Đồ án Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mổ và chế biến thịt gà Đông Anh – Hà Nội

STT NỘI DUNG TRANG SỐ

 

MỞ ĐẦU 1

I VAI TRÒ CỦA ĐẦU T XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 2

II VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU T TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 2

III GIỚI THIỆU DỰ ÁN 4

PHẦN THỨ NHẤT 5

MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5

I NHỮNG VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ 5

I.1 Khái niệm chung về đầu tư 5

I.2 Khái niệm về đầu tư xây dựng 5

I.3 Quá trình đầu tư của một dự án 5

I.4 Dự án đầu tư và các giai đoạn lập dự án đầu tư 6

II NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH 8

CỦA NHÀ NƯỚC

III NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHỊ 9

ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

IV PHÂN TÍCH, VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC 11

CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

IV.1 Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư 11

IV.2 Lựa chọn hình thức đầu tư 12

IV.3 Chơng trình cung cấp các loại sản phẩm và các yếu tố phải đáp ứng 13

IV.4 Các phơng án địa điểm cụ thể 13

IV.5 Phân tích lựa chọn phơng án kỹ thuật, công nghệ 14

IV.6 Các phơng án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các 14

phơng án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường

IV.7 Xác định rõ nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức 15

đầu t và nhu cầu tiến độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư

IV.8 Phơng án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động 17

IV.9 Phân tích hiệu quả đầu tư 18

IV.10 Các mốc thời gian chính thức thực hiện đầu tư 18

IV.11 Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án 18

IV.12 Xác định chủ đầu tư 18

IV.13 Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án 18

V KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 19

V.1 Khái niệm 19

V.2 Phân loại 19

V.3 Quan điểm đánh giá đầu tư 20

V.4 Phơng pháp phân tích đánh giá các dự án đầu tư về mặt tài chính và 20

kinh tế - xã hội

PHẦN THỨ HAI 34

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 34

NHÀ MÁY MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT GÀ 34

 

STT NỘI DUNG TRANG SỐ

 

CHƯƠNG I 34

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH 34

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH 34

1.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PHÚC THỊNH 34

1.3 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH 36

GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

CHƯƠNG II 37

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 37

2.1 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH DỰ ÁN 37

2.1.1 Nguồn gốc 37

2.1.2 Các căn cứ pháp lý 38

2.2 CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI NGUYÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 39

2.2.1 Các điều kiện tự nhiên 39

2.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 40

2.2.3 Điều kiện kinh tế xã hội Đông Anh – Hà Nội 42

2.2.4 Điều kiện hạ tầng – kỹ thuật 48

2.3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 54

2.3.1 Tổng quan và chặng đờng phát triển của nền kinh tế Việt Nam 54

2.3.2 Mục tiêu của Việt Nam trong các năm tới 57

2.3.3 Đánh giá thị trờng sảm phẩm của dự án 58

2.4 KẾT LUẬN 65

CHƯƠNG III 66

LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 66

3.1 CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 66

3.1.1 Phân loại theo đối tợng đầu tư 66

3.1.2 Phân loại theo chủ đầu tư 66

3.1.3 Phân loại theo nguồn vốn 66

3.1.4 Phân loại theo cơ cấu đầu tư 66

3.1.5 Phân loại theo góc độ tái sản xuất tài sản cố định 67

3.1.6 Phân loại theo trình độ hiện đại của sản xuất 67

3.1.7 Phân loại theo thời đoạn kế hoạch 67

3.1.8 Phân loại theo quy mô và tính chất của dự án 67

3.1.9 Một số loại hình đầu t khác 67

3.2 CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỰ ÁN 67

3.2.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn 67

3.2.2 Công ty cổ phần 69

3.2.3 Công ty hợp danh 70

3.2.4 Doanh nghiệp Nhà nước 70

3.2.5 Doanh nghiệp tư nhân 70

3.3 LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 70

3.3.1 Nhu cầu kinh doanh chế biến gia cầm của miền Bắc 71

 

STT NỘI DUNG TRANG SỐ

 

3.3.2 Tính chất công trình 70

3.3.3 Khả năng thu hút vốn đầu tư 70

3.3.4 Kết luận 70

3.4 PHƠNG ÁN THỰC HIỆN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 72

3.5 PHƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 72

CHƯƠNG IV 73

CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN ĐÁP ỨNG 73

4.1 CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU 73

4.2 LỊCH TRÌNH VẬN HÀNH KHAI THÁC 74

4.3 KẾ HOẠCH KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM 74

4.4 CÁC YẾU TỐ CẦN ĐÁP ỨNG 75

4.4.1 Các nhu cầu về nguyên vật liệu chính 75

4.4.2 Khai thác và cung ứng gà 75

4.5 THỊ TRỜNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG TY 78

4.5.1 Thuận lợi 78

4.5.2 Khó khăn 79

4.5.3 Các giải pháp khắc phục khó khăn 81

4.5.4 Kết luận 81

4.6 DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ GIẾT MỔ GÀ 81

4.6.1 Các yêu cầu quan trọng 81

4.6.2 Quy trình mổ và chế biến gà 82

4.6.3 Thông tin kỹ thuật và chuyển giao công nghệ 91

4.6.4 Máy móc và thiết bị của nhà máy 91

CHƠNG V 95

PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM 95

5.1 CÁC YÊU CẦU LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM 95

5.2 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT 95

5.2.1 Địa danh hành chính 96

5.2.2 Vị trí và giới hạn khu đất 96

5.2.3 Địa hình - địa mạo 96

5.2.4 Khí hậu 96

5.2.5 Địa chất – thủy văn 97

5.3 HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KHU ĐẤT 98

5.3.1 Hiện trạng sử dụng đất đai 98

5.3.2 Tình hình dân cư 98

5.3.3 Hiện trạng kiến trúc 98

5.3.4 Hiện trạng hạ tầng khu đất 98

5.4 PHÂN TÍCH TÍNH KINH TẾ CỦA ĐỊA ĐIỂM 99

CHƯƠNG VI 101

CÁC PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC, GIẢI PHÁP 101

XÂY DỰNG, THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH

 

STT NỘI DUNG TRANG SỐ

 

6.1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 101

6.1.1 Các yêu cầu cơ bản của giải pháp thiết kế kiến trúc 101

6.1.2 Nhiệm vụ thiết kế của Cụm công nghiệp – Quy mô, công suất 102

6.1.3 Các phơng án quy hoạch 103

6.2 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 104

CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG “NHÀ MÁY MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT GÀ”

6.2.1 Giải pháp mặt bằng mặt đứng và cấu tạo kiến trúc 104

6.2.2 Giải pháp kết cầu móng 105

6.2.3 Giải pháp kết cấu phần thân 105

6.2.4 Giải pháp điện và nước 106

6.2.5 Hệ thống báo cháy tự động 108

CHƯƠNG VII 111

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 111

7.1 HÌNH THỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 111

7.1.1 Các hình thức quản lý thực hiện dự án 111

7.1.2 Lựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án phù hợp 114

7.1.3 Mối quan hệ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến dự án 114

7.2 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 115

CHƯƠNG VIII 116

QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 116

8.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KHAI THÁC 116

8.1.1 Chức năng nhiệm vụ 116

8.1.2 Sơ đồ tổ chức của Công ty 118

8.1.3 Định biên lao động 118

8.2 TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 120

8.2.1 Tuyển dụng 120

8.2.2 Trợ giúp kỹ thuật và đào tạo 120

8.3 AN TOÀN LAO ĐỘNG 121

CHƯƠNG IX 122

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 122

9.1 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 122

9.2 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 123

9.3 MA TRẬN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 124

9.4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 125

9.4.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình xây dựng 125

9.4.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình sản xuất 127

9.5 KẾT LUẬN 128

CHƯƠNG X 129

XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 129

10.1 CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 129

10.2 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 129

 

STT NỘI DUNG TRANG SỐ

 

10.2.1 Chi phí xây dựng 129

10.2.2 Chi phí thiết bị 130

10.2.3 Chi phí giải phóng mặt bằng 136

10.2.4 Chi phí quản lý dự án vào chi phí khác 138

10.2.5 Xác định dự phòng phí trong tổng mức đầu tư 140

10.2.6 Dự trù vốn lưu động cho dự án 140

10.2.7 Nguồn vốn, kế hoạch huy động vốn và trả lãi vay trong thời kỳ xây dựng 141

10.2.8 Tổng mức đầu tư, vốn cố định và vốn lưu động của dự án 142

CHƯƠNG XI 143

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ – XÃ HỘI 143

11.1 CHI PHÍ VẬT TƯ TRỰC TIẾP 143

11.2 CHI PHÍ TRẢ LƯƠNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 143

11.3 CHI PHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, TRÍCH NỘP KINH PHÍ 144

CÔNG ĐOÀN

11.4 CHI PHÍ KHẤU HAO MÁY MÓC THIẾT BỊ 145

11.5 CHI PHÍ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG 145

11.6 CHI PHÍ TRẢ LÃI VAY TRONG VẬN HÀNH 146

11.7 TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 147

11.8 DỰ TRÙ DOANH THU CHO DỰ ÁN 148

11.9 DỰ TRÙ LỖ LÃI TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG VAT 149

11.10 HIỆU QUẢN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 150

11.10.1 Hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu hiện giá hiệu suất thu chi NPV 150

11.10.2 Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua thời gian thu hồi vốn có 151

tính đến hê số chiết khấu

11.10.3 Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua suất thu lợi nội tại IRR 151

11.10.4 Đánh giá hiệu quả cuả dự án theo chỉ tiêu thời gian hoàn vốn 152

nhờ lợi nhuận và khấu hao (không xét đến giá trị theo thời gian của tiền)

11.10.5 Phân tích an toàn theo khả năng trả nợ 153

11.10.6 Phân tích độ an toàn của tài chính theo phân tích hoà vốn 154

11.11 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN VỀ MẶT TÀI CHÍNH 155

11.11.1 Đánh giá khi yếu tố vốn đầu tư của dự án thay đổi 155

11.11.2 Đánh giá khi yếu tố doanh thu của dự án thay đổi 156

11.11.3 Đánh giá khi yếu tố chi phí của thay đổi 156

11.11.4 Đánh giá khi yếu tố hiệu số thu chi của thay đổi 156

11.11.5 Đánh giá khi yếu tố tuổi thọ của dự án thay đổi 156

CHƯƠNG XII 157

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 157

12.1 GIÁ TRỊ SẢN PHẨM GIA TĂNG DO DỰ ÁN TẠO RA HÀNG NĂM 157

12.2 GIÁ TRỊ SẢN PHẨM GIA TĂNG BÌNH QUÂN TÍNH CHO

MỘT ĐỒNG VỐN DỰ ÁN 158

12.3 MỨC ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH HÀNG NĂM VÀ

 

STT NỘI DUNG TRANG SỐ

 

MỨC ĐÓNG GÓP CỦA DỰ ÁN TRONG CẢ ĐỜI DỰ ÁN

12.3.1 Tổng cộng các khoản nộp ngân sách trong cả đời dự án 158

12.3.2 Tổng cộng các khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm 158

12.3.3 Tỷ lệ giữa các khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với vốn dự án 158

12.3.4 Tỷ lệ giữa các khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với giá 158

thành sản phẩm của dự án

12.4 MỨC THU HÚT LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC 159

12.4.1 Tổng số lao động làm việc hàng năm 159

12.4.2 Tỷ lệ giữa số lao động vào làm việc trong dự án so với vốn dự án 159

12.5 THU NHẬP CỦA NGỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG DỰ ÁN 159

12.6 GÓP PHẦN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ, THỰC HIỆN 159

CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU 160

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 161

1 KẾT LUẬN 161

2 KIẾN NGHỊ 162

TÀI LIỆU THAM KHẢO 163

PHỤ LỤC 165

 

 

 

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1598 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mổ và chế biến thịt gà Đông Anh – Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 4.doc
 • dwga3.dwg
 • rarbang excel.rar
 • docBIADATA.DOC
 • docchuong 2.doc
 • docchuong 2-2.doc
 • docChuong 3.doc
 • docchuong 3-3.doc
 • docchuong 4-4.doc
 • docchuong 5.doc
 • docchuong 5-5.doc
 • docchuong 6.doc
 • docchuong 6-6.doc
 • docchuong 7.doc
 • docchuong 7-7.doc
 • docchuong 8.doc
 • docchuong 8-8.doc
 • docchuong 9.doc
 • docchuong 9-9.doc
 • docchuong 10.doc
 • docchuong 10-10.doc
 • docChuong 11.doc
 • docchuong 11-11.doc
 • docchuong 12.doc
 • docchuong 12-12.doc
 • docchuong I chuan gioi thieu.doc
 • docchuong I1.doc
 • dwgin chuan a1.dwg
 • rarket luan-kien nghi.rar
 • docLoi cam on.doc
 • rarLoi mo dau.rar
 • docmuc luc.doc
 • docphan thu hai.doc
 • docphan thu nhat chuan.doc
 • docphan thu nhat.doc
 • docphu luc.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
 • docthuyettrinhdoanTN.DOC
 • rarthuyettrinhdoanTN.rar
 • docTLTK.doc
 • dwgTreo bve.dwg
 • doctrinh bay do an.doc
 • docTrinh bay.doc