Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 trực thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1

CHƯƠNG I: lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

1/ chi phí sản xuất 3

1.1. Bản chất của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 3

1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 4

2/ Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 9

2.1 Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9

2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 10

2.3 Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành 12

3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 14

3.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm: 14

3.2. Phương pháp hạch toán chi phí theo từng nhóm sản phẩm: 15

3.3 Phương pháp hạch toán chi phí theo chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm: 15

3.4 Phương pháp hạch toán chi phí theo đơn đặt hàng: 15

3.5 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ: 15

4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 16

4.1. Phương pháp tính giá thành ( Z) giản đơn ( hay phương pháp 16

tính trực tiếp) 16

4.2 Phương pháp tổng cộng chi phí: 17

4.3 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ: 17

4.4. Phương pháp hệ số: 18

4.5. Phương pháp tính theo tỷ lệ giá thành (phương pháp tỷ lệ): 19

4.5. Phương pháp liên hợp: 19

5. Đánh giá sản phẩm dở dang : 20

5.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật 20

liệu trực tiếp: 20

5.2 . Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành 21

tương đương: 21

5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức : 22

6 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất : 22

6.1 Tổ chức hê thống chứng từ và hạch toán ban đầu: 22

6.2 Tổ chức tài khoản kế toán tập hợp chi phí : 23

Chương II: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (vinaconex) 28

I. Đặc điểm tình hình chung về công ty xây dựng số 1: 28

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 1. 28

2. Đặc điểm về tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh: 29

2.1. Cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh – quy mô hoạt động của Công ty xây dựng số 1: 29

2.2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. 30

2.3. Việc phân cấp trong công ty xây dựng số 1 34

3/ Tổ chức bộ máy kế toán 35

4. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty xây dựng số 1 38

5. Một số vấn đề chi phối công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp số 1: 40

II- Hạch toán thực tế tại đơn vị 43

1/Đối tượng tập hợp chi phí: 43

2/ Hạch toán khoản mục vật liệu: 43

4/ Chi phí sản xuất chung 56

4.1. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: 56

4.2. Chi phí nhân viên và bảo hiểm xã hội: 57

4.3. Chi phí sử dụng máy 60

4.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài: 60

4.4. Chi phí bằng tiền khác: 61

5/ Đánh giá sản phẩm làm dở ở XN xây dựng số 1: 62

6/ Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 64

CHƯƠNG III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế tác kế toán tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1. 68

3.1 Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành 69

sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1: 69

3.2 Phương pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính 71

giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1: 71

3.3. Một số phương hướng chung để hạ thấp giá thành sản xuất, nâng cao 74

hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty xây dựng số 1: 74

kết luận 75

doc80 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1127 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 trực thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Tổng Công ty XNK Xây dựng VN - VINACONEX.DOC
Tài liệu liên quan