Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 31 năm 2018

A. Mục tiêu :

 - Biết thực hiện phộp chia số cú 5 chữ số cho số có một chữ số với trường hợp chia có dư .

 - Bài tập cần làm: 1,2,3

B.Đồ dùng dạy học

 - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .

C.Các hoạt động dạy học :

 

doc25 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 31 năm 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phải biết yờu thương giỳp đỡ nhau ... - Lớp viết bảng con cỏc từ khú như : Y- ộc – xanh , Nha Trang - Lớp thực hành viết từ khú vào bảng con . -Lớp nghe và viết bài vào vở -Nghe và tự sửa lỗi bằng bỳt chỡ . - Nộp bài lờn để giỏo viờn chấm điểm . - Học sinh làm vào vở -3 em lờn bảng thi đua viết nhanh viết đỳng - dáng hình, rừng xanh, rung mành. Giải cõu đố : gió - Lớp theo dừi và n.xột bỡnh chọn người thắng cuộc . -Một em nờu bài tập 3 sỏch giỏo khoa . - HS làm vào vở .2 em lờn bảng thi đua làm bài . 3a/ Giú . 3b/ Giọt mưa . -Em khỏc nhận xột bài làm của bạn . - HS lắng nghe TOÁN: Luyện tập. A.Mục tiờu : - Biết nhõn số cú 5 chữ số với số cú 1 chữ số. - Biết tớnh nhẩm , tớnh giỏ trị biểu thức - Bài tập cần làm: 1,2,3,4 B. Đồ dựng dạy học: - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ C. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1.Bài cũ :-Gọi học sinh lờn bảng làm BT4 -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập : Bài 1: - Gọi học sinh nờu bài tập 1 -Yờu cầu học sinh tự làm và chữa bài . -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 2 - Yờu cầu nờu bài tập trong 2 . -Yờu cầu cả lớp làm vào vở -Mời một học sinh lờn bảng giải bài - Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 3 . – Mời một học sinh đọc đề bài . - Yờu cầu cả lớp làm vào vở bài tập . -Mời một học sinh lờn bảng . -Gọi học sinh nhận xột bài bạn . -Nhận xột đỏnh giỏ bài làm học sinh . Bài 4. – Mời một học sinh đọc đề bài . - GV hướng dẫn - HS tự làm bài vào vở 3. Củng cố - Dặn dũ: *Nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Học sinh lờn bảng làm bài tập 4 -Hai học sinh khỏc nhận xột . -Cả lớp làm vào vở -1 HS lờn bảng làm -Học sinh khỏc nhận xột bài bạn 2178 ; ,..... x 4 8712 -Một em đọc đề bài sỏch giỏo khoa -Cả lớp làm vào vở -1HS lờn bảng giải : -Học sinh khỏc nhận xột bài bạn. .....Số dầu đó chuyển là : 10715 x 3 = 32145 ( lớt ) Số lớt dầu cũn lại : 63150 – 32145 = 31005( l)....... - 1 HS đọc đề bài 3 -Lớp làm BT vào vở . -HS tiếp nối lờn bảng làm bài 26742 + 14031 x 5 =26742 + 70155 = 96897 81025 – 12071 x 6 =81025 - 72426 = 8599 Hai học sinh nhận xột bài bạn - 1 HS đọc đề bài -Lớp làm BT vào vở . -HS tiếp nối lờn bảng tớnh nhẩm, nờu kết quả 3000 x 2 = 6000 11000 x 2 = 22 000 2000 x 3 = 6000 12000 x 2 = 24000 4000 x 2 = 8000 13 000 x 3 = 39 000 - HsS lắng nghe Sỏng thứ 6 ngày 18 tháng 4 năm 2018 ( Học TKB thứ 4) TẬP ĐỌC Bài hát trồng cây. (T109) A.Mục tiờu - Biết ngắt nhịp đỳng khi đọc cỏc dũng thơ,khổ thơ. - Hiểu được : Cõy xanh mang lại cho người cỏi đẹp , ớch lợi và hạnh phỳc .Mọi người hăng hỏi trồng cõy .( trả lời được cỏc cõu hỏi trong SGK; Học thuộc lũng bài thơ ). HSKT: Đọc rừ ràng bài thơ, học thuộc 1,2 khổ thơ. B.Đồ dựng dạy học: - Tranh minh họa bài thơ sỏch giỏo khoa . C. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ:-Gọi 2 em lờn kể lại cõu chuyện “Bỏc sĩ Y – ộc – xanh” -Nhận xột đỏnh giỏ phần kiểm tra bài cũ 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:Nờu MĐYC tiết học b) Luyện đọc: * Đọc mẫu bài chỳ ý đọc đỳng diễn cảm bài thơ ( giọng vui tươi , nhấn giọng cỏc từ ngữ khẳng định ớch lợi và hạnh phỳc do cõy trồng đem lại cho con người ) *Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ -Yờu cầu học sinh đọc từng dũng thơ . -Yờu cầu đọc từng khổ thơ trước lớp . -Mời học sinh nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ - Yờu cầu đọc từng khổ thơ trong nhúm . -Yờu cầu lớp đọc đồng thanh bài thơ . c) Hướng dẫn tỡm hiểu bài : - Yờu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ . - Cõy xanh mang lại những gỡ cho con người ? - Hạnh phỳc của người trồng cõy là gỡ ? - Tỡm những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong Bài thơ. Nờu tỏc dụng của chỳng ? d) Học thuộc lũng bài thơ : -Mời một em đọc lại cả bài thơ . -HD đọc thuộc lũng khổ thơ và cả bài thơ . -Y/c lớp thi đọc thuộc lũng từng khổ thơ và cả bài thơ . -Theo dừi bỡnh chọn em đọc tốt nhất 3. Củng cố - Dặn dũ: - Y/c HS nhắc lại ND bài. - Nhận xột đỏnh giỏ tiết học. - Dặn: Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau. -Hai em lờn kể lại cõu chuyện : “Bỏc sĩ Y – ộc – xanh “ theo lời của bà khỏch . -Nờu lờn nội dung ý nghĩa cõu chuyện -Lắng nghe -Lắng nghe giỏo viờn đọc mẫu. -Lần lượt đọc từng dũng thơ ( mỗi em 1 dũng) - Lần lượt đọc từng khổ thơ trước lớp -Nối tiếp từng khổ thơ trước lớp . -Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trong nhúm -Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ . -Cả lớp đọc thầm cả bài thơ . -Tiếng hút say mờ của cỏc loài chim ... - Ngọn giú mỏt làm rung cành , hoa lỏ - Búng mỏt của cõy làm cho người quờn nắng - Hạnh phỳc mong chờ cõy lớn từng ngày . - Mong chờ cõy lớn , được chứng kiến cõy lớn hàng ngày . Ai trồng cõy / Người đú cú ; Em trồng cõy. TN lặp lại giỳp người đọc dễ hiểu , dễ nhớ. khuyến khớch mọi người hăng hỏi trồng cõy . 1 HS đọc bài thơ. -Ba em nối tiếp thi đọc 6 khổ của bài thơ -Thi đọc thuộc lũng bài thơ trước lớp . -Lớp theo dừi , bỡnh chọn bạn đọc đỳng , hay -1,2 học sinh nhắc lại nội dung bài HS lắng nghe, thực hiện. TOÁN: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. A.Mục tiờu : - Biết thực hiện phộp chia số cú 5 chữ số cho số cú một chữ số với trường hợp cú một lần chia dư và số dư và là phộp chia hết . - Bài tập cần làm: 1,2,3 B.Đồ dựng dạy học : - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ . C.Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1.Bài cũ : -Gọi hai em lờn bảng sửa bài tập về nhà -Chấm vở hai bàn tổ 3 -Nhận xột đỏnh giỏ phần kiểm t 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn phộp chia 37648 : 4 . - Giỏo viờn ghi lờn bảng phộp chia : 6369 : 3 = ? -Giỏo viờn nờu vấn đề . -Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phộp chia và nờu cỏch chia chẳng hạnTa thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện chia – nhõn – trừ giỏo viờn ghi bảng như sỏch giỏo khoa. c) Luyện tập: -Bài 1: Gọi học sinh nờu bài tập -Ghi bảng lần lượt từng phộp tớnh -Yờu cầu học sinh nờu lại cỏch tớnh chia . -Yờu cầu học sinh thực hiện vào vở - Mời 3 em lờn bảng tớnh . -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 2 - Gọi học sinh nờu bài tập -Ghi túm tắt đề lờn bảng . -Yờu cầu cả lớp tớnh vào vở . -Mời một học sinh lờn bảng giải bài -Yờu cầu lớp đổi chộo vở và chữa bài . -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 3- Ghi từng phộp tớnh lờn bảng . -Yờu cầu học sinh nờu cỏch tớnh . -Yờu cầu cả lớp thực hiện vào vở -Mời hai em lờn bảng tớnh kết quả -Gọi 2 em khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ d) Củng cố - Dặn dũ: *Nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Hai em lờn bảng chữa bài tập số 4 . -Lớp theo dừi nhận xột bài bạn . - Học sinh nờu cỏch đặt tớnh và tớnh : 37648 4 9412 04 08 0 * Lớp theo dừi và nhận xột bạn thực hiện * Hai học sinh nờu lại cỏch chia . -Một học sinh nờu yờu cầu đề bài 1. - Học sinh nờu lại cỏch thực hiện phộp chia . -Cả lớp thực hiện làm vào vở cỏc phộp tớnh . -Ba em lờn bảng tớnh kết quả . -Học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Một em đọc đề bài sỏch giỏo khoa . -Cả lớp làm vào vở bài tập . -Một học sinh lờn bảng giải bài : * Giải : -Số gúi bỏnh trong mỗi thựng là 36 550 : 5 = 7310 (kg) Đ/S: 7310 kg - Đổi chộo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài . -Một em đọc đề bài 3 . -Cả lớp làm vào vở bài tập . -Hai em lờn bảng tớnh kết quả . a/ 69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8 912 = 60306 ; b/ ( 35281 + 51645 ) : 2 = 86926 : 2 = 43463 - Hai học sinh khỏc nhận xột bài bạn . Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2018 TOÁN Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( tiếp) A. Mục tiờu : - Biết thực hiện phộp chia số cú 5 chữ số cho số cú một chữ số với trường hợp chia cú dư . - Bài tập cần làm: 1,2,3 B.Đồ dựng dạy học - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ . C.Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1.Bài cũ : -Gọi hai học sinh lờn bảng làm BT 2 SGK -Nhận xột đỏnh giỏ phần kiểm tra . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn phộp chia 12485 : - Giỏo viờn ghi lờn bảng phộp chia : 12485 : 3 = ? -Giỏo viờn nờu vấn đề . -Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phộp chia và nờu cỏch chia ( Nờu miệng cỏch chia ) . - Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện chia – nhõn – trừ giỏo viờn ghi bảng như sỏch giỏo khoa. -Hướng dẫn cỏch viết phộp chia theo hàng ngang c) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nờu bài tập -Yờu cầu học sinh nờu lại cỏch tớnh chia -Yờu cầu học sinh thực hiện vào bảng con -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 2 - Gọi học sinh nờu bài tập -Ghi túm tắt đề lờn bảng . -Y/c cả lớp tớnh vào vở - 1 em lờn bảng giải -Gọi HS khỏc n.xột -GV đỏnh giỏ Bài 3- Giỏo viờn kẻ sẵn bảng như sgk -Yờu cầu tớnh ra kết quả rồi điền kết quả , số dư vào cỏc cột -Yờu cầu cả lớp thực hiện vào vở . -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ d) Củng cố - Dặn dũ: *Nhận xột đỏnh giỏ tiết học Dặn: -1 em lờn bảng chữa bài tập số 2 -Lớp theo dừi nhận xột bài bạn . - Học sinh nờu cỏch đặt tớnh và tớnh : 12485 3 04 4161 18 05 2 12485 : 3 = 4161 ( dư 2 ) * Lớp theo dừi và nhận xột bạn thực hiện * Hai học sinh nờu lại cỏch chia . -Một em nờu yờu cầu đề bài 1. - Học sinh nờu lại cỏch chia cú dư . - Lớp thực hiện làm bảng con . 3 HS lờn bảng tớnh kết quả - HS khỏc n.xột 14729 2 16538 3 25295 4 07 7364 15 5512 12 6323 12 03 09 09 08 15 1 2 2 -1em đọc đề bài sgk -Lớp làm vào vở . -1 HS lờn bảng giải : ....Số bộ đồ may được nhiều nhất là : 10250 : 3 = 3416 bộ (dư 2m).... -Một em đọc đề bài sỏch giỏo khoa . -Cả lớp thực hiện vào vở . -Một số HS tiếp nối lờn bảng tớnh và điền . - HS khỏc nhận xột bài bạn . - Lớp lắng nghe -Về nhà học và làm bài tập cũn lại LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 31 A.Mục tiờu - Kể được tờn một vài nước mà em biết( BT1). - Viết được tờn cỏc nước vừa kể( BT2) . - Đặt đỳng dấu phẩy vào chỗ thớch hợp(BT3). B. Đồ dựng dạy học - Bản đồ hoặc quả Địa cầu . 3 tờ phiếu to viết nội dung bài tập 2. C. Cỏc hoath động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ: -Y/c 2 em làm miệng bài tập 1 và bài tập 2 -Nhận xột phần kiểm tra bài cũ. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1 : - Yờu cầu một em đọc bài tập 1. -Yờu cầu cả lớp đọc thầm . -Treo bản đồ thế giới yờu cầu lớp quan sỏt . -Mời ba em lờn bảng quan sỏt và tỡm tờn cỏc nước trờn bản đồ . -Yờu cầu học sinh nối tiếp lờn dựng thước chỉ bản đồ tỡm tờn cỏc nước. -Theo dừi nhận xột từng cõu -Giỏo viờn chốt lời giải đỳng . Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2 lớp đọc thầm theo . -Dỏn 3 tờ giấy khổ to lờn bảng lớp . -Yờu cầu lớp làm việc theo nhúm . - Mời 3 nhúm cử đại diện lờn chơi tiếp -Mời 3 đại diện 3 nhúm đọc lại kết quả của nhúm . -Nhận xột đỏnh giỏ bỡnh chọn nhúm thắng cuộc . Bài 3 -Mời 1t em đọc ND BT 3 lớp đọc thầm theo. -Dỏn 3 tờ giấy khổ to lờn bảng lớp . -Yờu cầu lớp làm việc cỏ nhõn . - Mời 3 em lờn thi làm bài trờn bảng . -Nhận xột đỏnh giỏ bỡnh chọn em thắng cuộc . d) Củng cố - Dặn dũ -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Dặn về nhà học bài xem trước bài mới -Hai học sinh làm miệng bài tập 1 và bài tập 2 mỗi em làm một bài . -Học sinh khỏc nhận xột bài bạn . - HS lắng nghe -Một em đọc yờu cầu bài tập1 -Cả lớp đọc thầm bài tập . -Lớp quan sỏt bản đồ để tỡm tờn cỏc nước . - Ba em lờn chỉ bản đồ và nờu tờn cỏc nước cú trong bản đồ treo trờn bảng. -Lớp nối tiếp từng em lờn chỉ và nờu tờn nước. - Những em khỏc quan sỏt nhận xột ý kiến của bạn . - Một học sinh đọc bài tập 2 . -Lớp theo dừi và đọc thầm theo . -Lớp làm việc theo nhúm . -Ba nhúm cử cỏc đại diện lờn tham gia trũ chơi tiếp sức điền kết quả vào cỏc tờ giấy khổ lớn cú sẵn .Đại diện đọc lại kết quả . - Lớp bỡnh chọn nhúm thắng cuộc . - Một học sinh đọc bài tập 3 . -Lớp theo dừi và đọc thầm theo . -Lớp làm việc cỏ nhõn . -Ba em lờn thi làm bài trờn bảng . a/ Bằng những động tỏc thành thạo , chỉ trong phỳt chốc , ba cậu bộ b/ Với vẻ mặt lo lắng , cỏc bạn trong lớp -Hai học sinh nờu lại nội dung vừa học -Về nhà học bài và làm cỏc bài tập cũn lại . Thứ 7 ngày 20 tháng 4 năm 2018 TOÁN Luyện tập. (T165) A. Mục tiờu : - Biết đặt tớnh và nhõn( chia) số cú 5 chữ số cho số cú một chữ số . - Giải bài toỏn cú hai phộp tớnh . - GT: Bài 4 không yêu cầu viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời. - Bài tập cần làm: 1,2,3,4 B.Đồ dựng dạy học - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ . C.Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1.Bài cũ :-Gọi hai em lờn bảng sửa bài tập về nhà -GV nhận xột đỏnh giỏ 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn phộp chia 28921 : 4 . - Giỏo viờn ghi lờn bảng phộp chia : 28921 : 4 = ? -Giỏo viờn nờu vấn đề . -Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phộp chia và nờu cỏch chia. - Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện như cỏc tiết trước . Trong lượt chia cuối cựng ( Hạ 1; 1 chia 4 bằng 0 viết 0 ở thương ). -HD cỏch viết phộp chia theo hàng ngang c) Luyện tập: -Bài 1: Gọi HS nờu BT1-Ghi bảng từng phộp tớnh -Yờu cầu nờu lại cỏch thực hiện phộp chia . -Yờu cầu lớp thực hiện vào bảng con -Mời hai em lờn bảng đặt tớnh và tớnh . -Gọi em khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 2 - Gọi học sinh nờu bài tập 2 -Giỏo viờn ghi bảng cỏc phộp tớnh -Yờu cầu cả lớp đặt tớnh và tớnh vào vở . -Mời hai học sinh lờn bảng giải bài -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 3- Gọi học sinh đọc bài 3 . -Yờu cầu học sinh nờu yờu cầu đề bài . -Yờu cầu cả lớp thực hiện vào vở -Mời một học sinh lờn bảng giải . -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 4(không y/c viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời.) -Gọi học sinh đọc bài 4. -Gọi HS nờu y/c đề bài –1 số HS nờu miệng k.quả -Nhận xột đỏnh gớa bài làm học sinh . d) Củng cố - Dặn dũ: *Nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Hai học sinh lờn bảng chữa bài tập số 3 . -Lớp theo dừi nhận xột bài bạn . - Học sinh nờu cỏch đặt tớnh và tớnh : 28921 4 09 7230 12 01 1 28921 : 4 = 7234 ( dư 1 ) * Lớp theo dừi và nhận xột bạn thực hiện * Hai học sinh nờu lại cỏch chia . -Một học sinh nờu yờu cầu đề bài 1. - Nờu lại cỏch chia . -Hai học sinh lờn bảng tớnh kết quả . 12760 : 2 = 6380 18752 ; 3 = 6250 ( dư 2) 25704 : 5 = 5140 ( dư 4 ) -Học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Một em đọc đề bài 2 . -Hai em lờn bảng đặt tớnh và tớnh k.quả: a/ 15273 : 3 = 5091 b/ 18842 : 4 = 4710 ( dư 2 ) c/ 36083 : 4 = 9020 ( dư 3 ) - Đổi chộo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài -Một HS đọc đề bài 3-Cả lớp làm BT vào vở . -1 HS lờn bảng giải- -lớp n.xột. ......-Số kg thúc Nếp trong kho là : 27280 : 4 = 6820 (kg) -Số kg thúc Tẻ trong kho là : 27280 – 6820 = 20460 (kg)..... -Cả lớp làm vào vở bài tập . -Một học sinh nờu cỏch nhẩm . * Nhẩm : 15 nghỡn : 3 = 5 nghỡn -Vậy 15 000 : 3 = 5 000 - Một em khỏc nhận xột bài bạn . - HS lắng nghe TẬP LÀM VĂN TUẦN 31 A. Mục tiêu - Bước đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề Em cần làm gỡ để bảo vệ mụi trường? - Không yêu cầu làm bài tập 2 - GDBVMT: HS cú ý thức biết bảo vệ mụi trường. B. Đồ dùng - Bảng lớp ghi 2 cõu hỏi gợi ý để HS trao đổi trong cuộc họp C. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 HS đọc lỏ thư gửi bạn nước ngoài. - GV nhận xột, ghi điểm. 2- Dạy - học bài mới: a- Giới thiệu bài : b- Hướng dẫn HS làm bài: a) Bài tập 1: - Mời 1 HS đọc yờu cầu của bài. - GV: Bài tập yờu cầu cỏc em tổ chức họp theo nhúm để trao đổi về cõu hỏi sau: “Em cần làm gỡ để bảo vệ mụi trường?” - Muốn thảo luận cú kết quả tốt, cỏc em cần nhớ 5 bước tổ chức cuộc họp ( GV mở bảng phụ đó viết sẵn trỡnh tự 5 bước) - Để trả lời được cõu hỏi “Em cần làm gỡ để bảo vệ mụi trường?” cỏc nhúm phải nờu được những địa điểm nào đó sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp, cần cải tạo ( trường, lớp, đường phố, làng xúm, ao, hồ, sụng, ngũi, ) Sau đú, nờu những việc làm thiết thực, cụ thể cần làm để bảo vệ hoặc làm cho mụi trường sạch, đẹp. - Cho HS thảo luận: GV chia lớp thành 4 nhúm, bầu nhúm trưởng, thư ký. Yờu cầu cỏc nhúm thảo luận. GV theo dừi, giỳp đỡ cỏc nhúm. - Mời 3 nhúm lờn thi tổ chức cuộc họp. GV nhận xột, tuyờn dương. *GDBVMT: Em đó làm gỡ để bảo vệ mụi trường ? b) Bài tập 2: GIẢM TẢI 3- Củng cố, dặn dũ: -Về nhà quan sỏt thờm và núi chuyện với người thõn về những việc cần làm để bảo vệ mụi trường. - Chuẩn bị tiết sau: - Nhận xột tiết học.. -HS thực hiện đọc - Thảo luận về bảo vệ mụi trường - 1 HS đọc 5 bước tổ chức cuộc họp trờn bảng nhúm. Những việc làm thiết thực như : Khụng vức rỏc bừa bói/ Khụng xả nước bẩn xuống ao, hồ/ Chăm quột dọn nhà cửa, ngừ xúm, trường lớp/Khụng bẻ cõy, ngắt cõy ở nơi cụng cộng, khụng bắn chim/ Tuyờn truyền và bảo vệ mụi trường cho người xung quanh/ - Cỏc nhúm thảo luận theo sự điều khiển của nhúm trưởng, thư ký ghi nhanh ý kiến của cỏc bạn. - 3 nhúm thi - Lớp nhận xột, bỡnh chọn nhúm tổ chức tốt nhất. Lắng nghe và thực hiện Buổi chiều CHÍNH TẢ: TUẦN 31 Nhớ - viết: Bài hát trồng cây. A. Mục tiờu : - Nhớ - viết đỳng;trỡnh bày đỳng quy định của bài chớnh tả. - Làm đỳng bài tập 2 a, 3. B.Đồ dựng dạy học : -Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2 . C.Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ: Mời 3 em lờn bảng viết cỏc từ học sinh thường hay viết sai -Nhận xột đỏnh giỏ phần kiểm tra bài cũ. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài b) Hướng dẫn nghe viết : 1/ Chuẩn bị : -Đọc mẫu 4 khổ thơ đầu bài “Bài hỏt trồng cõy” -Y/c ba HS đọc thuộc lũng lại 4 khổ thơ . -Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? -Nhắc nhớ cỏch viết hoa danh từ riờng trong bài . -Yờu cầu học sinh viết một số từ dễ sai . -Mời 2 em đọc thuộc lũng 4 khổ thơ một lần nữa -Yờu cầu học sinh chộp bài . -Theo dừi uốn nắn cho học sinh -Thu vở của học sinh chấm điểm và nhận xột c/ Hướng dẫn làm bài tập *Bài 2a : - Nờu yờu cầu của bài tập -Yờu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2 -Yờu cầu lớp làm bài cỏ nhõn . -Mời hai em lờn bảng thi làm bài . * Chốt lại lời giải đỳng , mời hai em đọc lại . *Bài 3 : - Nờu yờu cầu của bài tập -Yờu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 3 -Yờu cầu lớp làm bài cỏ nhõn . -Yờu cầu cỏc nhúm mỗi nhúm cử một bạn lờn bảng thi làm bài . -Yờu cầu cả lớp nhận xột chốt ý chớnh -Mời một đến em đọc lại đoạn văn . -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ . 3. Củng cố - Dặn dũ: -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Ba em lờn bảng viết cỏc từ giỏo viờn đọc : rừng xanh , rung mành , lơ lửng ,cừi tiờn . -Cả lớp viết. - HS lắng nghe - HS lắng nghe -Ba em đọc thuộc lũng lại bốn khổ thơ đầu . -Nờu cỏch trỡnh bày đoạn văn trong vở khi viết - Lớp thực hiện viết cỏc từ dễ nhầm lẫn. - HS viết bảng con cỏc từ khú -Lớp nghe bạn đọc . - Gấp sỏch giỏo khoa nhớ lại để chộp vào vở . -Nhỡn bảng để soỏt và tự sửa lỗi bằng bỳt chỡ . - Nộp bài lờn để giỏo viờn chấm điểm - Hai em đọc lại yờu cầu bài tập 2 -Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài . -Cử 2 đại diện lờn bảng thi làm bài đỳng và nhanh 2a/ Rong ruổi , rong chơi , thong dong , trống giong cờ mở , gỏnh hàng rong . - Hai em đọc yờu cầu bài tập 3 -Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài -Cử đại diện lờn bảng thi làm bài . 3a/ Con ngựa hồng đó mấy ngày trời rong ruổi trờn đường . Bướm là con vậtthớch rong chơi . Sỏng sớm đoàn thuyền thong dong ra khơi . Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyờn , cả làng trống giong cờ mở để đún . Sỏng sớm mẹ em quảy gỏnh hàng rong đi bỏn chỏo . - Lớp nhận xột bài bạn và bỡnh chọn nhúm làm nhanh và làm đỳng nhất . -Một hoặc hai học sinh đọc lại . - HS lắng nghe TẬP VIấT: ễN CHỮ HOA (V) A.Mục tiờu - Viết đỳng và tương đối nhanh chữ hoa V( 1dũng),L,B( 1 dũng);viết đỳng tờn riờng Văn Lang ( 1 dũng).Và cõu ứng dụng: Vỗ tay... cần nhiều người ( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. B.Đồ dựng dạy học: - Mẫu chữ hoa V mẫu chữ viết hoa về tờn riờng Văn Lang và cõu ứng dụng trờn dũng kẻ ụ li C.Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh . -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: Nờu MĐYC tiết dạy b)Hướng dẫn viết *Luyện viết chữ hoa : -Yờu cầu tỡm cỏc chữ hoa cú trong bài : V, L , B - Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cỏch viết từng chữ -Yờu cầu tập viết cỏc chữ vừa nờu . *Học sinh viết từ ứng dụng tờn riờng -Yờu cầu đọc từ ứng dụng Văn Lang -Văn Lang tờn của nước Việt Nam thời cỏc vua Hựng , thời kỡ đầu tiờn của nước Việt Nam. *Luyện viết cõu ứng dụng : -Yờu cầu một học sinh đọc cõu . - Vỗ tay cần nhiều ngún Bàn kĩ cần nhiều người . -Hướng dẫn hiểu nội dung cõu ứng dụng -Yờu cầu luyện viết những tiếng cú chữ hoa là danh từ riờng . c) Hướng dẫn viết vào vở : -Nờu yờu cầu viết chữ V một dũng cỡ nhỏ . -Âm : L , B : 1 dũng . -Viết tờn riờng Văn Lang , 2 dũng cỡ nhỏ -Viết cõu ứng dụng 2 lần . -Nhắc nhớ tư thế ngồi viết , cỏch viết cỏc con chữ và cõu ứng dụng đỳng mẫu d/ Chấm chữa bài -Giỏo viờn chấm từ 5- 7 bài học sinh -Nhận xột để cả lớp rỳt kinh nghiệm đ/ Củng cố - Dặn dũ: -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ -Hai học sinh lờn bảng viết tiếng (U; Ụng Bớ) - Lớp viết Ụng Bớ vào bảng con - Em khỏc nhận xột bài viết của bạn . - HS lắng nghe -Tỡm ra cỏc chữ hoa cú trong tờn riờng Văn Lang và cỏc chữ hoa cú trong bài : V , L , B - Lớp theo dừi và thực hiện viết -Một học sinh đọc từ ứng dụng . -Lắng nghe để hiểu thờm về tờn riờng Văn Lang .Đõy cũng là mốc lịch sử đầu tiờn khi dựng nước . - Một em đoạc lại từ ứng dụng . - Cú nghĩa vỗ tay phải cú nhiều ngún thỡ mới kờu to cũn bàn bạc việc gỡ phải cần cú nhiều người mới cú nhiều ý kiến hay . -Luyện viết từ ứng dụng(Vỗ tay ) -Lớp thực hành viết chữ hoa tiếng Vỗ trong cõu ứng dụng - Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giỏo viờn -Nộp vở từ 5- 7 em để chấm - HS lắng nghe THỦ CễNG Tiết 31: Làm quạt giấy tròn. (Tiết 1) A. Mục tiờu : - Học sinh biết cỏch làm quạt giấy trũn.(Cũng khụng yờu cầu HS phải làm chiếc quạt trũn xoe.) - Làm được quạt giấy trũn đỳng quy trỡnh kĩ thuật. - Học sinh thớch làm đồ chơi. - Lấy chứng cứ cho NX 9 B.Đồ dựng dạy học - Mẫu quạt giấy trũn cú kớch thước đủ lớn để học sinh quan sỏt. - Tranh quy trỡnh gấp quạt trũn. - Giấy thủ cụng, sợi chỉ, kộo, hồ dỏn, cỏn quạt chỉ buột. C.Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra bài cũ - Giỏo viờn kiểm tra đồ dựng chuẩn bị của học sinh. 2/ Dạy bài mới: * Hoạt động 1. GV hướng dẫn HS quan sỏt và n. xột. Mục tiờu: HS q.sỏt và n.xột được hỡnh dạng chiếc quạt. Cỏch tiến hành: + GV gi. thiệu quạt mẫu và cỏc bộ phận làm quạt trũn, sau đú đặt cõu hỏi định hướng q.sỏt để rỳt ra nhận xột. + Nếp gấp, cỏch gấp và buột chỉ giống cỏch làm quạt giấy đó học ở lớp 1. + Điểm khỏc là quạt giấy hỡnh trũn cú cỏn để cầm (h.1). + Để gấp được quạt giấy hỡnh trũn cần dỏn nối 2 tờ giấy thủ cụng theo chiều rộng. * Hoạt động 2: Giỏo viờn hướng dẫn mẫu. Mục tiờu: HS gấp được chiếc quạt theo đỳng quy trỡnh. Cỏch tiến hành: - Bước 1: Cắt giấy: + Cắt 2 tờ giấy thủ cụng hỡnh chữ nhật chiều dài 24 ụ, rộng 16 ụ để gấp quạt. + Cắt 2 tờ giấy thủ cụng HCN cựng màu chiều dài 16 ụ, rộng 12 ụ để làm cỏn quạt.(dựng bỡa cứng để làm cỏn quạt.) - Bước 2. Gấp, dỏn quạt: + Đặt tớ giấy HCN thứ nhất lờn bàn, mặt kẻ ụ ở phớa trờn và gấp cỏc nếp gấp cỏch đều 1 ụ theo chiều rộng tờ giấy cho đến hết. Sau đú gấp đụi để lấy dấu giữa. (h.2) + Gấp tờ giấy HCN thứ hai giống tờ giấy thứ nhất. + Để mặt màu của 2 tờ giấy HCN vừa gấp ở cựng 1 phớa, bụi hồ và dỏn mộp 2 tờ giấy đó gấp vào với nhau (h.3). Dựng chỉ buộc chặt vào nếp gấp giữa và bụi hồ lờn mộp gấp trong cựng, ộp chặt (h.4). - Bước 3. Làm cỏn quạt và hoàn chỉnh quạt. + Lấy từng tờ giấy làm cỏn quạt gấp cuộn theo cạnh 16 ụ với nếp gấp rộng 1 ụ (h.5a) cho đến hết tờ giấy. Bụi hồ vào mộp cuối và dỏn lại để được cỏn quạt (h.5b). + Bụi hồ lờn 2 mộp ngoài cựng của quạt và nửa cỏn quạt. Sau đú lần lượt dỏn ộp 2 cỏn quạt vào 2 mộp ngoài cựng của quạt (h. 6). + Giỏo viờn nhắc nhở lại cỏc bước. 3- Củng cố dặn dũ + Nhận xột tiết học. + Dặn dũ học sinh về nhà tập gấp quạt giấy trũn. + Học sinh quan sỏt và nhận xột. Hỡnh 1 Học sinh gấp quạt giấy trũn. - HS lắng nghe SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 31 Sinh hoạt lớp I. Mục tiờu: - HS thấy được những ưu khuyết điểm của mỡnh trong tuần 31 - Cú ý thức sữa sai những điều mỡnh vi phạm, phỏt huy những điều mỡnh làm tốt - GDHS cú ý thức trong học tập và trong mọi hoạt động II Nội dung sinh hoạt: 1. Ổn định lớp (cú thể hỏt tập thể, hỏt cỏ nhõn,). 2. Lớp trưởng giới thiệu, điều khiển diễn biến của tiết sinh hoạt lớp. 3. Cỏc tổ trưởng nhận xột từng mặt hoạt động trong tuần qua về: đạo đức, học tập, cỏc nề nếp, tỏc phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy 4. Cỏc lớp phú nhận xột từng mặt theo sự phõn cụng. 5. Cả lớp tham gia ý kiến. 6. Lớp trưởng đỏnh giỏ chung: - Tuyờn dương, khen ngợi, động viờn nhắc nhở cỏc bạn. * Gv nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 31 Lop 3_12339741.doc
Tài liệu liên quan