Đồ án Quy hoạch mạng 3g cho viêngchăn

 

Đồ án tốt nghiệp đại học Mục lục

 

 

 

MỤC LỤC

NỘI DUNG.I

DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH VẼ.IV

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT.VI

LỜI NÓI ĐẦU.VII

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG UMTS.1

Mở đầu.1

1.1. Lịch sử phát triển thông tin di động.1

1.2. Các đặc trưng cơ bản của hệ thống UMTS.3

1.3. Lộ trình phát triển từ thế hệ hai lên thế hệ ba.5

1.4. Phân bổ tần số cho ITM-2000.6

1.5. Cấu trúc của hệ thống UMTS.7

1.5.1. Cấu trúc của hệ thống.8

1.5.2. Mạng truy nhập vô tuyến UTRAN.10

1.5.3. Mạng lõi và các phát hành của 3GPP.11

1.5.3.1. Kiến trúc mạng ở 3GPP Release 1999.12

1.5.3.2. Kiến trúc mạng ở 3GPP Release 4.13

1.5.3.3. Kiến trúc mạng ở 3GPP Release 5.14

Tài liệu tham khảo.15

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH MẠNG UMTS.16

Mở đầu.16

2.1. Dự báo.17

2.1.1. Dự báo nhu cầu dịch vụ/thuê bao.17

2.1.2. Dự báo lưu lượng.18

2.1.2.1. Dự báo sử dụng lưu lượng tiếng.18

2.1.2.2. Dự báo sử dụng lưu lượng số liệu.19

2.1.3. Dự phòng cho tương lai.20

2.2.Quy hoạch vùng phủ vô tuyến.20

2.2.1. Mô hình truyền sóng.22

2.2.2. Quỹ đường truyền.28

2.2.2.1. Quỹ đường lên.29

2.2.2.2. Quỹ đường xuống.35

2.2.2.3. Lặp đường lên và đường xuống.38

2.2.3. Hiệu suất vùng phủ vô tuyến.38

2.2.4. Quy hoạch vị trí cell. .39

2.3. Các hệ số tải và hiệu suất sử dụng phổ.40

2.3.1. Hệ số tải đường lên.41

2.3.2. Hệ số tải đường xuống.45

2.3.3. Dung lượng mềm .50

2.4. Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến.52

2.4.1. Định cỡ các phần tử mạng UTRAN.53

2.4.1.1. Định cỡ Node B.53

2.4.1.2. Định cỡ BSC.54

2.4.1.3. Định cỡ RNC.54

2.4.2. Định cỡ các giao diện trong UTRAN.56

2.4.2.1. Định cỡ giao diện Iub.56

2.4.2.2. Định cỡ giao diện Iur.57

2.4.2.3. Định cỡ giao diện Iu.57

2.4.3. Quy hoạch mạng truyền dẫn UTRAN.58

2.5. Quy hoạch mạng lõi.62

2.5.1. Định cỡ các phần tử trong mạng lõi. .62

2.5.1.1. Định cỡ MSC/GMSC.62

2.5.1.2. Định cỡ SGSN và GGSN.64

2.5.2. Định cỡ các giao diện trong mạng lõi CN.65

2.5.3. Quy hoạch truyền dẫn trong mạng lõi CN.65

2.6. Triển khai mạng UMTS trên nền mạng GSM.66

2.7. Nhiễu giữa các nhà khai thác.67

2.7.1. Tính toán tuyến khi xét đến nhiễu giữa các nhà khai thác.68

2.8. Tối ưu hoá mạng.70

Tài liệu tham khảo.72

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH MẠNG UMTS CHO LAO TELECOM.73

Mở đầu.73

3.1. Thị trường thông tin di động ở Lào.74

3.2. Tình hình phát triển của mạng ETL .76

3.3. Hiện trạng của mạng GSM hiện có.79

3.3.1. Phân hệ chuyển mạch .79

3.3.2. Phân hệ vô tuyến .81

3.3.3. Khảo sát và đánh giá năng lực mạng hiện có.83

3.3.3.1. Các tham số kỹ thuật.83

3.3.3.2. Thống kê lưu lượng, đánh giá chất lượng của mạng ETL .83

3.4. Xu hướng tiến tới mạng UMTS của ETL .87

3.4.1. Các giai đoạn triển khai mạng UMTS .88

3.4.2. Tái sử dụng đài trạm và chia xẻ truyền dẫn.91

3.4.2.1. Tái sử dụng đài trạm.91

3.4.2.2. Chia xẻ truyền dẫn.92

3.4.3. Nhiễu giữa các hệ thống bẳng rộng và băng hẹp.93

3.4.4. Đề xất lựa chọn anten BTS.93

3.5. Quy hoạch mạng UMTS cho Lao Telecom khu vực VIENTIANE.94

3.5.1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô VIENTIANE.94

3.5.2. Hiện trạng hoạt động của các đài trạm GSM tại VIENTIANE.94

3.5.3. Quy hoạch mạng UMTS cho Lao Telecom khu vực VIENTIANE.94

3.5.3.1. Phân tích và dự báo.95

3.5.3.2. Quy hoạch cell.97

3.5.3.3. Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến.103

3.5.3.4. Chọn mã nhận dạng trạm gốc BTS (Node B UMTS) .107

3.5.3.5. Chọn tần số cho Lao Telecom.109 Tài liệu tham khảo.112

Kết luận.113

Phục lục.114

 

 

 

 

doc43 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch mạng 3g cho viêngchăn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huyÓn m¹ch SSS: 0,05% 3.3.3.2. Thèng kª l­u l­îng, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña m¹ng ETL Theo kh¶o s¸t thèng kª tõ b¸o c¸o th«ng l­îng cña OMC, chóng ta nhËn thÊy r»ng l­u l­îng cña mét sè Cell ®ang t¨ng cao. Qua ®ã cÇn cã dù b¸o ®Ó t¨ng thªm trung kÕ ®Êu nèi cho c¸c Cell trªn, viÖc tÝnh to¸n sè l­îng trung kÕ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng thªm nh»m ®¸p øng l­u l­îng phô thuéc vµo c¸c tham sè kü thuËt vµ c¸c c«ng thøc tÝnh ®­îc ¸p dông cho chóng. Qua b¶ng b¸o c¸o l­u l­îng ph©n hÖ v« tuyÕn vµo giê cao ®iÓm, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng m¹ng ETL theo tõng ngµy cô thÓ ( Sè liÖu d­íi ®©y ®­îc ®o vµo giê cao ®iÓm trong ngµy 11/07/2005: qua ®ît vÒ thùc tËp ë c«ng ty ETL): C¸c Cell cã tû lÖ nghÏn m¹ch cao trong ngµy. B¶ng 3.3. Th«ng sè vÒ c¸c tû lÖ t×nh tr¹ng cña mét sè cell ®iÓn h×nh TCH Congestion Cell Name No TRX Erlang_Sys Peak Hour Erlang_Use Congestion Thakhek2 2 9.7295 20:00 13.76 76.34% Pakse1 4 23.833 19:00 50.70 63.55% Thakhek3 3 17.132 19:00 20.57 59.60% Savanakhet3 2 9.7295 20:00 13.42 50.83% Thakhek1 4 23.833 20:00 28.23 45.39% Savanakhet1 4 23.833 20:00 27.34 41.55% Srikhot1 1 2.9603 20:00 5.12 39.70% Laongnm1 1 2.9603 19:00 5.36 38.48% km9cell3 4 23.833 19:00 27.90 35.78% Pakkading1 1 2.9603 20:00 4.44 32.13% Pakse2 4 23.833 20:00 43.69 29.68% M_Khongsedone2 1 2.9603 20:00 4.54 29.61% Pakse3 4 23.833 20:00 43.92 28.78% Newsavanakhet2 2 9.7295 20:00 10.72 17.65% Pakadan1 1 2.9603 07:00 2.79 9.15% SDCCH Congestion Cell Name No TRX Erlang_Sys Peak Hour Erlang_Use Congestion Thakhek2 2 9.7295 20:00 13.76 28.95% Pakse1 4 23.833 19:00 50.70 18.81% Savanakhet3 2 9.7295 20:00 13.42 13.05% Mét sè Cell cã chÊt l­îng thÊp TCH Drop Cell Name No TRX Erlang_Sys Peak Hour Erlang_Use Drop Pakadan1 1 2.9603 07:00 2.79 7.75% Newsavanakhet1 4 23.833 20:00 14.94 4.41% Saylom 6 9.548 20:00 8.25 5.32% Nonsagha1 1 2.9603 17:00 1.64 2.52% H×nh 3.3. BiÓu ®å tû lÖ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m¹ng trong giê cao ®iÓm H×nh 3.4. BiÓu ®å tû lÖ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m¹ng trong giê cao ®iÓm Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l­îng m¹ng, chóng ta cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c¸c Cell, nh­ më réng thªm sè l­îng TRx, t¨ng cÊu h×nh cho c¸c tr¹m, ®iÒu chØnh l¹i gãc ngÈn vµ c¸c h­íng anten, kiÓm tra l¹i chÊt l­îng cña m¹ng vµ thiÕt bÞ,.......®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ m¹ng GSM hiÖn cã, ®ång thêi gióp ETL ho¹ch ®Þnh ®­îc h­íng quy ho¹ch cho m¹ng di ®éng thÕ hÖ ba UMTS. 3.4. Xu h­íng tiÕn tíi m¹ng UMTS cña Enterprise of Telecommunication Lao. Cã rÊt nhiÒu con ®­êng ®Ó tiÕn tíi vµ triÓn khai m¹ng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ ba UMTS. Dùa trªn sù ®¸nh gi¸ n¨ng lùc m¹ng hiÖn cã, m¹ng ETL ®· lùa chän cho m×nh mét con ®­êng rÊt phï hîp, ®ã lµ ph¸t triÓn m¹ng 2,5 G (GPRS) lµm nÒn t¶ng cho viÖc ph¸t triÓn m¹ng UMTS sau nµy, dùa trªn m¹ng truy nhËp v« tuyÕn GSM hiÖn cã, l¾p ®Æt thªm phÇn m¹ng lâi GPRS ®Ó triÓn khai c¸c dÞch vô 2,5 G. M¹ng lâi GPRS nµy sÏ ®­îc dïng lµm c¬ së cho viÖc triÓn khai m¹ng lâi UMTS. B­íc tiÕp theo lµ triÓn khai m¹ng truy nhËp v« tuyÕn hoµn toµn míi UMTS. HiÖn nay, Enterprise Telecommunication Lao ®ang trong giai ®o¹n l¾p ®Æt hÖ thèng m¹ng 2,5G ®Ó ®­îc triÓn khai dÞch vô GPRS trong cuèi n¨m nay - ®Çu n¨m 2005 nµy víi thiÕt bÞ cña h·ng ERICSSON dùa trªn c«ng nghÖ ATM. CÊu h×nh m¹ng lâi GPRS lµ 01 SGSN +GGSN – VIENTIANE vµ 01 SGSN – SAVANNAKHET. Dung l­îng ban ®Çu cña hÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ lµ 5.000 thuª bao, trong pha tiÕp theo cã thÓ n©ng dung l­¬ng lªn 15.000 thuª bao GPRS. Dùa trªn quan ®iÓm trªn, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu triÓn khai m¹ng thÕ hÖ ba theo xu thÕ chung cña thÕ giíi, ngoµi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh vèn ®ang ®­îc sö dông th× m¹ng chuyÓn m¹ch gãi míi cÇn ph¶i ®­îc triÓn khai thªm. Vïng l­u l­îng cã thÓ cã thÓ chia thµnh 03 vïng: VIENTIANE (gåm c¸c tØnh phÝa B¾c), TP. SAVANNAKHET (gåm c¸c tØnh miÒn trung) vµ TP. CHAMPASAK (gåm c¸c tØnh phÝa Nam). Tuy nhiªn, do ®Æc thï cña m¹ng th«ng tin di ®éng vµ sè l­îng d©n sè, cho nªn l­u l­îng ë miÒn B¾c chØ tËp trung ë thñ ®« VIENTIANE, ë miÒn trung lµ TP. Savannakhet vµ miÒn Nam lµ TP. CHAMPASAK. V× vËy chØ cÇn thiÕt lËp mét m¹ng h×nh l­íi gi÷a thñ ®« VIENTIANE, TP. Savannakhet vµ TP. CHAMPASAK. Trong giai ®o¹n ®Çu, chØ cã l­u l­îng chuyÓn m¹ch gãi ®i qua nót SGSN vµ GGSN tíi m¹ng Internet vµ c¸c d÷ liÖu kh¸c. Trong giai ®o¹n tiÕp theo, Enterprise Telecommunication Lao sÏ cho phÐp mét l­u l­îng cuéc gäi chuyÓn m¹ch kªnh truyÒn thèng chuyÓn thµnh l­u l­îng m¹ng VoIP qua ph©n hÖ ®a ph­¬ng tiÖn IP. VÒ hÖ thèng m¹ng truyÒn dÉn, hiÖn nay chØ cã c«ng nghÖ ATM míi cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc QoS cho m¹ng hçn hîp nhiÒu dÞch vô. Nh­ng chi phÝ ®Çu t­ c«ng nghÖ nµy th× kh¸ cao cho nªn xu h­íng l©u dµi cña ETL lµ sö dông c«ng nghÖ IP trùc tiÕp trªn c«ng nghÖ truyÒn dÉn SDH hoÆc lµ WDM vµ còng cã thÓ lµ MPLS. H×nh 3.5 d­íi ®©y lµ h­íng ph¸t triÓn lªn thÕ hÖ 3G cña Lao Telecom, ETL, LAT , Milicom Lao vµ Skeytel H×nh 3.5. H­íng ph¸t triÓn lªn 3G ë Lµo 3.4.1. C¸c giai ®o¹n triÓn khai m¹ng UMTS Nh­ vËy, gi¶i ph¸p cña m¹ng Enterprise Telecommunication Lao ®­îc lùa chän ®Ó tiÕn lªn m¹ng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ ba lµ: GSM GPRS WCDMA UMTS. Cô thÓ nh­ tõng pha sau: Giai ®o¹n I ( 2004 - 2006): GPRS (2G+) §©y lµ giai ®o¹n triÓn khai dÞch vô GPRS dùa vµo m¹ng GSM ®ang tån t¹i, theo ®ã, víi hÖ thèng m¹ng GSM hiÖn cã cÇn ph¶i triÓn khai l¾p ®Æt thªm mét hÖ thèng GGSN ®Ó kÕt nèi víi m¹ng Internet. GGSN nµy ®­îc kÕt nèi vµo hÖ thèng m¹ng GSM th«ng qua SGSN vµ PCU. PCU nµy ®­îc bè trÝ l¾p ®Æt ë phÝa BSC víi môc ®Ých lµ bæ sung chøc n¨ng ®iÒu khiÓn gãi cho BSC trong qóa tr×nh khai th¸c dÞch vô GPRS. Cßn c¸c thµnh phÇn kh¸c cña m¹ng GSM vÉn ®­îc gi÷ nguyªn. Nh­ cho thÊy ë h×nh 3.6. TriÓn khai dÞch vô GPRS dùa trªn m¹ng GSM víi môc tiªu lµ ®¸p øng ®­îc phÇn lín nhu cÇu dÞch vô truyÒn sè liÖu cña thuª bao di ®éng trªn c¬ së sö dông hiÖu qu¶ h¹ tÇng hiÖn cã. Víi sù triÓn khai nµy, pha ®Çu ETL dù b¸o nhu cÇu sö dông dÞch vô d÷ liÖu sÏ vµo kho¶ng 5.000 thuª bao vµ tiÕp theo pha hai ETL dù baã sè l­îng thuª bao sÏ t¨ng nhanh vµo kho¶ng 15.000 thuª bao. H×nh 3.6. Giai ®o¹n triÓn khai GSM GPRS Víi sù triÓn khai dÞch vô GPRS, c¸c dÞch vô GPRS cã thÓ cung cÊp lµ c¸c dÞch vô truyÒn sè liÖu tèc ®é cao víi tèc ®é truyÒn sè liÖu lªn ®Õn 172 kbps vµ cao h¬n dÞch vô truyÒn sè liÖu ®­îc cung cÊp bëi chuyÓn m¹ch kªnh cña GSM. Ngoµi ra, viÖc triÓn khai GPRS vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc m¹ng, GPRS cho phÐp m¸y di ®éng nèi tíi c¸c m¹ng IP vµ X.25. VËy m¹ng GSM sÏ ph¶i bæ sung thªm SGSN vµ GGSN ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch gãi. §©y lµ mét gi¶i ph¸p rÊt kinh tÕ vµ phï hîp víi mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng nh­ Lµo. Nh­ vËy, chóng ta thÊy r»ng m¹ng GPRS sÏ ®­îc lµm c¬ së tiÕp tôc ph¸t triÓn cho c¸c dÞch vô cao cÊp h¬n ®ã lµ m¹ng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ ba 3G. Giai ®o¹n 2 (2006 - 2010): UMTS (Release 1999) Trong giai ®o¹n nµy, bªn c¹nh viÖc sö dông c¸c BTS cña hÖ thèng GSM s½n cã, cßn cã c¸c tr¹m míi ®­îc triÓn khai lµ c¸c Node B, Node B ®­îc kÕt nèi víi m¹ng di ®éng qua c¸c RNC. C¸c RNC cã thÓ nèi trùc tiÕp víi SGSN hoÆc nèi ®i MSC. Trong lóc nµy, c¸c SGSN vµ MSC ®­îc chuyÓn thµnh SGSNu vµ MSCu v× ®­îc thay ®æi víi môc ®Ých t­¬ng thÝch víi m¹ng UMTS. Nh÷ng thay ®æi nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó tõng b­íc thay thÕ m¹ng 2G b»ng 3G. C¸c Node B lµ c¸c tr¹m thu ph¸t gèc, chóng rÊt thÝch hîp vµ linh ho¹t ®Ó sö dông l¹i vµ triÓn khai c¸c site ®ang tån t¹i, nh­ trong h×nh 3.7. H×nh 3.7. Giai ®o¹n GPRS UMTS R1999 Môc tiªu triÓn khai cña ETL trong giai ®o¹n nµy lµ cung cÊp ®Çy ®ñ dÞch vô d÷ liÖu theo yªu cÇu cña hÖ thèng 3G cña ITU, bao gåm c¶ c¸c dÞch vô ®a ph­¬ng tiÖn cao cÊp. VÒ thêi ®iÓm triÓn khai, kho¶ng n¨m 2006 – 2010 c¸c dÞch vô Multimedia kh¸ch hµng míi thùc sù ®­îc ­a chuéng vµ lóc ®ã sÏ ®­îc øng dông triÓn khai. ViÖc triÓn khai trong giai ®o¹n nµy, vÒ dÞch vô cã thÓ cung cÊp sÏ ®a d¹ng h¬n vµ tèc ®é còng nhanh h¬n so víi ë pha mét. Lóc nµy dÞch vô Multimedia cao cÊp sÏ ®­îc tung ra cung cÊp: truy nhËp m¹ng néi bé LAN, Intranet/Internet tèc ®é cao, héi nghÞ truyÒn h×nh vµ ®iÖn tho¹i héi nghÞ,... Víi sù lùa chän cho viÖc triÓn khai m¹ng b¨ng réng, trong lóc nµy rÊt cã thÓ Lao Telecom sÏ sö dông c«ng nghÖ theo UTRA lµ W-CDMA UMTS, v× c«ng nghÖ nµy cung cÊp cao h¬n, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña IMT-2000. Sù lùa chän nµy rÊt thuËn lîi cho ETL, v× c«ng nghÖ nµy ®­îc thiÕt lËp vµ tËn dông trªn c¬ së m¹ng lâi GSM hiÖn cã. Tuy nhiªn, trong giai ®o¹n ®Çu nµy míi chØ lµ triÓn khai theo Release 99 ®Ó tËn dông hÖ thèng truyÒn dÉn ATM cña giai ®o¹n mét. V× vËy, qua giai ®o¹n hai nµy chóng ta thÊy ®­îc m¹ng ®­îc triÓn khai víi môc ®Ých lµ cung cÊp dÞch vô Multimedia tèc ®é cao lµ chÝnh. §Ó cã thÓ cung cÊp dÞch vô tèc ®é cao (tèc ®é d÷ liÖu cao lªn tíi 384 Kbps vµ 2 Mbps) nh­ vËy th× hÖ thèng 3G sÏ cÇn ph¶i cã nhiÒu Cell h¬n vµ viÖc triÓn khai còng sÏ rÊt tèn kÐm, viÖc triÓn khai nµy chØ thùc sù cÇn thiÕt khi nhu cÇu ®· ®ñ lín, ETL còng dù kiÕn r»ng viÖc triÓn khai nµy sÏ thùc sù thu hót vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn sö dông nh­ hiÖn nay. Giai ®o¹n 3 ( 2010 – 2015 ): W-CDMA UMTS toµn IP Khi nhu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng thùc sù lªn cao, lóc nµy míi cã thÓ triÓn khai m¹ng theo kiÕn tróc toµn IP. V× kiÕn tróc m¹ng nµy ®­îc x©y dùng trªn c¸c c«ng nghÖ gãi vµ ®iÖn tho¹i IP, cho nªn cã thÓ ®ång thêi cung cÊp c¶ hai c¸c dÞch vô thêi gian thùc vµ dÞch vô phi thêi gian thùc. KiÕn tróc nµy cho phÐp hç trî chuyÓn m¹ch toµn cÇu vµ t­¬ng hîp víi c¸c m¹ng ngoµi nh­ lµ c¸c m¹ng thÕ hÖ hai hiÖn cã, c¸c m¹ng sè liÖu c«ng céng vµ c¸c m¹ng VoIP ®a ph­¬ng tiÖn. §iÒu ®Æc biÖt nhÊt trong giai ®o¹n nµy lµ c¶ dÞch vô tiÕng vµ sè liÖu ®Òu ®­îc xö lý nh­ nhau trªn ®­êng truyÒn tõ ®Çu cuèi ph¸t tíi ®Çu cuèi thu. 3.4.2. T¸i sö dông ®µi tr¹m vµ chia xÎ truyÒn dÉn 3.4.2.1. T¸i sö dông ®µi tr¹m. PhÇn trªn chóng ta ®· ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña m¹ng ETL, qua ®ã nhËn thÊy r»ng c¸c ®µi tr¹m hiÖn cã vÉn cã kh¶ n¨ng t¸i sö dông trong pha ®Çu cña viÖc triÓn khai m¹ng UMTS, b»ng c¸ch chóng ta t¸i sö dông l¹i c¸c ®µi tr¹m hiÖn cã, tøc lµ l¾p ®Æt c¸c tr¹m BS c¶ hai hÖ thèng cò vµ míi ®ång vÞ trÝ, lµm nh­ vËy sÏ gi¶m ®¸ng kÓ c¸c chi phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ kh¾c phôc ®­îc ¶nh h­ëng cña hiÖu øng gÇn-xa v× sù chªnh lÖch vÒ suy hao ®­êng truyÒn. Ngoµi ra, vÞ trÝ l¾p ®Æt anten còng hÕt søc quan träng trong viÖc quy ho¹ch. NÕu chóng ta chia xÎ hÖ thèng, anten sÏ gi¶m ®¸ng kÓ sè l­îng hÖ thèng anten vµ tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng gian ë c¸c cét ®Æt hoÆc c¸c n¬i l¾p anten. Ch¼ng h¹n, vÞ trÝ anten cã thÓ ®Æt ë nãc nhµ hay toµ nhµ cao tÇng. HoÆc ta cã thÓ chia xÎ b»ng c¸ch nÕu ta ®ang sö dông anten ®¬n d¶i víi ph©n tËp kh«ng gian th× cã thÓ chuyÓn sang dïng anten ®a d¶i hoÆc b¨ng réng víi ph©n tËp cùc lµm nh­ vËy sÏ cho phÐp cã ®é ph©n tËp cao h¬n. NhiÒu khi, chia xÎ hÖ thèng anten kh«ng ph¶i lµ gi¶i ph¸p tèi ­u, v× c¸ch nµy kh«ng cho phÐp ®iÒu chØnh vÒ mÆt ®é nghiªng cña anten mét c¸c ®éc lËp. 3.4.2.2. Chia xÎ truyÒn dÉn. §Ó tËn dông nh÷ng nÒn t¶ng phÇn cøng hiÖn cã cña GSM mµ kh«ng tèn kÐm chi phÝ x©y dùng l¹i mét m¹ng truyÒn dÉn míi hoµn toµn, viÖc chia xÎ c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn gi÷a hÖ thèng GSM vµ WCDMA lµ rÊt cÇn thiÕt, b»ng c¸ch chóng ta chia xÎ c¸c nguån tµi nguyªn phÇn cøng, chia sÎ nµy cã thÓ ®¹t ®­îc ®é lîi trung kÕ vµ ®é lîi ghÐp kªnh thèng kª cho c¸c dÞch vô 3G nÕu triÓn khai m¹ng truyÒn dÉn ATM hoÆc toµn IP, ®«i khi chóng ta chØ thùc hiÖn b»ng c¸ch thªm hoÆc thay ®æi c¸c thiÕt bÞ lµ ®­îc. H×nh 3.8. CÊu h×nh chia xÎ truyÒn dÉn H×nh 3.8 cho chóng ta thÊy cÊu h×nh vÒ sù sö dông chung ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn. C¸c Noed B UMTS vµ BTS GSM ®­îc ®Æt cïng mét chç, sö dông chung mét tñ m¸y vµ chung ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn dÉn ®Õn BTS vµ c¶ RNC. Lóc nµy BTS GSM vµ Node B UMTS ®· cã kÕt nèi t­¬ng øng víi BSC vµ RNC b»ng luång E1 th«ng qua hai bé kÕt nèi chÐo mini, hai bé kÕt nèi chÐo mini nµy cã chøc n¨ng lµ s¾p xÕp c¸c khe 64Kbps cho c¶ BSC vµ RNC vµ phÝa Node B UMTS vµ BTS GSM. TÊt nhiªn viÖc dïng chung ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn nh­ vËy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®èi víi ë c¸c tr¹m cã nhu cÇu dù kiÕn thÊp. Trong thµnh phè lín, nÕu chóng ta cïng ®Æt BTS GSM vµ Node B UMTS cïng mét chç th× ch¾c ch¾n sÏ kh«ng cßn dung l­îng thõa ®Ó ®ñ cho UMTS, trong tr­êng hîp nµy chóng ta ph¶i t¨ng thªm dung l­îng truyÒn dÉn cho tr¹m. 3.4.3. NhiÔu gi÷a c¸c hÖ thèng b¨ng hÑp vµ b¨ng réng. Sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng th«ng tin di ®éng tõ thÕ hÖ hai lªn thÕ hÖ ba yªu cÇu ph¶i sö dông linh ho¹t vµ mÒm dÎo b¨ng tÇn hiÖn cã. Nh­ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng UMTS khi cã hÖ thèng b¨ng hÑp l©n cËn cïng mét vïng ®Þa lý kh¸c víi khi hÖ thèng UMTS ho¹t ®éng ®éc lËp v× nhiÔu tõ hÖ thèng b¨ng hÑp ®Õn UMTS t¨ng. C¸c khuyÕn nghÞ cña 3GPP ch­a bao gåm ®Çy ®ñ ho¹t ®éng cña UMTS trong d¶i 1,8/1,9 GHz, ®Æc biÖt lµ khi hai hÖ thèng b¨ng réng vµ hÑp ho¹t ®éng ®ång thêi t¹i c¸c d¶i tÇn ®ã. Víi sù ph¸t triÓn nhanh dung l­îng cña dÞch vô 3G ®a ph­¬ng tiÖn, khi triÓn khai ®ßi hái ®é réng b¨ng cña ng­êi sö dông rÊt lín. V× vËy, ®ßi hái nhµ khai th¸c thiÕt kÕ ph¶i thËt thËn träng vµ ph¶i thiÕt kÕ theo yªu cÇu. Trong hÖ thèng UMTS, nhiÔu t¨ng dÉn ®Õn ph¶i bæ sung thªm c«ng suÊt ®Ó duy tr× chÊt l­îng kÕt nèi, ¶nh h­ëng ®Õn dung l­îng bæ sung vµ gi¶m vïng phñ. Trong c¸c kªnh l©n cËn, ho¹t ®éng cña UMTS vµ c¸c hÖ thèng b¨ng hÑp cã thÓ cã nhiÒu nguån nhiÔu kh¸c nhau. Møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c lo¹i nhiÔu nµy phô thuéc vµo viÖc cµi ®Æt c¸c phÇn tö m¹ng, vÞ trÝ cña c¸c ®µi tr¹m bÞ nhiÔu, lo¹i vµ kiÓu Cell. Sù suy gi¶m hiÖu n¨ng cã thÓ h¹n chÕ b»ng c¸ch sö dông kho¶ng b¶o vÖ gi÷a c¸c sãng mang UMTS, quy ho¹ch tÇn sè cho m¹ng thÕ hÖ hai, sö dông c¸c ®µi tr¹m mét c¸ch cÈn thËn vµ quy ho¹ch c«ng suÊt hoÆc b»ng c¸ch ®Æt ®ång tr¹m víi hÖ thèng g©y nhiÔu. Gi¶i ph¸p ®Æt ®ång tr¹m víi c¸c hÖ thèng g©y nhiÔu cã thÓ tr¸nh ®­îc ¶nh h­ëng cña hiÖu øng gÇn-xa. 3.4.4. §Ò xuÊt lùa chän anten BTS. §èi víi hÖ thèng GSM 900 MHz vµ 1800 MHz cña Lao Telecom hiÖn cã, b¸n kÝnh phñ sãng ë thµnh phè lín nh­ thñ ®« VIENTIANE, TP. SAVANNAKHET vµ CHAMPASAK th­êng nhá h¬n 2 Km, v× yªu cÇu vÒ vïng phñ lín cho nªn cÇn l¾p ®Æt nhiÒu tr¹m thu ph¸t gèc BTS. Ch¼ng h¹n nh­ ë thñ ®« VIENTIANE, tÝnh ®Õn th¸ng 8/2004 lµ kho¶ng h¬n 60 BTS, phôc vô kho¶ng h¬n 100K thuª bao. Khi chóng ta tiÕn hµnh triÓn khai m¹ng UMTS th× ph¶i l¾p ®Æt thªm nhiÒu anten míi, v× vËy cÇn ph¶i thiÕt kÕ anten IMT-2000 BTS cã kÝch th­íc tèi ­u ®Ó gi¶m thiÓu c¸c ¸p lùc c¬ khÝ khi l¾p ®Æt anten còng nh­ viÖc sö dông chung tÇn sè nh»m gi¶m sè l­îng anten cÇn l¾p ®Æt. Khi chóng ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ anten IMT-2000 BTS ph¶i ®Æc biÖt chó ý v× mÉu cña ph­¬ng ngang anten phô thuéc nhiÒu vµo dung l­îng thuª bao, tøc lµ cµng nhiÒu ®o¹n cell th× dung l­îng thuª bao cµng lín. C¸c anten riªng cho hÖ thèng IMT-2000 cÇn cã b¸n kÝnh nhá ®Ó gi¶m t¶i ¸p lùc giã. Ta cã thÓ gi¶m sè l­îng anten cÇn l¾p ®Æt b»ng c¸ch céng h­ëng nhiÒu tÇn sè bëi mét anten 3.5. Quy ho¹ch m¹ng UMTS cho ETL khu vùc VIEN TIANE 3.5.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thñ ®« VIEN TIANE Thñ ®« VIEN TIAN lµ mét trong ba trung t©m (TP. SAVANNKHET vµ TP. CHAMPASAK) kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi lín nhÊt Lµo, víi diÖn tÝch 3920 Km2, d©n sè 650.600 ng­êi, mËt ®é d©n c­ 166 ng­êi/Km2, thu nhËp b×nh qu©n 520USA/ng­êi/n¨m ( nguån: Côc Thèng kª Qu«c gia Lµo n¨m 2005 ). Víi mËt ®é d©n c­ vµ thu thËp cao nh­ vËy, sè l­îng ng­êi sö dông ®iÖn tho¹i ngµy cµng t¨ng nhanh, nhÊt lµ c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng, c¸c dÞch vô ®a ph­¬ng tiÖn nªn nhu cÇu trong triÓn khai m¹ng UMTS cho khu vùc nµy lµ tÊt yÕu. Tuy nhiªn, do nhu cÇu trong vµi n¨m tíi chñ yÕu vÉn lµ c¸c dÞch vô tho¹i vµ dÞch vô sè liÖu tèc ®é thÊp, mÆt kh¸c m¹ng GSM hiÖn cã, ETL ®ang khai th¸c rÊt hiÖu qu¶ nªn ETL kh«ng thÓ tiÕn hµnh triÓn khai mét m¹ng UMTS míi ngay, ETL ph¶i tõng b­íc chuyÓn ®æi tõ m¹ng GSM/GPRS hiÖn cã. 3.5.2. HiÖn tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c ®µi tr¹m GSM/GPRS t¹i VIEN TIANE Theo b¶ng thèng kª ho¹t ®éng cña c¸c « khu vùc Thñ ®« VIENTIANE ®­îc cho ë phô lôc, nh×n chung tû lÖ c¸c cuéc gäi thµnh c«ng kho¶ng 80 – 90%. Cã nhiÒu Cell x¶y ra t×nh tr¹ng nghÏn kªnh TCH nh­ Cell : NUMTHA1, PHONSA1, DONGDO1, THATLU3, SAYLOM,......V× vËy, ETL dù kiÕn sÏ triÓn khai thªm tr¹m thu ph¸t sãng BTS ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vïng phñ, ®ång thêi còng sÏ triÓn khai nhiÒu h¬n c¸c cell sö dông d¶i tÇn 1800 MHz, nhÊt lµ c¸c cell cã t×nh tr¹ng t¾c nghÏn m¹ng nh­ hiÖn nay. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc triÓn khai dÞch vô v« tuyÕn gãi chung GPRS trong cuèi n¨m nay, ETL sÏ ph¶i l¾p ®Æt thªm c¸c khèi ®iÒu khiÓn gãi PCU t¹i 4 BSC hiÖn cã: BSC_ASBELL-1 VTE/PCU1, BSC_HUAWEI VTE/PCU2, BSC_ASBELL-3 VTE/PCU3 vµ BSC_ASBELL-2 SVN/PCU3. 3.5.3. Quy ho¹ch m¹ng UMTS cho ETL khu vùc thñ ®« VIENTIANE PhÇn nµy sÏ xem xÐt tr­êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt: Quy ho¹ch vµ triÓn khai m¹ng UMTS cho thñ ®« VIENTIANE. Trong tr­êng hîp thùc tÕ ë n­íc Lµo, hÖ thèng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ ba UMTS sÏ ®­îc triÓn khai trªn nÒn t¶ng m¹ng GPRS/GSM hiÖn cã 3.5.3.1. Ph©n tÝch vµ dù b¸o Gi¶ sö hÖ thèng UMTS ®­îc thiÕt kÕ ®Ó khai tr­¬ng vµo 01/2006, nÕu coi dù phßng lµ 12 th¸ng th× cÇn sö dông sè liÖu dù b¸o cho 01/2007 ®Ó tÝnh to¸n quy ho¹ch. Víi c¸c sè liÖu vÒ ®Þa lý, kinh tÕ vµ x· héi cña thñ ®« VIENTIANE ®­îc tr×nh bµy ë phÇn trªn (xem môc 3.5.1), cã thÓ dù b¸o r»ng, trong nh÷ng n¨m tíi, thñ ®« Viªng Ch¨n sÏ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc vÒ kinh tÕ, x· héi. Trong hoµn c¶nh ®ã, kh«ng nh÷ng sè l­îng ng­êi cã nhu cÇu sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng t¨ng nhanh chãng mµ nhu cÇu sö dông c¸c dÞch vô sè liÖu tèc ®é cao sÏ t¨ng ®¸ng kÓ trong 5 n¨m tíi. Mét sè kÕt qu¶ dù b¸o cho n¨m 2007 ®èi víi thÞ tr­êng VIENTIANE theo nh÷ng c¨n cø nµy nh­ sau: MËt ®é thuª bao UMTS: 6 m¸y/100 d©n. Sè thuª bao di ®éng UMTS: 20.000 ng­êi. Dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña thuª bao ETL khu vùc thñ ®« VIENTIANE ta cã thÓ dù b¸o l­u l­îng thuª bao UMTS cho khu vùc nµy trong giai ®o¹n 2006 – 2010 nh­ sau: B¶ng 3. 4. C¸c dÞch vô cã thÓ cung cÊp vµ yªu cÇu vÒ chÊt l­îng Møc dÞch vô Tèc ®é Møc phñ Trong nhµ §i bé Trong xe TiÕng 12,2kbps 95% 95% 90% Sè liÖu 64kbps 95% 95% 90% 128kbps 95% 95% 90% B¶ng 3. 5. Ph©n bè h×nh th¸i mËt ®é d©n c­ (theo kh¶o s¸t thùc tÕ) Møc phñ DiÖn tÝch Tû lÖ diÖn tÝch Trong nhµ 500 km2 12,5 % §i bé 300 km2 7,65 % Trong xe 200 km2 5,10 % Vïng kh«ng ®­îc phôc vô 2920 km2 74,75 % Tæng 3920 km2 100% B¶ng 3.6 cho chóng ta thÊy vÒ dù b¸o dung l­îng quy ho¹ch m¹ng UMTS cho ETL khu vùc thñ ®« VIEN TIANE trong giai ®o¹n ®Çu. B¶ng 3.6. Dù b¸o l­u l­îng cho quy ho¹ch m¹ng UMTS khu vùc thñ ®« VIEN TIANE giai ®o¹n ®Çu. Møc phñ trong nhµ Møc dÞch vô Tèc ®é BHCA §é dµi cuéc gäi (gi©y) HÖ sè tÝch cùc tiÕng Tû lÖ th©m nhËp Sè ng­êi cã thÓ sö dông Sè ng­êi sö dông thùc tÕ DL UL 20.000 TiÕng 12,2kbps 0,86 120 0,5 0,5 50% 10000 5000 Sè liÖu 64kbps 0,3 2500 1 1 20% 10000 2000 128kbps 0,6 1500 1 1 10% 10000 1000 Møc phñ ®i bé trªn vØa hÌ TiÕng 12,2kbps 0,96 100 0,5 0,5 50% 8000 4000 Sè liÖu 64kbps 0,01 2000 1 1 20% 8000 1600 128 kbps 0,03 1000 1 1 10% 8000 800 Møc phñ trong vµ ngoµi xe TiÕng 12,2kbps 0,8 120 0,5 0,5 50% 5000 2500 Sè liÖu 64kbps 0,4 2500 1 1 20% 5000 1000 128 kbps 0,12 1500 1 1 10% 5000 500 Trong b¶ng 3. 6 sù sö dông cña mçi dÞch vô tiÕng vµ sè liÖu ®­îc tÝnh nh­ sau: Tæng l­u l­îng dÞch vô tiÕng[Erlang] = (BHCA x §é dµi cuéc gäi x HÖ sè tÝch cùc tiÕng x Sè ng­êi sö dông trªn tùc tÕ)/3600 Tæng l­u l­îng dÞch vô sè liÖu [Mbps] = (Sè kbit sè liÖu/s x BHCA x §é dµi cuéc gäi x Sè ng­êi sö dông trªn thùc tÕ)/(36.106) B¶ng 3. 7. Tæng kÕt l­u l­îng dù kiÕn cho tõng lo¹i dÞch vô Møc dÞch vô Tèc ®é Tæng l­u l­îng TiÕng 12,2kbps 158,332 Erlang Sè liÖu 64kbps 27,274 Mbps 128kbps 49,4 Mbps 3.5.3.2. Quy ho¹ch cell Sè l­îng cell bÞ giíi h¹n bëi c¶ vïng phñ vµ dung l­îng, v× vËy cÇn tiÕn hµnh hai b­íc quy ho¹ch nµy ®Ó x¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n vÒ sè l­îng cell. Sau ®ã, cÇn ®iÒu chØnh c¸c gi¸ trÞ ®Õn møc hîp lý ®Ó ®¹t sù hµi hßa vÒ vïng phñ vµ dung l­îng ®Ó cã giíi h¹n cuèi cïng. TÝnh sè cell theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch dung l­îng HÖ sè tr¶i phæ kh¶ biÕn trùc giao (OVSF = orthogonal Variable Spreading Factor) sö dông cho mçi dÞch vô cho phÐp chóng ta tÝnh ®­îc l­u l­îng phôc vô cña mçi cell vµ tõ ®ã dùa vµo l­u l­îng dù b¸o ta còng tÝnh ®­îc cÇn bao nhiªu cell ®ª ®¸p øng ®ñ l­u l­îng ®ã. §èi víi dÞch vô tiÕng: §èi víi dÞch vô tiÕng, ta ph¶i tÝnh to¸n d­a vµo dÞch vô tiÕng víi tèc ®é bao nhiªu, ch¼ng h¹n lµ 12,2, tõ ®ã lùa chän ®­îc tèc ®é bit kªnh phï hîp. Dùa vµo tèc ®é kªnh, ta tra b¶ng vÒ c¸c tr­êng cña kªnh DPDCH vµ DPCCH ®­êng xuèng, ta sÏ ®­îc hÖ sè tr¶i phæ SF t­¬ng øng, lÊy SF chia cho 4 ta suy ra sè m· ®Þnh kªnh K. Víi m· sè ®Þnh kªnh nµy ta kh«ng thÓ dïng hÕt, mµ chØ chän sö dông mét sè m·, råi chän hÖ sè GoS = 2%, sau ®ã tra b¶ng Erlang B ta ®­îc sè Erlang mµ mét cell cã thÓ ®¶m b¶o. Tõ ®ã tÝnh ®­îc c¸c th«ng sè sau: Sè Erlang tiÕng trªn mét cell = Sè Erlang x §é lîi ph©n ®o¹n cell Sè cell phôc vô = Tæng l­u l­îng dù kiÕn/Dung l­îng Erlang trªn mét cell §èi víi dÞch vô sè liÖu: §èi víi tõng tèc ®é dÞch vô sè liÖu ta sÏ cã tèc ®é bit kªnh t­¬ng øng, tra b¶ng vÒ c¸c tr­êng cña DPDCH vµ DPCCH ta cã ®­îc sè SF, tõ ®ã suy ra sè m· ®Þnh kªnh tèi ®a cã thÓ dïng cho mçi cell lµ K = SF/4. Tuy nhiªn ta kh«ng thÓ dïng hÕt sè m· nµy, ta chØ gi¶ sö chän lÊy mét sè m· nµo ®ã ®Ó tÝnh to¸n tiÕp, khi ®ã: Dung l­îng mét cell = K x Tèc ®é bit x §é lîi ph©n ®o¹n cell Sè cell phôc vô = Tæng l­u l­îng dù kiÕn/ Dung l­îng mét cell B¶ng 3. 8. KÕt qu¶ tÝnh to¸n quy ho¹ch dung l­îng Th«ng sè Møc dÞch vô TiÕng Sè liÖu Tèc ®é (kbps) 12,2 64 128 Tèc ®é bit kªnh 30 120 240 HÖ sè tr¶i phæ SF 128 32 16 M· ®Þnh kªnh K (K= SF/4) 32 8 4 Sè m· K sö dông 18 6 3 GOS(%) 2 Sè Erlang (Erlang) 11,491 Sè Erlang tiÕng trªn mét cell 27,5784 Dung l­îng mét cell (kbps) 1013,76 1013,76 Sè cell phôc vô 6 cell 27 cell 57 cell Tæng sè cell 6 + 27 + 57 = 90 cell KÕt qu¶ tÝnh to¸n ë b¶ng trªn cho thÊy r»ng, nÕu ­u tiªn hoµn toµn cho dÞch vô tiÕng th× chØ cÇn 6 cell lµ ®ñ. Ng­îc l¹i, nÕu cÇn ®¸p øng hoµn toµn c¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu vµ tiÕng th× ph¶i cÇn tíi 90 cell. Trong thùc tÕ cã thÓ ¸p dông møc phñ cho dÞch vô tiÕng tr­íc (l¾p ®Æt 6 tr¹m thu ph¸t sãng phôc vô cho 6 cell), sau ®ã c¨n cø vµo møc ­u tiªn ®èi víi c¸c dÞch vô sè liÖu ®Ó bæ sung thªm c¸c Node B cho nh÷ng khu vùc cã nhu cÇu d÷ liÖu cao h¬n kh¶ n¨ng cung cÊp cña m¹ng. TÝnh sè cell theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch vïng phñ Nh­ chóng ta biÕt, c¸c dÞch vô sè liÖu cã tèc ®é cµng cao th× vïng phñ cµng hÑp, nªn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vïng phñ sãng cho tÊt c¶ c¸c dÞch vô cÇn ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n sè cell theo qòy ®­êng truyÒn cña dÞch vô sè liÖu 128kbps, viÖc tÝnh to¸n chØ thùc hiÖn cho ®­êng lªn cho c¶ ba kiÓu phñ sãng lµ trong nhµ, ®i bé vµ trong xe. B¶ng 3. 9. C¸c gi¶ ®Þnh cho MS C¸c th«ng sè Møc phñ Trong nhµ §i bé Trªn xe C«ng suÊt ph¸t 24 dBm 24 dBi 24 dB KhuÕch ®¹i anten 0 dBm 0 dBi 0 dB Tæn hao c¬ thÓ 3 dBm 3 dBi 3 dB B¶ng 3. 10. TÝnh qòy ®­êng truyÒn cho dÞch vô sè liÖu 128kbps, trong nhµ M¸y ph¸t di ®éng (MS) C«ng suÊt m¸y ph¸t di ®éng 24 PTxm KhuÕch ®¹i anten 0 Gm Tæn hao phi®¬+connector 0 Lfm Tæn hao c¬ thÓ 3 Lb C«ng suÊt ph¸t x¹ hiÖu dông t­¬ng ®­¬ng 27 EIRPm M¸y thu (Tr¹m gèc) MËt ®é phæ t¹p ©m nhiÖt (dBm)/Hz -174,0 N0 HÖ sè t¹p ©m m¸y thu (dB) 5,0 NF C«ng suÊt t¹p ©m m¸y thu (dB) -103,2 NT= N0 + NF +10lg(3,84x106) Dù tr÷ nhiÔu giao thoa (dB) 4 MI, phô thuéc t¶i cell Tæng t¹p ©m + nhiÔu giao thoa -99,2 (NT+I) [dBm]=NT+MI §é lîi xö lý (dB) 14,8 GP=10log(3.840.000/12,2000) Tû sè SNR yªu cÇu (dB) 2 (Eb/NT0’)req, phô thuéc t¶i dv §é nh¹y m¸y thu hiÖu dông (dBm) -112,0 Pmin=(NT+I) [dBm]- Gp [db]+(Eb/NT0’)req [dB] KhuÕch ®¹i anten tr¹m gèc (dBi) 18 Gb Tæn hao phi®¬ + connector tr¹m gèc (dB) 2 Lf Dù tr÷ phading nhanh (dB) 4 Mf-F, ®Ó ®­îc dù tr÷ cho ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn Dù tr÷ phading chuÈn log (dB) 7,5 Mf-F, x¸c suÊt phñ 93,4% Tæn hao th©m nhËp tßa nhµ (dB) 15 Lpenet §é lîi xö lý chuyÓn giao mÒm (dB) 2 GHO Tæn hao ®­êng truyÒn cùc ®¹i (dB) 130,5 Lmax=EIRPm –Pmin+Gb-Lf-Lpenet-Mf-F+GHO Thùc hiÖn phÐp tÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ trªn (thay ®æi mét sè tham sè) ta sÏ nhËn ®­îc kÕt qu¶ tÝnh to¸n qòy ®­êng truyÒn cho dÞch vô sè liÖu 128kbps ®èi víi tõng møc phñ nh­ b¶ng B¶ng 3.11. KÕt qu¶ tÝnh to¸n qòy ®­êng truyÒn cho dÞch vô 128 kbps Møc phñ Tæn hao ®­êng truyÒn cùc ®¹i cho phÐp Lmax Trong nhµ 130,5 dB §i bé 137,5 dB Trªn xe 145,5 dB Tõ c¸c qòy ®­êng trªn cña tõng møc phñ nh­ trªn, ta dÔ dµng tÝnh ®­îc toµn bé b¸n kÝnh phñ sãng R cña cell cho mét m« h×nh truyÒn sãng biÕt tr­íc. Tuy nhiªn, v× môc ®Ých cña ch­¬ng nµy lµ ®¬n gi¶n hãa m« h×nh hÖ thèng ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc néi dung chñ yÕu cña qu¸ tr×nh quy ho¹ch nªn gi¶ thiªt r»ng sö dông m« h×nh truyÒn sãng duy nhÊt lµ Okumura-Hata víi thõa sè hiÖu chØnh cho vïng Macro Cell, ®é cao cña anten BS lµ 30 m, ®é cao anten MS lµ 1,5 m vµ víi sãng mang lµ 1950 MHz. DiÖn tÝch phñ sãng cña « phô thuéc vµo b¸n kÝnh phñ sãng. Tuy nhiªn, tïy theo kiÓu sector hãa mµ c«ng thøc t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChaterIII (1).doc
  • docBia.doc
  • docChapter I.doc
  • docChapter II.doc
  • docDanhsach bang va hinh ve.doc
  • docLoinoidau.doc
  • docMucluc.doc
  • docThuat ngu viet tat.doc
Tài liệu liên quan