Đồ án Nhà tập luyện thể dục thể thao Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

MỤC LỤC THUYẾT MINH DATN

 

 

PHẦN KIẾN TRÚC

 

I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH trang 2

II. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC trang 3

II.1. Giải pháp hình khối trang 3

II.2. Giải pháp mặt bằng-công năng trang 4

III. CÁC GIÁI PHÁP KĨ THUẬT trang 6

 

 

PHẦN KẾT CẤU

 

A.SƠ ĐỒ TÍNH

 

I.PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU trang 9

II. LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN &

CHỌN TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN. trang 12

III. LẬP SƠ ĐỒ TÍNH trang 14

IV. TẢI TRỌNG trang 15

IV.1. Tĩnh tải trang 15

IV.2. Hoạt tải trang 18

V. TỔ HỢP NỘI LỰC : trang 19

V.1. Các trờng hợp tải trọng trang 19

V.2. Tổ hợp nội lực ( để tính khung ) trang 22

V.3. Tổ hợp tải trọng ( để tính mái ) trang 22

V.4. Kết quả tổ hợp nội lực( để tính khung ) trang 22

 

B. TÍNH KHUNG TRỤC 6

 

I. TÍNH CỘT trang 23

I.1. Tính cốt thép cột C1 trang 4

I.2. Tính cốt thép cột C2 trang 27

I.3. Tính cột tròn C3 trang 29

II. TÍNH DẦM THỜNG trang 30

II.1. Tính toán dầm D1 trang 30

II.2. Tính toán dầm D2 trang 32

III. TÍNH TOÁN SÀN ỨNG LỰC TRỚC trang 33

III.1. Tính sàn thi đấu điển hình trang 33

IV. TÍNH TOÁN SÀN THỜNG trang 40

III.1. Tính sàn thi đấu điển hình trang 40

 

C. TÍNH DẦM ỨNG SUẤT TRỚC

 

I. PHÂN TÍCH KẾT CẤU trang 42

II. TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC trang 42

III. TÍNH TOÁN CẤU TẠO DẦM ƯLT trang 43

III.1. Số liệu đầu vào trang 43

III.2. Quĩ đạo rải cáp ƯLT trang 44

III.3. Trị số ứng suất giới hạn trong cốt thép căng trang 45

III.4. Tính toán các hao tổn ứng suất trang 45

III.5. Trị số ứng suất giới hạntrong bêtông trang 48

IV. TÍNH DẦM ƯLT THEO ĐIỀU KIỆN CỜNG ĐỘ trang 48

IV.1. Tính theo cờng độ trên tiết diện thẳng góc trang 48

IV.2. Tính theo cờng độ trên tiết diện nghiêng trang 50

IV.3. Kiểm tra sự làm việc tổng thể của cấu kiện trang 51

IV.4. Kiểm tra nén cục bộ ở đầu kích trang 51

V. TÍNH DẦM ƯLT THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG trang 52

V.1. Tính toán về nứt trang 52

V.2. Tính toán về võng trang 54

 

D .TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÁI

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG trang 55

II.CHỌN MÔĐUN LỚI THANH trang 56

II.1. Các bớc tính toán : trang 57

II.2. Xác định tiết diện thanh dàn theo nội lực tìm đợc trang 60

II.2.1. Nguyên tắc tính toán tiết diện thanh trang 60

II.2.2. Xác định tiết diện thanh dàn trang 61

II.3. So sánh các phơng án theo chi phí trang 62

II.3.1. Thống kê chi phí vật liệu các phơng án trang 62

II.3.2. Đơn giá chế tạo trang 63

II.3.3. Biểu đồ so sánh các phơng án mái trang 63

II.4. Nhận xét chọn phơng án trang 65

III. SƠ ĐỒ TÍNH KẾT CẤU MÁI ( phơng án mái không gian

tổng thể3x3x1m ) trang 66

III.1. Tải trọng gió theo phơng X trang 67

III.2. Tổ hợp tải trọng: trang 68

IV. KẾT QUẢ NỘI LỰC ( phơng án mái 3x3x1m ) trang 69

IV.1. Kết quả nội lực hệ kết cấu mái làm việc độc lập trang 69

IV.2. Kết quả nội lực hệ kết cấu mái không gian thực tế trang 70

IV.3. Kết luận trang 71

V. THIẾT KẾ HỆ DÀN MÁI ( phơng án mái 3x3x1m ) trang 71

V.1. Thiết kế tiết diện thanh trang 71

V.2. Kiểm tra nội lực các nhóm thanh dàn trang 73

V.2.1. Bảng tính Khả Năng Chịu Lực các nhóm thanh dàn trang 73

V.2.2. Bảng nội lực các nhóm thanh dàn trang 74

V.2.3.Kiểm tra võng trang 79

V.3. Tính toán các chi tiết đầu thanh trang 79

V.3.1. Tính toán bulông trang 79

V.3.2. Tính toán ống lồng trang 80

V.3.3. Tính toán đầu côn trang 80

V.4. Tính toán gối tựa trang 81

V.5. Kiểm tra đờng kính quả cầu trang 82

 

E.TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT trang 83

I.1. Công tác khảo sát địa chất trang 83

I.2.Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của đất nền trang 84

I.3.Mặt cắt địa chất trang 85

I.4.Kết luận trang 86

II. PHƠNG ÁN MÓNG ĐƠN trang 86

II.1. Xác định kích thớc móng trang 86

II.2. Kiểm tra móng đã chọn trang 88

II.2.1. Theo điều kiện sức chịu tải trang 88

II.2.1.Theo điều kiện về độ lún trang 88

III.PHƠNG ÁN MÓNG CỌC trang 90

III.1. Chọn các thông số cơ bản của cọc và đài cọc trang 90

III.2. Xác định sức chịu tải của cọc trang 91

III.2.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu trang 91

III.2.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền trang 91

III.3. Bố trí và kiểm tra móng cọc trang 92

III.3.1. Bố trí cọc trang 92

III.3.2 .Kiểm tra KNCL của cọc trang 92

III.3.3. Kiểm tra KNCL của đất nền dới mũi cọc trang 93

III.4. Cấu tạo đài cọc trang 96

III.4.1.Kiểm tra chọc thủng đài cọc trang 96

III.4.2.Tính toán cốt thép móng trang 96

IV.CHỌN PHƠNG ÁN MÓNG trang 97

V.TÍNH TOÁN MÓNG M2 trang 97

V.1. Bố trí cọc trang 97

V.2. Kiểm tra KNCL của cọc trang 98

V.3. Kiểm tra KNCL của đất nền dới mũi cọc trang 98

V.3.1. Tính toán khối móng qui ớc trang 98

V.3.2. Kiểm tra theo điều kiện cờng độ trang 99

V.3.3. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng trang 99

V.4. Cấu tạo đài cọc trang 100

V.4.1 .Kiểm tra chọc thủng đài cọc trang 100

V.4.2. Tính toán cốt thép móng trang 101

 

PHẦN THI CÔNG

 

A. THI CÔNG PHẦN NGẦM

 

I. THI CÔNG CỌC trang 105

I.1.Các thông số thi công cọc trang 105

I.2. Chọn cần trục trang 106

I.3. Kĩ thuật thi công trang 107

I.4. Nghiêm thu cọc ép trang 109

I.5. Mặt bằng tri công cọc trang 110

I.6. Nhu cầu nhân công, máy thi công trang 110

II. THI CÔNG ĐẤT trang 111

II.1.Kích thớc cơ bản của hố đào trang 111

II.2.Tính khối lợng đất đào trang 112

II.3.Chọn máy đào trang 113

II.4. Kỹ thuật thi công đào đất trang 114

II.5.Tổ chức thi công đào đất trang 115

III. THI CÔNG MÓNG trang 115

III.1.Chọn phơng án thi công đài, giằng: trang 115

III.2.Thiết kế ván khuôn đài trang 116

III.3.Thiết kế ván khuôn giằng móng trang 117

III.4. Cấu tạo ván khuôn đài và giằng móng trang 118

III.5.Thống kê khối lợng công tác móng trang 119

III.6. Tổ chức lao động thi công móng trang 121

III.7. Kĩ thuật thi công đài giằng trang 122

 

B. THI CÔNG PHẦN THÂN

 

I. Biện pháp thi công Cột dầm sàn BTCT toàn khối trang 124

II.Yêu cầu chung đối với công tác thi công phần thân trang 126

III. Thi công cột trang 129

III.1. Cấu tạo ván khuôn cột trang 129

III.2. Tính toán khoảng cách các gông cột trang 130

III.3. Kĩ thuật thi công cột trang 131

IV. Thi công dầm trang 132

IV.1. Cấu tạo ván khuôn dầm trang 132

IV.2. Tính toán ván khuôn dầm trang 133

IV.3 Kỹ thuật thi công dầm ứng lực trớc trang 135

V. Thi công sàn trang 136

V.1. Cấu tạo ván khuôn sàn trang 136

V.2. Tính khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn trang 137

V.3 .Kĩ thuật thi công dầm sàn trang 137

 

C. THI CÔNG HỆ DÀN MÁI

 

I. Đặc diểm dàn mái trang 141

II. Các phơng án thi công hệ dàn mái trang 142

II.1.Phơng án 1 (lắp thủ công) trang 142

II.2. Phơng án 2 (Lắp toàn khối hoặc từng đoạn) trang 142

II.3.Lắp trực tiếp trên cao : trang 144

II.4. Lựa chọn phơng án thi công : trang 144

II.5. Kĩ thuật thi công mái : trang 144

 

D. TỔ CHỨC THI CÔNG

 

I.Phơng pháp lập biện pháp tổ chức thi công trang 146

II.Trình tự lập tiến độ : trang 147

III. Tổ chức thi công: trang 142

III.1. Tổ chức thi công phần ngầm : trang 148

III.2. Tổ chức thi công phần thân : trang 149

III.3. Tổ chức thi công phần hoàn thiện: trang 150

IV. Tính toán chọn máy thi công: trang 150

 

E. TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG

 

I. Phân tích đặc điểm mặt bằng xây dựng công trình trang 154

II. Tính toán diện tích kho bãi : trang 154

III. Tính toán lán trại nhà tạm trang 155

III.1. Dân số trên công trờng. trang 155

III.2. Diện tích nhà tạm cho công trờng trang 155

IV. Tính toán cấp điện cho công trờng trang 155

V. Tính toán cấp nớc cho công trờng trang 156

VI. Bố trí tổng mặt bằng thi công. trang 158

VII. Kỹ thuật an toàn trong thi công. trang 159

 

F. THỐNG KÊ KHỐI LỢNG CÁC CÔNG TÁC THI CÔNG

 

I. Thống kê khối lợng bêtông, cốt thép, ván khuôn theo tầng trang 161

II. Thống kê khối lơng, nhu cầu nhân lực theo tiến độ thi công trang 164

 

 

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 6778 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nhà tập luyện thể dục thể thao Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần kiến trúc ( 10% ) Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Đức Thắng. Nhiệm vụ : Tìm hiểu công năng kiến trúc công trình Thực hiện 3 bản vẽ kiến trúc mặt bằng, 2 mặt cắt. I. Giới thiệu công trình : I.1.Tên công trình : - Công trình " Nhà tập luyện thể dục thể thao Phú Thọ-TP Hồ Chí Minh " - Chủ đầu tư : Sở Thể Dục Thể Thao TP Hồ Chí Minh. - Địa điểm: Quận 11 TP Hồ Chí Minh. - Cơ quan thiết kế : Công ty cổ phần TADITS. Công trình " Nhà tập luyện thể dục thể thao Phú Thọ-TP Hồ Chí Minh "là một trong những công trình trọng điểm của TP Hồ Chí Minh phục vụ cho SEGAMES 22, được sự quan tâm giám sát chặt chẽ của nhân dân và các cấp lãnh đạo của TP. Công trình có chức năng chính là nơi tập luyện các môn võ thuật, cử tạ, thể hình, cầu lông cho các vận động viên. I.2.Địa điểm xây dựng : Công trình nằm trong tổng thể khu Liên hợp thể thao Phú Thọ thuộc Quận 11 TP Hồ Chí Minh. Phía trên là khu vực trường đua Phú Thọ, bên phải là nhà thi đấu Phú Thọ đang xây dựng, phía trước là mặt đường Lý Thường Kiệt. Diện tích xây dựng của cả hạng mục nhà tập luyện là 13892 m2. I.3. Đặc điểm công trình : Công trình thuộc loại công trình nhà công cộng, nhà thi đấu phục vụ cho thể dục thể thao. Công trình được thiết kế với độ phân cấp công trình đạt cấp 2, thời gian sử dụng > 50năm. Đây là một công trình văn hoá lớn, đòi hỏi những yêu cầu cao về chất lượng cũng như tính thẩm mĩ của công trình. Mọi điều kiện thi công, mặt bằng thi công đều được đều được quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Tuy nhiên đây là một công trình có tiến độ thi công rất gấp, khởi công sau tết âm lịch năm 2003 và thời gian hoàn thành phải trước tháng 10-2003. II. các giải pháp kiến trúc : II.1. Giải pháp hình khối : Công trình được thiết kế với hình khối đẹp, trang trí mặt đứng mặt bên hiện đại. Giải pháp mái Kết cấu không gian dạng vỏ trụ không chỉ tạo dáng vẻ mềm mại cho công trình mà còn tỏ ra khá phù hợp với kết cấu mái cong bằng thép của công trình Nhà Thi Đấu Phú Thọ bên cạnh. Công trình mang dáng dấp một nhà thi đấu hiện đại với các mảng tường kính ốp ngoài, vòm mái không gian vỏ trụ, khối cầu thang sảnh nhô ra phía ngoài. Tổng thể đây là một toà nhà tiện nghi, một trung tâm thể thao lớn lộng lẫy với sự hợp lý trong sử dụng vật liệu và các giải pháp kết cấu. II.2. Giải pháp mặt bằng-công năng : Nhà luyện tập thể dục thể thao Phú Thọ - TP Hồ Chí Minh được thiết kế với qui mô là một nhà thi đấu đa năng có thể luyện tập và thi đấu thích hợp với nhiều môn thể thao như: thể dục, thể hình, võ thuật, cầu lông…với hệ mái che lớn cả khu vực sân thi đấu. Các khu vực thi đấu được bố trí ở sàn tầng trệt, sàn lầu 1, sàn lầu 2 và 3. Tầng trệt là nơi bố trí các phòng tập tạ, tập thể hình, thể dục arôbic, khu vực phòng nghỉ phục hồi sức khoẻ cho vận động viên, khu vực các văn phòng của các tổ thể thao, khu vực sảnh với tổ chức không gian cao lớn tăng thêm tính trang trọng cho công trình. Sàn lầu 1, 2 bố trí một khu sàn lớn phục vụ các môn võ với kích thước 44x63m, chiều cao thông thuỷ 5.8m, có 1 hàng cột ở giữa nhịp. Hệ lưới cột đỡ sàn lầu 1 có kích thước 22 x 8m, để đỡ sàn ứnglực trước một phuơng dày 20 cm sẽ sử dụng kết cấu dầm ứng suất trước theo nhịp 22. Phía bên trái là khu vận động viên gồm các phòng tập thể lực, khu nhà tắm, phòng nghỉ với lưới cột 5x8m, chiều cao thông thuỷ 2.9m. Sàn lửng lầu 1,2 ở cao độ +9.8m nằm phía trên khu vận động viên có bố trí kết cấu trùng với bên dưới lưới cột 5x5m, chiều cao thông thuỷ 2.9m. Đây là nơi bố trí các phòng nghỉ cho vận động viên. Sàn lầu 3 và lửng lầu 3bố trí kết cấu giống sàn lầu 1 và lửng lầu 1. Sàn lầu 3 là một khu sàn lớn 44x63m bố trí 9 sân tập cầu lông trong nhà tiêu chuẩn 6x13.4m, trong kết cấu không có hàng cột giữa( hàng cột giữa nhà kết thúc ở cốt +13.3m) và chiều cao thông thuỷ lớn, từ 10m đến 15 m theo độ cong của dàn mái. Để bao che cho khu vực sàn sân cầu lông cần bố trí một hệ kết cấu một hệ kết cấu mái dàn không gian cấu trúc tinh thể theo dạng vỏ trụ có kích thước 44x63m. Hệ dàn mái được đỡ bởi các dầm bao đầu cột ở 4 cạnh biên của mái. Bốn khu chức năng chính được bố trí như sau : Khu nhà điều hành, phòng họp, văn phòng của các uỷ ban liên doàn thể thao Các khối nhà này được bố trí bên phải tầng trệt để tiện giao thông liên hệ. 2. Khu phục hồi sức khoẻ vận động viên bố trí bên phải tầng trệt bao gồm các phòng chức năng : Phòng tắm Zaccuzi, phòng mátxa. 3. Khu sàn thi đấu : Tầng trệt là khu sàn tập các môn cử tạ và thể hình, tổng diện tích 1512 m2 Sàn lầu 1 là khu vực tập các môn võ trên thảm ( 2016 m2 ) cùng với các phòng tập thể lực, phòng tắm, phòng huấn luyện viên( 252 m2 ) 4.Khu vực nghỉ ngơi của vận động viên được bố trí trên các sàn lầu lửng ( 252 m2 ) để tạo điều kiện biệt lập với các khu thi đấu. III. các giái pháp kĩ thuật : III.1. Giao thông, thoát người : - Giao thông mặt bằng : giao thông trên mặt bằng các tầng sàn được đảm bảo bởi hệ thống hành lang bố trí hợp lý. Các sàn thi đấu lớn có hành lang dọc biên, các phòng nghỉ vận động viên lầu lửng đều có 2 hành lang trước và sau thông với cầu thang đảm bảo giao thông thuận lợi. - Giao thông theo chiều đứng : Công trình bố trí 4 cầu thang 2 vế rộng 2.00m. Khoảng cách thoát người lớn nhất đến cầu thang là 37.2 m đảm bảo an toàn khi xảy ra các sự cố. III.2. Giải pháp chiếu sáng : Chiếu sáng tự nhiên: ánh sáng tự nhiên được lấy vào nhà thông qua hệ thống kính và các cửa sổ cửa đi. Chiếu sáng cho sàn thi đấu: Sân thi đấu được chiếu sáng bằng dàn đèn halôgen ( Cách mặt sân 6 đến 17m ). Sơn và tường nhà làm bằng vật liệu sáng màu. III.3. Giải pháp thông gió, điều hoà : Các sàn thi đấu, phòng vận động viên, khu văn phòng đều được lắp các thiết bị điều hoà không khí có công suất lớn đảm bảo điều kiện tiện nghi của công trình. III.4. Giải pháp cấp điện, nước : III.4.1. Hệ thống cấp điện : Việc cung cấp điện cho nhà thi đấu dùng lưới điện của thành phố 220V/330V từ trạm biến thế của khu liên hợp thể thao. Ngoài ra, đề phòng cho trường hợp mất điện hoặc hư hỏng có bố trí thêm một máy phát điện Diesel dự phòng ( hoặc có thể bố trí một tổ phát điện nếu có điều kiện ). Căn cứ vào yêu cầu sử dụng và có tính chất của công trình sơ bộ tính toán phần công suất của toàn bộ công trình như sau: -Chiếu sáng trong nhà : 75 KW. -Điều hoà nhiệt độ : 40 KW. Thiết bị văn phòng và thông tin : 10 KW. -Thiết bị đun nước nóng : 30 KW. -Điện ổ cắm : 10 KW. -Các thiết bị khác : 20 KW. -Chiếu sáng ngoài nhà : 10 KW. -Từng cụm phụ tải sẽ được bảo vệ bằng các thiết bị bảo vệ có công suất phù hợp. Tổng công suất dự kiến: 244 KW. * Máy phát điện dự phòng: Khi có sự cố mất điện, các phụ tải sau đây sẽ được ưu tiên cấp điện bằng máy phát điện dự phòng: -Bơm nước sinh hoạt. -Bơm nước cứu hoả. -Hệ thống thông tin, liên lạc, loa truyền thanh. -ánh sáng khu vực thi đấu. -Đèn chỉ dẫn thoát nạn. -ánh sáng khu vực văn phòng. Công suất máy phát điện dự kiến 150 KW - 180 KW. III.4.2. Hệ thống cấp nước : Điều kiện kỹ thuật và khả năng của thành phố cho phép sử dụng nguồn nước máy phục vụ cho các hoạt động của cung thể thao. Song do tính chất công trình tập chung nhiều người cùng hoạt động đồng thời và đề phòng các sự cố nên chọn giải pháp: Nguồn cấp nước thành phố - bể ngầm dự trữ - trạm bơm - các vị trí dùng nước. Theo TCVN 4205 - 86 ta có: -Lượng nước cấp cho vận động viên : 50 lít/ ngày x 70= 3500 lít. -Lượng nước cấp cho khán giả : 3500 x 2 lít / ngày= 7000 lít. -Nước cho cây xanh ngoài nhà : 500m2 x 1,5 lít / ngày= 750 lít. -Nước cho họng cứu hoả trong nhà : 2,5 lít / giờ: 9000 lít / giờ. -Nước cho họng cứu hoả ngoài nhà : 2,5 lít / giờ: 9000 lít / giờ. Cộng: 29250 lít/ ngày Vậy dự kiến một bể nước có dung tích 40 ->50 m3 Ngoài ra còn xây dựng 1 bể nước dự phong 10m3 tầng áp mái để điều hoà áp lực và dự phòng sự cố. III.4.3. Hệ thống thoát nước : Nước mưa trên mái được dẫn xuống vào hệ thống thoát nước mưa của toàn khu liên hợp thể thao, sau đó xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nước thải gồm: Nước khu vệ sinh, tắm, phục vụ được sử lý qua bể tự hoại sau đó đưa ra hệ thống thoát nước chung. Cả 2 hệ thống này đều dùng hệ thống cống ngầm. III.4.4. Hệ thống cứu hoả : Cửa thoát người được thiết kế với chiều rộng lớn và mở ra ngoài. Thiết bị cứu hoả bao gồm: + Một họng cứu hoả trong nhà. + Một họng cứu hoả ngoài nhà. + Mỗi cửa ra vào bố trí 2 bình cứu hoả khô để sử lý đám cháy nhỏ trong công trình. Tại các kho bố trí hệ thống báo cháy tự động. Xung quanh nhà, ở bên ngoài đường là giao thông nội bộ của khu liên hợp có thể phục vụ cho xe cứu hoả chạy xung quanh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dockientruc.doc
 • docBiaPhuluc.doc
 • docBiaThuyetminh.doc
 • rarDrawings.rar
 • rarExcel.rar
 • docKetcau.doc
 • docLoi mo dau­.doc
 • docMuclucPhuluc.doc
 • docmuclucthuyetminh.doc
 • rarNoidungphuluc.rar
 • rarProjects.rar
 • docSummary of Project's Lee.doc
 • doctailieutham khao.doc
 • rarTechnique.rar
 • docthi cong.doc