Đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤC

PHẦN I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.

CHƯƠNG I : KẾ TOÁNTSCĐ VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ

I) Hạch toán TSCĐ

II) Kế toán hao mòn và tính khấu hao TSCĐ

III) Kế toán sửa chữa TSCĐ

CHƯƠNG II: HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CCDC TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.

I) Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại công ty

II) Kế toán CCDC

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.

I) Phương pháp tính lương và các khoản tính theo lương.

II) Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản thanh toán với công nhân viên.

CHƯƠNG IV : HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.

I) Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.

II) Tính giá thành sản phẩm tại công ty.

CHƯƠNG V: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

CHƯƠNG VI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ DỊCH VỤ.

I) Phương thức bán hàng tại doanh nghiệp

II) Kế toán doanh thu bán hàng

III) Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

I) Kế toán tiền mặt

II) Kế toán tiền gửi ngân hàng

CHƯƠNG VIII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI

I) Kế toán các khoản phải thu

CHƯƠNG IX: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ BẤT THƯỜNG

I) Kế toán thu nhập hoạt động tài chính và hoạt động bất thường.

II) Kế toán chi phí hoạt động tài chính, hoạt động bất thường

CHƯƠNG X: HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC LOẠI QUỸ TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI

I) hạch toán nguồn vốn kinh doanh

II) Kế toán các quỹ

CHƯƠNG XI: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LÃI TẠI CÔNG TY.

I) Kế toán kết quả kinh doanh

II) Kế toán phân phối lãi

CHƯƠNG XII : BÁO CÁO KẾ TOÁN

PHẦN III : KẾT LUẬN

 

doc111 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty thực phẩm Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty Thực phẩm Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan