Đề tài Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Tiêu chuẩn cho cán bơ Ngân hàng phải là:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định về sự phát triển của Ngân hàng.

- Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt nhanh nhạy và đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, biết vận dụng sáng tạo trong từng vị trí công tác được giao. Ngoài ra, tùy theo chức năng, nhiệm vụ yêu cầu của từng công tác được phân công mà có những tiêu chuẩn riêng phù hợp.

- Đối với cán bộ làm công tác hoạch định chính sách tín dụng, phải là người có kiến thức khoa học, kinh tế tổng hợp, am hiểu thị trường, giàu kinh nghiệm thực tế, có khả năng phân tích tổng hợp tốt, có kiến thức pháp luật, kiến thức khoa học dự báo.

- Đối với cán bộ quản lý, điều hành hoạt động tín dụng cần nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế nói chung, và hoạt động tín dụng nói riêng, giỏi trình độ nghiệp vụ chuyên môn Ngân hàng cũng như có kiến thức cơ bản về pháp luật, về khoa học tâm lý, có kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành Ngân hàng.

- Đối với cán bộ tín dụng trực tiếp tham gia giao tiếp với khách hàng phải là người trung thực, khách quan, thẳng thắn, có nghệ thuật giao tiếp với khách hàng, có khả năng thẩm định kiểm tra tính trung thực, độ chính xác của các thông tin mà khách hàng cung cấp.

 

doc66 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh phuỷ caàn phaỷi coự sửù trụù giuựp ủeồ khoõi phuùc laùi heọ thoỏng Ngaõn haứng ủeồ ủaùt ủửụùc muùc tieõu taờng trửụỷng chung cuỷa neàn kinh teỏ. Thửự hai, thửùc teỏ cho thaỏy, tỡnh traùng nụù khoự ủoứi quaự lụựn ụỷ haàu heỏt caực nửụực bũ khuỷng hoaỷng khoõng theồ noựi khoõng coự lieõn quan tụựi vieọc ủieàu haứnh kinh teỏ sai laàm cuỷa Chớnh phuỷ. Maởt khaực, chuyeồn nụù tửứ caực Ngaõn haứng sang AMC khoõng coự nghúa laứ caực Ngaõn haứng ủửụùc xoaự saùch nụù vaứ trụỷ neõn hoaứn toaứn trong saùch. Quy trỡnh mua baựn nụù cuỷa caực AMC nhu sau: AMC phaựt haứnh traựi phieỏu do Chớnh phuỷ (Boọ taứi chớnh) ủửựng ra baỷo laừnh vaứ caực Ngaõn haứng seừ mua toaứn boọ soỏ traựi phieỏu naứy. AMC duứng soỏ tieàn thu ủửụùc tửứ vieọc phaựt haứnh traựi phieỏu ủoự ủeồ mua laùi toaứn boọ soỏ nụù cuỷa caực Ngaõn haứng theo meọnh giaự hoaởc theo tyỷ leọ chieỏt khaỏu nhaỏt ủũnh. Nhử vaọy, thửùc chaỏt cuỷa quaự trỡnh treõn laứ caực Ngaõn haứng ủoồi nụù cuỷa mỡnh ủeồ laỏy traựi phieỏu do AMC phaựt haứnh. Taỏt nhieõn, trong quaự trỡnh xửỷ lyự nụù seừ phaựt sinh raỏt nhieàu vaỏn ủeà phửực taùp vaứ khoõng phaỷi khoaỷn nụù naứo cuừng coự theồ thu hoài ủửụùc ủaày ủuỷ ( theo kinh nghieọm caực nửụực ủaừ aựp duùng moõ hỡnh naứy, tyỷ leọ thu hoài vaứo khoaỷn tửứ 40% - 60%). Cuoỏi cuứng Chớnh phuỷ vaón phaỷi boỷ ra moọt khoaỷn chi phớ ủeồ trang traỷi cho caực hoaùt ủoọng cuỷa coõng ty vaứ soỏ nụù khoõng theồ thu hoài ủửụùc. Nhửng ụỷ ủaõy caàn lửu yự raống neỏu khoõng coự AMC, chi phớ ủeồ xửỷ lyự caực khoaỷn nụù khoự ủoứi seừ lụựn hụn raỏt nhieàu, do: Caực Ngaõn haứng khoõng coự ủuỷ nguoàn lửùc vaứ kyừ naờng caàn thieỏt ủeồ xửỷ lyự caực khoaỷn nụù trong khi ủoự AMC ủửụùc chuyeõn moõn hoaự ủeồ thửùc hieọn coõng vieọc naứy. Caực Ngaõn haứng bũ haùn cheỏ vaứ thieỏu quyeàn lửùc ủaởc bieọt ủeồ xửỷ lyự nụù trong kho AMC coự theồ thuực ủaồy caực thay ủoồi phaựp lyự caàn thieỏt. Caực Ngaõn haứng chổ ủửụùc aựp duùng bieọn phaựp duy nhaỏt ủeồ thu hoài nụù laứ baựn ủaỏu giaự caực taứi saỷn theỏ chaỏp trong khia AMC coự theồ toỏi ủa hoaự khaỷ naờng thu hoài nụù thoõng qua nhieàu bieọn phaựp. Duứ laứ moọt coõng cuù hửừu hieọu, nhửng AMC cuừng chổ laứ moọt giaỷi phaựp tỡnh theỏ ủeồ giaỷi quyeỏt soỏ nụù khoự ủoứi quaự lụựn ủaừ phaựt sinh. ẹeồ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà moọt caực caờn baỷn caực Ngaõn haứng vaón phaỷi caỷi toồ, naõng cao hieọu quaỷ caực hoaùt ủoọng ủaởc bieọt laứ trong hoaùt ủoọng tớn duùng. Vỡ lyự do naứy, AMC coự thụứi haùn hoaùt ủoọng khoõng daứi, thoõng thửụứng tửứ 5-10 naờm. Sau khi giaỷi quyeỏt xong soỏ nụù, AMC seừ ủửụùc giaỷi theồ, hoaởc coồ phaàn hoaự hoaởc saựt nhaọp laùi vụựi caực Ngaõn haứng. Thụứi gian toàn taùi cuỷa AMC caứng ngaộn coọng vụựi tyỷ leọ thu hoài nụù cao chửựng toỷ mửực ủoọ thaứnh coõng cuỷa moõ hỡnh naứy. Sau Myừ raỏt nhieàu nửụực ủaừ aựp duùng moõ hỡnh AMC, song ủeồ phuứ hụùp vụựi nhieàu teõn goùi nhử Uỷy ban cụ caỏu laùi nụù, Ngaõn haứng caàu noỏi vaứ coự khi giửừ nguyeõn laứ Coõng ty quaỷn lyự taứi saỷn. Trung Quoỏc: Ngaứy 20/4/1999, Trung Quoỏc ủaừ quyeỏt ủũnh thaứnh laọp Coõng ty quaỷn lyự taứi saỷn thớ ủieồm ủaàu tieõn laỏy teõn laứ Cinda ủeồ xửỷ lyự soỏ nụù khoự ủoứi cuỷa Ngaõn haứng xaõy dửùng Trung Quoỏc, moọt trong 4 ngaõn haứng quoỏc doanh lụựn nhaỏt nửụực naứy. Cinda laứ moọt phaựp nhaõn ủoọc laọp vụựi Ngaõn haứng Xaõy dửùng coự soỏ voỏn 1,2 tyỷ USD do Boọ taứi chớnh caỏp vaứ coự nhieọm vuù mua laùi 80% nụù khoự ủoứi cuỷa Ngaõn haứng Xaõy dửùng. Cinda seừ taờng lửụùng voỏn caàn thieỏt chớnh baỷo laừnh moọt phaàn hoaởc toaứn boọ. Cinda baựn toaứn boọ soỏ traựi phieỏu naứy cho Ngaõn haứng Xaõy dửùng (CCB) vaứ duứng soỏ tieàn thu ủửụùc ủeồ mua laùi soỏ nụù khoự ủoứi cuỷa CCB theo meọnh giaự. Trong keỏ hoaùch xửỷ lyự nụù cuỷa mỡnh Cinda nhaỏn maùnh vieọc chuyeồn nụù thaứnh coồ phaàn cuỷa Cinda trong coõng ty ủoự. Sau ủoự, Cinda seừ coự quyeàn can thieọp vaứo vieọc ủieàu haứnh, buoọc caực doanh nghieọp phaỷi naõng cao hieọu quaỷ kinh teỏ ủeồ coự khaỷ naờng traỷ nụù. Nhử vaọy, quaự trỡnh caỷi toồ Ngaõn haứng seừ gaộn lieàn vụựi quaự trỡnh caỷi toồ doanh nghieọp. Chớnh vỡ vaọy, vieọc Cinda ra ủụứi ủửụùc caực nhaứ kinh teỏ nửụực ngoaứi ủaựnh giaự cao. Coi ủaõ laứ moọt bửụực tieỏ quan troùng trong vieọc caỷi toồ heọ thoỏng Ngaõn haứng cuỷa Trung Quoỏc. Nhaọt Baỷn: Cuoọc caỷi toồ heọ thoỏng Ngaõn haứng cuỷa Nhaọt baỷn ủửụùc baột ủaàu tửứ giửừa nhửừng naờm 1998. Trửụực heỏt Nhaọ Baỷn thaứnh laọp cụ quan giaựm saựt taứi chớnh (FSA), cụ quan tieỏn haứnh kieồm toaựn ủeồ phaõn loaùi caực Ngaõn haứng vaứ quyeỏt ủũnh Ngaõn haứng naứo phaỷi ủoựng cửỷa. Sau khi phaõn loaùi, caực Ngaõn haứng quaự oỏm yeỏu seừ ủửụùc baựn cho caực nhaứ ủaàu tử vaứ trong trửụứng hụùp neỏu khoõng coự ngửụứi mua thỡ seừ ủửụùc baựn cho Ngaõn haứng caàu noỏi – chớnh laứ moọt hỡnh thửực cuỷa AMC. Moói Ngaõn haứng coự vaỏn ủeà cuỷa Nhaọt Baỷn seừ coự moọt ngaõn haứng caàu noỏi rieõng. Caực Ngaõn haứng caàu noỏi naứy ủửụùc ủaờng kyự kinh doanh nhử moọt coõng ty vaứ coự theồ cung caỏp caực khoaỷn vay mụựi baống tieàn tửứ nguoàn taứi chớnh cuỷa Chớnh phuỷ. Veà thửùc chaỏt, ủaõy laứ moọt keõn caỏp voỏn mụựi cuỷa Chớnh phuỷ Nhaọt Baỷn cho caực Ngaõn haứng oỏm yeỏu. Qua thửùc teỏ aựp duùng cuỷa caực nửụực, kinh nghieọm ruựt ra laứ: “ Duứ dửụựi baỏt kyứ teõn goùi naứo, nguyeõn taộc soỏ moọt caàn phaỷi quaựn trieọt trong suoỏt quaự trỡnh hoaùt ủoọng cuỷa AMC ủoự laứ sửù roừ raứng, minh baùch vaứ dửùa treõn nguyeõn taộc thũ trửụứng. Caực khoaỷn nụù phaỷi ủửụùc phaõn loaùi theo khaỷ naờng thu hoài, caực nguyeõn taộc vaứ thụứi haùn muùc tieõu ủeồ xửỷ lyự caực khoaỷn nụù phaỷi ủửụùc coõng boỏ coõng khai vaứ thửùc hieọn nghieõm tuực. Caực taứi saỷn caàn xửỷ lyự phaỷi ủửụùc baựn ủaỏu giaự coõng khia theo ủuựng giaự thũ trửụứng. AMC cuừng caàn phaỷi cung caỏp ủuỷ voỏn, nguoàn nhaõn lửùc vaứ moọt soỏ quyeàn haùn ủaởc bieọt ủeồ xửỷ lyự caực khoaỷn nụù moọt caực coự hieọu qua.ỷ” Beõn caùnh ủoự, moõi trửụứng quaỷn lyự vaứ sửù quyeỏt taõm cuỷa Chớnh phuỷ cuừng seừ coự nhửừng taực ủoọng raỏt quan troùng. Thieỏu caực nguyeõn taộc treõn, AMC chổ coứn laứ moọt toồ chửực chuyeõn cung caỏp caực khoaỷn trụùc caỏp laỏy tửứ Ngaõn saựch cuỷa Chớnh phuỷ. CHệễNG II THệẽC TRAẽNG RUÛI RO TÍN DUẽNG TAẽI NGAÂN HAỉNG NOÂNG NGHIEÄP VAỉ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN HAỉ NOÄI. KHAÙI QUAÙT TèNH HèNH HOAẽT ẹOÄNG CUÛA NGAÂN HAỉNG NOÂNG NGHIEÄP VAỉ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN HAỉ NOÄI ( NHNo & PTNT HAỉ NOÄI) Giụựi thieọu chung veà Ngaõn haứng Noõng nghieọp vaứ Phaựt trieồn Haứ Noọi. Coõng cuoọc ủoồi mụựi ủoứi hoỷi chuựng ta phaỷi phaựt huy tieàm naờng moùi maởt cuỷa xaừ hoọi, cuỷa moùi thaứnh phaàn kinh teỏ. ẹửựng trửụực ủoứi hoỷi khaựch quan ủoự, NHNO & PTNT Haứ Noọi ra ủụứi. Tửứ moọt Ngaõn haứng nhoỷ, chaọp chửừng bửụực vaứo thửụng trửụứng, NHNo & PTNT Haứ Noọi ủaừ nhanh choựng trửụỷng thaứnh vaứ trụỷ thaứnh moọt trong nhửừng Ngaõn haứng lụựn maùnh trong heọ thoỏng NHNo & PTNT Vieọt Nam. ẹaừ doựng goựp moọt phaàn khoõng nhoỷ vaứo sửù thaứnh ủaùt cuỷa Ngaõn haứng noựi rieõng vaứ sửù phaựt trieồn kinh teỏ, xaừ hoọi Vieọt Nam noự chung. 1.1. Sửù hỡnh thaứnh vaứ phaựt trieàn cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi. Thửùc hieọn nghũ ủũnh Nẹ 53/HẹBT ngaứy 26/3/1998 cuỷa Hoọi ủoàng Boọ trửụỷng, heọ thoỏng Ngaõn haứng tửứ moọt caỏp chuyeồn thaứnh hai caỏp, Ngaõn haứng nhaứ nửụực laứ cụ quan quaỷn lyự nhaứ nửụực vaứ caực Ngaõn haứng thửụng maùi chuyeõn kinh doanh tieàn teọ, tớn duùng vaứ dũch vuù ngaõn haứng. ẹaõy laứ bửụực ngoaởc quan troùng, ủaựnh daỏu sửù chuyeồn bieỏn maùnh meừ trong hoaùt ủoọng Ngaõn haứng noựi chung vaứ NHNo & PTNT Haứ Noọi noựi rieõng. NHNo & PTNT Haứ Noọi ủửụùc thaứnh laọp vaứo ngaứy 27/7/1988 vaứ chớnh thửực ủi vaứo hoaùt ủoọng ngaứy 5/8/1988 vụựi chửực naờng nhieọm vuù laứ huy ủoọng voỏn vaứ cho vay caực thaứnh phaàn kinh teỏ saỷn xuaỏt noõng nghieọp, laõm nghieọp, coõng nghieọp thửùc phaồm vaứ taỏt caỷ caực thaứnh phaàn kinh teỏ khaực treõn ủũa baứn noọi thaứnh vaứ ngoaùi thaứnh Haứ Noọi. NHNo & PTNT Haứ Noọi laứ moọt trong nhieàu chi nhaựnh cuỷa NHNo & PTNT Vieọt Nam ủoựng vai troứ taùo laọp nguoàn voỏn, cung caỏp caực hỡnh thửực dũch vuù Ngaõn haứng, ủaựp ửựng caực nhu caàu tớn duùng cuỷa caực phaàn kinh teỏ treõn ủũa baứn goựp phaàn thửùc hieọn caực muùc tieõu, chửụng trỡnh, giaỷi phaựp cuỷa Thoỏng ủoỏc Ngaõn haứng ủeà ra, ủũnh hửụựng phaựt trieồn kinh doanh cuỷa NHNo & PTNT Vieọt Nam vaứ coõng cuoọc coõng nghieọp hoaự, hieọn ủaùi hoaự ủaỏt nửụực. Theo quyeỏt ủũnh soỏ 458/Qẹ – NHNo ngaứy 1/9/1995 cuỷa Toồng giaựm ủoỏc NHNo & PTNT Vieọt Nam ủoồi mụựi vaứ hoaứn thieọn moõ hỡnh toồ chửực vụựi hoaùt ủoọng thớ ủieồm quaỷn lyự theo moõ hỡnh hai caỏp taùi Thaứnh phoỏ HCM vaứ Haứ Noọi, thỡ Haứ Noọi chổ coứn laứm nhieọm vuù trửùc tieỏp kinh doanh tieàn teọ, tớn duùng vaứ dũch vuù ngaõn haứng trong noọi thaứnh Haứ Noọi vaứ chũu sửù chổ ủaùo ủieàu haứnh cuỷa Toồng giaựm ủoỏc NHNo & PTNT Vieọt Nam vụựi teõn giao dũch quoỏc teỏ laứ : Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development-HaNoi Branch. Truù sụỷ chớnh ủaởt taùi soỏ 77 Laùc Trung, Quaọn Hai Baứ Trửng, Haứ Noọi. Caực chi nhaựnh caỏp Huyeọn chũu sửù quaỷn lyự trửùc tieỏp cuỷa NHNo & PTNT Vieọt Nam, NHNo & PTNT Haứ Noọi chổ quaỷn lyự caực chi nhaựnh ụỷ caực Quaọn noọi thaứnh (chi nhaựnh Ngaõn haứng caỏp 4) : Ba ẹỡnh, Hoaứn Kieỏm, Hai Baứ Trửng, Taõy Hoà, Caàu Giaỏy, Thanh Xuaõn, ẹoỏng ẹa, Chửụng Dửụng. Caực Ngaõn haứng caỏp 4 naứy thửùc chaỏt laứ caực cụ sụỷ giao dũch ủửụùc thaứnh laọp nhaốm laứm taờng khaỷ naờng, quy moõ hoaùt ủoọng cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi. Hoaùt ủoọng thớ ủieồm naứy ủaừ taùo neõn moọt bửụực ngoaởc trong hỡnh thửực quaỷn lyự cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi : tửứ chuỷ yeỏu taọp trung kinh doanh ụỷ ngoaùi thaứnh chuyeồn veà taọp trung kinh doanh vụựi moọt cụ caỏu toồ chửực bao goàm caực phoứng ban vaứ caực Ngaõn haứng caỏp 4. Hoaùt ủoọng cuỷa caực Ngaõn haứng caỏp 4 treõn ủũa baứn Haứ Noọi cuừng gioỏng nhử hoaùt ủoọng cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi, bao goàm caực hoaùt ủoọng huy ủoọng voỏn, cho vay vaứ chuyeồn tieàn nhanh. Tuy nhieõn veà toồ chửực, caực Ngaõnhaứng naứy chổ bao goàm Giaựm ủoỏc, phoự Giaựm ủoỏc vaứ caực nhaõn vieõn phuù traựch veà keỏ toaựn, kho quyừ, kinh doanh Quyeàn haùn cuỷa caực chi nhaựnh naứy cuừng thu heùp hụn so vụựi NHNo & PTNT Haứ Noọi. Thửùc hieọn nhieọm vuù kinh doanh tieàn teọ, tớn duùng vaứ dũch vuù ngaõn haứng, NHNo & PTNT Haứ Noọi coự nhửừng chửực naờng chớnh sau : Nhaọn gửỷi tieỏt kieọm, tieàn gửỷi khoõng kyứ haùn, coự kyứ haùn, tieàn gửỷi thanh toaựn cuỷa taỏt caỷ caực toồ chửực, caự nhaõn trong vaứ ngoaứi nửụực baống ủoàng noọi teọ vaứ ngoaùi teọ. Phaựt haứnh chửựng chổ tieàn gửỷi, kyứ phieỏu Ngaõn haứng. Tieỏp nhaọn voỏn taứi trụù, tớn thaực, uỷy thaực ủaàu tử tửứ Chớnh phuỷ, ngaõn haứng Nhaứ nửụực vaứ caực toồ chửực quoỏc teỏ, caự nhaõn trong vaứ ngoaứi nửụực ủaàu tử cho caực chửụng trỡnh phaựt trieồn kinh teỏ-vaờn hoaự-xaừ hoọi. Vay voỏn Ngaõn haứng Nhaứ nửụực, caực toồ chửực taứi chớnh tớn duùng trong vaứ ngoaứi nửụực. Cho vay ngaộn haùn, trung haùn vaứ daứi haùn baống ủoàng Vieọt Nam vaứ ngoaùi teọ ủoỏi vụựi caực toồ chửực kinh teỏ, caự nhaõn hoọ gia ủỡnh thuoọc moùi thaứnh phaàn kinh teỏ. Chieỏt khaỏu caực giaỏy tụứ coự giaự, thửùc hieọn nghieọp vuù cho thueõ taứi chớnh. Thửùc hieọn caực nghieọp vuù thanh toaựn quoỏc teỏ nhử thanh toaựn L/C, thanh toaựn TTR. Thửùc hieọn baỷo laừnh, taựi baỷo laừnh tớn duùng ủaỏu thaàu cho caực doanh nghieọp, caực toồ chửực tớn duùng trong vaứ ngoaứi nửụực hoaùt ủoọng taùi Vieọt Nam. Kinh doanh tieàn teọ, tớn duùng vaứ dũch vuù taùi Ngaõn haứng, laứm ủaùi lyự Ngaõn haứng, tử vaỏn kinh doanh, thoõng tin tớn duùng vaứ phoứng ngửứa ruỷi ro, thoõng tin ủieọn toaựn, ủaứo taùo nghieọp vuù ngaõn haứng, keựt saột, baỷo quaỷn, caỏt giửừ vaứ quaỷn lyự caực giaỏy tụứ coự giaự vaứ caực taứi saỷn quyự cho khaựch haứng. Thửùc hieọn caực nghieọp vuù caàm coỏ baỏt ủoọng saỷn. ẹaàu tử dửụựi caực hỡnh thửực nhử huứn voỏn, lieõn doanh, lieõn keỏt, goựp coồ phaàn vaứ caực hỡnh thửực ủaàu tử tớn duùng khaực vụựi caực doanh nghieọp vaứ caực toồ chửực taứi chớnh tớn duùng. 1.2. Cụ cheỏ hoaùt ủoọng vaứ boọ maựy toồ chửực. Trong nhửừng naờm ủaàu khi mụựi thaứnh laọp, NHNo & PTNT Haứ Noọi coự 12 chi nhaựnh huyeọn ngoaùi thaứnh ủửụùc Nhaứ nửụực baứn giao vụựi cụ sụỷ vaọt chaỏt quaự ngheứo naứn, cuừ kyừ, truù sụỷ laứm vieọc khoõng ủửụùc thuaọn lụùi, xa trung taõm thaứnh phoỏ gaõy ra nhieàu khoự khaờn trong giao dũch vụựi khaựch haứng. Maởt khaực, caựn boọ coõng nhaõn vieõn vụựi treõn 1.400 lao ủoọng laùi ủửụùc taọp hụùp tửứ nhieàu Ngaõn haứng taọp trung veà, trỡnh ủoọ caựn boọ khoõng ủoàng ủeàu, do ủoự, ngay tửứ khi thaứnh laọp , Ngaõn haứng Noõng nghieọp vaứ Phaựt trieồn Noõng thoõn Haứ Noọi gaởp phaỷi khoõng ớt nhửừng khoự khaờn caỷ veà ủũa ủieồm laón con ngửụứi. Sau hai laàn Nhaứ nửụực vaứ ngaõn haứng caỏp treõn thay ủoồi ủũa dử haứnh chớnh cuỷa Thaứnh phoỏ Haứ Noọi vaứ moõ hỡnh toồ chửực cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi thỡ tửứ naờm 1995 tụựi nay, chi nhaựnh NHNo & PTNT Haứ Noọi chổ coứn laứm nhieọm vuù trửùc tieỏp kinh doanh tieàn teọ, tớn duùng vaứ dũch vuù Ngaõn haứng trong noọi thaứnh Haứ Noọi. Traỷi qua nhieàu naờm ủoồi mụựi, ủeỏn nay NHNo & PTNT Haứ Noọi coự moọt boọ maựy toồ chửực goùn nheù vaứ hoaùt ủoọng coự hieọu quaỷ Tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng tớn duùng cuỷa Ngaõn haứng Noõng nghieọp vaứ Phaựt trieồn Noõng thoõn Haứ Noọi : Khi mụựi thaứnh laọp, nguoàn voỏn cuỷa Ngaõn haứng Noõng nghieọp vaứ Phaựt trieồn Noõng thoõn Haứ Noọi chổ coự 16,5 tyỷ ủoàng, trong ủoự 53,3% laứ tieàn gửỷi cuỷa Ngaõn saựch Nhaứ nửụực vaứ ủụn vũ dửù toaựn, voỏn huy ủoọng cuỷa daõn chổ coự 1,8 tyỷ ủoàng, chieỏm khoaỷng 11% nguoàn voỏn, vỡ luực naứy neàn kinh teỏ ủang naốm trong cụ cheỏ bao caỏp naởng neà, toỏc ủoọ trửụùt giaự lụựn vaỷ laùi Ngaõn haứng khoõng coự chớnh saựch phuứ lụùp ủeồ huy ủoọng nguoàn voỏn ngaộn haùn baống noọi teọ. Nhửừng naờm sau naứy khi Thoỏng ủoỏc Ngaõn haứng Nhaứ nửụực ủieàu chổnh laừi suaỏt theo hửụựng cho vay trung haùn nhớch daàn leõn vaứ laừi suaõt cho vay ngaộn haùn haù daàn xuoỏng thỡ NHNo & PTNT Haứ Noọi mụựi taờng daàn ủửụùc dử nụù cho vay trung haùn. Khi Nhaứ nửụực coự chuỷ trửụng khuyeỏn khớch caực thaứnh phaàn kinh teỏ mụỷ roọng saỷn xuaỏt thỡ quan heọ kinh teỏ vụựi nửụực ngoaứi ngaứy caứng taờng leõn vaứ nhu caàu vay ngoaùi teọ ủeồ nhaọp maựy moực thieỏt bũ vaứ nguyeõn vaọt lieọu taờng daàn, NHNo & PTNT Haứ Noọi ủaừ nhanh choựng tỡm giaỷi phaựp ủeồ ủaựp ửựng nhu caàu vay voỏn ngoaùi teọ neõn maởc duứ mụựi mụỷ ra cho vay ngoaùi teọ nhửng dử nụù cho vay ngoaùi teọ chieỏm tyỷ troùng khaự lụựn treõn toồng dử nụù. Voỏn tớn duùng cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi tửứ ủoự ủaừ thửùc sửù laứ ủoứn baồy goựp phaàn xoaự ủoựi, giaỷm ngheứo, thuực ủaồy caực doanh nghieọp saỷn xuaỏt kinh doanh phaựt trieồn ủửựng vửừng trong cụ cheỏ thũ trửụứng Trong vaứi naờm gaàn ủaõy, tỡnh hỡnh kinh teỏ xaừ hoọi coự nhieàu bieỏn ủoọng, neàn kinh teỏ cuỷa ủaỏt nửụực sau nhieàu naờm mụỷ cửỷa ủaừ taờng trửụỷng vụựi toỏc ủoọ cao thỡ ủeỏn cuoỏi naờm 1997 vaứ bửụực vaứo naờm 1998 toỏc ủoọ phaựt trieồn ủaừ baột ủaàu chửừng laùi, cuoọc khuỷng hoaỷng taứi chớnh dieón ra trong khu vửùc nhử Thaựi lan, Haứn Quoỏc, Nhaọt Baỷn, ủaừ laứm cho ủoàng Vieọt Nam suùt giaự treõn 17%. ẹaàu tử nửụực ngoaứi vaứo Vieọt Nam giaỷm suựt, tổ leọ laùm phaựt taờng. Beõn caùnh ủoự tỡnh hỡnh thụứi tieỏt dieón ra voõ cuứng khaộc nghieọt, heỏt haùn haựn ụỷ mieàn Trung, mieàn Nam laùi ủeỏn luừ luùt ụỷ mieàn Trung gaõy toồn thaỏt nhieàu ủeỏn ngửụứi vaứ cuỷa cuỷa nhaõn daõn, noự aỷnh hửụỷng nghieõm troùng ủeỏn neàn kinh teỏ cuỷa ủaỏt nửụực. Trong boỏi caỷnh kinh teỏ khoự khaờn nhử vaọy, hoaùt ủoọng cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi trong nhửừng naờm qua cuừng gaởp khoõng ớt khoự khaờn, cuù theồ trong coõng taực huy ủoọng voỏn, coõng taực cho vay. Song sửù chổ ủaùo thửụứng xuyeõn cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi vaứ noó lửùc cuỷa ban laừnh ủaùo cuứng toaứn theồ caựn boọ coõng nhaõn vieõn, hoaùt ủoọng kinh doanh cuỷa Ngaõn haứng ủaừ ủaùt ủửụùc nhửừng keỏt quaỷ nhử sau: 2.1. Coõng taực huy ủoọng voỏn. ẹeỏn cuoỏi naờm 2002 nguoàn voỏn huy ủoọng cuỷa toaứnh thaứnh phoỏ laứ 6.151.984 trieọu ủoàng, taờng 44,5% so vụựi naờm 2001. Trong naờm 2002 moọt soỏ chi nhaựnh ủaừ quan taõm taùo nguoàn voỏn kinh doanh vụựi laừi suaỏt hụùp lyự neõn ủaừ tỡm vaứ huy ủoọng ủửụùc moọt soỏ doanh nghieọp, cụ quan, trửụứng hoùc veà mụỷ taứi khoaỷn vaứ gửỷi tieàn neõn nguoàn voỏn taờng trửụỷng khaự, taùo tieàn ủeà thuaọn lụùi cho kinh doanh nhử, tuy nhieõn vaón coứn moọt soỏ ngaõn haứng chửa thửùc sửù quan taõm ủeỏn coõng taực nguoàn voỏn kinh doanh. Baỷng 1 : Tỡnh hỡnh bieỏn ủoọng nguoàn voỏn cuỷa caực Ngaõn haứng Quaọn ẹụn vũ: Trieọu ủoàng Ngaõn haứng 31/12/2001 31/12/2002 % 2002/2001 Trung taõm 2.296.696 2.934.594 +28.8 Caàu Giaỏy 309.229 397.026 +28.4 ẹoỏng ẹa 332.240 437.111 +31.6 Thanh Xuaõn 187.182 259.082 +38.4 Taõy Hoà 256.354 354.470 +38.3 Ba ẹỡnh 371.480 406.537 +9.4 Tam Trinh 5.746 25.767 +348.4 Hai Baứ Trửng 304.857 555.125 +82.1 Hoaứn Kieỏm 193.135 430.656 +122.9 Chửụng Dửụng - 264.194 - Traứng Tieàn - 87.422 - Toaứn thaứnh phoỏ 4.256.919 6.151.984 +44.5 Trong toồng nguoàn voỏn huy ủoọng thỡ tyỷ troùng cuỷa caực nguoàn qua 2 naờm 2001 vaứ 2002 cuừng coự sửù thay ủoồi khaự lụựn theồ hieọn trong baỷng sau : Baỷng 2: Cụ caỏu nguoàn voỏn huy ủoọng theo nguoàn hỡnh thaứnh ẹụn vũ:tyỷ ủoàng Nguoàn hỡnh thaứnh 31/12/2001 31/12/2002 2002/2001 Soỏ tieàn %/ồNV Soỏ tieàn %/ồNV Soỏ tieàn %/ồNV - Tieàn gửỷi caực TCKT 862 20,2 898 14,6 + 36 + 1,9 - Tieàn gửỷi caực TCTD 1.454 34,2 1.931 31,4 + 477 + 25,2 - Tieàn tieỏt kieọm 640 15 972 15,8 + 332 + 17,5 - Kyứ phieỏu 1.141 26,8 2.055 33,4 + 914 + 48,3 - Tieàn gửỷi vaứ vay khaực 161 3,8 296 4,8 + 135 + 7,1 Toồng nguoàn voỏn 4.258 6.152 + 1.894 Qua baỷng 2 ta thaỏy giửừa naờm 2001 vaứ naờm 2002 coự sửù bieỏn ủoọng khaự lụựn veà cụ caỏu nguoàn voỏn. Tieàn gửỷi cuỷa caực toồ chửực kinh teỏ naờm 2001 laứ 862 tyỷ ủoàng chieỏm tyỷ troùng 20,2% toồng nguoàn voỏn huy ủoọng, naờm 2002 laứ 898 tyỷ ủoàng, taờng 1,9% so vụựi naờm 2001 vụựi con soỏ tuyeọt ủoỏi laứ 36 tyỷ ủoàng. Vieọc tieàn gửỷi cuỷa toồ chửực kinh teỏ taờng 36 tyỷ ủoàng theồ hieọn uy tớn cuừng nhử chớnh saựch chổ ủaùo laừi suaỏt phuứ hụùp cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi vaứ caực Ngaõn haứng Quaọn, tửứ ủoự thu huựt khaựch haứng ngaứy caứng ủoõng vaứ oồn ủũnh. Ngoaứi ra, tieàn gửỷi cuỷa caực toồ chửực tớn duùng vaứ tieàn tieỏt kieọm cuừng taờng leõn ủaựng keồ, cuù theồ laứ: naờm 2002 tieàn gửỷi caực toồ chửực tớn duùng taờng 25,2 % vaứ tieàn tieỏt kieọm taờng 17,5% so vụựi naờm 2001. Coự ủửụùc nhử vaọy thỡ Ngaõn haứng ủaừ chuự troùng ủeỏn coõng taực huy ủoọng voỏn cuỷa mỡnh, thu huựt ủửụùc khaự maùnh lửụùng tieàn nhaứn roói trong daõn cử vaứthửùc hieọn caực nghieọp vuù thanh toaựn lieõn Ngaõn haứng moọt caựch linh hoaùt taùo ủieàu kieọn thuaọn lụùi cho caực caự nhaõn, toồ chửực. Neỏu nhử trửụực ủaõy, nguoàn voỏn chớnh cuỷa Ngaõn haứng laứ laỏy tửứ Ngaõn saựch nhaứ nửụực vaứ chổ coự moọt phaàn nhoỷ huy ủoọng tửứ caực toồ chửực kinh teỏ, nhửừng khaựch haứng truyeàn thoỏng quen thuoọc thỡ bửụực sang giai ủoaùn mụựi theo phaựp leọnh 90 ủửụùc ban haứnh – chi nhaựnh NHNo & PTNT Haứ Noọi ủaừ thửùc hieọn ủoồi mụựi toaứn dieọn hoaùt ủoọng tớn duùng cuỷa mỡnh keỏt hụùp vụựi vieọc tửù huy ủoọng, tỡm kieỏm nguoàn voỏn ủeồ cho vay. Hoaùt ủoọng huy ủoọng ủửụùc mụỷ roọng vụựi caực ủụùt phaựt haứnh kyứ phieỏu, traựi phieỏu. Hỡnh thửực naứy ủaừ coự hieọu quaỷ trong vieọc gia taờng nguoàn voỏn cuỷa Ngaõn haứng, giaỷm tyỷ troùng voỏn ngaõn saựch trong nguoàn voỏn cuỷa Ngaõn haứng. Cuù theồ: trong naờm 2002, nguoàn voỏn huy ủoọng tửứ kyứ phieỏu taờng 48,3% so vụựi naờm 2001, laứm cho toồng nguoàn voỏn taờng theõm 914 tyỷ ủoàng. Nhử vaọy trong hai naờm qua, baống nhieàu hỡnh thửực phong phuự nhử caỷi tieỏn nghieọp vuù, ủoồi mụựi phong caựch giao dũch, mụỷ roọng maùng lửụựi giao dũch, trang bũ maựy tớnh, caỷi tieỏn maóu maừ giaỏy tụứ giao dũch neõn nguoàn voỏn huy ủoọng cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi khoõng ngửứng taờng leõn. Ngaõn haứng ủaừ taọp chổ ủaùo caực phoứng ban taùo moùi ủieàu kieọn thuaọn lụùi ủeồ caực toồ chửực, caự nhaõn mụỷ taứi khoaỷn vaứ hửụựng daón thuỷ tuùc chu ủaựo. ẹoàng thụứi cửỷ caựn boọ tớn duùng ủeỏn taọn doanh nghieọp ủeồ ủaựp ửựng kũp thụứi tieàn maởt, seực, ngaõn phieỏu, khoõng ngửứng thu huựt moùi khoaỷn tieàn nhaứ roói cuỷa khaựch haứng vaứo taứi khoaỷn. 2.2. Tỡnh hỡnh sửỷ duùng voỏn: Caực Ngaõn haứng thửụng maùi ủeàu hoaùt ủoọng theo phửụng thửực “nhaọn gửỷi ủeồ cho vay” tửực laứ huy ủoọng voỏn tửứ caực nguoàn khaực nhau vaứ phaỷi sửỷ duùng voỏn ủoự hoaùt ủoọng kinh doanh coự laừi, ủaỷm baỷo khaỷ naờng thanh toaựn cho khaựch haứng khi coự doứng tieàn ruựt ra. Vỡ vaọy, sửỷ duùng voỏn laứ khaõu maỏu choỏt quyeỏt ủũnh hieọu quaỷ kinh doanh cuỷa Ngaõn haứng. Vieọc sửỷ duùng trieọt ủeồ coự hieọu quaỷ nguoàn voỏn seừ daón ủeỏn toỏi ủa hoaự lụùi nhuaọn cho Ngaõn haứng cuừng nhử goựp phaàn vaứo sửù phaựt trieồn chung cuỷa neàn kinh teỏ. Dieón bieỏn tỡnh hỡnh dử nụù cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi qua hai naờm 2001 vaứ 2002 ủửụùc theồ hieọn trong baỷng sau: Baỷng 3: Tỡnh hỡnh dử nụù cuỷa caực Ngaõn haứng Quaọn. ẹụn vũ: trieọu ủoàng. Ngaõn haứng Naờm 2001 Naờm 2002 2002/2001 Soỏ tieàn Tyỷ leọ % Trung taõm 1.114.499 1.159.406 Caàu Giaỏy 70.404 123.298 ẹoỏng ẹa 51.166 83.000 Thanh Xuaõn 40.360 87.651 Taõy Hoà 108.836 191.725 Ba ẹỡnh 57.986 75.252 Tam Trinh 38 1.453 Hai Baứ Trửng 67.190 87.099 Hoaứn Kieỏm 57.375 113.000 Chửụng Dửụng - 52.875 Traứng Tieàn - 27.947 Toaứn thaứnh phoỏ 1.571.151 2.002.709 CAÙC BIEÄN PHAÙP HAẽN CHEÁ VAỉ XệÛ LYÙ Nễẽ KHOÙ ẹOỉI VAỉ Nễẽ QUAÙ HAẽN MAỉ NHNo & PTNT HAỉ NOÄI ẹAế THệẽC HIEÄN. ẹoỏi vụựi caực Ngaõn haứng thửụng maùi noựi chung vaứ NHNo & PTNT Haứ Noọi noựi rieõng, quaỷn lyự toỏt caực khoaỷn voỏn vay laứ vaỏn ủeà ủửụùc coi troùng haứng ủaàu, nhụứ ủoự Ngaõn haứng coự theồ aựp duùng moọt loaùt caực haùn cheỏ vaứ xửỷ lyự ruỷi ro treõn cụ sụỷ thửùc hieọn nghieõm tuực quy trỡnh kyừ thuaọt cho vay trong ủieàu kieọn cuù theồ cuỷa Ngaõn haứng. Phaõn tớch ủaựnh giaự trửụực khi cho vay : Khi khaựch haứng ủeỏn ủaởt quan heọ tớn duùng, Ngaõn haứng tieỏn haứnh phaõn tớch ủaựnh giaự veà moùi maởt trửụực khi coự quyeỏt ủũnh cuoỏi cuứng cho vay hay khoõng cho vay. ẹieàu naứy heỏt sửực quan troùng, noự goựp phaàn traựnh ruỷi ro ngay tửứ ủaàu cho Ngaõn haứng. Coõng vieọc naứy ủửụùc thửùc hieọn qua caực bửụực: Thaồm ủũnh tử caựch phaựp lyự cuỷa khaựch haứng: Khaựch haứng laàn ủaàu tieõn ủeỏn ủaởt quan heọ vay voỏn vụựi Ngaõn haứng ủửụùc yeõu caàu cung caỏp caực hoà sụ vụựi tử caựch phaựp lyự cuỷa mỡnh. ẹoỏi vụựi khaựch haứng laứ phaựp nhaõn caàn coự: Giaỏy pheựp hoaởc quyeỏt ủũnh thaứnh laọp cuỷa doanh nghieọp. ẹaờng kyự kinh doanh coự trong thụứi haùn hieọu lửùc. Giaỏy pheựp haứnh ngheà (ủoỏi vụựi caực ngheà ủaởc bieọt) Quyeỏt ủũnh boồ nhieọm Giaựm ủoỏc, Keỏ toaựn trửụỷng. Neỏu beõn vay laứ theồ nhaõn caàn coự: ẹaờng kyự kinh doanh (neỏu khoaỷn vay nhaốm muùc ủớch kinh doanh) Baỷn sao giaỏy chửựng minh thử nhaõn daõn. Baỷn sao hoọ khaồu. Qua ủoự Ngaõn haứng thaồm tra tử caựch phaựp lyự cuỷa khaựch haứng, phaùm vi giụựi haùn ủửụùc pheựp kinh doanh cuỷa khaựch haứng. Thaồm ủũnh tỡnh hỡnh hoùat ủoọng saỷn xuaỏt kinh doanh. Ngaõn haứng ủaựnh giaự tỡnh hỡnh saỷn xuaỏt kinh doanh cuỷa ủụn vũ vay voỏn thoõng qua phaõn tớch doanh thu vaứ keỏt quỷa kinh doanh cuỷa doanh nghieọp. Doanh thu laứ chổ tieõu kinh teỏ cụ baỷn phaỷn aựnh chaỏt lửụùng cuỷa quaự trỡnh tieõu thuù haứng hoaự. Doanh thu taờng trong khi giaự caỷ khoõng thay ủoồi chửựng toỷ hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt cuỷa doanh nghieọp ủang thuaọn lụùi, haứng hoaự ủửa ra thũ trửụứng ủửụùc chaỏp nhaọn. Doanh thu caứng lụựn thỡ doanh nghieọp caứng coự khaỷ naờng traỷ nụù cho Ngaõn haứng. Keỏt quaỷ kinh doanh cuỷa doanh nghieọp lụùi nhuaọn) laứ chổ tieõu toồng hụùp ủaựnh giaự toaứn boọ saỷn xuaỏt kinh doanh cuỷa doanh nghieọp. Keỏt quaỷ saỷn xuaỏt kinh doanh caứng cao thỡ quaự trỡnh saỷn xuaỏt kinh doanh caứng coự hieọu quaỷ. Thaồm ủũnh phửụng aựn saỷn xuaỏt kinh doanh vaứ dửù aựn xin vay voỏn: Moọt ủieàu kieọn cụ baỷn ủoỏi vụựi khaựch haứng vay voỏn laứ phaỷi coự phửụng aựn saỷn xuaỏt kinh doanh hoaởc dửù aựn ủaàu tử khaỷ thi. Ngaõn haứng seừ tieỏn haứnh thaồm ủũnh, phaõn tớch theo 3 hửụựng: muùc ủớch, tớnh khaỷ thi vaứ tớnh hieọu quaỷ cuỷa dửù aựnh cuừng nhử phửụng thửực saỷn xuaỏt kinh doanh ủoự. Phaõn tớch muùc ủớch: ẹeồ chửựng minh moọt phửụng aựn hay moọt dửù aựn coự tớnh phaựp lyự trửụực heỏt phaỷi bieỏt muùc ủớch cuỷa noự laứ gỡ? Muùc ủớch naứu coự phuứ hụùp vụựi muùc ủớch kinh doanh cuỷa toồ chửực caự nhaõn ủaừ ủửụùc caỏp thaồm quyeàn pheõ duyeọt hay khoõng? Beõn caùnh ủoự, neỏu doanh nghieọp ủaừ quen kinh doanh moọt maởt haứng roài thỡ chuyeồn sang moọt loaùi khaực ruỷi ro trong kinh doanh seừ raỏt cao. Phaõn tớch tớnh khaỷ thi: Trửụực heỏt, Ngaõn haứng ủang quan taõm ủeỏn saỷn phaồm cuỷa thũ trửụứng goàm thũ trửụứng ủaàu vaứo vaứ thũ trửụứng ủaàu ra. Thũ trửụứng ủaàu vaứo coự yự nghúa raỏt quan troùng. Trong quaự trỡnh thaồm ủũnh N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc6785.doc
Tài liệu liên quan