Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Đông La

I. MỤC TIÊU:

 - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: Chú ý các từ ngữ: Vang lừng, man gát, nổi lên, lầm lì,nghìn đà, huơ vòi, nhiệt liệt

 - Hiểu ND bài: Bài văn tả và kể lại hội đua voi ở Tây Nguyên; qua đó, cho thấy nét độc đáo trong sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên, sự thú vị và bổ ích của hội đua voi.

 - Học sinh có ý thức tự giác và trả lời được các câu hỏi trong bài

 - Chăm học, đoàn kết biết giúp đỡ bạn trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - HS: Bút chì.

 

doc31 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Đông La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g trong 1 can - GV: Các bài toán rút về đơn vị thường được giải bằng 2 bước. + B1: Tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau - HS nghe + B2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau - Nhiều HS nhắc lại Hoạt động 2: Thực hành. a. Bài 1 + 2 Củng cố về giải toán rút về đơn vị. * Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS phân tích bài toán - 2HS - Yêu cầu HS làm vào vở + 2HS lên bảng ) Tóm tắt 4 vỉ: 24 viên 3 vỉ: .viên? - Bài toán trên thuộc dạng toán gì ? - Liên quan rút về đơn vị - Bước rút về đơn vị trong bài toán trên là bước nào? - Tìm số viên thuốc có trong 1 vỉ * Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS phân tích bài toán - 2HS - Yêu cầu 1 HS lên bảng + Lớp làm vở 7 bao : 28 kg 5 bao:..kg? - Bài toán trên bước nào là bước rút về đơn vị ? Số kg gạo trong 1 bao. b.Bài 3: Củng cố xếp hình theo mẫu. - 2HS nêu yêu cầu - HS xếp hình thi - Nhận xét - GV nhận xét 3. Củng cố : 3p - Nêu các bước của 1 bài toán rút về đơn vị - 2HS - Nx tiết học. LuyÖn TiÕng viÖt chÝnh t¶: héi vËt I/ Môc tiªu: RÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶: Nghe viÕt chÝnh x¸c 1 ®o¹n trong bµi “Héi vËt” (Tõ TiÕng trèng dån lªn ®ªn díi ch©n). BiÕt viÕt hoa tªn riªng. Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶, ph©n biÖt tr/ch; c/t. II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phô ghi ND c¸c BT, VTH. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng d¹y Tg Ho¹t ®éng häc Bsung A. ¤n bµi: - GV ®äc: x· héi, s¸ng kiÕn, xóng xÝnh HS + GV nhËn xÐt. B. Bµi míi: 1. GTB 2. HD viÕt chÝnh t¶. a. HD chuÈn bÞ: 3- 5' 25 - 28' - 1hs lªn b¶ng viÕt - CL viÕt b¶ng con: xao xuyÕn, sãng s¸nh - GV ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn - HS nghe - 2HS ®äc l¹i * H·y thuËt l¹i c¶nh thi vËt gi÷a «ng C¶n Ngò vµ Qu¾m §en ? - HS nªu + §o¹n v¨n cã mÊy c©u ? - 6 c©u + Gi÷a 2 ®o¹n ta viÕt nh thÕ cho ®Ñp ? - ViÕt ph¶i xuèng dßng vµ lïi vµo 1 « + Trong ®o¹n v¨n nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? - Nh÷ng c©u ®Çu vµ tªn riªng. - GV ®äc 1 sè tiÕng khã: C¶n Ngò, Qu¾m §en, giôc gi·, loay hoay - HS luyÖn viÕt b¶ng con - GV quan s¸t, söa cho HS b. GV ®äc bµi - HS nghe - viÕt vµo vë - GV theo dâi, uèn n¾n cho HS. c. ChÊm ch÷a bµi - GV ®äc l¹i bµi - HS ®æi vë, so¸t lçi - GV thu vë, nhËn xÐt 3. HD lµm bµi tËp * Bµi 2: GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Tæ chøc thi t×m tõ nhanh vµ ®óng gi÷a c¸c nhãm. - Cö ®¹i diÖn 2 nhãm lªn thi theo h×nh thøc thi tiÕp søc - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng nhãm t×m ®óng, nhanh vµ nhiÒu tõ. - NxÐt a. tr¨ng tr¾ng, tr×u trÜu, tre trÎ, trÇn trïi trôi, trïng trôc. b. Chen chóc, chªnh chÕch, cheo chÐo, chËp chên,chÊp cha chÊp chíi, chan ch¸t, chÇm chËm, chiªm chiÕp Bµi 3: Nªu yªu cÇu cña bµi - 1 hs nªu - Yªu cÇu lµm bµi CN - HS lµm vë. 2 hs lªn b¶ng - NxÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng Th¬m nøc, vÕt mùc, vÕt nøt, søc kháe, vùc s©u, søt mÎ, thøc giÊc - NxÐt 4. Cñng cè: 2 - 3' - Nªu l¹i ND bµi - 1 hs nªu - §¸nh gi¸ tiÕt häc Thứ tư ngày Tập đọc: HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: Chú ý các từ ngữ: Vang lừng, man gát, nổi lên, lầm lì,nghìn đà, huơ vòi, nhiệt liệt - Hiểu ND bài: Bài văn tả và kể lại hội đua voi ở Tây Nguyên; qua đó, cho thấy nét độc đáo trong sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên, sự thú vị và bổ ích của hội đua voi. - Học sinh có ý thức tự giác và trả lời được các câu hỏi trong bài - Chăm học, đoàn kết biết giúp đỡ bạn trong học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - HS: Bút chì. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ôn bài : 4p - Đọc truyện Hội vật và TLCH bài - GV nhận xét. 2. Bài mới: 28p .Giới thiệu bài - ghi đầu bài. . Luyện đọc a. GV đọc diễn cảm bài văn GV hướng dẫn cách đọc (2HS) GV hướng dẫn cách đọc - HS nghe b. Hướng dẫn luyện đọc + giải nghĩa từ - Đọc từng câu - HS nối tiếp đọc từng câu trong bài - Đọc từng đoạn trước lớp + GV hướng dẫn cách nghỉ hơi đúng - HS nối tiếp đọc đoạn + GV gọi HS giải nghĩa từ - HS giải nghĩa từ mới - Đọc từng đoạn trong nhóm - HS đọc theo N2 - Cả lớp đọc ĐT cả bài. .Tìm hiểu bài: - Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua? - Voi đua từng tốp 10 con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Hai chàng trai điều khiển ngồi trên lưng voi.. - Cuộc đua diễn ra như thế nào ? - Chiêng trống vừa nổi lên, cả 10 con voi lao đầu, hăng máu phóng như bay. Bụi cuốn mù mịt. Những chàng man - gát gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về, trúng đích - Voi đua có cử chỉ gì ngộ nghĩnh dễ thương ? - Những chú voi chạy về đích trước tiên đều nghìm đá huơ cổ vũ, khen ngợi chúng Luyện đọc lại: - GV đọc diễn cảm đoạn 2 - HS theo dõi - GV hướng dẫn cách đọc - 3HS thi đọc lại đoạn văn - 2HS đọc cả bài - GV nhận xét và tuyên dương HS. - NX 3. Củng cố : 3p - Nêu ND chính của bài? - 2HS - Nx tiết học Toán: TIẾT 123: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Giúp HS: Củng cố kĩ năng giải các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. - Học sinh luôn tự tin và tự chịu trách nhiệm khi làm bài tập - Học sinh chăm học và biết giúp đỡ bạn trong học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : phấn mầu . - HS : bảng con . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn bài :4p - Gọi hs làm bài 2 tiết trước. - Nx 2. Bài mới: 28p * Thực hành. Bài 1 - GV gọi HS đọc bài toán - Yêu cầu HS phân tích bài toán - 1 hs làm bài. Lớp nx - 2HS đọc - 2 HS - Yêu cầu HS giải vào nháp + 2HS lên bảng làm. Bài giải Tóm tắt 4 lô: 2032 cây 1 lô : ..cây ? - HS nhận xét - GV nhận xét Bài 2: - GV gọi HS đọc bài toán - 2HS đọc bài + Bài toán cho biết gì? - 1HS nêu + Bài toán hỏi gì ? - 1HS + Bài toán thuộc dạng toán gì? - Rút về đơn vị - Yêu cầu HS làm vở khác 2 HS lên bảng. Tóm tắt 7 thùng: 2135 quyển 5 thùng: .. quyển ? - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu + 4 xe có tất cả bao nhiêu viên gạch ? - 8520 viên + BT yêu cầu tính gì ? - Tính số viên gạch của 3 xe - GV gọi HS nêu đề toán - HS lần lượt đọc bài toán - GV yêu cầu HS giải vào vở Tóm tắt 4 xe : 8520 viên gạch 3 xe:.viên gạch ? + Bài toán trên thuộc bài toán gì? - Thuộc dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị. + Bước nào là bước rút về đơn vị trong bài toán ? - Bước tìm số gạch trong 1 xe Bài 4: Củng cố về tính chu vi hình chữ nhật - GV gọi HS đọc đề - 2HS đọc đề toán + Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật? - 1HS + Phân tích bài toán? - 2HS - Yêu cầu HS làm vào vở + 2HS lên bảng Tóm tắt Chiều dài: 25 m Chiều rộng: Kém chiều dài 8m Chu vi:..m? - Yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét 3. Củng cố : 3p - Nêu các bước của 1 bài toán có liên quan đến rút về ĐV? - 2HS nêu * Đánh giá tiết học LuyÖn To¸n Bµi 118:luyÖn tËp chung I/ Môc tiªu: Cñng cè, rÌn kÜ n¨ng xem ®ång hå II/ §å dïng d¹y häc: §ång hå, vë thùc hµnh to¸n III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung H§ cña Gv H§ cña Hs 1. ¤n bµi: (3-5') - ! Xoay kim ®ång hå yªu cÇu nªu giê t­¬ng øng. - NxÐt - 5-7 hs - NhËn xÐt 2. Bµi míi (27-30’) a. GTB GTB + Ghi b¶ng Nghe b. H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: H§1: Nhãm ! Nªu yªu cÇu BT1 - 1hs ! Yªu cÇu TLN 2 - TLN 2 - B¸o c¸o kqu¶ - NxÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng - NxÐt H§2: Nhãm Bµi 2: Bao nhiªu phót? ! Nªu yªu cÇu BT2 - 1hs H×nh 1: 15 phót H×nh 2: 15 phót ! Yªu cÇu hs quan s¸t nªu giê vµ b¸o c¸o kqu¶. An ®i häc lóc mÊy giê? An vÒ häc lóc mÊy giê? An ®i bé tõ nhµ ®Õn trêng hÕt bn phót? Hs ra ch¬i lóc mÊy giê? Vµ tiÕp tôc vµo häc lóc mÊy giê? HS ra ch¬i trong bn phót? - HS lµm bµi - 7 giê - 7 giê 15 phót - 15 phót 9 giê 20 phót - 9 giê 35 phót - 15 phót - §¹i diÖn BC. - NxÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng - NxÐt Bµi 3: ViÕt theo mÉu H§ 3: C¸ nh©n Tõ 3 giê 5 phót ®Õn 3 giê 20 phót lµ : 15 phót !Yªu cÇu ®äc ®Ò - 1hs Tõ 4 giê r­ìi ®Õn 4 giê 35 phót lµ: 5 phót - Híng dÉn mÉu - HS quan s¸t Tõ 5 giê10 phót ®Õn 5 giê r­ìi lµ : 20 phót ! Lµm bµi - Hs lµm VTH Tõ 18 giê 50 phót ®Õn 19 giê lµ : 10 phót - 5- 7 Hs b¸o c¸o Tõ 20 giê 55 phót ®Õn 21 giê 15 phót lµ : 20 phót - NxÐt NxÐt, bµi lµm ®óng 3. Cñng cè: (1-3’) - Chèt néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc Tập viết: ÔN CHỮ HOA : S I. MỤC TIÊU: - Củng cố cách viết chữ viết hoa S thông qua BT ứng dụng: Viết tên riêng Sầm Sơn bằng cỡ chữ nhỏ.Viết câu ứng dụng: Côn Sơn suối chảy rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai bằng chữ cỡ nhỏ. - Rèn cho HS kỹ năng viết bài. - Học sinh có ý thức rèn chữ giữ vở . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Mẫu chữ viết hoa S Tên riêng Sầm Sơn và câu thơ trên dòng kẻ ô li. - HS : Bảng con . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ôn bài : 4p - Nhắc lại từ và câu ứng dụng T24 ? - GV đọc: Phan Rang, Rủ - GV nhận xét. 2. Bài mới: 28p .Giới thiệu bài - ghi đầu bài . Hướng dẫn viết trên bảng con. a. Luyện viết chữ viết hoa. - GV yêu cầu HS mở vở, quan sát + Tìm các chữ viết hoa có trong bài ? - 1HS - HS viết bảng con - HS mở vở TV quan sát - S,C,T - GV viết mẫu từng chữ, kết hợp nhắc lại cách viết. - HS quan sát - HS tập viết chữ S vào bảng con. - GV quan sát sửa sai. b. HS viết từ ứng dụng: - GV gọi HS đọc - 2HS đọc từ ứng dụng - GV giới thiệu về Sầm Sơn; là nơi nghỉ mát nổi tiếng của nước ta. - HS tập viết Sầm Sơn vào bảng con - GV quan sát sửa sai. c. HS viết câu ứng dụng - HS nghe - HS viết bảng con: Sầm Sơn, Ta * GV quán sát sửa sai. . Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết. - GV yêu cầu - HS nghe - GV quan sát, uấn nắn cho HS - HS viết vào vở . Chấm chữa bài. - GV thu vở nx - HS nghe - Nhận xét bài viết. 3. Củng cố:3p - Chốt Nd bài * Đánh giá tiết học: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Luyện từ và câu: NHÂN HOÁ - ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO ? I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện về phép nhân hoá : Nhận ra hiện tượng nhân hoá , nêuđượccảm nhận bước đầu về cái hay của những hình ảnh nhận hoá. - Học sinh biết hợp tác, chia sẻ để trả lời các câu hỏi trong bài - Giáo dục yêu thích môn học . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : 4 tờ phiếu khổ to kẻ bảng giải bài tập 1: - HS : Bảng con . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ôn bài: 4p - Tìm các từ chỉ những người hoạt động nghệ thuật và các môn nghệ thuật mà em biết - Nx chung 2. Bài mới: 28p Giới thiệu bài - ghi đầu bài Hướng dẫn làm bài tập - 2 hs nêu. Bài tập 1 - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu bài tập - Cả lớp đọc thầm đoạn thơ - HS trao đổi nhóm các câu hỏi + Tìm những sự vật và con vật được tả trong bài thơ ? + các sự vật, con vật được tả bằng những từ ngữ nào ? - GV dán 4 tờ phiếu khổ to lên bảng - 4 nhóm thi tiêp sức -> HS nhận xét + Cách gọi và tả các con vật, sự vật có gì hay ? - Tên các sự vật , con vật . - Các sự vật con vật được gọi . - Các sự vật con vật được tả . Cách gọi và tả sự vật, con vật: Làm cho các sự vật Con vật trở lên sinh động gần gũi, đáng yêu hơn. - HS nêu - Tên các sự vật , con vật : - Lúa ,Tro Đàn cò, gió, Mặt trời. - Các sự vật con vật được gọi: Chị Cậu, Cô, Bác. - Các sự vật con vật được tả: Phất phơ bím tóc. Bá vai nhau thì thầm đứng học, áo trắng, khiêng nắng qua sông. Chăn mây trên đồng đã pe qua ngọn núi. Cách gọi và tả sự vật, con vật: Làm cho các sự vật Con vật trở lên sinh động gần gũi, đáng yêu hơn. Bài 2 : - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - HS làm bài vào vở - GV gọi HS lên bảng làm - 1 HS lên bảng làm gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao ? a. Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá . b. Những chàng man - gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa gỏi nhất . - Gv nhận xét c. Chị em Xô phi đã mang về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không đượclàm phiền người khác . -> HS nhận xét Bài 3 : - 1 HS đọc bài Hội vật - Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông ? - Vì ai cũng được xem mặt xem tài ông Cản ngũ . - Vì sao keo vật luc đầu xem chừng chán ngắt ? - Vì Quắm Đen thì lăn xả vào đánh còn ông Cản Ngũ thì lơ ngơ . - Vì sao ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống? - Vì ông bước hụt, thực ra là ông vờ bước hụt. - Vì sao Quắm Đen thua ông Cản Ngũ ? - Vì anh mắc mưu ông. 3. Củng cố : 3p - Nêu lại ND bài ? - 2 HS - Nx tiết học. ............. Thñ c«ng Lµm lä hoa g¾n t­êng ( t1) A/ Môc tiªu: Hs biÕt vËn dông kÜ n¨ng gÊp, c¾t d¸n ®Ó lµm lä hoa g¾n t­êng. Lµm ®îc lä hoa g¾n t­êng ®óng qui tr×nh kÜ thuËt. - Høng thó víi giê häc ®å ch¬i. B/ §å dïng d¹y häc: - mÉu lä hoa g¾n t­êng b»ng giÊy. - 1 lä hoa g¾n t­êng hoµn chØnh cã trang trÝ. - tranh quy tr×nh+ giÊy t/ c«ng- b×a khæ A4. C/ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung H§ cña GV H§ cña HS I/ ¤n bµi: (3-5’) - Nªu c¸c b­íc ®an nong ®«i - NxÐt - 2 hs nªu - NxÐt II/ D¹y bµi míi. (27-30’) 1. Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu bµi+ Ghi b¶ng Nh¾c l¹i. 2. C¸c ho¹t ®éng H§1: Quan s¸t, nxÐt mÉu. - Giíi thiÖu mÉu lä hoa g¾n t­êng lµm b»ng giÊy. §Æt c©u hái ®Þnh h­íng qs¸t ®Ó hs rót ra nhËn xÐt vÒ hd, mµu s¾c, c¸c bé phËn cña lä hoa. ? Lä hoa cã cÊu t¹o ntn? - MiÖng. - Th©n - §¸y. ! Hs lªn më lä hoa mÉu ra ®Ó qs¸t. Qs¸t. NhËn xÐt 3 phÇn miÖng, th©n, ®¸y. H§2: H­íng dÉn mÉu B1: GÊp phÇn giÊy lµm ®Ó lä hoa vµ gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu B2: T¸ch phÇn gÊp ®Õ lä hoa ra khái c¸c nÕp gÊp lµm th©n lä hoa. - Treo tranh quy tr×nh lµm lä hoa g¾n t­êng. + Nªu c¸c b­íc lµm lä hoa g¾n t­êng. - Gv nh¾c l¹i vµ híng dÉn c¸ch lµm. B1: GÊp phÇn giÊy lµm ®Ó lä hoa vµ gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu. - §Æt ngang tê giÊy gÊp c¹nh chiÒu dµi lªn 3 « theo ®êng dÊu gÊp ®Ó lµm ®Õ. - xoay däc tê giÊy, mÆt kÎ « ë trªn. gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu nhau 1 « nh­ gÊp qu¹t. B2: T¸ch phÇn gÊp ®Õ lä hoa ra khái c¸c nÕp gÊp lµm th©n lä hoa. - Tay tr¸i cÇm vµo kho¶ng gi÷a c¸c nÕp gÊp. Ngãn tay c¸i vµ ngãn trá tay ph¶i cÇm vµo nÕp gÊp lµm ®Õ lä hoa kÐo t¸ch ra khái nÕp gÊp mµu lµm th©n lä hoa. T¸ch lÇn lît tõng nÕp gÊp cho ®Õn khi t¸ch hÕt c¸c nÕp gÊp lµm ®Õ lä hoa - CÇm chôm c¸c nÕp gÊp võa t¸ch kÐo ra - HS quan s¸t - 2hs nªu - hs quan s¸t - hs quan s¸t t¹o thµnh ch÷ V. B3: Lµm thµnh lä hoa g¾n t­êng. B3: Lµm thµnh lä hoa g¾n t­êng. - Dïng bót ch× kÎ ®êng gi÷a h×nh vµ ®­êng chuÈn vµo tê giÊy hoÆc tê b×a d¸n lä hoa - B«i hå ®Òu vµo 1 mÐp nÕp gÊp. - D¸n chôm ®Õ lä hoa ®Ó c¾m hoa cµnh hoa kh«ng bÞ tôt xuèng. - Bè trÝ chç d¸n lä hoa cho ®Ñp cã thÓ c¾m ®îc lä hoa. - Hs quan s¸t ! Nh¾c l¹i c¸c b­íc lµm lä hoa ! hs tËp lµm b­íc1. - theo dâi hs lµm vµ gióp ®ì hs cßn lóng tóng. - 2hs nªu - Hs thùc hµnh III. Cñng cè: (1-3’) - Chèt néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc Thứ năm ngày Chính tả: ( Nghe - viết ) HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN I. MỤC TIÊU: - Nghe viết đúng 1 đoạn trong bài Hội đua voi ở Tây Nguyên. Làm đúng các bài tập điền vào ô trống có âm, vần dễ lẫn; tr/ch, ưt/ưc - Học sinh luôn tự tin khi viết chính tả và làm được các bài tập chính tả. - Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ giữ vở . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Bút dạ + 3 tờ phiếu ghi ND bài 2a. - HS : Bảng con . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ôn bài : 4p - GV đọc: Trong trẻo, chông chênh - GV nhận xét. 2. Bài mới: 28p Giới thiệu bài - ghi đầu bài. Hướng dẫn nghe - Viết a. Hướng dẫn chuẩn bị - GV đọc 1 lần bài chính tả - HS viết bảng con - HS nghe - 2HS đọc lại + Đoạn viết có mấy câu? - 5 câu + Các chữ đầu câu viết như thế nào ? - Viết hoa - GV đọc 1 số tiếng khó: Chiêng trống, hăng máu, biến mất - HS nghe viết vào vở. - GV quan sát, sửa sai cho HS b. GV đọc bài - HS viết vào vở - GV theo dõi uấn nắn cho HS c. Chấm, chữa bài - GV đọc lại bài - GV đọc lại bài - HS nghe đổi vở soát lỗi - GV thu vở nhận xét Hướng dẫn làm bài tập * Bài 2 (a) - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài cá nhân - GV dán bảng 3 - 4 tờ phiếu - 3 - 4 HS lên bảng thi làm bài - HS đọc kết quả nhận xét. - GV nhận xét - Nhiều HS đọc lại các câu thơ đã hoàn chỉnh a. trông, chớp,trắng, trên, 3. Củng cố : 3p - Chốt Nd bài - Đánh giá tiết học. LuyÖn tiÕng viÖt chÝnh t¶: héi ®ua voi ë t©y nguyªn I/ Môc tiªu: 1. Nghe viÕt ®óng 1 ®o¹n trong bµi Héi ®ua voi ë T©y Nguyªn. (Tõ §Õn giê xuÊt ph¸t ®Õn vÒ tróng ®Ých. 2. Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®iÒn vµo « trèng cã ©m, vÇn dÔ lÉn; tr/ch, t/c II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô ghi ndung c¸c BT, Vë THTV III. C¸c H§ d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Tg Ho¹t ®éng häc A. ¤n bµi: - GV ®äc: Trong trÎo, ch«ng chªnh Gv nhËn xÐt B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi - ghi ®Çu bµi. 2. HD nghe - ViÕt a. HD chuÈn bÞ 3- 5' 25-28' - Hs viÕt vµo b¶ng con. - 2 hs lªn b¶ng thi t×m nhanh 5 tõ l¸y cã ©m ®Çu ®Òu lµ ch. - GV ®äc 1 lÇn bµi chÝnh t¶ - HS nghe - 2HS ®äc l¹i + §o¹n viÕt cã mÊy c©u? - 5 c©u + C¸c ch÷ ®Çu c©u viÕt nh thÕ nµo ? - ViÕt hoa - GV ®äc 1 sè tiÕng khã: Chiªng trèng, h¨ng m¸u, biÕn mÊt - HS nghe viÕt vµo vë. - GV quan s¸t, söa sai cho HS b. GV ®äc bµi - HS viÕt vµo vë - GV theo dâi uèn n¾n cho HS c. ChÊm, ch÷a bµi - GV ®äc l¹i bµi - HS nghe ®æi vë so¸t lçi - GV thu vë nhËn xÐt 3. HD lµm bµi tËp * Bµi 2 - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n - Tæ chøc cho hs thi ®iÒn nhanh. - 3 - 4 HS lªn b¶ng thi lµm bµi - HS ®äc kÕt qu¶ nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt - NhiÒu HS ®äc l¹i c¸c c©u ®· hoµn chØnh a. Trong Êm ngoµi ªm §©m chåi n¶y léc Vông chÌo khÐo chèng Trèng giong cê më b. Giµ nÐo ®øt d©y Giµu nøt ®è ®æ v¸ch ¡n mét m×nh ®au tøc Lµm mét m×nh cùc th©n C. Cñng cè: 1- 3' - Chèt néi dung bµi - §¸nh gi¸ tiÕt häc. Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II I. Môc tiªu Gióp häc sinh thùc hµnh kÜ n¨ng, chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc ®· ®­îc häc. II. ChuÈn bÞ - C¸c tÊm thÎ bµy tá ý kiÕn, ®å dïng ®ãng vai, mét sè t­ liÖu, tranh ¶nh, truyÖn. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. ¤n bµi (3-5’) H·y kÓ mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn sù t«n träng ®¸m tang? - 2hs nªu - NxÐt, bæ sung - NhËn xÐt II. Bµi míi (27-30’) 1. Giíi thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi + Ghi b¶ng Nh¾c l¹i 2. C¸c ho¹t ®éng H§1: Bµy tá ý kiÕn ! Gv nªu c¸ch bµy tá ý kiÕn - HS nghe ! Nªu tõng ý kiÕn a. Nãi chuyÖn, lµm quen víi ng­êi n­íc ngoµi. b. Nµi Ðp ngưêi n­íc ngoµi mua ®å l­u niÖm. c. ChØ trá, chª bai trang phôc ng­êi n­íc ngoµi. d. C­êi nãi khi gÆp ®¸m tang e. ViÕt th­ kÕt b¹n víi c¸c b¹n ng­êi n­íc ngoµi. g. T«n träng ®¸m tang lµ biÓu hiÖn cña nÕp sèng v¨n hãa. ! Yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch víi mçi ®¸p ¸n m×nh chän. - NhËn xÐt, KL: T¸n thµnh: a,e,g Kh«ng t¸n thµnh: b,c,d - HS bµy tá th¸i ®é qua c¸c thÎ xanh, ®á H§2: Xö lÝ t×nh huèng - H/s biÕt lùa chän c¸ch øng xö. - Chia líp thµnh 3 nhãm, ph©n c«ng nvô cho tõng nhãm. TH1: Em thÊy mét sè kh¸ch n­íc ngoµi mua ®å l­u niÖm nh­ng kh«ng biÕt gi¸ tiÒn. Em sÏ lµm g×? TH2: Bªn nhµ hµng xãm cã tang. TH3: Em thÊy c¸c b¹n cè t×nh luån l¸ch, v­ît lªn tr­íc ®¸m tang. ! Tr×nh bµy kÕt qu¶ TL - NhËn xÐt, chèt l¹i c¸c c¸ch øng xö ®óng.: - Hs nhËn nhiÖm vô, th¶o luËn. - C¸c nhãm TB. - NxÐt H§3: Giíi thiÖu t­ liÖu vÒ t×nh ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ. - yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy vÒ nh÷ng t­ liÖu ®· chuÈn bÞ - C¸c nhãm th¶o luËn, cö ®¹i diÖn tr×nh bµy - NhËn xÐt - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm chuÈn bÞ vµ giíi thiÖu tèt. III.Cñng cè:(1-3’) - Chèt néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc Toán: TIẾT 124: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng giải "bài toán liên quan đến rút về đơn vị ? - Học sinh luôn tự tin và tự chịu trách nhiệm khi làm bài tập - Học sinh chăm học và biết giúp đỡ bạn trong học tập. - Giảm tải : Không làm bài tập 1 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : phấn mầu . Bảng phụ . - HS : Bảng con . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn bài: 4p - Gọi hs làm bài 3 tiết trước. - Chữa bài, nx 2. Bài mới: 28p * Hoạt động 1: Thực hành - 1HS Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu bài tập - GV gọi HS phân tích bài toán - 2HS - Yêu cầu làm vào vở + 2HS lên bảng Tóm tắt 6 phòng: 2550 viên gạch - GV gọi HS đọc bài - nhận xét - GV hỏi hai bài toán trên thuộc dạng toán gì ? - Rút về đơn vị - Bước nào nào bước rút về đơn vị trong 2 bài toán ? - HS nêu Bài 3: * Củng cố về điền số thích hợp - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2HS nêu - GV hướng dẫn một phép tính: - Trong ô trống 1 em điền số vào? Vì sao? - Điền số 8 km. Vì bài biết 1 giờ đi được 4 km. Số cần điền ở ô trống 1 là số km đi được trong 2 giờ. Vì thế ta lấy 4km x 2 = 8km - GV yêu cầu HS làm vào SGK - HS làm vào SGK. - Gọi HS nêu kết quả - Vài HS nêu kết quả - Nhận xét - GV nhận xét. Bài 4: Củng cố về tính giá trị của biểu thức. - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bảng con - GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng 3. Củng cố : 3p - Nêu lại ND bài ? (3HS) * Đánh giá tiết học. Luyện Toán bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ (Bµi 119) I/ Môc tiªu: Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ. - RÌn kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc.. II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phô ghi ND c¸c BT, vë thùc hµnh to¸n III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung H§ cña Gv H§ cña Hs 1. ¤n bµi: (3-5') ! Lµm BT1(trang 28) - NxÐt - 2hs - NhËn xÐt 2. Bµi míi (27-30’) a. GTB GTB + Ghi b¶ng Nghe b. Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: H§1: C¸ nh©n Bµi gi¶i !Yªu cÇu ®äc ®Ò - 1hs Mét can chøa sè lÝt dÇu lµ: 48 : 8 = 6 (l) 3 can chøa sè lÝt dÇu lµ: 6 x 3 = 18 (l) ! Bµi to¸n cho biÕt g×? ! Bµi to¸n hái g×? ! Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? - Hs TL §¸p sè: 18 l dÇu ! Lµm bµi - Hs lµm VTH - 1 Hs lªn b¶ng - NxÐt NxÐt, bµi lµm ®óng Bµi 2: H§2: C¸ nh©n Bµi gi¶i !Yªu cÇu ®äc ®Ò - 1hs Mét hép cã sè tói chÌ lµ: 175 : 7 = 25 (tói) 5 hép cã sè tói chÌ lµ: 25 x 5 = 125 (tói) ! Bµi to¸n cho biÕt g×? ! Bµi to¸n hái g×? ! Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? - Hs TL §¸p sè: 125 tói chÌ ! Lµm bµi - Hs lµm VTH - 1 Hs lªn b¶ng - NxÐt NxÐt, bµi lµm ®óng Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc H§ 3: C¸ nh©n a. 16 : 2 x 3 = 8 x 3 ! Nªu yªu cÇu BT 3 - 1hs = 24 ! Nªu c¸ch lµm - 1hs TL b. 48 : 3 x 2 = 16 x 2 ! Lµm bµi - Hs lµm VTH = 32 - 2 Hs lªn b¶ng - NxÐt NxÐt, bµi lµm ®óng 3. Cñng cè: (1-3’) - Chèt néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc KĨ NĂNG SỐNG Bài 10:Tập hợp, điều hành đội I. Mục đích của bài học Tập hợp, điều hành tập thể một cách hiệu quả II. Đồ dùng dạy học - Vở thực hành kỹ năng sống III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy TG Hoạt động của trò I. Ôn bài: 3-5’ + Nêu ích lợi của việc học nhóm 2-3 hs nêu - Nhận xét - Nxét II. Bài mới 27- 1. Giới thiệu bài: - Muốn cùng lớp chơi trò chơi kéo co, các bạn em phải làm gì? - Làm thế nào để tập hợp được các bạn -> GTB + GB 30’ - Tập hợp các bạn lại, chia đội cùng chơi Rủ các bạn cùng chơi Gọi các bạn lại 2. Nội dung a. Cách tập hợp * Tạo sự chú ý: - Giáo viên đọc tình huống Học sinh nghe và một vài học sinh đọc - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi để giúp Bi tập hợp các bạn hiệu quả Học sinh thảo luận nhóm - Giáo viên ghi nhanh lên bảng. Đại diện nhóm phát biểu Nhận xét, bổ sung - Nhận xét, kết luận: Thổi còi, hô to, điểm danh theo đội. Bài 1: Nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân -Nhận xét, kết luận - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh đánh dấu vào bài - Một học sinh chữa bài Bài 2: Gọi học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi - Sau mỗi ý, giáo viên nhận xét, kết luận Một – hai học sinh nêu Học sinh thảo luận Đại diện trả lời (mỗi em chỉ trả lời 1 ý) Nhận xét, bổ sung Bài 3: Giáo viên tổ chức cho học sinh thi điền nhanh Giáo viên nxét, tuyên dương đội thắng 1 học sinh nêu yêu cầu Học sinh thảo luận nhóm đôi 3 học sinh đại diện 3 nhóm điền (mỗi học sinh chỉ điền 1 đội) Giáo viên rút ra bài học về cách tập hợp (Bài học) - Nhiều học sinh đọc bài thơ “Tập hợp đội” Lớp đọc đồng thanh Thực hành: Gọi 5 em học sinh lên chơi Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chơi như trong SGK Nhận xét cách chơi 5 học sinh lên chơi (2 lượt học sinh) * Tập hợp đội theo mục đích ? Tập hợp đội để làm gì? Giáo viên nhận xét Học sinh thảo luận nhóm đôi Đại diện trình bày Bài 1. Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân Giáo viên nhận xét – kết luận Học sinh nêu yêu cầu Học sinh làm bài 1 học sinh chữa bài Bài 2 Tiến hành tương tự bài 1 1 học sinh nêu yêu cầu Học sinh ở dưới quan sát và làm bài tập Bài 3: Giáo viên cho 3 học sinh lên thực hiện như bài tập 3 Nhận xét Bài học Giáo viên rút ra bài học Yêu cầu học sinh đọc bài thơi “Làm việc đồng đội” - HS thực hiện Nhiều học sinh nhắc lại Nhiều học sinh đọc b. Điều hành đội/ nhóm * Các nguyên tắc điều hành - Khi điều hành đội em phải thực hiện tư thế, giọng nói, khẩu lệnh như thế nào? - Giáo viên nhận xét, kết luận Học sinh thảo luận nhóm đôi Đại diện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 25 Lop 3_12305586.doc
Tài liệu liên quan