Đề tài Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương

Nội dung

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1

1.1

NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN QUẢN

TRỊ 1

1.1.1 Nguồn gốc và sự phát triển của kế toán quản trị 1

1.1.2

Đánh giá việc nghiên cứu , ứng dụng kế toán quản trị ở Việt

Nam 2

1.1.3 Những vấn đề mà luận văn tiếp tục nghiên cứu 3

1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 4

1.2.1 Khái niệm, so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính 4

1.2.2 Vai trò của kế toán quản trị 7

1.2.3 Nội dung kế toán quản trị ứng dụng vào doanh nghiệp. 8

1.2.4 Các kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trị 10

1.2.4.1 Nhận diện và phân loại chi phí 10

1.2.4.2 Phân tích mối quan hệ chí phí - khối lượng - lợi nhuận 12

1.2.4.3 Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 13

1.3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ HỆ THỐNG 14

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.3.1 Triết lý của hệ thống quản lý chất lượng 14

1.3.2 So sánh kế toán quản trị và hệ thống quản lý chất lượng 15

1.3.2.1 Điểm giống nhau 15

1.3.2.2 Điểm khác nhau 16

1.3.3 Kế toán quản trị giúp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng 16

1.3.3.1 Bổ sung các loại tài liệu, dữ liệu 16

1.3.3.2 Cung cấp thước đo giá trị để lượng hoá vấn đề 17

1.3.3.3 Cung cấp các kỹ thuật phân tích để ra quyết đinh 17

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN

QUẢN TRỊ

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾBIẾN GỖ Ở TỈNH BÌNH

DƯƠNG 19

2.1

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH

CHẾ BIẾN GỖ 19

TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

2.1.1 Quy mô ngành. 19

2.1.2 Xu hướng phát triển 20

2.1.3 Những thách thức 21

2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ 21

2.2.1 Nhân lực 21

2.2.2 Trình độ quản lý 22

2.2.3 Cách thức tổ chức quản lý sản xuất 23

2.3

TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH

NGHIỆP 25

CHẾ BIẾN GỖ

2.3.1 Nội dung kế toán quản trị trong doanh nghiệp 25

2.3.1.1 Hệ thống dự toán 26

2.3.1.2 Hệ thống kiểm tra đánh giá 26

2.3.1.3 Các quyết định kinh doanh 27

2.3.1.4 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế toán quản trị 27

2.3.2 Mô hình tổ chứcbộ máy kế toán 28

2.4

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 28

2.4.1 Thuận lợi 28

2.4.2 Khó khăn 29

2.4.3 Vấn đề hạn chế áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp 29

CHƯƠNG

III XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ Ở BÌNH DƯƠNG 30

3.1 HỆ THỐNG DỰ TOÁN 30

3.1.1 Khái niệm va vai trò của dự toán trong ngành chế biến gỗ 30

3.1.1.1 Khái niệm 30

3.1.1.2 Vai trò của dự toán trong ngành chế biến gỗ 30

3.1.2 Sơ đồ và phương pháp lập dự toán cho doanh nghiệp chế biến gỗ 31

3.1.2.1 Sơ đồ dự toán 31

3.1.2.2 Phương pháp lập dự toán 32

3.1.3

Trình tự thiết lập hệ thống dự toán trong doanh nghiệp chế biến

gỗ 33

3.1.4 Minh hoạ hệ thống dự toán của Công Ty Cổ phần Hưng Vượng 35

3.2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VẬN HÀNH SẢN XUẤT

TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ 36

3.2.1 Chức năng thứ ba của quản trị 36

3.2.2 Công cụ kiểm soát 37

3.2.3 Nội dung và mức độ kiểm soát tại các doanh nghiệp chế biến gỗ 37

3.2.3.1 Nội dung 37

3.2.3.2 Mức độ kiểm soát trong các doanh nghiệp chế biến gỗ 38

3.2.4 Cách thức xây dựng hệ thống kiểm soát 39

3.2.4.1 Hệ thống kiểm soát cơ bản 39

3.2.4.2 Hệ thống kiểm soát nâng cao 40

3.2.4.3 Hệ thống kiểm soát chuyên sâu 40

3.2.4.4 Minh hoạ hệ thống kiểm soát của Công TyCổ phần Hưng Vượng 41

3.3 HỆ THỐNG RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH 42

3.3.1 Khái niệm và phân loại 42

3.3.2 Ý nghĩa của việc lập hệ thống ra quyết định 43

3.3.3 Nội dung của hệ thống ra quyết định 43

3.3.3.1 Các quyết định liên quan đến mối quan hệ CVP 43

3.3.3.2 Các quyết định cho các trường hợp đặc biệt 44

3.3.3.3 Các quyết định trong điều kiệnnăng lực sản xuất bị giới hạn 48

3.3.4 Vai trò của phân tích tài chính 49

3.4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN, SỔ

SÁCH, BÁO CÁO 50

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

3.4.1 Khái niệm và đặc điểm 50

3.4.2 Nội dung hệ thống chứng từ 50

3.4.2.1 Chứng từ nhận diện chi phí 51

3.4.2.2 Chứng từ phân bổ chi phí 52

3.4.2.3 Chứng từ theo dõi sản phẩm 52

3.4.3 Nội dung hệ thống tài khoản 55

3.4.4 Hệ thống sổ sách, báo cáo 58

3.5

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁYKẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG

DOANH

NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ 58

3.5.1 Tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy kế toán 58

3.5.2

Các yêu cầu và các bước thựchiện xây dựng bộ phận kế toán

quản trị 59

3.5.3

Mô hình bộ máy kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp chế biến

gỗ. 60

3.5.4 Phân chia chức năng kế toán tài chính và kế toán quản trị 61

3.5.5

Minh hoạ bộ phận kế toán quản trị tại Công Ty Cổ phần Hưng

Vượng 63

3.6 TIN HỌC HÓA HỆ THỐNGKẾ TOÁN QUẢN TRỊ 63

3.6.1 Vai trò của ERP trong quản trị doanh nghiệp 63

3.6.2 Khảo sát tính năng các phần mềm ERP trong và ngoài nước. 64

3.6.3 Các vấn đề cần lưu ý khi tin học hóa kế toán quản trị 65

3.6.3.1 Khảo sát nhu cầu 65

3.6.3.2 Lựa chọn phần mềm 65

3.7 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO 67

DOANH NGHIỆP

3.7.1 Quy trình thực hiện 67

3.7.2 Kiến nghị cho những nghiên cứu sắp tới 69

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf80 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Tỉnh Bình Dương.pdf
Tài liệu liên quan