Giáo án Âm nhạc 7 - Trịnh Thanh Bình

Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.

 

 

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: Thông qua bài học giúp cho học sinh đọc thuần thục bài TĐN số 6, kết hợp đánh nhịp, gõ phách tre, ghép lời ca giai điệu, biết về ÂNTT.

2.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe, đọc nhạc, quan sát, nhận xét.

3.Thái độ: Qua bài học hướng cho học sinh thêm yêu thích các môn học khác.

II.Chuẩn bị của GV và HS.

1.GV: Nhạc cụ quen dùng, bảng phụ TĐN số 6, băng đĩa một số thể loại bài hát.

2.HS: Vở, bút ghi, sgk, phách tre.

 

doc71 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2569 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 7 - Trịnh Thanh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, sổ ghi điểm, bảng phụ TĐN số 5. 2.HS : Vở, bút ghi, sgk III.Tiến trình bài dạy 1:KTBC: ?em hãy lên bảng hát thuộc lòng bài hát Khúc hát chim sơn ca? Nhận xét: Cho điểm 2.Nội dung bài mới Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung H§1: H­íng dÉn häc sinh «n tËp Bµi h¸t Khúc hát chim sơn ca. -Yªu cÇu qu¶n ca b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t 1,2 lÇn. -H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt cao ®é bµi h¸t. -§µn giai ®iÖu, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ h¸t theo tiÕng ®µn 1,2 lÇn. -Söa sai cho häc sinh -Chia líp thµnh 3 d·y thi ®ua -H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt cao ®é bµi h¸t. -KhÝch lÖ häc sinh xung phong h¸t c¸ nh©n. -NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh. H§2: H­íng dÉn HS ®äc T§N sè 5. -Yªu cÇu häc sinh quan s¸t T§N sè 5? ?Em h·y cho biÕt cao ®é, tr­êng ®é T§N 5? -NhËn xÐt: (Cao ®é: La,si,®«,rª,mi,fa,son,) Tr­êng ®é: (Nèt ®en, nèt tr¾ng) -H­íng dÉn häc sinh ph©n ®o¹n, chia c©u, chó ý chç lÊy h¬i. -§µn cho häc sinh nghe giai ®iÖu T§N 5 mét lÇn. -§µn giai ®iÖu, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ ®äc theo tiÕng ®µn, lÇn l­ît tõng c©u theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi. -Söa sai tõng c©u cho häc sinh. -H­íng dÉn häc sinh ®äc nh¹c + gâ ph¸ch 1,2 lÇn. -H­íng dÉn häc sinh ®äc nh¹c + h¸t lêi ca 1, 2 lÇn. -Chia líp thµnh 3 d·y ®äc nh¹c thi ®ua 1,2 lÇn. -H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt. -KhÝc lÖ häc sinh ®äc nh¹c c¸ nh©n. -NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh. HĐ3: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về nhạc sĩ Bét tô ven Yêu cầu HS quan sát sgk 33 ?hãy nêu vài nét về nhạc sĩ? Nhận xét: -Ghi bµi -H¸t tËp thÓ 1,2 lÇn. -NhËn xÐt cao ®é. -H¸t theo ®µn 1,2 lÇn. -Söa sai theo GV. -H¸t thi ®ua. -NhËn xÐt cao ®é. Xung phong h¸t c¸ nh©n. -Söa sai theo GV Ghi bµi -Quan s¸t T§N 5 -Tr¶ lêi -Ghi bµi -Ph©n ®o¹n, chia c©u -Nghe giai ®iÖu -Nghe ®µn vµ h¸t theo tiÕng ®µn tõng c©u lÇn l­ît theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi. -Söa sai theo GV -§äc nh¹c+gâ ph¸ch. -§äc nh¹c + H¸t lêi. -§äc nh¹c thi ®ua theo d·y 1,2 lÇn. -NhËn xÐt cao ®é -Xung phong ®äc nh¹c c¸ nh©n Ghi bài Quan sát SGK Trả lời Ghi bài I.Ôn tập Bài hát: Khúc hát chim sơn ca. -Cả lớp hát -Từng dãy hát thi đua - Cá nhân hát II.Tập đọc nhạc TĐN số 5 Em là bông hồng nhỏ -Cao độ: Gồm 7 nốt nhạc cơ bản, -Trường độ: gồm hình nốt đen, nốt trắng. +Cả lớp đọc nhạc +Từng dãy đọc nhạc thi đua +Cá nhân đọc nhạc thi đua III.ÂNTT Nhạc sĩ Béttôven 1770-1827 Sinh tại thành phố Bon, tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Tuy mắc bệnh điếc nhưng vẫn sáng tác nhạc giao hưởng như: Giao hưởng số 3,5,7,6 3/. Cñng cè, luyÖn tËp: Yªu cÇu c¶ líp đọc lại bài TĐN mét lÇn. 4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 1,2 SGK , chuÈn bÞ cho bµi häc sau. Tæ KHX kiÓm tra……./……/2010 Ngµy so¹n:.…/…../2010 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: 14 TiÕt 14: ÔN TẬP I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Giúp HS hát thuộc lời ca giai điệu 4 bài hát, biết kết hợp các hình thức biểu diễn đơn ca, song ca, tốp ca, biết kết hợp một số động tác phụ họa đơn giản. 2.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng nghe, hát. 3.Thái độ. Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác. II.Chuẩn bị của GV và HS 1.GV: Nhạc cụ quen dùng, máy nghe nhạc, loa đài, sổ ghi điểm của GV, G/án. 2.HS: Vở, bút ghi, sgk, phách tre. III. Tiến trình bài dạy: 1.KTBC: ? Em hãy lên bảng hát thuộc lòng bài hát Mái trường mến yêu? - Nhận xét, Cho điểm. 2.Nội dung bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Hướng dẫn HS ôn tập 4 bài hát đã học. -Yêu cầu Quản ca bắt nhịp cho HS hát mỗi bài một lần. -Sửa sai mỗi bài hát cho HS -Đàn giai điệu, yêu cầu hs chú ý nghe và hát theo đàn mỗi bài một lần. -Sửa sai từng bài cho học sinh -Chia lớp thành 3 dãy hát thi đua Bài hát Lí cây đa -Hướng dẫn học sinh nhận xét cao độ -Hướng dẫn học sinh nhận xét cường độ, âm sắc của mỗi dãy sau khi hát xong từng bài hát (Mức độ hát đều, to khỏe). -Khích lệ học sinh xung phong hát cá nhân. -Nhận xét, sửa sai cho học sinh -Hướng dẫn học sinh hát và gõ phách theo nhịp mỗi bài một lần. -Sửa sai từng bài cho học sinh -Hướng dẫn học sinh hát kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản. -Sửa sai cho học sinh Ghi bài Hát tập thể mỗi bài hát một lần Sửa sai theo GV Nghe và hát theo đàn mỗi bài một lần. Sửa sai theo GV Hát thi đua theo dãy Nhận xét cao độ Nhận xét theo hướng dẫn của GV Xung phong hát cá nhân Sửa sai theo GV Hát và gõ phách tre Sửa sai theo GV Hát kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản Sửa sai theo GV I.Ôn tập 4 bài hát đã học từ đầu năm đến nay. - Bài hát: Mái trường mến yêu -Bài hát: Lí cây đa -Bài hát:Chúng em cần hòa bình. -Bài hát: Khúc hát chim sơn ca *Cả lớp hát *Từng dãy hát *Cá nhân hát. 3/. Cñng cè, luyÖn tËp: Yªu cÇu c¶ líp hát lại mỗi bài hát mét lÇn. 4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ học thuộc lßng 5 bài TĐN đ· học từ đầu năm đến nay vµ chuÈn bÞ cho bµi häc sau. Tæ KHX KiÓm tra……./……/2010 Ngµy so¹n:.…/…../2010 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: 15 TiÕt 15: ÔN TẬP “Tiếp theo” I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Giúp HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca giai điệu 5 bài TĐN đã học từ đầu năm đến nay, biết kết hợp đọc nhạc và gõ phách tre. 2.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng nghe, Tập đọc nhạc. 3.Thái độ. Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác. II.Chuẩn bị của GV và HS 1.GV: Nhạc cụ quen dùng, máy nghe nhạc, loa đài, sổ ghi điểm của GV, G/án. 2.HS: Vở, bút ghi, sgk, phách tre. III. Tiến trình bài dạy: 1.KTBC: ? Em hãy lên bảng đoc thuộc lòng TĐN số 1 Ca ngợi Tổ quốc? - Nhận xét, Cho điểm. 2.Nội dung bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ2: Hướng dẫn HS ôn tập 5 bài TĐN đã học. -Yêu cầu Quản ca bắt nhịp cho HS đọc mỗi bài một lần. -Sửa sai mỗi bài TĐN cho HS -Đàn giai điệu, yêu cầu hs chú ý nghe và đọc theo đàn mỗi bài một lần. -Sửa sai từng bài cho học sinh -Chia lớp thành 3 dãy đọc thi đua Bài TĐN số 1: Ca ngợi Tổ quốc -Hướng dẫn học sinh nhận xét cao độ -Hướng dẫn học sinh nhận xét cường độ, âm sắc của mỗi dãy sau khi đọc xong mỗi bài TĐN (Mức độ nhạc đều, to khỏe). -Khích lệ học sinh xung phong đọc nhạc cá nhân. -Nhận xét, sửa sai cho học sinh -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc và gõ phách tre mỗi bài một lần. -Sửa sai từng bài cho học sinh -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc kết hợp hát lời ca , kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản. -Sửa sai cho học sinh Ghi bài Hát tập thể mỗi bài TĐN một lần Sửa sai theo GV Nghe và đọc nhạc theo đàn mỗi bài một lần. Sửa sai theo GV Đọc nhạc thi đua theo dãy Nhận xét cao độ Nhận xét theo hướng dẫn của GV Xung phong đọc nhạc cá nhân Sửa sai theo GV Hát và gõ phách tre Sửa sai theo GV Hát kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản Sửa sai theo GV II.Ôn tập 5 bài TĐN đã học từ đầu năm đến nay. - TĐN số 1: Ca ngợi Tổ quốc -TĐN số 2: Ánh trăng -TĐN số 3: Đất nước tươi đẹp sao -TĐN số 4: Mùa xuân về -TĐN số 5: Em là bông hồng nhỏ. *Cả lớp đọc nhạc *Từng dãy đọc nhạc *Cá nhân đọc nhạc 3/. Cñng cè, luyÖn tËp: Yªu cÇu c¶ líp đọc lại mỗi bài TĐN mét lÇn. 4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ học thuộc lßng c¸c kiÕn thøc nh¹c lÝ, mét vµi nÐt vÒ c¸c nh¹c sÜ đ· học từ đầu năm đến nay vµ chuÈn bÞ cho bµi häc sau. Tæ KHX KiÓm tra……./……/2010 Ngµy so¹n:.…/…../2010 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: 16 TiÕt 16: ÔN TẬP “Tiếp theo” I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Qua bài học giúp cho học sinh nắm vững hơn về Nhạc lí, âm nhạc thường thức trong đó chú ý đến một số nhạc sĩ Việt Nam ( Bùi Đình Thảo, Hoàng Việt, Đỗ Nhuận). 2. Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, học thuộc lòng… 3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh thêm yêu thích các môn học khác. II.Chuẩn bị. 1. GV: Nhạc cụ quen dùng, tranh ảnh, tài liệu về nhạc lí và một số nhạc sĩ Việt Nam. 2. HS: Vở, bút ghi, sgk, học thuộc lòng kiến thức Nhạc lí, ÂNTT đã học từ đầu năm đến nay. III. Tiến trình bài dạy. 1. KTBC. ?Em hãy lên bảng đọc thuộc lòng khái niệm về nhịp 4/4? Nhận xét: Cho điểm 2. Nội dung bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Hướng dẫn học sinh ôn tập về Nhạc lí. Yêu cầu học sinh đọc lại kiến thức về nhạc lí ?em hãy cho biết thế nào là nhịp lấy đà? ?Khái niệm về Cung và nửa cung? ?Khái niệm về các loại dấu hóa? Nhận xét. - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh các khái niệm về nhạc lí đã học từ đầu năm đến nay. HĐ2: Hướng dẫn học sinh ôn tập về Âm nhạc thường thức: (Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp một số nhạc sĩ Việt Nam) ? em hãy nêu vài nét về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của một số nhạc sĩ Việt nam đã học từ đầu năm đến nay. Nhận xét. Yêu cầu học sinh đọc nhẩm lại các kiến thức đã học, chú ý đến ngày tháng năm sinh của các nhạc sĩ, một số sáng tác nổi bật của các nhạc sĩ, công lao đóng góp của nhạc sĩ đối với nền âm nhạc Việt nam. Ghi bài Đọc lại bài Trả lời Trả lời Trả lời Ghi bài Tự đọc bài Ghi bài Trả lời Ghi bài Ôn lại bài III.Ôn tập Nhạc lí, Âm nhạc thường thức. 1.Nhạc lí. - Nhịp 4/4 - Nhịp lấy đà -Cung và nửa cung, dấu hóa. 2.Âm nhạc thường thức ( Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp một số nhạc sĩ Việt Nam). - Nhạc sĩ: Bùi Đình Thảo - Nhạc sĩ: Hoàng Việt - Nhạc sĩ: Đỗ Nhuận 3/. Cñng cè, luyÖn tËp: Yªu cÇu c¶ líp đọc lại c¸c kiÕn thøc nh¹c lÝ mét lÇn. 4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ học thuộc lßng c¸c kiÕn thøc nh¹c lÝ, mét vµi nÐt vÒ c¸c nh¹c sÜ đ· học từ đầu năm đến nay vµ chuÈn bÞ cho bµi häc sau. Tæ KHX KiÓm tra……./……/2010 Ngµy so¹n:.…/…../2010 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2010 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: 17 TiÕt 17: Kiểm tra học kì I I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Thông qua bài học giúp học sinh tự đánh giá được quá trình học môn âm nhạc của bản thân, từ đó có phương pháp học tập các môn học khác được tốt hơn. 2.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, trình bày, học thuộc lòng. 3.Thái độ. Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác. II.Chuẩn bị của GV và HS 1.GV: Sổ ghi điểm của GV, G/án, đề kiểm tra. 2.HS: Vở, bút ghi, bút chì, tảy, thước kẻ… III. Tiến trình bài dạy: 1.KTBC: 2.Nội dung bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Phát đề kiểm tra cho học sinh -Yêu cầu học sinh ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào bài kiểm tra. -Tính thời gian làm bài -Yêu cầu học sinh nghiêm túc, trật tự làm bài kiểm tra. HĐ2: Thu bài sau khi học sinh làm xong bài kiểm tra. Nhận bài kiểm tra Viết thông tin Làm bài kiểm tra Nộp bài kiểm tra I/. PhÇn tr¾c nghiÖm: (2®iểm) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt: C©u1: NhÞp 4/4 lµ nhÞp gåm cã: A: cã 6 ph¸ch trong 1 « nhÞp. C: cã 3 ph¸ch trong 1 « nhÞp. B: có 8 ph¸ch trong 1 « nhÞp. D: cã 4 Ph¸ch trong 1 « nhÞp. C©u2: Mét ph¸ch trong nhÞp 4/4 cã gi¸ trÞ tr­êng ®é b»ng: A: 1 nèt ®en C: 1 nèt mãc ®¬n B: 2 nèt ®en D: 1 nèt tr¾ng Câu3: Cung vµ nöa cung lµ ®¬n vÞ ®Ó chØ kho¶ng c¸ch vÒ: A: §é cao gi÷a 2 ©m liÒn bËc. C: §é cao gi÷a 3 ©m. B: §é trÇm bæng gi÷a 2 ©m. D: C­êng ®é cña ©m thanh. C©u 4: DÊu hãa lµ ký hiÖu dïng ®Ó thay ®æi: A: §é cao cña nèt nh¹c. C: §é trÇm bæng cña nèt nh¹c. B: C­êng ®é cña nèt nh¹c. D: Tr­êng ®é cña nèt nh¹c. II/. PhÇn Bµi tËp: (8®iểm) C©u 1: Em h·y tr×nh bµy s¬ l­îc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn? C©u 2: Em h·y chÐp l¹i cả phần nốt nhạc và lời ca bài TĐ số 4. 3/. Cñng cè, luyÖn tËp: Yªu cÇu học sinh kiểm tra lại bài làm… 4/. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ học thuộc lßng c¸c kiÕn thøc đ· học từ đầu năm đến nay Tæ KHX KiÓm tra……./……/2010 ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn âm nhạc 7 Phần trắc nghiệm:( 2 điểm ) Câu 1: D Câu 2: A Câu 3 : A Câu 4: A Phần bài tập: ( 8 điểm ) C©u 1: Häc sinh tr×nh bµy ®óng néi dung sgk ®­îc 3 ®iÓm. Nh¹c sÜ §ç NhuËn (1922 – 1991) Nh¹c sÜ sinh t¹i H¶i D­¬ng, nh­ng lín lªn ë thµnh phè H¶i Phßng. ¤ng tham gia c¸ch m¹ng tõ khi cßn trÎ vµ ®· cã rÊt nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam hiÖn ®¹i, Nh¹c sÜ lµ t¸c gi¶ cña nh÷ng bµi h¸t næi tiÕng nh­: Du kÝch s«ng Thao, ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn, Vui më ®­êng, ViÖt Nam quª h­¬ng t«i… vµ nhiÒu thÓ lo¹i ©m nh¹c kh¸c. Nh¹c kÞch C« Sao cña §ç NhuËn lµ vë nh¹c kÞch ®Çu tiªn cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam hiÖn ®¹i, ¤ng ®· ®­îc nhµ n­íc truy tÆng Gi¶i th­ëng Hå ChÝ Minh vÒ V¨n häc – NghÖ thuËt. C©u 2: Häc sinh chÐp ®óng cao ®é, tr­êng ®é, ©m h×nh tiÕt tÊu bµi T§N sè 4 ®­îc 5 ®iÓm. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 Mïa xu©n vÒ Nh¹c vµ lêi: Phan TrÇn B¶ng Võa ph¶i &=0==V====W==!===f===Y===X==!===i===V¶===G==!===V====V====Y===X==! Boong bính boong! Binh bùng binh ! chiêng trống đang hòa vang lùng &==i====W====W=!===h====W====W==!===f====V¶===G==!===V-===U===U===V=! vang. Theo con suối, theo nương ngàn chiêng trống đang gọi mùa xuân &====d=====V¶====G===!=====V=====V=====Y=====X===!====i====:===:===. về. Chiêng trống đang ngợi ca mùa xuân. Ngµy so¹n:.…/…../2011 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:.…/…../2011 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:.…/…../2011 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:.…/…../2011 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: …. TiÕt 19: Häc h¸t: Bµi Đi cắt lúa Nhạc lí: Sơ lược về Quãng I/. Môc tiªu: 1/. KiÕn thøc: Qua bµi häc gióp cho häc sinh h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t Đi cắt lúa, biết sơ lược về Quãng. 2/. Kü n¨ng: Qua bµi häc rÌn luyÖn kü n¨ng nghe, h¸t cho häc sinh. 3/. Th¸i ®é: Qua bµi häc h­íng häc sinh thªm yªu thÝch c¸c m«n häc kh¸c. II/. ChuÈn bÞ cña GV&HS. 1/. GV:Nh¹c cô quen dïng, b¶ng phô lêi ca Bµi h¸t Đi cắt lúa 2/. Häc sinh: Vë, bót ghi, SGK , phách tre . III/. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1/. KTBC : 2/. Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung bµi häc H§1: H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu vµi nÐt vÒ bµi h¸t: - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t SGK ?Em h·y nªu vµi nÐt vÒ Bµi h¸t? NhËn xÐt: - H­íng dÉn häc sinh ph©n ®o¹n chia c©u H§2: H­íng dÉn häc sinh häc h¸t: - §µn giai ®iÖu Giäng Đô trưởng cho häc sinh luyÖn thanh 1, 2 lÇn. (§«, Rª, Mi, Pha, Son, La) Hướng dẫn hs chỗ lấy hơi - H¸t cho häc sinh nghe mét lÇn. -Yªu cÇu häc sinh ®äc lêi ca bµi h¸t 2, 3 lÇn, chó ý chç lÊy h¬i. -§µn giai ®iÖu tõng c©u nhá, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ h¸t theo ®µn tõng c©u theo lèi mãc xÝc lÇn l­ît cho ®Õn hÕt bµi. -Söa sai tõng c©u cho häc sinh. -Chia líp thµnh 3 d·y h¸t thi ®ua 1,2 lÇn. -H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt cao ®é. -KhÝch lÖ häc sinh xung phong h¸t c¸ nh©n 1,2 lÇn. -NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh HĐ2: Hướng dẫn học sinh tìm hiếu Nhạc lí: -Yêu cầu học sinh quan sát sgk ?Em hãy nêu định nghĩa về Quãng? Nhận xét. Đàn giai điệu các quãng 1, quãng 2 cho học sinh nghe 1,2 lần. Hướng dẫn học sinh cách đọc tên các loại quãng 1,2 lần. Ghi bµi Quan s¸t vµ tr¶ lêi Tr¶ lêi Ghi Ph©n ®o¹n, chia c©u. Ghi bµi - LuyÖn thanh theo ®µn 1, 2 lÇn. -§äc lêi ca bµi h¸t ®Ó t×m chç lÊy h¬i. -Nghe ®µn vµ h¸t theo ®µn tõng c©u lÇn l­ît theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi. - Söa sai theo gi¸o viªn. - H¸t thi ®ua theo d·y. - NhËn xÐt cao ®é. -Xung phong h¸t -Söa sai theo GV Xung phong hát đơn ca. Sửa sai theo gv Ghi bài Quan sát sgk Trả lời Ghi bài Nghe Đọc tên các loại quãng I/. Vµi nÐt vÒ Bµi h¸t. - Đi cắt lúa II/. Häc h¸t: H¸t theo ®µn tõng c©u theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi. C¶ líp h¸t. Tõng d·y h¸t. C¸ nh©n h¸t. III/ Nhạc lí: Sơ lược về Quãng 1.Định nghĩa. Quãng là khoảng cách về độ cao giữa 2 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc. -Quãng có 2 âm vang lên lần lượt gọi là quãng giai điệu. &==r==r====r====s====t===v==! -Quãng có 2 âm vang lên cùng một lúc gọi là quãng hòa âm. &==t=====s======r=======t=====! 2.Gọi tên quãng. -Quãng 1: Gồm 2 nốt cùng tên, cùng cao độ VD: Đồ - Đồ, Mi – Mi. -Quãng 2: Gồm 2 nốt đi liền bậc. VD: Đồ - Rê, Fa – Son Tương tự có các quãng khác nhau. 3/. Cñng cè vµ luyÖn tËp: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi h¸t Đi cắt lúa 4/. H­íng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: Yªu cÇu häc sinh häc thuéc bµi cò, chuÈn bÞ cho bµi häc sau. Tæ KHXH kiÓm tra:.…/…../2011 Ngµy so¹n:.…/…../2011 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2011 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2011 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…. /…./2011 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: …. TiÕt 20: Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa Tập đọc nhạc: TĐN số 6 I.Mục tiêu Qua bài học giúp học sinh hát thuộc giai điệu bài hát, biết hát theo các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, biết TĐN số 6 được trích từ bài hát Xuân về trên bản của Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, đọc đúng cao độ, trường độ, tên nốt nhạc TĐN số 6. II.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe, hát, đọc nhạc, trình bày… III. Chuẩn bị của GV và HS 1.GV: Nhạc cụ quen dùng, bảng phụ TĐN số 6, G/án, sổ điểm. 2.HS : Vở, bút ghi, sgk, phách tre. IV.Tiến trình bài dạy. 1.KTBC. ? em hãy lên bảng hát thuộc lòng bài hát Niềm vui của em? Giáo viên nhận xét, sửa sai và cho điểm. 2.Nội dung bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Hướng dẫn học sinh ôn tập Bài hát Đi cắt lúa. -Yêu cầu quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát bài hát 1,2 lần. -Đàn giai điệu, yêu cầu học sinh chú ý nghe và hát theo tiếng đàn 1,2 lần -Sửa sai cho học sinh. -Chia lớp thành 3 dãy hát thi đua mỗi dãy một lần. -Hướng dẫn học sinh tự nhận xét cao độ bài hát. -Khích lệ học sinh xung phong hát đơn ca, song ca. -Nhận xét, sửa sai cho học sinh. HĐ2: Hướng dẫn học sinh đọc TĐN số 6. ?Em hãy nêu nhận xét TĐN số 6? Về cao độ gồm các nốt? (Đô, rê, mi, sol, la) Về trường độ gồm các hình nốt? (Nốt trắng, đen, móc đơn) Bài có bao nhiêu ô nhịp? -Nhận xét, kết luận yêu cầu học sinh chú ý chỗ lấy hơi. -Đàn giai điệu cho học sinh luyện thanh 1,2 lần. -Hướng dẫn học sinh đánh vần cao độ, tiết tấu TĐN 6. -Đàn giai điệu từng câu nhỏ, yêu cầu học sinh chú ý nghe và đọc theo tiếng đàn từng câu lần lượt theo lối móc xíc cho đến hết bài. -Sửa sai từng câu cho học sinh. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc + hát lời ca 1,2 lần. -Sủa sai cho học sinh. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc + gõ phách tre 1,2 lần. -Sửa sai cho học sinh. -Chia lớp thành 3 dãy đọc nhạc thi đua theo dãy 1,2 lần. -Hướng dẫn học sinh nhận xét cao độ bài TĐN. Ghi bài Hát tập thể 1,2 lần Nghe và hát theo đàn 1,2 lần Sửa sai theo GV Hát thi đua 1,2 lần. Nhận xét cao độ bài hát Xung phong hát đơn ca, song ca Sửa sai theo gv Ghi bài Nhận xét cao độ Ghi bài Nhận xét trường độ Ghi bài Trả lời Ghi nhớ Luyện thanh 1,2 lần Đánh vần tên nốt, tiết tấu Nghe và đọc theo tiếng đàn lần lượt từng câu cho đến hết Sửa sai theo gv Đọc nhạc và hát lời ca Đọc nhạc và gõ phách tre Sửa sai theo gv Đọc nhạc thi đua Nhận xét cao độ I. Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa. -Cả lớp hát tập thể -Từng dãy hát thi đua - Cá nhân hát II. Tập đọc nhạc TĐN số 6. 1.Nhận xét. -Cao độ gồm các nốt: (Đô, rê, mi, sol, la) -Trường độ gồm các nốt: (Nốt trắng, đen, móc đơn) Bài TĐN gồm có 16 ô nhịp. 3.Củng cố: Yêu cầu học sinh nhắc lại trường độ TĐN số 6 4.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Yêu cầu học sinh về nhà học thuộc lòng bài hát, đọc thuộc lòng TĐN số 6. Tổ KHXH Kiểm tra:…../…../ 2011 Ngµy so¹n:…/..../2011 Líp d¹y: 7ATiÕt:... Ngµy d¹y:.. /.../2011 SÜ sè: .. V¾ng:.. 7B TiÕt:… Ngµy d¹y:... /.../2011 SÜ sè: .. V¾ng:.. 7C TiÕt:... Ngµy d¹y:... /.../2011 SÜ sè: .. V¾ng:.. TuÇn: … TiÕt 21: Ôn tập TĐN : TĐN số 6 Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Thông qua bài học giúp cho học sinh đọc thuần thục bài TĐN số 6, kết hợp đánh nhịp, gõ phách tre, ghép lời ca giai điệu, biết về ÂNTT. 2.Kỹ năng: Qua bài học rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe, đọc nhạc, quan sát, nhận xét. 3.Thái độ: Qua bài học hướng cho học sinh thêm yêu thích các môn học khác. II.Chuẩn bị của GV và HS. 1.GV: Nhạc cụ quen dùng, bảng phụ TĐN số 6, băng đĩa một số thể loại bài hát. 2.HS: Vở, bút ghi, sgk, phách tre. III.Tiến trình bài dạy: 1.KTBC: ?Em hãy lên bảng đọc thuộc lòng TĐN số 6 ? 2.Nội dung bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Hướng dẫn HS ôn TĐN số 6. -GV yêu cầu cả lớp đọc lại TĐN số 6 một lần. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh -Chia lớp thành 3 dãy đọc nhạc thi đua mỗi dãy một lần. -?em hãy nhận xét về cao độ, mức độ thuộc bài của từng dãy? -Nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Đàn giai điệu yêu cầu học sinh chú ý nghe và đọc nhạc theo tiếng đàn 1,2 lần. -Nhận xét, sửa sai cho học sinh. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc + gõ phách tre 1,2 lần. -Đàn giai điệu, yêu cầu học sinh chú ý 1 dãy đọc nhạc và 2 dãy còn lại hát lời ca TĐN. -Sửa sai cho học sinh -Khích lệ học sinh xung phong đọc nhạc cá nhân. -Nhận xét, sửa sai cho học sinh. HĐ2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ÂNTT: Một số thể loại bài hát. -Yêu cầu học sinh đọc sgk 42,43,44. ?em có nhận xét gì về các thể loại bài hát? ?Hãy kể tên một số thể loại mà em đã được học? -Nhận xét, KL. -GV mở nhạc cho học sinh nghe về các ví dụ cụ thể cho từng thể loại bài hát. -Yêu cầu học sinh chú ý nghe Ghi bài Đọc TĐN 6 một lần Sửa sai theo GV Đọc nhạc thi đua Trả lời Sửa sai theo GV Đọc nhạc theo đàn Sửa sai theo GV Đọc nhạc + gõ phách tre Đọc nhạc và hát lời ca Sửa sai theo GV Đọc nhạc cá nhân Sửa sai theo GV Ghi bài Đọc sgk Trả lời Trả lời Ghi bài Nghe nhạc I.Ôn tập TĐN số 6 Cả lớp đọc nhạc Từng dãy đọc nhạc Cá nhân đọc nhạc II. Âm nhạc thường thức. SGK 42,43,44. 3.Củng cố: Yêu cầu học sinh đọc lại TĐN số 6 4.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Yêu cầu học sinh về nhà học thuộc bài và chuẩn bị cho bài học sau. Tổ KHXH Kiểm tra:…../…../ 2011 Ngµy so¹n:…./…./2011 Líp d¹y: 7A TiÕt:…. Ngµy d¹y:…./…/2011 SÜ sè: … V¾ng:… 7B TiÕt:…. Ngµy d¹y:…./…/2011 SÜ sè: … V¾ng:… 7C TiÕt:…. Ngµy d¹y:…./…/2011 SÜ sè: … V¾ng:… TuÇn: 22 Bµi 6 TiÕt 22: Häc h¸t: Bµi Khóc ca bèn mïa Bµi ®äc thªm: TiÕng s¸o ViÖt Nam I/. Môc tiªu: 1/. KiÕn thøc: Gióp häc sinh biÕt nh¹c sÜ NguyÔn H¶i lµ t¸c gi¶ cña bµi Khóc ca bèn mïa, biÕt néi dung cña bµi h¸t nãi vÒ c¶m nhËn cña c¸c b¹n nhá víi hiÖn t­îng m­a n¾ng trong thiªn nhiªn biÕt bµi h¸t viÕt ë nhÞp 3/8. Qua bµi häc gióp cho häc sinh h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t Khóc ca bèn mïa, biÕt c¸ch lÊy h¬i, h¸t râ lêi, diÔn c¶m, biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, tËp h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca. 2/. Kü n¨ng: Qua bµi häc rÌn luyÖn kü n¨ng nghe, h¸t cho häc sinh. 3/. Th¸i ®é: Qua bµi häc h­íng häc sinh thªm yªu thÝch c¸c m«n häc kh¸c. II/. ChuÈn bÞ cña GV&HS. 1/. GV Nh¹c cô quen dïng, b¶ng phô lêi ca Bµi h¸t Khóc ca bèn mïa 2/. Häc sinh: Vë, bót ghi, SGK ©m nh¹c vµ mÜ thuËt 7. III/. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1/. KTBC : 2/. Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Néi dung bµi häc H§1: H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu vµi nÐt vÒ bµi h¸t: - Treo b¶ng phô, yªu cÇu häc sinh quan s¸t SGK ?Em h·y nªu vµi nÐt vÒ Bµi h¸t? NhËn xÐt: - H­íng dÉn häc sinh ph©n ®o¹n chia c©u H§2: H­íng dÉn häc sinh häc h¸t: - §µn giai ®iÖu Giäng la thø cho häc sinh luyÖn thanh 1, 2 lÇn. ( Mi, Pha, Son, La Si, §«, Rª,) - H¸t cho häc sinh nghe mét lÇn. -Yªu cÇu häc sinh ®äc lêi ca bµi h¸t 2, 3 lÇn, chó ý chç lÊy h¬i. -§µn giai ®iÖu tõng c©u nhá, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ h¸t theo ®µn tõng c©u theo lèi mãc xÝc lÇn l­ît cho ®Õn hÕt bµi. -Söa sai tõng c©u cho häc sinh. -Chia líp thµnh 3 d·y h¸t thi ®ua 1,2 lÇn. -H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt cao ®é. -KhÝch lÖ häc sinh xung phong h¸t c¸ nh©n 1,2 lÇn. -NhËn xÐt, söa sai cho häc sinh Ghi bµi Quan s¸t vµ tr¶ lêi Tr¶ lêi Ghi Ph©n ®o¹n, chia c©u. Ghi bµi - LuyÖn thanh theo ®µn 1, 2 lÇn. -§äc lêi ca bµi h¸t ®Ó t×m chç lÊy h¬i. -Nghe ®µn vµ h¸t theo ®µn tõng c©u lÇn l­ît theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi. - Söa sai theo gi¸o viªn. - H¸t thi ®ua theo d·y. - NhËn xÐt cao ®é. -Xung phong h¸t -Söa sai theo GV I/. Vµi nÐt vÒ Bµi h¸t. - Bµi h¸t Khóc ca bèn mïa - NhÞp 3/8, giäng Mi thø - Bµi h¸t gåm cã: 29 nhÞp, tiÕt tÊu chñ yÕu lµ h×nh tr­êng ®é nèt ®en, nèt tr¾ng, nèt mãc ®¬n, nèt mãc kÐp. - Néi dung bµi h¸t: Nãi lªn t×nh yªu th­¬ng, ®oµn kÕt gi÷a 54 d©n téc, mong muèn cã mét cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n trong ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam. II/. Häc h¸t: H¸t theo ®µn tõng c©u theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi. C¶ líp h¸t. Tõng d·y h¸t. C¸ nh©n h¸t. 3/. Cñng cè vµ luyÖn tËp: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi h¸t Khóc ca bèn mïa 4/. H­íng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: Yªu cÇu häc sinh häc thuéc bµi cò, chuÈn bÞ cho bµi häc sau. Tæ KHX kiÓm tra……./……/2011 Ngµy so¹n:.…/…../2011 Líp d¹y: 7ATiÕt:…. N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án âm nhạc 7 cả năm 3 cột Học hát - Bài Mái trường mến yêu.doc