Đề tài Phương hướng cơ bản chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Lời mở đầu 1

phần I Cơ cấu nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp trong phát triển kinh tế

I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp 3

1. Khái niệm về cơ cấu của một ngành kinh tế 3

1.2. Khái niệm về cơ cấu lao động. 5

1.3. Khái niệm cơ cấu đầu tư: 6

2. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu ngành 6

3. Cơ cấu nông nghiệp và sự cần thiết phải chuyển dich cơ cấu nông nghiệp. 8

3.1. Cơ cấu ngành nông nghiệp: 8

3.2. Sự cần thiết phải chuyển dich cơ cấu nông nghiệp. 9

II. Cơ sở khoa học chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 10

1. Quy luật tiêu thụ sản phẩm của E.Engel. 10

2. Quy luật tăng năng suất lao động của A.Fisher. 10

3. Lý thuyết về các giai đoạn phát triển kinh tế của W.Rostow. 11

3.1. Xã hội truyền thống. 12

3.2. Giai đoạn chuẩn bị cất cánh. 12

3.3. Giai đoạn cất cánh. 13

3.4. Giai đoạn trưởng thành 13

3.5. Giai đoạn mức tiêu dùng cao 13

4. Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima. 14

4.1. Cách đặt vấn đề của Harry T.Oshima 14

4.2. Bắt đầu quá trình tăng trưởng: tạo việc làm trong thời gian nhàn rỗi. 15

4.3. Hướng tới có việc làm đầy đủ 15

4.4. Sau khi có việc làm đầy đủ. 16

III. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 17

1. Vấn đề vốn trong sản xuất nông nghiệp. 18

2. Nguồn nhân lực. 19

3. Khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học. 20

 

4. Thị trường trong và ngoài nước. 20

5. Một số các yếu tố khác. 21

IV. ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 22

4.1 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 24

4.2 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với các vấn đề xã hội 25

III. Kinh nghiệm của một số nước. 25

1. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp. 25

1.1. Các nước Nics 26

2.2. Chính sách phát triển nông nghiệp ở các nước asean 26

2. Phương hướng và bước đi của CNH-HĐH của một số nước. 27

 

Phần II Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu nông -lâm -ngư nghiệp

I. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo kế hoạch 5 năm 1996-2000 29

II. Đánh giá thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam 1996-2000 29

A. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân. 29

B. Đánh giá thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam 1996-2000 29

1. Những thành tựu chủ yếu. 31

2. Kết quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. 32

2.1. Về nông nghiệp. 32

2.1.1. Sản xuất lương thực 32

2.1.2. Chăn nuôi 39

2.2. Lâm nghiệp. 40

2.3. Thuỷ sản. 42

2.3.1. Kết quả đạt được. 42

I. Đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp trong những năm qua 44

1. Những thành quả chuyển dịch cơ cấu nông, lâm ngư nghiệp 44

1.1 Cơ cấu kinh tế ngành đã có bước chuyển dịch theo hướng tích cực 44

1.2 Cơ cấu sản phẩm ngành nông, lâm, ngư nhiệp chuyển dịch theo hướng tăng sản phẩm hàng hoá xuất khẩu 45

1.3 Cơ cấu chất lượng ngành sản xuất nông nghiệp dịch chuyển theo hướng nâng cao chất lượng giống cây, giống con, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập nông dân 45

2. Những tồn tại trong chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp 46

2.1. Cơ cấu ngành nông, lâm, ngư nghiệp còn lạc hậu 46

2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông, lâm, ngư nghiệp còn chậm, mang tính tự phát chạy theo thị trường 46

3. Nguyên nhân tồn tại yếu kém trong chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp 47

3. Đánh giá việc thực hiên cơ cấu vốn đầu tư trong nông nghiệp. 48

3.1. Kết quả đạt được. 49

3.2. Một số tồn tại trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp. 51

Phần III Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp Việt Nam thời kỳ 2001-2010 54

I. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. 54

1. Định hướng phát triển. 54

II. Phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp thời kỳ 2001-2010 56

1. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp. 56

1.1 Mục tiêu chung: 56

1.2 Mục tiêu cụ thể: 57

2. Nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp 57

2.1. Chuyển dịch cơ cấu theo ngành hàng 57

III Các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp. 66

1. Công tác quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ 66

2. Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 66

3. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 67

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh thuỷ lợi. 67

3.2 Tăng cường hệ thống thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông ngang trình độ trong khu vực để tạo điều kiện thúc đẩy quá trình phát triển và hội nhập của nông nghiệp 67

3.3. Đẩy mạnh cơ khí hoá nông nghiệp 67

3.4. Điện khí hoá nông thôn 68

3.5. Phát triển giao thông nông thôn 68

3.6. Hệ thống thông tin ở nông thôn 68

3.7. Phát triển các chương trình phục vụ thương mại 68

3.8. Xây dựng các thị tứ, thị trấn làm trung tâm công nghiệp, thương mại, văn hoá - xã hội ở các đại bàn nông thôn 69

4. Tiếp tục đổi mới chính sách tạo điều kiện cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp 69

4.1- Chính sách đất đai 69

4.2- Chính sách thị trường : 69

4.3- Chính sách thuế: 70

4.4- Chính sách đầu tư: 70

5. Phát triển nguồn nhân lực 70

6. Tổ chức sản xuất 71

7. Một số giải pháp tước mắt. 71

Kết luận 78

 

doc97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương hướng cơ bản chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương hướng cơ bản chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2010.DOC