng, tËn dông m¸y mãc ,thiÕt bÞ... - PhÊn ®Êu h¹ thÊp chi phÝ: Ph©n tÝch tõng kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh ®Ó t×m ra nh÷ng kho¶n chi phÝ cßn bÊt hîp lý vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ®· tiÕt kiÖm ®­îc. VÝ dô: ®Ó gi¶m bít chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× doanh nghiÖp cã thÓ c¶i tiÕn c¸ch thøc sö dông nguyªn vËt luiªô, gi¶m hao phÝ, tËn dông nguån mua nguyªn vËt liÖu víi gi¸ rÎ... PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô t¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I I . §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I 1. LÞch sö hinh thµnh vµ ph¸t triÓn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I (XNVTCBHXK I ) tiÒn th©n lµ mét bé phËn cña phßng Ong thuéc Bé N«ng NghiÖp ®­îc thµnh lËp n¨m 1967. Ngµy 27/10/1980,Bé N«ng NghiÖp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tr¹m vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn dïng ngµnh ong ®Æt ®Þa ®iÓm taÞ Ph­¬ng Mai- Kim Liªn- Hµ Néi. Tr¹m vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn dïng ngµnh ong lµ ®¬n vÞ qu¶n lý kinh doanh vËt t­ kü thuËt nu«i ong thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸o sæ vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng N«ng NghiÖp Thµnh phè Hµ Néi. Ngµy 04/03/1986, theo quyÕt ®Þnh cña Bé N«ng NghiÖp ®æi tªn tr¹m vËt t­ chuyªn dïng ngµnh ong thµnh Tr¹m vËt t­ chÕ biÕn xuÊt khÈu I víi trô së ®Æt t¹i sè 6 L¸ng trung - §èng §a -Hµ Néi. Theo quyÕt ®Þnh sè 388 cña Héi ®ång bé tr­ëng nay lµ ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp, xÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn xuÊt khÈu I ®­îc giao nhËn vèn vµ ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I. Trªn c¬ së ®ã xÝ nghiÖp ®· c¶i tiÕn, hoµn thiÖn l¹i c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o uy tÝn ®èi víi kh¸c hµng g¾n liÒn víi tiªu thô. Theo quyÕt ®Þnh sè 1218 ngµy 22/09/1994 cña Bé N«ng NghiÖp vµ CNTP ( nay lµ Bé N«ng NghiÖp vµ PTNT) s¸t nhËp c¸c ®¬n vÞ thuéc ngµnh ong thµnh mét doanh nghiÖp cã tªn lµ c«ng ty ong trung ­¬ng. C«ng ty gåm cã 7 thµnh viªn lµ: V¨n phßng c«ng ty ong trung ­¬ng. XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I. Ý nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu II. XÝ nghiÖp Ong khu 4. XÝ nghiÖp Ong L­¬ng S¬n. XÝ nghiÖp Ong B¶o Léc. XÝ nghiÖp Ong Gia Lai. Nh­ vËy, xÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I lµ mét ®¬n vÞ trong c«ng ty ong Trung ­¬ng. Tr¶i qua qu¸ tr×nh x©y dùng, phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh cïng víi b­íc chuyÓn míi cña nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, xÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I ®· cã nhiÒu cè g¾ng, tÝch cùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau víi mÉu m· phong phó, ®a d¹ng, chÊt l­îng ngµy cµng cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ c¸c lo¹i r­îu xuÊt khÈu, r­îu néi ®Þa, mËt ong, c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t, vËt t­ chuyªn dïng ong vµ c¸c lo¹i n«ng s¶n chÕ biÕn kh¸c. Víi ý thøc v­¬n lªn xÝ nghiÖp lu«n n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o uy tÝn víi kh¸ch hµng, g¾n liÒn víi tiªu thô nªn tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Õn 31/12/2000: - TSL§ vµ §TNH 1.636.662.007 § - TSC§ vµ §TDH 659.536.937 § - Tæng TS 2.296.198.944 ® - Nî ph¶i tr¶ 745.044.105 § - Nguån vèn chñ së h÷u 1.551.154.839 § - Tæng céng nguån vèn 2.296.198.944 § - Nî ng©n hµng 52.834.000 § - Vèn trong kh©u tiªu thô 143.231.000 § 2.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lýcña c«ng ty Trô së cña xÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu 1 ®Æt t¹i sè 6 ®­êng l¸ng Trung - §èng ®a - Hµ néi. Tæng sè lao ®éng trong xÝ nghiÖp tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000 lµ 45 ng­êi ®­îc bè trÝ theo phßng ban nh­ sau: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phßng kÕ to¸n tµi vô QTCNSX n­íc ngät Phßng KCS QTCN läc mËt Phßng kinh doanh QTCNSX bia h¬i QTCNSX r­îu Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng viÖc, cã quyÒn lùc cao nhÊt vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt. KiÓu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nµy ®¶m b¶o sù gän nhÑ, xö lý nhanh c¸c th«ng tin, cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ban l·nh ®¹o n¾m v÷ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp vµ cã chØ ®Þnh s¸t sao phï hîp víi thùc tÕ. C¸c phßng ban ®­îc ph©n ®Òu ra ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nhÊt ®Þnh vµ phèi hîp víi nhau vÒ cung øng vËt t­ kü thuËt, tiªu thô thµnh phÈm vµ cã sù ®¶m nhiÖm cña phßng kinh doanh kÕt hîp víi phßng kÕ to¸n tµi vô trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña s¶n phÈm hay sè l­îng cÇn ®­a ra thÞ tr­êng. II ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n xÝ nghiÖp: Bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®ãc xÝ nghiÖp s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n viªn Thñ quü KÕ to¸n viªn tæng hîp C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp, bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung bao gåm c¸c phÇn viÖc vµ chøc danh sau: KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ång thêi cã nhiÖm vô trùc tiÕp kiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tr­ëng c¨n cø vµo quy m« ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ khèi l­îng c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®Ó lùa chän h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n, ®Ó ph©n chia c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cô thÓ thµnh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cho phï hîp bao gåm: LËp chøng tõ kÕ to¸n, ghi sæ kÕ to¸n, kiÓm tra vµ ph©n tÝch sè liÖu kÕ to¸n, lËp c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ theo yªu cÇu qu¶n lý, l­u tr÷ hå s¬. KÕ to¸n tæng hîp: Lµ ng­êi theo dâi c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp (cã thÓ trªn m¸y vi tÝnh), hµng ngµy thu nhËn c¸c chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt bµn giao, kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña chøng tõ, tiÕn hµnh vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh, ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, lËp c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp , c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng th¸ng, quý, n¨m . C¸c phÇn hµnh mµ kÕ to¸n tæng hîp kiªm nhiÖm thªm: kÕ to¸n vËt t­ ,hµng ho¸, thµnh phÈm, TSC§, chi phÝ, doanh thu, c«ng nî, tiÒn l­¬ng, BHXH lµm theo sù h­íng dÉn cña kÕ to¸n tr­ëng. MÆt kh¸c kÕ to¸n tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ khi cã yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng. -KÕ to¸n viªn: lµm nhiÖm vô lËp chøng tõ, thu nhËn chøng tõ. KiÓm tra, xö lý s¬ bé h¹ch to¸n ban ®Çu vµ h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Thñ quü: Lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o qu¶n tiÒn mÆt, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cã liªn quan tíi thu, chi tiÒn mÆt. Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª kh«ng cho phÐp thñ quü trùc tiÕp mua hµng ho¸ vËt t­ hay kiªm nhiÖm c«ng t¸c kÕ to¸n, kh«ng ®­îc phÐp tuú tiÖn xuÊt chi khi ch­a cã lÖnh chi cña gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng. TÊt c¶ c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt ®Òu ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ minh chøng. Chøng tõ ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng, sau ®ã míi ®­îc tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, vµ gi÷ l¹i c¸c chøng tõ ®· cã ch÷ ký cña ng­êi nhËn hay ng­êi nép tiÒn. Cuèi mçi ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu chi ®· thùc hiÖn ®Ó ghi vµo sæ quü kiªm b¸o c¸o quü (02 liªn, 01 liªn lµm sæ quü, 1 liªn lµm b¸o c¸o quü kÌm theo chøng tõ ®Ó göi cho kÕ to¸n tr­ëng). Ngoµi ra thñ quü cßn ®­îc ph©n c«ng trî gióp kÕ to¸n theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng vµ ®­îc giao tr¸ch nhiÖm ®i giao dÞch ng©n hµng thay thÕ cho kÕ to¸n tæng hîp. Thñ kho: Lµ ng­êi ®­îc giao trùc tiÕp qu¶n lý vËt t­, hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp, v× vËy thñ kho ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt t­ hµng ho¸, dïng thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ngµy vÒ mÆt sè l­îng. Khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt vËt t­ , hµng ho¸ thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ råi míi tiÕn hµnh ghi sæ sè thùc nhËp, xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån vµo thÎ kho vµ chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n theo dâi vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n.Thñ kho chØ ®­îc phÐp xuÊt kho khi cã phiÕu xuÊt kho vµ sau khi ®· kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ xuÊt. Ngo¹i trõ tr­êng hîp ®Æc biÖt cã yªu cÇu cña gi¸m ®èc, sau ®ã ph¶i hoµn tÊt thñ tôc ngay. Thñ kho ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra vËt t­, hµng ho¸, s¾p xÕp gän gµng vµ dÔ thÊy, ®Ô t×m, ph¶i thu håi phÕ liÖu mét c¸ch triÖt ®Ó. Phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan tiÕn hµnh kiÓm kª th¸ng, quý, n¨m theo yªu cÇu cña cÊp trªn. 2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông Tr­íc ®©y, XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I ghi sæ theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ. Tõ khi thùc hiÖn tin häc ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, xÝ nghiÖp l¹i sö dông h×nh thøc NhËt ký chungToµn bé néi dung cong t¸c kÕto¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: - Chøng tõ gèc - Chøng tõ b¸n hµng - Chøng tõ thanh to¸n Sæ chi tiÕt TK 511, 131, 911 Sè NKC B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i TK 632, 511, 641, 642 BC§ SFS BCTC : §èi chiÕu : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng III. h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹ XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I 1. §Æc ®iÓm thµnh phÈm vµ c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm cña XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I a) §Æc ®iÓm thµnh phÈm: S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm vÒ mËt ong nh­: MËt ong cµng cua, mËt ong chai nh·n rõng, mËt ong chóa s÷a..., phÊn hoa, r­îu... §ã lµ c¸c s¶n phÈm thùc phÈm nªn ®Ó l©u sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm: cã thÓ lµm biÕn ®æi mµu s¾c hay lµm cho s¶n phÈm kh«ng thÓ sö dông ®­îc n÷a...ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm lµ yÕu tè ®­îc quan t©m hµng ®Çu cña XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hµng tån kho qu¸ nhiÒu kh«ng nh÷ng g©y ø ®äng vèn mµ cßn lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m nh­ng còng kh«ng ®­îc qu¸ Ýt, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu dù tr÷ g©y gi¸n ®o¹n viÖc tiªu thô trªn thÞ tr­êng mçi khi cã cÇu lín. C¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I khi tiªu thô trong n­íc chÞu thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5 %, cßn khi dïng cho xuÊt khÈu th× chÞu thuÕ suÊt lµ 0%. T¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I s¶n phÈm lµm ra ®­îc gi¸m s¸t chÆt chÏ vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng cña phßng KCS vµ ®­îc qu¶n lý t¹i kho thµnh phÈm theo sè l­îng vµ chñng lo¹i. b) C«ng t¸c tiªu thô t¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I HiÖn nay XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I ®ang ¸p dông hai ph­¬ng thøc b¸n hµng: B¸n lÎ trùc tiÕp th«ng qua c¸c quÇy hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý trªn ®Þa bµn Hµ néi vµ c¸c tØnh l©n cËn nh­: cöa hµng b¸ch ho¸ Cöa nam, cöa hµng b¸ch ho¸ Thanh xu©n, cöa hµng b¸ch ho¸ Gi¶ng vâ, ®¹i lý sè 1 M· m©y, ®¹i lý sè 44 CÇu diÔn, ®¹i lý TrÇn ®¨ng ninh, Hµ ®«ng, c«ng ty n«ng s¶n thùc phÈm Hoµ b×nh,... Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tiªu thô ®­îc hay kh«ng lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. V× vËy, thêi gian qua bªn c¹nh viÖc tÝch cùc n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· mÆt hµng XÝ nghiÖp cßn tÝch cùc trong kh©u tiªu thô thµnh phÈm nh­: ¸p dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc thanh to¸n, thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh gän phï hîp víi tõng kh¸ch hµng mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña XÝ nghiÖp. HiÖn nay xÝ nghiÖp ¸p dông 2 ph­¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n ngay: Thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng ®ång thêi víi viÖc thu tiÒn. Kh¸ch hµng cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, sÐc, chuyÓn kho¶n... Thanh to¸n chËm: Doanh nghiÖp chÊp nhËn cho kh¸ch hµng mua chÞu hµng ho¸ vµ khi kh¸ch hµng chÊp nhËn nî th× thµnh phÈm xuÊt kho ®­îc coi lµ tiªu thô vµ c«ng ty sÏ thu tiÒn trong thêi gian quy ®Þnh cña c«ng ty (th­êng lµ 1 th¸ng). 2. Tµi kho¶n vµ chøng tõ h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i XÝ nghiÖp vËt t­ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu I a) Tµi kho¶n sö dông: Trong h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm, kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp sö dông mét sè tµi kho¶n sau: TK 155 : “Thµnh phÈm” TK nµy ®­îc sö dông ®Ó theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån kho thµnh phÈm t¹i XÝ nghiÖp theo gi¸ thµnh c«ng x­ëng thùc tÕ TK 157: “Hµng göi b¸n” Tµi kho¶n nµy ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh hµng ®em göi b¸n t¹i c¸c ®¹i lý mµ ch­a ®­îc thanh to¸n. TK 511: Doanh thu b¸n hµng ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n sau: - TK 5111: doanh thu b¸n hµng hãa - TK 5112: Doanh thu b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh - TK 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô TK 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé -TK 5122: Doanh thu néi bé s¶n phÈm TK 513 : Doanh thu hµng xuÊt khÈu - TK 5131: Doanh thu hµng hãa xuÊt khÈu TK 531 : Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 632: Gi¸ vèn hµng hãa TK 33311: “ ThuÕ GTGT ®Çu ra” Tµi kho¶n nµy ®­î

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT328.doc
Tài liệu liên quan