Đề tài Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, phân xưởng, tổ sản xuất ở công ty cầu 7 Thăng Long

Lời mở đầu 1

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp. 3

I. Một số khái niệm cơ bản về quản lý doanh nghiệp 3

1. Khái niệm quản lý 3

2. Các chức năng lĩnh vực quản lý doanh nghiệp 3

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp 8

1. Thực chất, vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp 8

2. Những yêu cầu cơ bản đối với cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp 10

3. Một số phương pháp hình thành bộ máy quản lý doanh nghiệp 12

4. Các hình thức cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp 13

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 19

6. Các mối liên hệ trong cơ cấu 20

7. Vấn đề phân quyền và các nguyên tắc giao quyền 20

III. Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp 22

Phần thứ hai: Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty cầu 7 Thăng Long 25

I. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của công ty 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25

2. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của công ty 28

a. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của công ty 28

b. Đặc điểm về máy móc thiết bị 28

c. Đặc điểm về nguyên vật liệu 31

d. Đặc điểm về lao động 32

e. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 35

II. Phân tích thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cầu 7 Thăng Long 36

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 36

a. Cơ cấu tổ chức phòng tổ chức - lao động - tiền lương 37

b. Cơ cấu tổ chức phòng kinh tế - kế hoạch 39

c. Cơ cấu tổ chức phòng vật tư - thiết bị 42

d. Cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính kế toán 44

e. Cơ cấu của phòng kỹ thuật 45

g. Cơ cấu tổ chức phòng hành chính - y tế 47

h. Cơ cấu tổ chức Ban thanh tra bảo vệ 48

2. Cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý công ty 49

 

doc87 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 09/09/2015 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, phân xưởng, tổ sản xuất ở công ty cầu 7 Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ược khách hàng và các đơn vị bạn tin tưởng. Với chỉ trương của Đảng là đổi mới nhanh cơ chế quản lý, giáo dục, đào tạo khoa học và công nghệ phù hợp với nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa; gắn chặt sự phát triển các lĩnh vực này với sản xuất và các mục tiêu kinh tế xã hội, công ty đã chuyển sang cơ chế mới. Hoạt động theo cơ chế mới đòi hỏi công ty phải tự chủ động trong sản xuất kinh doanh :Tự tìm kiếm nguồn hàng, tự mua sắm máy móc thiết bị và các nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và tự tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra công ty còn tích cực thu thập thông tin về thị trường một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời để có những thủ pháp cạnh tranh đối với từng đối thủ và đưa ra những chính sách giao tiếp khuyếch trương có tính khả thi cao,bảo đảm việc thực hiện mục tiêu cho công ty. II. Phân tích thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cầu 7 Thăng Long 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty đó là các bộ phận lao động quản lý chuyên môn hoá với trách nhiệm có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cùng tham gia điều hành quản lý sản xuất. Để đảm bảo cho bộ máy quản lý có hiệu quả đòi hỏi Giám đốc phải căn cứ vào trình độ chuyên môn , năng lực cũng như nhiệm vụ SXKD được giao, để phân công lao động quản lý cho phù hợp. Có như vậy mới mong tiết kiệm được chi phí quản lý, nâng cao hiẹu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty cầu 7 Thăng Long được xây dựng như sau: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cầu 7 Thăng Long Giám đốc Trợ lý giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng Hành chính Y tế Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương Phòng Kinh tế Kế hoạch Phòng Tài chính kế toán Phòng Kỹ thuật Phòng Vật tư thiết bị Đội 702 Đội 703 Đội 704 Đội 705 Đội 706 Đội Bê tông Đội 707 Đội 701 Đội TCCG1 Đội TCCG2 Ban Thanh tra bảo vệ Ta đi tìm hiểu cơ cấu tổ chức từng phòng ban cụ thể như sau: a. Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương: Phòng gồm 8 cán bộ công nhân viên, trong đó : - Một đồng chí trưởng phòng phụ trách chung, đồng thời trực tiếp phụ trách phụ trách công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lưong lên bậc, phụ trách công tác xây dựng quy chế trong công ty. - Một đồng chí phó phòng trực tiếp phụ trách công tác bảo hộ lao động có nhiệm vụ: Lập kế hoạch trang bị bảo hộ lao động và giải quyết chế độ trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV theo quy định hiện hành. Đồng thời cũng giáp trưởng phòng trong mọi công tác của phòng và thực hiện các công việc đột xuất khác . - 3 cán bộ định mức lao động làm nhiệm vụ: + Xây dựng và triển khai: các định mức lao động trong toàn công ty. + Triển khai khoán gọn các công trình theo quy trình công nghệ + Nghiên cứu, vận dụng các hình thức tổ chức lao động khoa học trong công ty. +Duyệt công, tiền lương, sản phẩm, khoán gọn công trình theo kết quả sản xuất . + Lập báo cáo tổng hợp thực hiện các định mức lao động, lượng sản phẩm hàng quý, năm báo cáo công ty. + Hướng dẫn các phòng ban, đội ghi chép, phản ánh số liệu ban đầu về năng suất lao động, sử dụng lao động theo mẫu quy định. + Lập báo cáo về lao động, tiền lương tháng, quý, năm trong toàn công ty, gửi lên tổng công ty và các cơ quan có liên quan. + Duyệt công, lương, ăn giữa ca trong toàn công ty. - Một cán bộ làm công tác đào tạo có nhiệm vụ + Theo dõi về nghiệp vụ đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, kế hoạch xin kinh phí đào tạo, kèm cặp, nâng bậc công nhân kỹ thuật hanggf năm. +Tổ chức thi nâng bậc theo kế hoạch được duyệt. +Triển khai các chỉ tiêu chọn CBCNV đi thực tế ở các địa phương + Triển khai kế hoạch luyện tay nghề, thi thợ giỏi, đào tạo, phát triển thợ giỏi đều đặn cho các nghề sản xuất chủ yếu. - Một cán bộ quản lý, lưu trữ hồ sơ có nhiệm vụ: + Quản lý toàn bộ hồ sơ CBCNV của công ty. + Định kỳ bổ xung hồ sơ, ghi chép nhận xét đầy đủ, chính xác ( kể cả khen thưởng, kỷ luật ghi lưu vào hồ sơ). + Theo dõi lưu trữ công văn, tài liệu của phòng. - Một cán bộ bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ: + Giải quyết các chế độ về hưu, mất sức, thai sản, tử tuất, các chế độ bồi dưỡng ca ba, độc hại, chính sách thương binh - xã hội... -Biểu 5- STT Chức danh-Bộ phận Số người Trình độ Thâm niên CT(năm) ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng phòng 1 1 - - - 1 2 Phó phòng 1 1 - 0 - 0 1 3 Định mức lao động 3 2 1 - 2 1 4 Công tác đào tạo 1 1 - - - 1 5 Quản lý hồ sơ 1 1 - 1 - - 6 Bảo hiểm xã hội 1 - 1 - 1 - Cộng 8 6 2 - 1 3 4 Như đã trình bầy ở trên, phòng TC-LĐ-TL có 8 CBCNV (6 nam và 2 nữ). Về trình độ có 6 người (75%) tốt nghiệp Đại học xây dựng, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học bách khoa: trình độ trung cấp là hai người. Xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đồng chí trưởng phòng phụ trách chung, có bằng kỹ sư xây dựng và đã học qua lớp quản lý kinh tế . Một đồng chí phó phòng có trình độ Đại học (kỹ sư bảo hộ lao động) phụ trách công tác bảo hộ lao động. Ba đồng chí cán bộ định mức lao động ( hai cử nhân kinh tế và một trung cấp xây dựng) làm các công việc về duyệt công, tiền lương, tổ chức lao động... Hai cử nhân kinh tế làm công tác đào tạo và quản lý hồ sơ. Một đồng chí trung cấp phụ trách công tác bảo hiểm xã hội. Việc phân công nhiệm vụ trong phòng như vậy là hợp lý. b. Cơ cấu tổ chức phòng Kinh tế - Kế hoạch: Phòng gồm 8 CBCNV, trong đó : - Trưởng phòng: + Lãnh đạo toàn phòng thực hiện nhiệm vụ được giao. Có quyền đề nghị với Giám đốc tăng cường bổ xung cán bộ hoặc thay đổi cán bộ cho phù hợp với nhiệm vụ. + Khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc đối với CBCNV trong phòng; đồng thời tham gia các đoàn kiểm tra đội sản xuất theo quyết định của Giám đốc. - 2 phó trưởng phòng: + Giúp trưởng phòng về các lĩnh vực thuộc các chức năng của phòng. Đặc trách công tác: Kế hoạch tác nghiệp các đội, điều độ sản xuất, thông tin kịp thời và định kỳ tình hình sản xuất của công ty. - Tổ kinh tế - kế hoạch: + Bộ phận hợp đồng kinh tế : Dự thảo hợp đồng kinh tế tại công ty với tư cách là người bán (người sản xuất ) theo dõi viêc thực hiện. Giải quyết các thủ tục nhận hàng, xuất hàng, báo hàng, báo giá, giao dịch thực hiện hợp đồng. Giao dịch, tham gia khảo sát mặt hàng. Lập dự toán công trình, tham gia quyết toán công trình,. + Bộ phận giá: Xây dựng giá bán sản phẩm, lao vụ. Lập kế hoạch giá thành, dự toán chi phí sản xuất .Tham gia phân tích hoạt động kinh tế . + Bộ phận kế hoạch: Tổ chức lập kế hoạch tổng hợp (kế hoạch sản xuất -kỹ thuật) . Lập kế hoạch sản xuất , tiêu thụ sản phẩm dài hạn và ngắn hạn của công ty, lập kế hoạch vật tư và đơn hàng vật tư nhập, tham gia phân tích hoạt động kinh tế . + Bộ phận XDCB: dự thảo hợp đồng kinh tế về XDCB; lập dự toán công trình; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, tham gia quyết toán công trình. + Bộ phận thống kê : Lập báo cáo ước tính và thực tế tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm của công ty, tham gia phân tích hoạt động kinh tế . - Tổ điều độ sản xuất : + Lập kế hoạch sản xuất cho các đội. + Điều độ tổng hợp, đồng bộ sản phẩm và kế hoạch. + Thông tin sản xuất định kỳ. + Phụ trách các đội sản xuất. Các nhiệm vụ cơ bản của điều độ viên: - Tích cực chủ động đôn đốc các đơn vị hoàn thànhnhiệm vụ được giao theo tiến độ. - Kịp thời phát hiện các khó khăn vướng mắc, mất cân đối trong sản xuất để đề xuất biện pháp và khắc phục kịp thời. - Giao và đôn đốc thực hiện lệnh sản xuất - Đề xuất với trưởng phòng mức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của đội do mình phụ trách, chịu trách nhiệm về tình hình thực hiện kế hoạch của các đội sản xuất đó. - Biểu 6- STT Chức danh-Bộ phận Số người Trình độ Thâm niên CT(năm) ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng phòng 1 1 - - - - 1 2 Phó phòng 2 2 - - - 1 1 3 Cán bộ giá 1 1 - - - 1 - 4 Xây dựng cơ bản 1 - 1 - - 1 - 5 Thống kê kế hoạch 1 1 - - 1 - - 6 Hợp đồng kinh tế 1 1 - - 1 - - 7 Điều độ tổng hợp 1 1 - - - - 1 Cộng 8 7 1 - 2 3 3 Có thể nói phòng Kinh tế - kế hoạch có vai trò quan trọng bởi vì nó chính là nơi tiếp nhận thầu các công trình về bàn giao cho các đội sản xuất , đem lại công việc cho công nhân và CBCNV toàn công ty. Trong nền kinh tế hiện nay việc bùng nổ các đơn vị xây dựng cầu đường đã tạo nên một sự cạnh tranh lớn, do vậy nhiệm vụ của phòng càng khó khăn hơn. Công việc không còn đơn giản như trước đây mà phải tính toán, cân nhắc, tìm hiểu nghiên cứu thị trường , các đối thủ cạnh tranh để đấu thầu thì mới có thể thu được các hợp đồng. Hiện tại phòng có 8 người làm việc với cơ cấu như sau: - Trưởng phòng ( kiêm bí thư Đoàn thanh niên) là kỹ sư xây dựng phụ trách chung. - Hai phó phòng là kỹ sư kinh tế lập kế hoạch giá thành, dự toán chi phí sản xuất . - Một đồng chí trung cấp xây dựng làm công tác xây dựng cơ bản. - Ba cử nhân chuyên ngành: Kinh tế , luật làm công tác thống kê kế hoạch, hợp đồng kinh tế , điều độ tổng hợp. Tỷ lệ cán bộ có bằng Đại học là 7/8 (87,5%) đảm bảo trình độ, đúng chuyên ngành.. Qua phân tích ở trên cho thấy phòng kinh tế - kế hoạch đã có sự phân công và kiêm nhiệm công việc, do vậy phòng luôn hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên ta vẫn thấy có sự bất hợp lý sau: Công tác xây dựng cơ bản là một công việc quan trọng và phức tạp mà lại giao cho một đồng chí có trình độ trung cấp đảm nhiệm. Do vậy nên tạo điều kiện để cho đồng chí này đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tóm lại để hoàn thiện thì biên chế và nhiệm vụ của phòng kinh tế - kế hoạch phải có sự thay đổi sao cho đạt hiệu quả nhất. c. Cơ cấu tổ chức phòng Vật tư - Thiết bị: Phòng gồm 8 CBCNV trong đó : - Trưởng phòng: Là kỹ sư xây dựng, quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng về vật tư và máy móc thiết bị. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị khi mua về cũng như khi xuất đến các công trình. - Tổ tiếp liệu có nhiệm vụ: Cung ứng vật tư đầy đủ đến tận chân công trình, đảm bảo các quy định về tài chính, hàng hoá thanh toán và nhập kho gọn. - Tổ thiết bị có nhiệm vụ cung ứng đầy đủ kịp thời máy móc thiết bị cho công trình khi có yêu cầu; phải luôn nắm bắt được hiện trạng máy móc của công ty. -Tổ kho có nhiệm vụ: Bảo quản toàn bộ vật tư, phụ tùng, sản phẩm trong kho; Tổ chức sắp xếp, bảo quản hàng hoá trong kho, phát hiện những mất mát hư hỏng về vật tư, hàng hóa thuộc kho mình quản lý. Chấp hành đầy đủ những quy định về nhập, xuất hàng hoá, báo cáo tồn kho hàng tháng và kiểm kê định kỳ. - Biểu 7 - STT Chức danh-Bộ phận Số người Trình độ Thâm niên CT(năm) ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng phòng 1 1 - - - - 1 2 K T máy + thiết bị 1 1 - - - 1 - 3 Thống kê thiết bị 1 1 - - - 1 - 4 Thống kê vật tư 1 - 1 - - - 1 5 Tiếp liệu viên 2 - - - - - 2 6 Thủ kho 1 - 1 2 - - 1 7 Phụ kho 1 1 - - - 1 - Cộng 8 4 2 2 - 3 5 Phòng có 4 người có trình độ Đại học (50%). Đâylà 1 tỷ lệ thấp, còn lại là các đồng chí có trình độ trung cấp và sơ cấp vật tư. Tuy nhiên số cán bộ này có thâm niên công tác (ít nhất là 20 năm) như vậy tạm thời họ vẫn có thể đảm đương được nhiệm vụ của phòng. d. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính kế toán : Phòng gồm 7 CBCNV trong đó : - Kế toán trưởng (trưởng phòng Tài chính kế toán) chỉ đạo, đôn đốc, giám sát toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. Quản lý và kiểm tra toàn bộ công việc hạch toán của nhân viên trong phòng, là tham mưu đắc lực cho Giám đốc trong việc sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh , công tác đối ngoại.. - Phó phòng tài chính kế toán ( kiêm kế toán tổng hợp và kế toán chi phí giá thành): thay mặt kế toán trưởng giải quyết toàn bộ công việc khi kế toán trưởng đi vắng, phụ trách toàn bộ công tác kế toán, đồng thời còn làm kế toán tổng hợp, kế toán chi phí giá thành và lập báo cáo tài chính. Tham mưu cho kế toán trưởng trong mọi lĩnh vực. - Một kế toán thanh toán vốn bằng tiền: khi có chứng từ xin thu chi tiền mặt, kế toán tiến hành kiểm tra chứng từ sau đó viết phiếu thu chi. Hàng ngày phải lập kế hoạch chi tiêu tiền mặt gửi ngân hàng, căn cứ vào báo chi séc, làm thủ tục nhập séc nếu khách hàng mua sản phẩm trả bằng séc... Cuối tháng tiến hành lập báo cáo và nộp cho kế toán tổng hợp nhật ký chứng từ số 1,2; Bảng kê số 1,2, nhật ký chứng từ số 4. - Một kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội: Tiến hành tính tiền lương và bảo hiểm xã hội phải trả cho CBCNV toàn công ty , cuối tháng lập bảng phân bổ số 1. - Một kế toán nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ: Theo gõi tài khoản 152,153, hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ- dụng cụ theo phương pháp ghi thẻ song song. Cuối tháng tập hợp số liệu và căn cứ vào các chứng từ liên quan lập bảng kê số 3, bảng phân bổ số 2, chuyển toàn bộ phiếu xuất kho cho bộ phận kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành. - Một kế toán phụ trách các đội sản xuất : Hàng ngày các kế toán đội cập nhật chứng từ và cuối tháng báo cáo về phòng tài chính kế toán của công ty, kế toán thanh toán lập báo cáo và nộp cho kế toán tổng hợp để tiến hành tính giá thành sản phẩm. - Một thủ quỹ làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt. Tiến hành ghi sổ cuối ngày, đối chiếu sổ của thủ quỹ với thu, chi tiền mặt của kế toán quỹ. - Biểu 8- STT Chức danh-Bộ phận Số Trình độ Thâm niên CT(năm) người ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng phòng(KTtrưởng) 1 1 - - - - 1 2 Phó phòng 1 1 - - - - 1 3 Kế toán thanh toán 1 1 - - - - - 4 KT tiền lương+BHXH 1 1 - - - 1 - 5 Kế toán vật liệu 1 - 1 - - 1 - 6 KTphụ trách các độiSX 1 1 - - - 1 - 7 Thủ quỹ 1 - 1 - - - 1 Cộng 7 5 2 - - 4 3 Phòng có 5 người có trình độ Đại học ( 71,43%) và 2 người có trình độ trung cấp tài chính kế toán. Số CBCNV này có thâm niên công tác ít nhất là 10 năm, như vậy họ cũng có nhiều kinh nghiệm trong công việc, có thể đảm đương được nhiệm vụ của phòng. Qua quan sát thấy thời gian làm việc của các nhân viên là liên tục nhưng vẫn còn phụ thuộc vào công việc, thường tập trung không đều vào các ngày cuối tháng , cuối quý, cuối năm, công tác kế toán vật liệu tương đối quan trọng trong việc tính giá thành mà lại do 1 đồng chí có trình độ trung cấp tài chính kế toán đảm nhiệm. Do vậy nên tạo điều kiện để đồng chí này đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. e. Cơ cấu tổ chức phòng Kỹ thuật: Phòng gồm 11 CBCNV trong đó: - Trưỏng phòng : Là một kỹ sư xây dựng phụ trách chung quản lý điều hành hoạt động của phògn về mtj kỹ thuật. Có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý , phân công kiểm tra công việc của từng thành viên trong phòng , đề xuất voéi Giám đốc về kế hoạch trong tương lai của lĩnh vực kỹ thuật, kỹ thuật thi công ,kế hoạch đào tạo tay nghề cho CBCNV. Đồng thời qtản lý theo hệ dọc về mặt kỹ thuật của cả đội sản xuất dưới công ty. Có quyền tạm đình chỉ thi công nếu thấy rõ vấn đề không đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật hoặc an toàn lao động. Có quyền kiến nghị với Giám đốc đề bạt hay bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong phòng. - Hai đồng chí phó phòng: + Một đồng chí phụ trách kỹ thuật, máy móc, chất lượng . + Một đồng chí phụ trách: trực tiếp tại các công trình thi công . - Nhóm cán bộ kỹ thuật gồm có 8 người. - Biểu 8- STT Chức danh-Bộ phận Số Trình độ Thâm niên CT(năm) người ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng phòng 1 1 - - - - 1 2 Phó phòng 2 2 - - - - 2 3 Cán bộ kỹ thuật 8 8 - - 2 2 4 Cộng 11 11 - - 2 2 7 Vói một công trình xây dựng thì công tác kỹ thuật thi công là một vấn đề được quan tâm hàng đâu. Phòng có 13 CBCNV thì tất cả đều có trình độ đại học với các chuyên ngành như: Xây dựng, giao thông, kiến trúc. Xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Một đồng chí trưởng phòngphụ trách chung. Một đồng chí phó phòng phụ trách kỹ thuật, máy móc, chất lượng công trình và một đồng chí phó phòng phụ tách công tác kỹ thuật trực tiếp tại các công trình. 10 cán bộ kỹ thuật làm việc tại phòng được phân công làm các nhiệm vụ phù hợp với khả năng và trình độ của từng người. Như vậy xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ trong phòng là đảm bảo cho công việc và việc phân công nhiệm vụ trong phòng như vậy là hợp lý. g. Cơ cấu tổ chức phòng Hành chính - Y tế: Phòng gồm 15 CBCNV, việc biên chế và phân công nhiệm vụ trong phòng như sau: - Biểu 10- STT Chức danh-Bộ phận Số người Trình độ Thâm niên CT(năm) ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng phòng(Kiêm chủ tịch công đoàn) 1 1 - - - - 1 2 Phó phòng 1 1 - - - - 1 3 Văn thư 1 - 1 - 1 - - 4 Đánh máy chữ 1 - 1 - 1 - - 5 nhân viên phục vụ 2 - - 2 - 2 - 6 Cấp dưỡng 2 - - 2 - - 2 7 Lái xe 5 - - 5 - 2 3 8 Ytế 2 1 - 1 1 - 1 Cộng 15 3 2 10 3 4 8 Phòng có 15 người trong đó có 3 người có trìng độ Đại học (20%) là một tỷ lệ thấp, còn lại là trình độ trung cấp và sơ cấp. Xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đồng chí trưởng phòng có trình độ Đại học (cử nhân kinh tế ) và một đồng chí phó phòng cũng là cử nhân kinh tế phụ trách công tác lương văn phòng. Hai đồng chí làm công tác văn thư và đánh máy chữ. Hai đồng chí làm công tác tạp vụ. Hai đồng chí cấp dưỡng. Năm đồng chí có bằng lái xe làm nhiệm vụ lái xe cho Ban Giám đốc và lái xe phục vụ. Hai đồng chí làm công tác y tế, chăm sóc sức khoả cho CBCNV trong công ty ( Một đồng chí tốt nghiệp Đại học Y). Như vậy, qua phân tích ở trên thì thấy phòng bố trí công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ (nhưng công việc của một số bộ phận tương đối nhẹ ). Công tác lái xe qua tìm hiểu cho thấy chỉ cần 3 đồng chí lái xe con là đủ, và công tác tạp vụ chỉ làm vào một thời gian nhất định (sáng- tối) nên cũng chỉ cần 1 đồng chí . Như vậy so với hiện tại phòng sẽ giảm biên được 2 người, 3 người này có thể xuống làm nhiệm vụ trực tiếp tại các đội sản xuất hoặc công ty tạo điều kiện để cho họ chuyển công tác . h. Cơ cấu tổ chức Ban thanh tra - Bảo vệ: Ban thanh tra bảo vệ gồm có 8 đồng chí trong đó : - Trưởng ban thanh tra bảo vệ có trình độ Đại học (Đại học Luật) phụ trách chung công tác an ninh, thanh tra. - Một đồng chí phó ban thanh tra bảo vệ có trình độ trung cấp an ninh phụ trách bảo vệ, PCCC. - Sáu nhân viên bảo vệ có trình độ sơ cấp thay phiên nhau làm 3 ca(mỗi ca trực có 2 đồng chí) làm nhiệm vụ: Thường trực, giữ xe, tuần tra canh gác... -Biểu 11- STT Chức danh-Bộ phận Số Trình độ Thâm niên CT(năm) người ĐH TC SC <10 10-20 >20 1 Trưởng ban TTBV 1 1 - - - - 1 2 Phó ban TTBV 1 - 1 - - - 1 3 Nhân viên bảo vệ 6 - - 6 1 3 2 Cộng 8 1 1 6 1 3 4 Qua tìm hiểu hoạt động của ban thanh tra bảo vệ ta thấy ban cũng đã đóng góp một phần không nhỏ đối với sự pját triển của công ty . Tuy nhiên, công việc đó không nhất thiết phải tách ra một ban riêng gây lãng phí lao động, tốt nhất nên bố trí lại ngư sau: + Công tác thanh tra giao cho trửong phòng tổ chức - lao động - tiền lương kiêm nhiệm. + Công tác PCCC giao cho cán bộ bảo hộ lao động (phó phòng TC-LĐ-TL) kiêm nhiệm và giao trực tiếp cho các đội cùng phối hợp thực hiện. + Công tác bảo vệ chỉ cần 3 người (thành lập 1 tổ bảo vệ) thay phiên nhau làm 3 ca, tổ bảo vệ này sẽ giao cho phòng hành chính y tế quản lý. 2. Cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý công ty: 2.1. Ban Giám đốc : Kết quả hoạt động của Ban Giám đốc có ý nghĩa đăc biệt. Ban Giám đốc tìm việc làm cho CBCNV trong công ty. Việc tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng có thành công hay không chính là nhờ sự tài năng, uy tín, sự khéo léo trong giao tiếp, các mối quan hệ với khách hàng, sự năng động của ban Giám đốc. Uy tín của công ty phụ thuộc vào nhiều yêú tố trong đó có việc thực hiện tốt về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật của công trình đã thi công. Do vậy Ban Giám đốc không những là những nhà kỹ thuật mà còn là những nhà kinh tế để đảm đương công việc. a. Giám đốc công ty : - Giám đốc công ty là kỹ sư Nguyễn Tiến Môn ( kiêm bí thư Đảng uỷ công ty) : Là một kỹ sư cầu có nhiều kinh nghiệm, công tác trong ngành xây dựng cầu lâu năm, đã học qua các lớp: quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế . Đồng chí xuất phát từ một kỹ sư cầu ( từ những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước) rồi lên làm trưởng phòng kỹ thuật (phụ trách trực tiếp các công trường cầu Ba Chẽ, cầu Bến Thuỷ), đến năm 1998 đồng chí được bổ nhiệm lên làm Giám đốc công ty . Theo báo cáo tình hình rà soát cán bộ đưong chức của công ty thì đồng chí được đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng đảm nhiệm chức vụ cao hơn”. Giám đốc có vai trò, quyền hạn và trách nhiệm như sau: - Giám đốc công ty vừa là đại diện cho Nhà nước vừa là đại diện cho công nhân viên chức, quản lý công ty theo chế độ một thủ trưởng . Có quyền quyết định việc điều hành hoạt độnh của công ty theo đúng pháp luật của nhà nước và nghị quyết đại hội công nhân viên chức. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và tập thể lao động về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. - Giám đốc có quyền quyết định bộ máy tổ chức quản lý của công ty , bảo đảm tinh giảm, có hiệu lực. - Giám đốc tổ chức việc thi tuyển chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện có nề nếp chế độ nhận xét cán bộ trong công ty theo định kỳ. - Giám đốc có quyền tuyển chọn lao động thro yêu cầu sản xuất và thực hiện chính sách về lao động của Nhà nước. Có trách nhiệm xây dựng các nội quy, quy chế nhằm thực hiện những quy định của Nhà nước về kỷ luật lao động, bảo hộ lao dộng, kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp. Trường hợp không đảm bảo an toàn lao động, Giám đốc có quyền và có trách nhiệm đình chỉ sản xuất . - Giám đốc có quyền khen thưởng những người có thành tích. Đồng thời thi hành kỷ luật đến mức buộc thôi việc những người vi phạm nội quy, quy chế áp dụng trong công ty , cho thôi việc hoặc chấm dứu hợp đồng lao động những người không đáp ứng yêu cầu sản xuất theo nội quy của công ty và theo hợp đồng đã ký kết. - Giám đốc phải chấp hành sự lãnh đạo của tổ chức Đảng tại công ty theo điều lệ Đảng và quy dịnh của trung ương; có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty trong việc thực hiện các quy định và phát huy quyền làm chủ của tập thể lao động. Báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . - Chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế cho ngân sách nhà nướ và các khoản khác . Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của công ty trình lên tổng công ty cũng như cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối voứi việc thực hiện nghĩa vụ điều hành của mình. Bên cạnh những hoạt động có tầm bao quát công ty Giám đốc còn trực tiếp phụ trách các hoạt động sau: + Công tác kế hoạch và đầu tư phát triển. + Công tác dự án và kinh tế đối ngoại. + Công tác hợp đồng kinh tế . + Công tác tài chính kế toán. + Kế hoạch tiền lương. + Công tác an ninh chính trị nội bộ. b. Phó Giám đốc nhân sự: Phó Giám đốc nhân sự là kỹ sư có trình độ Đại học Xây dựng (hệ tại chức), chỉ đạo vấn đề nội chính của công ty. Đã học qua các lớp quản lý Nhà nước, Quản lý kinh tế và có thâm niên chức vụ 20 năm. Được đánh giá “ hoàn thành nhiệm vụ, ổn định công tác” Phó Giám đốc nhân sự có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Tham mưu giáp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý diều hành công việc văn phòng cơ quan và những lĩnh vực khác được phân công. - Chỉ đạo các phòng ban của công ty cũng như các đội sản xuất cùng phối hợp để thực hiên tốt công tác của bộ phận văn phòng cũng như các vấn đề khác liên quan đến công ty - Là người trực tiếp phụ trách các mặt công tác như + Công tác hành chính, đời sống CBCNV. + Công tác bảo vệ, quân sự, trật tự an toàn . + Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ CBCNV. + Cong tác quản lý kinh doanh . + Công tác phòng chống lụt bão thiên tai và chống cháy nổ. + Công tác thanh tra, kiểm tra. + Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ kuật... c. Phó Giám đốc kỹ thuật: Phó Giám đốc kỹ thuật là kỹ sư Lê Ngọc Ban có trình độ Đại học Xây dựng (ngành cầu đường) phụ trách về kỹ thuật có thâm niên chức vụ 18 năm. Theo đánh giá của công ty, đồng chí là người “hoàn thành nhiệm vụ, ổn định công tác”. Phó Giám đốc kỹ thuật có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Được Giám dốc uỷ nhiệm trực tiếp chỉ huy thống nhất sản xuất, kỹ thuật hàng ngày, chịu trách nhiệm tổ chức và chủ huy quá trình sản xuất từ việc chuẩn bị sản xuất, giao nhiệm vụ sản xuất,bố trí, điều khiển lao động trong nội bộ công ty cho đến việc kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất đảm bảo số lượng và chất lượng theo kế hoạch. - Tổ chức và chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, tiến đọ sản xuất tháng, tuần, ngày cho toàn công ty. Phối hợp vói kế toán trưởng dự toán chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh sản phẩm mới. - Nghiên cứu, xây dựng phương hướng, các kế hoạch tiến bộ kỹ thuật lâu dài, hàng năm cho công ty. - Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, thiết kế và chế thủ sản phẩm mới. - Tổ chức bảo dưỡng và quản lý sử dụng thiết bị, dụng cụ, bảo đảm máy móc hoạt động đầu đặn phục vụ kịp thời cho sản xuất . - Giúp Giám đốc quy định các chế độ cải thiện điều kiện lao động. - Có quyền kỷ luật với những người vi phạm kỷ luật sản xuất -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docM0316.doc
Tài liệu liên quan