Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I:

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ Ở

CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

I- Những vấn đề cơ bản về TSCĐ 3

1/ Khái niệm về TSCĐ 3

2/ Đặc điểm của TSCĐ 3

3/ Phân loại TSCĐ 5

4/ Đánh giá TSCĐ 8

II- Tổ chức hạch toán TSCĐ 11

1/ Hạch toán chi tiết 11

2/ Hạch toán tổng hợp 13

3/ Hạch toán khấu hao TSCĐ 28

4/ Hạch toán sửa chữa TSCĐ 32

5/ Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 34

PHẦN II:

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 240

I- Tình hình và đặc điểm chung của công ty: 40

1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty 40

2/ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy

quản lý của công ty 42

3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán 46

II- Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty

quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 47

1/ Phân loại và tính giá TSCĐ tại công ty quản lý

và sửa chữa đường bộ 240. 48

2/ Hạch toán chi tiết TSCĐ 50

3/ Hạch toán tổng hợp 51

3.1 Hạch toán tăng TSCĐ 51

3.2 Hạch toán giảm TSCĐ 53

3.3 Hạch toán sửa chữaTSCĐ 56

3.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ 59

4/ Kiểm kê và đánh giá TSCĐ 63

5/ Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 63

PHẦN III

NHỮNG TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG Ở CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 240.

 

1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại

công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 66

2/ Đánh giá chung về công tác quản lý cũng như

hạch toán tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 67

3/ Một số kiến nghị, hoàn thiện quản lý hạch toán

TSCĐ tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 69

Kết luận 74

Tài liệu tham khảo 77

 

 

 

doc87 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240.doc