Đồ án Văn phòng cho thuê Nguyễn Thị Minh Khai

MỤC LỤC

TÓM TẮT LUẬN VĂN 0

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG CHO THUÊ

1.1. Giới thiệu 1

1.2. Vị trí công trình 1

1.3. Mô tả công trình 2

1.4. Giải pháp kiến trúc 4

1.5. Hệ thống hạ tầng kĩ thuật 6

1.6. Kết luận 10

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN ĐIỂN HÌNH

2.1. Sơ đồ hình học 12

2.2. Chọn sơ bộ tiết diện 13

2.2.1. Chọn sơ bộ tiết diện sàn 13

2.2.2. Chọn sơ bộ tiết diện dầm 13

2.3. Sơ đồ tính 14

2.3.1. Sơ đồ tính 14

2.3.2. Mặt bằng sàn 16

2.4. Tải trọng tác dụng 17

2.4.1 Tĩnh tải 17

2.4.2 Hoạt tải 20

2.5. Xác định nội lực ô bản sàn 21

2.5.1 Các ô bản dầm 21

2.5.2 Các ô bản kê 4 cạnh 21

2.6. Tính và bố trí cốt thép 22

2.6.1 Tính cốt thép ô bản dầm 22

2.6.2Tính cốt thép ô bản kê 4 cạnh 22

2. 6.3 Tính cốt thép ô bản côn xon 22

2.7. Bình luận 23

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ VÀ MÔ HÌNH

3.1 Tải trọng gió 24

3.1.1 Tải trọng gió_tiêu chuẩn áp dụng 24

3.1.2 Các thành phần tính toán 24

3.1.3 Các bước tính toán 25

3.1.4 Tính tóan tải trọng gió 25

3.2 Phân tích kết quả sử dụng ETABS 42

3.2.1 Tải trọng ngang 42

3.2.2 Các trường hợp tải 42

3.2.3 Đánh giá kết quả từ ETABS 43

3.2.4 Kiểm tra chuyển vị tại đỉnh nhà 48

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN CHO KHUNG VÀ VÁCH

4.1 Tính toán cốt thép cho cấu kiện khung trục 1 49

4.1.1 Chọn nội lực nguy hiểm tính thép 49

4.1.2 Tính toán thép cột 49

4.1.3 Tính toán thép dầm 63

4.1.3 Tính toán đoạn neo cốt thép 64

4.2 Tính toán vách cứng khung trục B ; 2 65

4.2.1 Nội lực xuất từ ETABS 62

4.2.2 Trình tự tính toán vách cứng 66

4.3.3 Phương pháp giải thiết vùng biên chịu moment 67

CHƯƠNG 5 THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

5.1 Mô tả và phân loại các lớp đất 70

5.2 Lý thuyết thống kê 70

5.2.1 Phân chia đơn nguyên địa chất 75

5.2.2 Đặc trưng tiêu chuẩn 76

5.2.3 Đặc trưng tính toán 77

5.3 Kết quả tổng hợp thống kê 73

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ MÓNG CỌC BTCT

6.1 Dữ liệu tính toán 74

6.1.1 Điều kiện địa chất 74

6.1.2 Các thông số chung 79

6.1.3 Đặc trưng vật liệu 75

6.2 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 75

6.3 Khảo sát sức chịu tải của cọc theo đất nền 76

6.3.1 Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý 77

6.3.2 Sức chịu tải của cọc theo cường độ 79

6.3.3 Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT) 80

6.3.4 Biểu đồ sức chịu tải của cọc theo đất nền thay đổi theo độ sâu 81

6.4 Nội lực và mặt bằng bố trí móng 84

6.5 Thiết kế móng M1 84

6.5.1 Tính toán sức chịu tải 84

6.5.2 Phản lực chân cột 84

6.5.3 Bố trí cọc và kích thước móng 85

6.5.4 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc và đài cọc 85

6.5.5 Kiểm tra độ lún móng 89

6.5.6 Tính tóan cốt thép cho đài cọc 90

6.5.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 91

6.5.8 Kiểm tra điều kiện cẩu lắp 91

6.6 Thiết kế móng M2 93

6.7 Thiết kế móng M3 98

CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI

7.1 Dữ liệu tính toán 104

7.1.1 Điều kiện địa chất 104

7.1.2 Các thông số chung 104

7.1.3 Đặc trưng vật liệu 105

7.2 Khảo sát sức chịu tải của cọc theo đất nền 106

7.2.1 Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý 106

7.2.2 Sức chịu tải của cọc theo cường độ 107

7.2.3 Sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn 109

7.2.4 Biểu đồ sức chịu tải của cọc theo đất nền thay đổi theo độ sâu 110

7.3 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 112

7.4 Mặt bằng bố trí móng 113

7.5 Thiết kế móng M1 114

7.5.1 Tính toán sức chịu tải 114

7.5.2 Phản lực chân cột 114

7.5.3 Bố trí cọc và kích thước móng 114

7.5.4 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc và đài cọc 115

7.5.5 Kiểm tra độ lún móng 118

7.5.6 Tính tóan cốt thép cho đài cọc 119

7.5.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 120

7.6 Thiết kế móng M2 126

7.7 Thiết kế móng M3 (móng dưới lõi cứng) 131

CHƯƠNG 8 THIẾT KẾ CỌC BARETTE

8.1 Thông số chung 139

8.2 Đặc trưng vật liệu 140

8.3 Mặt bằng bố trí móng 140

8.4 Sức chịu tải theo vật liệu 141

8.5 Thiết kế móng M1 144

8.4.1 Tính toán sức chịu tải 144

8.4.2 Phản lực chân cột 144

8.4.3 Bố trí cọc và kích thước móng 144

8.4.4 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc và đài cọc 145

8.4.5 Kiểm tra độ lún móng 148

8.4.6 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 152

8.4.7 Tính tóan cốt thép cho đài cọc 153

8.5 Thiết kế móng M2 154

8.6 Thiết kế móng M3 160

CHƯƠNG 9 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG

9.0 Tiêu chí lựa chọn phương án móng 165

9.1 An toàn 165

9.2 Khả thi 165

9.3 Kinh tế 166

9.4 Lựa chọn phương án móng 168

CHƯƠNG 10 ẢNH HƯỞNG CỦA MA SÁT ÂM ĐẾN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC

10. Tổng quan về hiện tượng ma sát âm 169

10.1 Hiện tượng ma sát là gì 171

10.2 Nguyên nhân gây ra ma sát âm 173

10.4 Anh hưởng của ma sát âm đến nền móng công trình .180

10.5 Các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của ma sát âm 181

10.6 Sơ sở lý thuyết tính xác định sức chịu tải của cọc 182

10.7 Ứng dụng tính tốn cho cơng trình thực tế .185.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc36 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1669 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Văn phòng cho thuê Nguyễn Thị Minh Khai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docma sat am lam lai.doc
 • dwgban ve dia chat.dwg
 • dwgBan ve hoan thanh 3 bv.dwg
 • dwgBAN VE KIEN TRUC.dwg
 • dwgban ve san.dwg
 • dwgbang so sanh.dwg
 • docBia thuyet minh.doc
 • pdfBia thuyet minh.pdf
 • pdfChapter 9 So sanh phuong an mong.pdf
 • pdfChuong 1 kien truc.pdf
 • pdfchuong 2 san.pdf
 • pdfchuong 3 tai gio va mo hinh.pdf
 • pdfchuong 4 tinh thep cho khung va vach.pdf
 • pdfchuong 5 Thong ke diachat.pdf
 • pdfchuong 6 thiet ke mong coc BTCT.pdf
 • pdfchuong 7 Thiet ke mong coc khoan nhoi.pdf
 • docchuong 8 Thiet ke mong coc barrette.doc
 • dwgMAT BANG MONG-CAC MONG.dwg
 • dwgmong khoan nhoi.dwg
 • dwgMONGCOCBARET.dwg
 • docMuc luc.doc
 • rarPhu luc.rar
 • rarthu cam on.rar
 • rartinh toan.rar
 • dwgvach.dwg