Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH thương mại Thành Nguyên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT DỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN. 3

I. Tổng quan về công ty TNHH thương mại THÀNH NGUYÊN: 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại THÀNH NGUYÊN 3

1.2. Năng lực của Công ty 3

1.3. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 5

1.3.1. Tin học - Công nghệ Thông tin 5

1.3.2. Điện tử viễn thông 6

1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thương mạiThành Nguyên 6

CHƯƠNGII: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 8

I. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 8

II. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 10

2.1. Các chính sách kế toán chung 10

2.2. Hệ thống sổ kế toán 12

2.3. Hệ thống chứng từ kế toán 14

2.4. Hệ thống tài khoản kế toán 17

2.5. Hệ thống báo cáo kế toán 19

III. Đặc điểm tổ chức kế toán một số phần hành tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 20

3.1. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 20

3.1.1. Trình tự hạch toán vốn bằng tiền 20

3.1.2. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp 22

3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích lương 26

3.3. Kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 28

3.3.1. Kế toán TSCĐ 28

3.3.2. Kế toán khấu hao TSCĐ 31

 

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 33

I. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 33

II. Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 35

1. Các phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ 35

2. Tính giá mua của hàng xuất bán 36

3. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ 38

4. Kế toán doanh thu bán hàng 48

5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 55

III. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 57

1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 57

1.1. Những ưu điểm 57

1.2. Những nhược điểm 59

2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 60

2.1. Về chi phí mua hàng và phân bổ chi phí mua hàng 60

2.2. Về chiết khấu thương mại 61

KẾT LUẬN 62

 

 

doc64 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH thương mại Thành Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®­îc quy ®æi ra ®ồng ViÖt Nam theo tû gi¸ theo giao dÞch thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh. Chªnh lÖch tû gi¸ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 635, TK 515 vµ cuèi n¨m chªnh lÖch ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 413. c) Ph©n lo¹i chøng tõ Chøng tõ cña phÇn hµnh kÐ to¸n vèn b»ng tiÒn bao gåm: Chøng tõ quü: phiếu thu, phiếu chi Chøng tõ ng©n hµng: giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã, phiÕu chuyÓn kho¶n, giÊy uû nhiÖm chi. C¸c chøng tõ cã liªn quan: ho¸ ®¬n GTGT, c¸c hîp ®ång d) H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn trªn sæ kÕ to¸n Sæ chi tiÕt: sæ quü tiÒn mÆt, sæ tiÒn göi ng©n hµng Sæ tæng hîp: chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n 111, 112 Quy tr×nh h¹ch to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî bab¸««nnnnnno«nonn¬j bab¸o«cconî, cã Sæ quü tiÒn mÆt, TGNH Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i tµi kho¶n 111,112 B¸o c¸o quü, b¸o c¸o TGNH B¶ng tæng hîp phiÕu thu, chi… B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ e) Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu Dùa vµo phiÕu thu vµ mét sè chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: Thu tiÒn mÆt nhËp quü Cã TK 511, 512: doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK 711, 515: Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh.. Cã TK 141, 131, 136 : Thu håi c¸c kho¶n nî Cã TK 112: Rót tiÒn ng©n hµng vÒ quü Dùa vµo phiÕu chi kÕ to¸n ghi: Nî TK 112: göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng Nî TK 211, 152, 153: Mua TSC§, c«ng cô dông cô Nî TK 311, 334, 338, 315: Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Cã TK 111: Chi tiÒn mÆt t¹i quü C¨n cø vµo giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: Rót tiÒn ng©n hµng vÒ quü Nî TK 211, 213…: Mua TSC§ b»ng TGNH Nî TK 311, 315… Thanh to¸n c¸c kho¶n nî Nî TK 141 : T¹m øng cho nh©n viªn ®i c«ng t¸c Cã TK 112: Chi tiÒn göi ng©n hµng C¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 112: Cã TK 111: göi tiÒn vµo ng©n hµng Cã TK 511: doanh thu, gi¸ trÞ x©y l¾p, b¶o d­ìng Cã TK 131, 141, 136: Thu håi c¸c kho¶n nî 3.1.2. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp a) Tµi kho¶n sö dông TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n b) Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu chi tiÒn mÆt, phiÕu chuyÓn kho¶n ng©n hµng, giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî - Hîp ®ång kinh tÕ, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kinh tÕ c) H¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n - Sæ chi tiÕt ®­îc lËp riªng cho tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp. Sæ chi tiÕt ®­îc lËp cho tõng nhµ cung cÊp, tõng kh¸ch hµng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n trong tr­êng hîp C«ng ty chÊp nhËn ph­¬ng thøc thanh to¸n chËm. C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n chËm ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong Ho¸ ®¬n GTGT, Hîp ®ång x©y dùng. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n thanh to¸n thùc hiÖn ph¶n ¸nh vµo c¸c B¶ng kª tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n. Trong B¶ng kª nµy kÕ to¸n thanh to¸n sÏ ph¶n ¸nh néi dung c¸c nghiÖp thanh to¸n, sè tiÒn vµ nh÷ng ®Þnh kho¶n cÇn thiÕt. Sau ®ã KÕ to¸n sÏ ký vµo B¶ng kª tæng hîp vµ c¨n cø vµo ®©y ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt. Sæ chi tiÕt ®­îc C«ng ty më cho tõng kh¸ch hµng hoÆc nhµ cung cÊp. Do ®Æc thï cña m×nh C«ng ty chØ më sæ chi tiÕt theo tõng qóy. Dùa vµo B¶ng kª tæng hîp, kÕ to¸n thanh to¸n sÏ ph¶n ¸nh sè d­ ®Çu kú, sè ®· thanh to¸n trong kú vµ sè d­ cuèi kú cña tõng nhµ cung cÊp hoÆc tõng kh¸ch hµng.Trong tr­êng hîp thanh to¸n b»ng ®ång ngo¹i tÖ C«ng ty quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo gi¸ thùc tÕ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n tr­ëng sÏ ký sæ chi tiÕt. Ngoµi ra kÕ to¸n thanh to¸n sÏ lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt thanh to¸n víi Nhµ cung cÊp hoÆc Kh¸ch hµng. B¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc sö dông ®Ó so s¸nh, ®èi chiÕu víi sæ C¸i . - Sæ tæng hîp bao gåm: Chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i TK 131, 331. H¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n ®ù¬c thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Ho¸ ®¬n, hîp ®ång l¾p r¸p Sæ chi tiÕt thanh to¸n Sæ quü Chøng tõ ghi sổ Sæ c¸i tµi kho¶n 131, 331 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp ho¸ ®¬n, hîp ®ång B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ d) Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu H¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331 ph¶i më chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n Mua vËt t­ c¨n cø vµo chøng tõ nh­ ho¸ ®¬n, biªn b¶n giao nhËn kÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 153: Mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Nî TK 211, 213: Mua TCS§ ®­a vµo sö dông Nî TK 133: ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Nî TK 627,641,642: Mua dïng ngay cho s¶n xuÊt kinh doanh Cã TK 331: ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Khi tr¶ nî cho ng­êi b¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK 331: Sè nî ®· tr¶ Cã TK 111: Tr¶ b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 311, 341: Tr¶ b»ng tiÒn vay Khi ®ùoc nhµ cung cÊp chiÕt khÊu thanh to¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ chÊp nhËn gi¶m nî, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 Cã TK 133: gi¶m thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã 152, 153: Cã TK 515;Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng øng tr­íc tiÒn cho nhµ cung cÊp ®Ó mua hµng: Nî TK 331 Cã TK 111: øng tr­íc b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: øng tr­íc b»ng tiÒn göi ng©n hµng Tr­êng hîp nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n kh«ng cã ai ®ßi, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331: Xo¸ nî kh«ng cã ai ®ßi Cã TK 711: Thu nhËp kh¸c H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi mua: Khi b¸n chÞu cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng Cã TK 511: doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331: ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i Nî TK 532: gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 635: chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng Nî TK 3331: ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Cã TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng Khi kh¸ch hµng tr¶ nî kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112: Thu tiÒn nî Nî TK 311: Thu nî vµ thanh to¸n vay ng¾n h¹n Cã TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng Tr­êng hîp kh¸ch hµng øng tiÒn tr­íc: Nî TK 111, 112: Sè tiÒn kh¸ch hµng øng tr­íc Cã TK 131: ph¶i thu kh¸ch hµng 3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích lương a) §Æc ®iÓm cña h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp víi quy m« lín, bªn c¹nh ho¹t ®éng dÞch vô l¾p r¸p tæng ®µi, c«ng ty cßn tham gia c¸c lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c. §Ó thÓ ®¸p øng ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc nhËn hµng n¨m C«ng ty ph¶i sö dông mét lùc l­îng lao ®éng lín. C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nµy qua Danh s¸ch lao ®éng t¹i C«ng ty vµ sæ theo dâi riªng cho tõng lao ®éng . Danh s¸ch lao ®éng theo dâi mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh lao ®éng toµn C«ng ty. Sæ danh s¸ch lao ®éng ®­îc cËp nhËt dùa vµo c¸c chøng tõ tuyÓn dông, quyÕt ®Þnh n©ng bËc l­¬ng… Sæ lao ®éng dµnh riªng cho tõng c¸n bé lµ sæ theo dâi chi tiÕt tõng c¸n bé. H×nh thøc tiÒn l­¬ng mµ C«ng ty ®ang sö dông hiÖn nay lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo tõng phÇn c«ng viÖc ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, l­¬ng tr¶ theo thêi gian ¸p dông cho c¸c bé phËn kh¸c. C«ng ty tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng. b) Tµi kho¶n sö dông TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383 : B¶o hiÓm x· héi TK 3384 : B¶o hiÓm y tÕ c) Chøng tõ sö dông C¸c c«ng viÖc tÝnh l­¬ng tÝnh th­ëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ theo dâi thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan nh­ : GiÊy nghØ phÐp, biªn b¶n lµm viÖc… Ngoµi ra cßn cã c¸c chøng tõ ph©n bæ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ chi phÝ kinh doanh, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng, phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh… d) H¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n - Sæ chi tiÕt c¸c lo¹i tµi kho¶n 334, 3382,3383,3384 - Sæ tæng hîp : Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i 334,338 - Quy tr×nh h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau : B¶ng chÊm c«ng, tiÒn l­¬ng Sæ chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ BHXH… Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i tµi kho¶n 334,338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt tiÒn l­¬ng B¶ng tæng hîp, b¶ng chÊm c«ng B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ e) C¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp tiÒn th­ëng cã nguån bï ®¾p riªng nh­: trî cÊp èm ®au tõ quü BHXH… - Ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng kÕ to¸n ghi : Nî TK4311 : TiÒn th­ëng thi ®ua trÝch tõ quü khen th­ëng Nî TK4312 : TiÒn trî cÊp trÝch tõ quü phóc lîi Nî TK3383 : TiÒn trî cÊp tõ quü BHXH Cã TK334 : Ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng nh­ tiÒn t¹m øng thõa, BHXH, BHYT mµ ng­êi lao ®éng ph¶i nép., thuÕ thu nhËp c¸ nh©n kÕ to¸n ghi : Nî TK334 : Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng Cã TK 141 : T¹m øng thõa Cã TK138 : TiÒn ph¹t, tiÒn båi th­êng ph¶i thu Cã TK338 : Thu hé c¸c quü BHXH,BHYT … - Khi thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng : Nî TK 334 : Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng Cã TK 112 - Khi trÝch BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn kÕ to¸n ghi : Nî TK622,627,641,642… : PhÇn tÝnh vµo chi phÝ doanh nghiÖp Nî TK334 : PhÇn trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng Cã TK338(3382,3383,3384) - Khi nép BHXH,BHYT kÕ to¸n ghi : Nî TK 338(3382,3383,3384) Cã TK111,112 3.3. Kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 3.3.1. Kế toán TSCĐ khái niệm : - Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài . - Tài sản cố định có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể tồn tại dưới hình thái giá trị được sử dụng để thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh. a) Chứng từ sử dụng - Để hạch toán tăng giảm TSCĐ, kế toán dùng các chứng từ : + Hóa đơn mua tài sản cố định. + Phiếu chi mua tài sản cố định. + Giấy báo nợ liên quan đến trả TSCĐ. + Biên bản giao, nhận TSCĐ đưa vào sử dụng. + Biên bản bàn giao TSCĐ. - Để hạch toán giảm TSCĐ, kế toán dùng chứng từ như biên bản thanh lý TSCĐ. b) Tµi kho¶n sö dông TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 214: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh TK 009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã c) Sơ đồ hạch toán Sæ quü tiÒn mÆt, sæ tiÒn göi ng©n hµng B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt, sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ C¸i TK 111, 112 d) Một số nghiệp vụ chủ yếu Khi ph¸t sinh t¨ng TSC§, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 211 Cã TK 111,112,331: Mua s¾m b»ng tiÒn mÆt, TGNH,… Cã TK 241 : XDCB bµn giao TSC§ tù x©y dùng : Cã TK 412 : §¸nh gi¸ t¨ng TSC§. Khi ph¸t sinh gi¶m TSC§, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 811, 214: Thanh lý TSC§ Nî TK 412 : §¸nh gi¸ gi¶m TSC§ Cã TK 211 Hµng th¸ng tÝnh khÊu hao TSC§ Nî TK 641,642… Cã TK 214 §iÒu chØnh t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Nî TK 412 Cã TK 214 §iÒu chØnh gi¶m gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Nî TK 214 Cã TK 412 Khi söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ : Nî TK 641,642 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 Khi söa ch÷a lín TSC§ Nî TK 2413 Nî TK 133 Cã TK 111,112... Tµi s¶n ®­îc söa ch÷a lín ®Ó n©ng cÊp hoÆc kÐo dµi tuæi thä : Nî TK 211 Cã TK 2413 3.3.2. Kế toán khấu hao TSCĐ Khái niệm :TSCĐ của công ty khi đưa vào sử dụng trong quá trình sản xuất thì bị hao mòn dần. Phần giá trị hao mòn này được chuyển vào giá trị sản phẩm công việc làm ra dưới hình thức khấu hao TSCĐ. Vậy khấu hao TSCĐ ở công ty là việc tính chuyển phần giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh của đối tượng sử dụng TSCĐ đó nhằm thu hồi vốn đầu tư để tái sản xuất kinh doanh. Việc tính khấu hao TSCĐ nhằm thu hồi lại vốn đầu tư trong một thời gian nhất dịnh để tái sản xuất TSCĐ khi bị hư hỏng, thanh lý, bị loại khỏi sản xuất. * Phương pháp khấu hao TSCĐ: Hiện nay công ty TNHH thương mại Thành Nguyên sử dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. - Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ. - Theo phương pháp này mức Kh bình quân (Mkhbq) được tính như sau: Giá trị phải khấu hao Mkhbq năm = ---------------------------- Số năm sử dụng - Nếu thực hiện trích KH cho từng tháng thì : Mkhbq năm Mkhbq Tháng = ----------------------- 12 tháng - Sau khi tính được mức khấu hao của từng TSCĐ, Công ty phải xác định mức khấu hao của từng bộ phận sử dụng TSCĐ và tập hợp chung cho toàn doanh nghiệp. - Khấu hao TSCĐ phải trích trong tháng : Khấu hao TSCĐ Khấu hao Khấu hao Khấu hao Phải trích trong = TSCĐ đã trích + TSCĐ tăng - TSCĐ giảm tháng tháng trước trong tháng trong tháng Mức khấu hao tăng, Mức khấu hao bình quân tháng số ngày = -------------------------------------- x còn lại của giảm trong tháng 30 ngày tháng CHƯƠNG III: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN I. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Một trong các yếu tố đầu vào quan trọng đảm bảo cho quá trình lưu chuyển hàng hoá được diễn ra một cách liên tục và có hiệu quả cao đó là hàng hoá. Vì vậy, việc thu mua hàng hoá để kinh doanh được Công ty hết sức quan tâm, từ việc lựa chọn nguồn cung cấp hàng hoá, vận chuyển hàng hoá về nhập kho, giá cả cho đến việc bảo quản hàng hoá tại kho. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu tại Công ty bao gồm: Máy tính, thiết bị tin học, truyền thông: máy chủ, máy tính cá nhân, các linh kiện máy tính như: Loa, Chip, Ram, USB, HDD, FDD, Mouse, keyboard, Mainboard, các thiết bị mạng LAN, WAN, giải pháp mạng không dây, máy in, màn hình. Thiết bị điện tử, điện lạnh: Máy chiếu, máy ảnh số, máy điều hoà, máy giặt, tủ lạnh, máy hút ẩm, thiết bị lọc nước của các hãng khác nhau. Hàng hoá này được cung cấp bởi các nhà cung cấp trong nước, nhưng chủ yếu là được nhập khẩu từ các nước, các hãng phân phối nổi tiếng và có uy tín lâu năm như: hãng IBM (Mĩ), Công ty IBM Châu Á (Taiwan, Singapore), hãng HP (Mĩ), hãng Intel (Mĩ), hãng 3COM (Mĩ), hãng Panasonic (Japan), hãng Samsung (Hàn Quốc), hãng LG (Hàn Quốc), hãng National (Malaysia), hãng Funai (Nhật), hãng General Electrics (Mĩ). Hiện nay Công ty đang là tổng đại lí bán hàng cho các hãng này. Vì vậy, Công ty cũng đã nhận được nhiều chính sách bán hàng của các hãng này như: khi mua hàng đạt doanh số quy định của nhà cung cấp thì sẽ được nhận khuyến mại bằng hiện vật, tham gia vào các chương trình bốc thăm trúng thưởng, được tặng thưởng bằng tiền hoặc bằng sản phẩm cụ thể. Do chính sách bán hàng của Công ty nên hàng hoá mua về bao giờ cũng được nhập kho trước khi tham gia vào quá trình lưu chuyển hàng hoá tiếp theo. Vì vậy, công tác bảo quản, lưu trữ hàng hoá tại kho cũng được Công ty hết sức quan tâm. Hiện tại hàng hoá của Công ty được lưu trong mười kho khác nhau, mỗi kho đều có đủ sản phẩm kinh doanh của Công ty để thuận lợi cho việc bốc dỡ, vận chuyển và tiêu thụ. Việc quản lí hàng hoá tại các kho của Công ty được thực hiện trên máy tính thông qua phần mềm kế toán AT - Soft. Khi tiến hành khai báo, kế toán phải mã hoá cho từng danh mục hàng hoá. Việc mã hoá các đối tượng quản lí cho phép người sử dụng có thể nhận diện, tìm kiếm nhanh chóng, không gây nhầm lẫn, dễ nhớ, tiện sử dụng và tiết kiệm bộ nhớ. Hàng hoá tại Công ty rất phong phú và đa dạng vì vậy việc mã hoá các hàng hoá được áp dụng theo phương pháp kiểu kí tự. Ví dụ một số mặt hàng cụ thể như sau: Colour monitor 17”: MO17 CDRoom: CDR Máy in HP: HP Máy tính Notebook: NOTE HDD 40 GB: HD400 HDD 120 GB: HD120 USB 256 Mb: USB2 Với khách hàng: Mỗi khách hàng được nhận diện bằng một mã hiệu đó là mã khách hàng. Mã khách hàng được xây dựng dựa trên tên gọi của khách hàng đó sao cho ngắn gọn và dễ nhớ. Bên cạnh mã khách hàng còn có các thông tin đi kèm như: mã số thuế, địa chỉ, điện thoại. Hàng hoá của Công ty được lưu thông không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn được lưu thông khắp các tỉnh, thành trong cả nước theo hai hình thức bán hàng chủ yếu là: bán buôn qua kho và bán lẻ. Vì thế, Công ty thiết lập mối quan hệ không chỉ với các tổ chức, cơ quan, Bộ, Ngành mà còn với cả các cá nhân, hộ gia đình. Ví dụ một số khách hàng thường xuyên của Công ty như: Bộ Tài chính, Bộ Bưu chính viễn thông, Bộ ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty tàu thuỷ - VINA - SHIN, UBND các tỉnh, các trường Đại học trong cả nước, các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại công nghệ thông tin. II. Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 1. Các phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán với khách hàng được Công ty vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với từng khách hàng khác nhau. Các phương thức bán hàng đó là: Với hình thức bán buôn qua kho: Đây là bán hàng cho các tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bán lẻ mua hàng hoá về để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hoá chứ không phải là để tiêu dùng. Đây là một hình thức bán hàng chủ yếu của Công ty và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty. Việc bán hàng theo phương thức này thông qua các đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, hồ sơ dự thầu. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng hoá thông qua các bảng báo giá sản phẩm của Công ty, các mặt hàng kinh doanh của Công ty nếu ưng thuận sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng kinh tế (bên Công ty) ghi đầy đủ thông tin của hai bên tham gia kí kết và các mặt hàng cùng các thông số liên quan mà Công ty có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng cùng với các dịch vụ sau bán. Với hình thức bán buôn qua kho trực tiếp thì khách hàng sẽ tới nhận hàng tại Công ty sau khi đã kiểm nhận đủ số lượng và phẩm chất hàng hoá theo quy định trong hợp đồng. Mọi phí tổn hoặc rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hoá về khách hàng sẽ phải chịu. Với hình thức bán buôn qua kho giao hàng thì Công ty sẽ là người vận chuyển hàng hoá đến nơi quy định trong hợp đồng cho khách hàng. Mọi phí tổn trong quá trình vận chuyển hàng do Công ty chịu. Khi khách hàng kiểm nhận hàng hoá và chấp nhận thanh toán thì lúc này hàng hoá mới coi là được tiêu thụ và ghi nhận doanh thu. Với hình thức bán lẻ thu tiền tại chỗ: Là hình thức bán hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân. Khách hàng của hình thức bán hàng này thường là các học sinh, sinh viên, hộ gia đình, trường học và các tổ chức khác có nhu cầu tiêu dùng. Khi có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá thì khách hàng đến liên hệ trực tiếp tại phòng kinh doanh bán lẻ để mua hàng và thanh toán tiền hàng cho nhân viên bán hàng. Với các khách hàng này tuỳ thuộc vào giá trị hàng hoá mua và mục đích sử dụng hàng hoá mà yêu cầu nhân viên bán hàng ghi hoá đơn GTGT. Nhân viên thu tiền đến cuối ngày sẽ nộp cho thủ quỹ sau khi kế toán thanh toán lập phiếu thu tiền mặt để làm căn cứ ghi các sổ kế toán có liên quan. 2. Tính giá mua của hàng xuất bán Hàng hoá cần cho quá trình lưu chuyển hàng hoá chủ yếu là được mua ngoài từ các đơn vị sản xuất, đơn vị bán buôn, tổ chức kinh doanh khác và nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng hoá mua trong nước: Giá thực tế hàng hoá nhập kho được tính theo công thức sau đây: Giá thực tế nhập kho = Giá mua trên hoá đơn - Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá được hưởng Mọi chi phí thu mua hàng hoá nội địa không được tập hợp tính vào giá thực tế hàng nhập kho mà được tập hợp vào chi phí quản lí doanh nghiệp để cuối kì kết chuyển tính kết quả. Với hàng nhập khẩu: giá mua hàng nhập khẩu được tính như sau: Giá thực tế hàng nhập khẩu = Giá mua hàng nhập khẩu + Chi phí thu mua hàng nhập khẩu + Thuế nhập khẩu Ngày 10/12/2005 Công ty nhập khẩu một lô hàng gồm 1400 thùng loa M300 với giá là: 72,000đ/ thùng; 450 chiếc monitor HCT 17 inches loại màn hình phẳng với giá là 1,066,975đ/ chiếc. Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hoá là 10%, thuế GTGT là 10%. Chi phí nhập khẩu hàng hoá là 20,421,610.78. Tỉ giá thanh toán là tỉ giá tại thời điểm mua ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Hà Nội là 15,925 đ/ USD. Khi đó chi phí thu mua hàng hoá phân bổ cho từng mặt hàng được tính theo công thức sau đây: Chi phí thu mua Loa M300 = Chi phí thu mua hàng hoá x Giá trị Loa M300 nhập khẩu Tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu Chi phí thu mua Loa M300 = 20,421,610.78 x 100,800,000 (1,400 x 72,000) + (450 x 1,066,975) = 3,543,400 Chi phí thu mua HCT màn hình phẳng = 20,421,610.78 - 3,543,400 =16,878,210.78 Giá đơn vị nhập kho Loa M300 = 72,000 + 7,200 + 2,531 = 81,731 Tổng giá trị Loa M300 nhập kho = 81,731 x 1400 = 114,423,400 Giá đơn vị nhập kho HCT màn hình phẳng = 1,066,975 +106,697.5 + +37,507.13507 = 1,211,179.635 Tổng giá trị màn hình phẳng HCT nhập kho = 1,211,179.635 x 450 = 545,030,835.8 Hàng hoá mua về sau khi đã kiểm tra hàng hoá về số lượng, mẫu mã, chất lượng theo đúng quy cách quy định trong hợp đồng, kế toán sẽ lập phiếu nhập kho hàng hoá. Phiếu này được lập thành 2 liên, 1 liên giao cho thủ kho để làm căn cứ kiểm nhận hàng hoá và ghi thẻ kho, 1 liên thì phòng kế toán sẽ giữ để ghi vào sổ kế toán chi tiết hàng hoá mở cho từng mặt hàng cụ thể và lưu. Cuối tháng kế toán tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh này vào một chứng từ ghi sổ theo tiêu thức nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: mua hàng hóa thanh toán ngay bằng tiền mặt được tập hợp trên một chứng từ ghi sổ, mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng tập hợp lên một chứng từ ghi sổ và mua chịu được tập hợp lên một chứng từ ghi sổ. Giá hàng hóa như tính ở trên chỉ làm căn cứ ghi sổ giá hàng hóa nhập kho. Còn việc tính giá vốn hàng xuất bán được tính theo phương pháp giá bình quân cả kì dự trữ (tháng). 3. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ Ngày 10/12/2005 Công ty xuất bán một lô hàng là 1,000 thùng loa M 300 tại kho anh Hoàng với đơn giá bán ghi trên hoá đơn là 85,000 đồng/ thùng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ kĩ thuật. Thuế suất GTGT hàng hoá bán ra là 10%. Số tiền hàng được thanh toán ngay 10,000,000 đồng bằng tiền mặt; 15,000,000 đồng tiền gửi ngân hàng. Số còn lại sau khi đối chiếu công nợ được thanh toán hết bằng tiền mặt vào ngày 31/12/2005. Việc tính giá vốn hàng hoá tiêu thụ được tính theo phương pháp bình quân cả kì dự trữ theo công thức: Giá đơn vị bình quân tháng = Giá thực tế hàng tồn đầu tháng + Giá thực tế hàng nhập trong tháng Số lượng hàng tồn đầu tháng + Số lượng hàng nhập trong tháng Căn cứ vào phiếu nhập kho hàng hoá và hoá đơn giá trị gia tăng do bên bán giao cho Công ty, kế toán xác định được giá thực tế hàng hoá nhập kho, vào sổ chi tiết hàng hoá mở cho từng loại hàng hóa. Từ sổ chi tiết này kế toán sẽ tính được giá bình quân cả kì dự trữ của một tháng rồi kéo công thức cho các tháng tiếp theo. Với các tháng tiếp theo này sau khi nhập giá trị hàng hoá nhập kho thì máy sẽ tự động điều chỉnh giá bình quân, giá trị hàng hoá xuất kho và giá trị hàng hoá tồn của tháng đó. Công việc này được kế toán thực hiện thông qua bảng tính Excel. Khi đó giá vốn hàng xuất bán được tính như sau: Giá đơn vị bình quân Loa M300 tháng 12 = Giá thực tế tồn đầu tháng 12 + Giá thực tế nhập trong tháng 12 Số lượng tồn đầu tháng 12 + Số lượng nhập trong tháng 12 = 520,874,460 + 2,590,726,000 6,390 + 31,880 = 81,307 Khi đó nghiệp vụ kinh tế phát sinh này được phản ánh lên các chứng từ, sổ sách liên quan như sau: Trước hết là phiếu xuất kho: Ngay sau khi xuất hàng, kế toán sẽ lập phiếu xuất kho, phiếu này được lập thành 3 liên: 1 liên lưu, 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên thủ kho làm căn cứ ghi vào thẻ kho theo dõi về mặt số lượng sau đó chuyển cho phòng kế toán để nhập vào sổ liên quan. Tại thời điểm ghi phiếu xuất kho thì trên phiếu xuất kho chỉ ghi số lượng mà không ghi đơn giá vì Công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất theo phương pháp giá đơn vị cả kì dự trữ. Đến cuối mỗi tháng sau khi tính được giá này thì mới ghi vào phiếu xuất kho. Và từ các chứng từ này, cuối mỗi tháng kế toán tập hợp trên sổ chi tiết tài khoản 632 mở cho tất cả các mặt hàng kinh doanh trong tháng, sổ chứng từ ghi sổ, sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sổ cái tài khoản 156, sổ cái tài khoản 632 theo các biểu sau đây: Đơn vị: TN Trading; LTD Mẫu số 01 - VT Địachỉ: 47 Thái Hà - Hà Nội Ban hành theo QĐ số: 1141 - TC /QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 PHIẾU XUẤT KHO của Bộ Tài chính Ngày10/12/2005 Số: 20 Nợ TK 632 Có TK 156 Họ tên người nhận hàng: Anh Sơn Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ kĩ thuật Địa chỉ: P203 - P2A - Phương Mai - Hà Nội Lí do xuất kho: Xuất bán Xuất tại kho: Anh Hoàng STT Tên nhãn hiệu hàng hoá Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Chứng từ Thực tế 1 Loa M300 Thùng 1,000 1,000 Cộng 1,000 1,000 Cộng thành tiền (viết bằng chữ): Thủ trưởng đơn vị KT trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhận hàng Thủ kho (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) ( Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) SỔ CHI TIẾT HÀNG HOÁ Tài khoản 156 Tên hàng hoá: Loa M300 Kho: Anh Hoàng Từ ngày 1/12 đến 31/12 Chứng từ Diễn giải Nhập Xuất Tồn SH Ngày SL ĐG TT SL ĐG TT SL TT Số dư đầu tháng 12 - 6,390 520,874,460 21411 2-Dec Anh Tuyến- 34 Lí Nam Đế - 72 81,307 5,854,069 11,430 929,333,506 21412 2-Dec Anh Quân-14 Lê Thanh Nghị - 558 81,307 45,369,037 10,872 883,964,468 21413 2-Dec Anh Sâm - 7B Lí Nam Đế - 100 81,307 8,1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc28156.doc
Tài liệu liên quan