Đề tài Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của sql server & visual basic – viết chương trình quản lý mua bán tại cửa hàng kim khí điện máy

LỜI GIỚI THIỆU

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH RỒNG TIẾN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

PHẦN A: XÂY DỰNG BÀI TOÁN

PHẦN MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

I. Tên đề tài .2

II. Phạm vi đề tài .2

III. Tính thực tiễn của đề tài .2

PHẦN I : TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ YÊN CẦU THỰC TẾ.

I. Giới thiệu công ty TNHH thiết bị Rồng Tiến .3

II. Sơ đồ các phòng ban tại công ty .4

III. Sự cần thiết của tin học hóa 5

IV. Mô tả bài toán .6

V. Mục tiêu của đề tài .7

VI. Các mẫu biểu .7

PHẦN II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.

I. Xây dựng mô hình.

1. Các bước phân tích và xây dựng mô hình dữ liệu

mức quan niệm (ERD) 13

2. Mô tả thực thể và mối kết hợp giữa các thực thể 18

II. Xây dựng mô hình DFD .28

PHẦN III : THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I. Xây dựng mô hình quan hệ .34

1. Mô tả các quan hệ .34

2. Mô tả chi tiết các thuộc tính của từng quan hệ .35

3. Phụ thuộc hàm 41

4. Đánh giá các dạng chuẩn của quan hệ .42

5. Mô hình dữ liệu mức vật lý 43

6. Ràng buộc toàn vẹn 44

1) Ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ 44

2) Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ .48

II. Đặc tả qúa trình xử lý 54

PHẦN IV : CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

I. Cài đặt trên sql_server .61

II. Các form mẫu của chương trình 78

 

doc13 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 17/07/2017 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của sql server & visual basic – viết chương trình quản lý mua bán tại cửa hàng kim khí điện máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 6 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH Form ñaêng nhaäp Ngöôøi söû duïng muoán vaøo chöông trình phaûi coù maät khaåu ñöôïc ngöôøi quaûn trò caáp. Nhaán nuùt Ñoàng yù ñeå vaøo, ngöôïc laïi laø thoaùt. Chöông trình seõ kieåm tra neáu ñuùng teân ngöôøi duøng vaø maät khaåu thì seõ cho vaøo. Giao dieän chính Giao dieän chính coù heä thoáng menu giuùp ngöôøi duøng vaøo caùc chöùc naêng cuûa chöông trình moät caùch deã daøng. Form Ñôn ñaët haøng Form naøy duøng ñeå caäp nhaät cuõng nhö theo doõi caùc ñôn ñaët haøng cuûa cöûa haøng vôùi caùc nhaø cung caáp noù coù caùc chöùc naêng nhö : Nuùt Taïo môùi cho pheùp taïo moät ñôn daët haøng môùi. Nuùt Xem cho pheùp theo doõi caùc ñôn ñaët haøng. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc ñôn ñaët haøng khoâng coøn caàn thieát. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin caùc ñôn ñaët haøng. Nuùt In aán duøng ñeå in ñôn ñaët haøng. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. 6.4 > Form tra cöùu nhaân vieân Form naøy giuùp tìm kieám thoâng tin cuûa caùc nhaân vieân. Coù theå tìm theo teân, ñòa chæ, ñieän thoaïi cuûa nhaân vieân moät caùch chính xaùc hay gaàn ñuùng. Chæ caàn nhaäp thoâng tin caàn tra cöùu vaøo oâ giaù trò tìm roài nhaán nuùt Tìm . 6.5 > Form haøng hoùa Form naøy duøng ñeå caäp nhaät vaø theo doõi thoâng tin haøng hoùa cuõng nhö danh saùch chi tieát töøng loaïi haøng hoùa noù coù caùc chöùc naêng nhö : Nuùt Taïo môùi cho pheùp nhaäp thoâng tin haøng hoùa môùi. Nuùt Xem vaø Söûa cho pheùp theo doõi vaø caäp nhaät thoâng tin haøng hoùa. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc thoâng tin haøng hoùa khoâng coøn caàn thieát. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin haøng hoùa. Nuùt In aán duøng ñeå in thoâng tin haøng hoùa. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. > Form phieáu chi Form naøy duøng ñeå xuaát tieàn ra khoûi cöûa haøng. Noù cuõng coù caùc chöùc naêng: Nuùt Taïo môùi cho pheùp nhaäp thoâng tin phieáu chi môùi. Nuùt Xem cho pheùp theo doõi thoâng tin phieáu chi. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc thoâng tin phieáu chi khoâng coøn caàn thieát. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin phieáu chi. Nuùt In aán duøng ñeå in thoâng tin phieáu chi. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. 6.7 > Form hoùa ñôn Form naøy duøng ñeå caäp nhaät cuõng nhö theo doõi caùc hoùa ñôn cuûa cöûa haøng vôùi caùc khaùch haøng noù coù caùc chöùc naêng nhö : Nuùt Taïo môùi cho pheùp taïo moät hoùa ñôn môùi. Nuùt Xem cho pheùp theo doõi caùc hoùa ñôn. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc hoùa ñôn khoâng coøn caàn thieát. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin caùc hoùa ñôn. Nuùt In aán duøng ñeå in hoùa ñôn. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. > Form phoøng ban vaø kho Form naøy duøng ñeå theo doõi vaø caäp nhaät thoâng tin phoøng ban vaø thoâng tin kho. Noù cuõng coù caùc chöùc naêng nhö caùc form khaùc: Baïn choïn Kho hay phoøng ban sau ñoù caùc nuùt beân seõ taùc ñoäng leân Kho hay phoøng ban baïn choïn. Nuùt Taïo môùi cho pheùp taïo moät kho hay phoøng ban môùi. Nuùt Xem vaø söûa cho pheùp theo doõi vaø caäp nhaät thoâng tin kho hay phoøng ban. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc kho hay phoøng ban maø cöûa haøng khoâng hoaït ñoäng nöõa. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin caùc kho hay phoøng ban. Nuùt In aán duøng ñeå in thoâng tin phoøng ban hay kho. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. 6.9 > Form phieáu giao haøng Form phieáu giao haøng cho bieát thoâng tin haøng hoùa giao ñi ñaâu, cho khaùch naøo. Noù cuõng coù caùc chöùc naêng töông töï caùc form khaùc. Nuùt Taïo môùi cho pheùp taïo moät phieáu giao môùi. Nuùt Xem cho pheùp theo doõi thoâng tin giao haøng. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc phieáu giao khoâng caàn thieát nöõa. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin giao haøng. Nuùt In aán duøng ñeå in thoâng tin phieáu giao. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. 6.10 > Form phieáu nhaäp haøng Khi nhaäp haøng vaøo kho caàn coù phieáu nhaäp. Noù coù chöùc naêng töông töï caùc form treân. Nuùt Taïo môùi cho pheùp taïo moät phieáu nhaäp môùi. Nuùt Xem cho pheùp theo doõi thoâng tin phieáu nhaäp. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc phieáu nhaäp khoâng caàn thieát nöõa. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin nhaäp haøng. Nuùt In aán duøng ñeå in thoâng tin phieáu nhaäp. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. 6.12 > Form phieáu xuaát Khi xuaát haøng ra khoûi kho caàn coù phieáu xuaát. Noù coù chöùc naêng töông töï caùc form treân. Nuùt Taïo môùi cho pheùp taïo moät phieáu xuaát môùi. Nuùt Xem cho pheùp theo doõi thoâng tin phieáu xuaát. Nuùt Löu duøng ñeå löu caùc quùa trình thay ñoåi döõ lieäu. Nuùt Xoùa cho pheùp huûy caùc phieáu xuaát khoâng caàn thieát nöõa. Nuùt Boû qua duøng ñeå huûy caùc tieán trình dôû dang. Nuùt Tìm kieám tra cöùu thoâng tin xuaát haøng. Nuùt In aán duøng ñeå in thoâng tin phieáu xuaát. Nuùt Thoaùt ñeå thoaùt khoûi Form. 6.13 > Form theo doõi thoâng tin nhaân vieân, khaùch haøng, nhaø cung caáp Form naøy coù 3 tab, moãi tab quaûn lyù moät boä phaän thoâng tin, moãi boä phaän coù ñaày ñuû chöùc naêng nhö theâm, xoùa, söûa 6.14 > Form tra cöùu thoâng tin khaùch haøng Duøng ñeå tra cöùu thoâng tin caùc khaùch haøng khi caàn thieát. Chöông trình coøn moät soá Form khaùc seõ ñöôïc trình baøy treân demo khi baùo caùo. Ngoaøi ra coøn caùc form in vaø caùc baùo bieåu cuõng seõ ñöôïc trình baøy sau. CHÖÔNG 7 ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM_HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ˜—:–™ Öu ñieåm Vôùi chöông trình Quaûn Lyù Mua Baùn Taïi Cöûa Haøng Kim Khí Ñieän Maùy naøy seõ giuùp cho Ban quaûn lyù Cöûa Haøng quaûn lyù caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình moät caùch hieäu quaû, naém baét ñöôïc dieãn bieán mua baùn haøng, thoáng keâ ñöôïc söùc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng, bieát ñöôïc nhu caàu mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng töø ñoù coù theå ñöa ra caùc quyeát ñònh, ñeà ra caùc phöông aùn keá hoaïch daøi haïn hay ngaén haïn. Chöông trình Quaûn Lyù Mua Baùn Taïi Cöûa Haøng Kim Khí Ñieän Maùy ñaõ ñöôïc xaây döïng moät caùch khaù hoaøn chænh, ñaùp öùng ñöôïc nhieàu nhu caàu truy vaán thoâng tin nhanh choùng vaø giaûi quyeát ñöôïc vieäc toå chöùc cô sôû döõ lieäu nhaát quaùn vaø löu tröõ thoâng tin. 7.2> Khuyeát ñieåm Chöông trình vì ñöôïc xaây döïng trong moät thôøi gian quùa ngaén neân coøn nhieàu nhöôïc ñieåm vaø thieáu soùt, chuùng toâi seõ coá gaéng hoaøn thieän trong caùc phieân baûn tôùi. Raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa quí Thaày Coâ vaø caùc baïn quan taâm ñeán vaán ñeà naøy. Höôùng phaùt trieån Hieän nay, chöông trình Quaûn Lyù Mua Baùn Taïi Cöûa Haøng Kim Khí Ñieän Maùy chöa quaûn lyù caùc nhaân vieân trong Cöûa Haøng moät caùch cuï theå, khoâng cho nhöõng khaùch haøng lôùn mua haøng goái ñaàu traû chaäm, chöa coù söï quaûn lyù veà vieäc khuyeán maõi saûn phaåm . Trong caùc phieân baûn tôùi, chuùng toâi seõ bao goàm vieäc quaûn lyù caùc nhaân vieân cuûa Cöûa Haøng, xaây döïng theâm caùc chöùc naêng chöa coù, phaân quyeàn ñoái vôùi ai muoán truy xuaát cô sôû döõ lieäu, ngaên caám nhöõng ngöôøi muoán truy xuaát thoâng tin moät caùch traùi pheùp vaø giuùp cho thoâng tin ñöôïc baûo maät. Tröôùc maét, chöông trình naøy coù theå duøng cho Cöûa Haøng 144 Nguyeãn Tri Phöông Q10 (caùc Cöûa Haøng vöøa vaø nhoû chöa muoán quaûn lyù nhaân söï, chæ quaûn lyù caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình). Trong töông lai, chöông trình Quaûn Lyù Mua Baùn Taïi Cöûa Haøng Kim Khí Ñieän Maùy coù theå aùp duïng cho heä thoáng caùc cöûa haøng mua baùn vaø coù theå ñöôïc noái vôùi caùc chöông trình khaùc cuûa caû coâng ty, hoaït ñoäng kinh doanh seõ ñöôïc toå chöùc thoáng nhaát , caáp quyeàn cho vieäc truy xuaát thoâng tin, vaø seõ ñöôïc söû duïng treân maïng ñeå chia seû döõ lieäu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc44.doc
 • doc22.doc
 • doc33.doc
 • docLVTN_SQL SUA.doc
 • doclvtn_VB1.doc
 • doc1.doc
 • docMUC LUC LV.doc
 • docNHANXET.DOC
 • doc0.doc
 • doctlthamkhao.doc
 • docBIATRONG.DOC
 • docNHANXET1.DOC
Tài liệu liên quan