Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học Nhân Đạo - Tuần 22

I. MỤC TIÊU

 - Đọc đúng các từ, tiếng khó có trong bài: xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng

 - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu nội dung của bài thơ: Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm là đẹp nhất, đáng yêu nhất. (trả lời được các câu hỏi trong SGK; học thuộc lòng khổ thơ em thích)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: SGK, tranh trong SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 A. KT bài cũ:

 - Gọi HS đọc 1 đoạn trong bài Nhà bác học và bà cụ.

 - GV nhận xét, tuyên dương, tư vấn.

 B. Bài mới

 1. Giới thiệu bài:

 GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học Nhân Đạo - Tuần 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh AB (GV m« t¶ biĨu t­ỵng h×nh vÏ ®Ĩ häc sinh nhËn biÕt.) GV nªu nhËn xÐt nh­ trong SGK. 2. Giíi thiƯu com pa vµ c¸ch vÏ. GV cho häc sinh quan s¸t c¸i com pa vµ giíi thiƯu cÊu t¹o cđa com pa. Com pa dïng ®Ĩ vÏ h×nh trßn. GV giíi thiƯu c¸ch vÏ h×nh trßn t©m O, b¸n kÝnh 2 cm. 3. Thùc hµnh. Bµi 1: Nªu tªn c¸c b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh trong mçi h×nh trßn. GV vÏ h×nh lªn b¶ng nh­ trong SGK.HS nªu yªu cÇu cđa bµi. HS nªu tªn c¸c ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh cã trong c¸c h×nh (mçi häc sinh nªu tªn mét ®­êng kÝnh hoỈc mét b¸n kÝnh.) Bµi 2: HS nªu yªu cÇu cđa bµi, GV h­íng dÉn mÉu: - Nªu c¸c b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh trong mçi h×nh trßn. - B¸n kÝnh ON, OM, OB, OA. - §­êng kÝnh: MN, AB. GV nhËn xÐt, ch÷a bµi vµ kh¾c s©u kiÕn thøc cÇn ghi nhí. Bµi 3: VÏ h×nh trßn t©m O, b¸n kÝnh OM, ®­êng kÝnh CD. Häc sinh tù vÏ h×nh. b) GV hái: §é dµi OC b»ng mét nưa ®é dµi ®o¹n th¼ng CD ®ĩng hay sai? (§ĩng v× OC lµ b¸n kÝnh cßn CD lµ ®­êng kÝnh cđa h×nh trßn t©m O). 4. Cđng cè, dỈn dß. - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. Thø ba ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2016 TiÕt 1 (Buỉi s¸ng) TËp ®äc C¸i cÇu I. Mơc tiªu - §äc ®ĩng c¸c tõ, tiÕng khã cã trong bµi: xe lưa, b¾c cÇu, ®·i ®ç, Hµm Rång - BiÕt ng¾t nghØ h¬i hỵp lÝ khi ®äc c¸c dßng th¬, khỉ th¬. - HiĨu néi dung cđa bµi th¬: B¹n nhá rÊt yªu cha, tù hµo vỊ cha nªn thÊy chiÕc cÇu do cha lµm lµ ®Đp nhÊt, ®¸ng yªu nhÊt. (tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK; häc thuéc lßng khỉ th¬ em thÝch) II. §å dïng d¹y häc: SGK, tranh trong SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y häc A. KT bµi cị: - Gäi HS ®äc 1 ®o¹n trong bµi Nhµ b¸c häc vµ bµ cơ. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, t­ vÊn. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2. LuyƯn ®äc. - GV ®äc mÉu. - GV h­íng dÉn luyƯn ®äc - gi¶i nghÜa tõ. - §äc tõng c©u (nh¾c nhë, sưa lçi cho häc sinh) - §äc tõng ®o¹n tr­íc líp. - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng dßng th¬. - Nh¾c nhë HS nghØ h¬i ®ĩng sau dÊu c©u, cơm tõ. - Giĩp HS hiĨu nghÜa cđa c¸c tõ ®­ỵc chĩ gi¶i ë cuèi bµi. 3. H­íng dÉn häc sinh t×m hiĨu bµi HS ®äc thÇm bµi th¬. - Ng­êi cha trong bµi th¬ lµm nghỊ g×? (Cha lµm nghỊ x©y dùng cÇu ...) - Cha gưi cho b¹n nhá ¶nh vỊ c¸i cÇu nµo, ®­ỵc b¾c qua s«ng nµo? (C©u Hµm Rång ®­ỵc b¾c qua s«ng M·) HS ®äc khỉ th¬ 2, 3, 4 tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Tõ chiÕc cÇu cha lµm, b¹n nhá nghÜ ®Õn nh÷ng g×? (§Õn sỵi t¬ nhá nh­ mét chiÕc cÇu giĩp nhƯn qua chum n­íc. Ngän giã nh­ chiÕc cÇu giĩp s¸o sang s«ng ...) + B¹n nhá yªu nhÊt chiÕc cÇu nµo, v× sao? (B¹n yªu chiÕc cÇu trong tÊm ¶nh- CÇu Hµm Rång, v× ®ã lµ chiÕc cÇu do cha vµ ®ång nghiƯp cđa cha b¹n nhá lµm nªn) - C¶ líp ®äc thÇm l¹i bµi th¬ t×m c©u th¬ em thÝch nhÊt vµ gi¶i thÝch v× sao em thÝch c©u th¬ ®ã? - Bµi th¬ cho em thÊy t×nh c¶m cđa b¹n nhá víi cha nh­ thÕ nµo? * GV chèt : Bµi th¬ cho ta thÊy b¹n nhá lµ ng­êi con rÊt yªu vµ tù hµo vỊ cha cđa m×nh. V× t×nh yªu ®ã mµ víi b¹n, chiÕc cÇu cha vµ ®ång nghiƯp x©y lªn lµ chiÕc cÇu ®Đp nhÊt, ®¸ng yªu nhÊt. 4. Häc thuéc lßng bµi th¬ - GV h­íng dÉn: giäng ®äc thĨ hiƯn t×nh c¶m nhĐ nhµng, thiÕt tha. NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ thỴ hiƯn t×nh c¶m cđa b¹n nhá víi chiÕc cÇu cđa cha võa b¾c xong. - HS luyƯn thuéc lßng tõng khỉ, c¶ bµi. - HS nhÈm bµi. - Häc sinh ®äc thuéc khỉ th¬ mµ m×nh thÝch. GV nhËn xÐt. 5. Cđng cè, dỈn dß - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 2 (Buỉi s¸ng) To¸n LuyƯn tËp chung (Bµi ®· ®­ỵc ®iỊu chØnh) I. Mơc tiªu - Cđng cè c¸ch lµm tÝnh nh©n, chia trong b¶ng nh©n, nh©n (chia) sè cã hai, ba ch÷ sè víi (cho) sã cã mét ch÷ sè. - Cđng cè l¹i c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc, ®¬n vÞ ®o thêi gian, ®é dµi. - BiÕt tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt, gi¶i to¸n t×m mét phÇn mÊy cđa mét sè. II. §å dïng d¹y häc: SGK + PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc A. KiĨm tra bµi cị: - Gäi 2HS lªn b¶ng lµm l¹i BT 2 vµ 4 tiÕt tr­íc. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, t­ vÊn. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng. a/ Thø tù thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh trong biĨu thøc: 26 – 12 : 3 x 2 lµ: A. Trõ - chia – nh©n B. Nh©n – chia – trõ C. Chia – nh©n – trõ D. Trõ - nh©n – chia - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n, GV ch÷a bµi vµ cđng cè thø tù thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh trong biĨu thøc khi cã c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia. b/ Tõ ngµy 25 th¸ng 7 ®Õn 25 th¸ng 8 cã .ngµy. A. 28 B. 29 C. 30 D. 31 c/ Tõ 11 giê tr­a ®Õn 6 giê chiỊu trong cïng mét ngµy th× kim dµi vµ kim ng¾n cđa chiÕc ®ång hå gỈp nhau mÊy lÇn? A. 4 lÇn B. 5 lÇn C. 6 lÇn D. 7 lÇn d/ 256 dm = mcm A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: 782 – 137 x 3 450 : 5 x 2 205 x (674 – 668) Bµi 3: T×m x biÕt: a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X = 4 Bµi 4: Lan cã 56 que tÝnh, Lan chia cho Hång 1/4 sè que tÝnh ®ã, chia cho HuƯ 1/3 sè que tÝnh cßn l¹i. Hái sau khi chia cho 2 b¹n Lan cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh? Bµi 5: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã nh©n 8 råi trõ ®i tÝch cđa sè ®ã víi 5 th× ®­ỵc sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè. Bµi 6: Mét ®¸m ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu dµi gÊp 3 lÇn chiỊu réng. TÝnh chiỊu dµi vµ chiỊu réng ®¸m ruéng ®ã biÕt chu vi ®¸m ruéng ®ã lµ 48 m. - HS ®äc ®Ị bµi, lµm bµi c¸ nh©n, ch÷a bµi. GV chèt lêi gi¶i ®ĩng, HS ch÷a vµo vë theo lêi gi¶i ®ĩng. + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo c¸c em ®· häc? (Liªn quan ®Õn t×m mét phÇn mÊy cđa mét sè) 3. Cđng cè, dỈn dß - Gi¸o viªn vµ häc sinh hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - H­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 3 (Buỉi s¸ng) ThĨ dơc Gi¸o viªn chuyªn d¹y TiÕt 4 (Buỉi s¸ng) ChÝnh t¶ ª-®i-x¬n (nghe – viÕt) I. Mơc tiªu - Nghe - viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc v¨n xu«i. - Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp vỊ ©m, dÊu thanh dƠ lÉn: tr/ch; dÊu hái/ dÊu ng· vµ gi¶i c©u ®è. II. §å dïng d¹y häc: Vë BT TiÕng ViƯt. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu bµi häc. 2. H­íng dÉn nghe viÕt. a. ChuÈn bÞ: * Gi¸o viªn ®äc ®o¹n chuÈn bÞ viÕt, 2 häc sinh ®äc l¹i, c¶ líp theo dâi. * H­íng dÉn häc sinh n¾m néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy bµi. - Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi ®­ỵc viÕt hoa. (Nh÷ng ch÷ ®Çu ®o¹n, ®Çu c©u, tªn riªng ng­êi n­íc ngoµi £-®i-x¬n) - Tªn riªng £-®i-x¬n viÕt nh­ thÕ nµo? - Häc sinh tù t×m nh÷ng ch÷ trong ®o¹n dƠ viÕt sai, ghi nhí. - GV ghi b¶ng tõ khã: lao ®éng, trªn tr¸i ®Êt, k× diƯu, £ - ®i - x¬n, .... - HS lÇn l­ỵt ph©n tÝch tiÕng: lao, tr¸i, k×, £ - ®i - x¬n. b. GV ®äc cho häc sinh viÕt bµi. - Nh¾c nhë t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt. - GV ®äc - HS viÕt bµi. c. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - GV ®äc. HS so¸t lçi chÝnh t¶, tù ch÷a lçi vµo vë. - GV kiĨm tra 5 bµi, nhËn xÐt, t­ vÊn. 3. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp chÝnh t¶. Bµi 2a: Häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi, GV h­íng dÉn häc sinh thùc hiƯn yªu cÇu cđa bµi tËp theo gỵi ý sau: + §äc thÇm hai c©u ®è. + Quan s¸t tranh minh ho¹ gỵi ý gi¶i c©u ®è. + Suy nghÜ viÕt ra giÊy nh¸p lêi gi¶i c©u ®è cđa m×nh. - Gäi häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi GV nhËn xÐt vµ chèt ý ®ĩng. - Häc sinh ch÷a bµi vµo vë theo lêi gi¶i ®ĩng: Lêi gi¶i c©u ®è. MỈt trßn, mỈt l¹i ®á gay Ai nh×n cịng ph¶i nhÝu mµy v× sao? Suèt ngµy l¬ lưng trªn cao §ªm vỊ ®i ngđ, chui vµo n¬i ®©u? ( Lµ mỈt trêi) 4. Cđng cè, dỈn dß - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 1 (Buỉi chiỊu) LuyƯn To¸n LuyƯn tËp vỊ h×nh trßn I. Mơc tiªu Giĩp häc sinh luyƯn tËp, cđng cè kiÕn thøc ®· häc vỊ h×nh trßn, t©m, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh. HS dïng com pa thùc hµnh vÏ trang trÝ h×nh trßn ®¬n gi¶n. Qua ®ã gi¸o dơc c¸c em thÊy ®­ỵc vỴ ®Đp nh÷ng h×nh trang trÝ ®ã. II. §å dïng d¹y häc Com pa, th­íc kỴ. S¸ch BT To¸n vµ LuyƯn tËp To¸n. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu giê häc. 2. Néi dung H­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp trong SBT To¸n vµ luyƯn tËp To¸n (tr12) Bµi 1: HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. H­íng dÉn HS vÏ h×nh theo mÉu. * B­íc 1: GV h­íng dÉn ®Ĩ häc sinh tù vÏ h×nh trßn t©m O, b¸n kÝnh b»ng 2 c¹nh « vu«ng, råi sau ®ã ghi c¸c ch÷ A, B, C, D (nh­ h×nh vÏ trong SGK) * B­íc 2: Dùa trªn h×nh mÉu, häc sinh vÏ h×nh trßn : (t©m A, b¸n kÝnh AC; t©m B, b¸n kÝnh BC) t¹o ra h×nh nh­ h×nh 2 trªn ®©y. * B­íc 3: Dùa trªn h×nh mÉu, häc sinh vÏ tiÕp h×nh trßn : (t©m C, b¸n kÝnh CA vµ h×nh trßn t©m D, b¸n kÝnh DA). - HS tù vÏ vµo s¸ch bµi tËp. GV giĩp ®ì HS yÕu kÐm. Bµi 2 : Cho häc sinh t« mµu vµo h×nh cđa bµi 1. Yªu cÇu häc sinh quan s¸t mét sè bµi t« mµu ®Đp. Bµi 3: HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. HS tù lµm bµi vµo vë. Sau ®ã GV ch÷a chung. VÏ h×nh trßn t©m O, b¸n kÝnh OM, ®­êng kÝnh CD. Häc sinh tù vÏ h×nh. b) GV hái : §é dµi OC b»ng mét nưa ®é dµi ®o¹n th¼ng CD ®ĩng hay sai ? (§ĩng v× OC lµ b¸n kÝnh cßn CD lµ ®­êng kÝnh cđa h×nh trßn t©m O). 3. Cđng cè, dỈn dß GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 2 (Buỉi chiỊu) Thùc hµnh kÜ n¨ng sèng Thùc hµnh KÜ n¨ng hỵp t¸c Trß ch¬i: nhanh lªn b¹n ¬i! I. Mơc tiªu - Qua trß ch¬i gi¸o dơc cho HS kÜ n¨ng hỵp t¸c víi mäi ng­êi, c«ng viƯc sÏ thuËn lỵi h¬n vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. - Gi¸o dơc HS ý thøc hỵp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh trong khi lµm viƯc. II. §å dïng d¹y häc: Cßi, s©n b·i. III. Ho¹t ®éng d¹y häc A. KiĨm tra bµi cị: - GV nªu c©u hái: Trong tuÇn qua chĩng ta ®· hỵp t¸c víi nhau trong nh÷ng viƯc g×? - GV gäi HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, t­ vÊn. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2. H­íng dÉn thùc hµnh - GV cho líp ra s©n thùc hµnh. - Líp tr­ëng cho c¸c b¹n xÕp hµng theo 3 tỉ ®· quy ®Þnh. - GV nªu mơc tiªu, yªu cÇu tiÕt häc. - Quy ®Þnh vÞ trÝ cđa c¸c tỉ, sau ®ã cho gi¶i t¸n vµ xÕp l¹i hµng. - Khi cã hiƯu lƯnh h« tÊt c¶ c¸c tỉ xÕp hµng theo ®ĩng vÞ trÝ, nhanh, th¼ng. Hµng nµo xÕp chËm chøng tá ch­a hỵp t¸c tèt. - GV nh¾c nhë, t­ vÊn thªm. * Cho HS ch¬i trã ch¬i Nhanh lªn b¹n ¬i! - GV nªu tªn trß ch¬i. - GV nªu mơc ®Ých cđa trß ch¬i. - Phỉ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - HS ch¬i thư. - Cho HS thi ®ua ch¬i c¶ líp. - GV theo dâi chung. - Cuèi giê cho HS tËp th¶ láng ng­êi råi xÕp hµng, GV nhËn xÐt t­ vÊn. * GVchèt: Mçi ng­êi ®Ịu cã nh÷ng ®iĨm m¹nh riªng. NÕu chĩng ta biÕt kÕt hỵp nh÷ng ®iĨm m¹nh ®ã l¹i th× sÏ t¹o thµnh søc m¹nh lµm thµnh c«ng mäi viƯc. - Liªn hƯ: + Nh÷ng nhãm nµo ®· hỵp t¸c tèt trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i? - Vµi HS kĨ, GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng. 3. Cđng cè, dỈn dß: - NhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 3 (Buỉi chiỊu) LuyƯn ch÷ LuyƯn ch÷ trong vë thùc hµnh luyƯn viÕt Bµi 20: ¤n ch÷ hoa P I. Mơc tiªu: - LuyƯn c¸ch viÕt ch÷ P cho HS theo 2 kiĨu ch÷ ®øng vµ ch÷ nghiªng nÐt ®Ịu, ch÷ C nghiªng nÐt thanh, nÐt ®Ëm. - HS viÕt 2 dßng tõ øng dơng Phan §×nh Phïng. - ViÕt mét khỉ th¬ theo kiĨu ch÷ ®øng vµ ch÷ nghiªng nÐt ®Ịu (3 lÇn). II. §å dïng d¹y häc: Bé ch÷ mÉu hoa, vë thùc hµnh luyƯn viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2. H­íng dÉn luyƯn viÕt b¶ng con. a. LuyƯn viÕt ch÷ hoa. - HS t×m c¸c ch÷ hoa P cã trong bµi. - HS nªu, GV viÕt lªn b¶ng: P - GV viÕt mÉu c¸c ch÷ hoa, kÕt hỵp nh¾c l¹i c¸ch viÕt. + NhËn xÐt ®é cao cđa ch÷ P. ( 2,5 li) + NhËn xÐt c¸c nÐt kiĨu ch÷ nghiªng, ch÷ ®øng. - HS viÕt b¶ng con ch÷ P. GV nhËn xÐt, sưa ch÷a, giĩp ®ì HS yÕu. - HS viÕt trªn b¶ng con lÇn 2, nhËn xÐt uèn n¾n, sưa ch÷a. b. LuyƯn viÕt tõ øng dơng. - HS ®äc tõ øng dơng Phan §×nh Phïng. - GV giíi thiƯu Phan §×nh Phïng lµ mét nhµ yªu n­íc trong thêi kú chèng Ph¸p cøu n­íc. - GV viÕt mÉu tªn riªng theo cì nhá. (chĩ ý viÕt liỊn m¹ch) - HS nhËn xÐt ®é cao, kho¶ng c¸ch mçi con ch÷, c¸c nÐt ch÷ ®Ịu. - HS viÕt trªn b¶ng con 2 lÇn. GV nhËn xÐt sưa ch÷a cho HS. c. LuyƯn viÕt c©u øng dơng. - HS ®äc 4 dßng th¬ trong vë luyƯn viÕt. + Nªu nh÷ng ch÷ ®­ỵc viÕt hoa trong khỉ th¬. (C¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ vµ tªn riªng Long Thµnh) + Bµi th¬ ®­ỵc viÕt theo kiĨu ch÷ nµo? (ch÷ ®øng, nÐt ®Ịu) - HS nªu ®é cao c¸c con ch÷. - HS luyƯn viÕt mét sè tõ trong b¶ng con. - GV nhËn xÐt, sưa sai. - LuyƯn viÕt ch÷ nghiªng. 3. H­íng dÉn viÕt vë luyƯn viÕt. - GV h­íng dÉn HS viÕt vµo vë luyƯn viÕt theo mÉu. - Nh¾c nhë HS c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt. - Trong khi HS viÕt, GV giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu kÐm. 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: GV kiĨm tra kho¶ng 5 – 7 bµi, nhËn xÐt, t­ vÊn. 5. Cđng cè, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc vµ h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau. Thø t­ ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2016 TiÕt 1 (Buỉi chiỊu) LuyƯn TiÕng ViƯt (LT&C) ¤N: nh©n hãa – tõ chØ ®Ỉc ®iĨm I. Mơc tiªu - HS nhËn biÕt ®­ỵc c¸c sù vËt nh©n hãa qua ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ cho tr­íc. - T×m ®­ỵc c¸c tõ chØ ®Ỉc ®iĨm trong ®o¹n v¨n cho tr­íc. - ViÕt ®­ỵc c©u v¨n cã h×nh ¶nh so s¸nh vµ nh©n hãa. III. §å dïng d¹y häc: PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu giê häc. 2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi 1: Dùa vµo c¸c c©u th¬: Nµy con gµ m¸i t¬ Kh¾p m×nh hoa ®èm tr¾ng Nµy con gµ m¸i vµng L«ng ãng nh­ mµu n¾ng. H·y viÕt hai c©u v¨n cã sư dơng nh©n hãa vµ so s¸nh: a. VỊ con gµ m¸i t¬. b. VỊ con gµ m¸i vµng. - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp, trao ®ỉi nhãm vµ lµm bµi. - Mét sè HS tr×nh bµy bµi, GV nh©n xÐt, bỉ sung. VÝ dơ: ChÞ gµ m¸i t¬ kho¸c trªn m×nh chiÕc ¸o ®iĨm nh÷ng ®èm tr¾ng nh­ nh÷ng b«ng hoa nhá. - Nµng gµ m¸i cã bé l«ng mµu vµng ãng nh­ mµu n¾ng. Bµi 2: ViÕt 3 c©u cã sư dơng nh©n hãa theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau nãi vỊ mỈt trêi. - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi, suy nghÜ lµm bµi. - HS ®äc bµi lµm cđa m×nh, GV sưa sai nÕu cÇn. VD: B×nh minh, «ng mỈt trêi tõ tõ nh« lªn khái rỈng tre, ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt, mäi nhµ. - Mçi buỉi s¸ng mïa thu, «ng mỈt trêi t­¬i c­êi chµo ®ãn chĩng em ®Õn tr­êng. - B×nh minh, mỈt trêi ®ang ch¨n m©y trªn ®Ønh nĩi. Bµi 3: G¹ch d­íi c¸c tõ chØ ®Ỉc ®iĨm trong nh÷ng c©u v¨n sau: B¨ng m¹nh mÏ vµ l¹nh gi¸. B¨ng cã thĨ lµm ®«ng cøng mäi vËt. Mµu s¾c rùc rì cđa mu«n vµn hoa l¸, c¶nh vËt vui t­¬i sÏ bÞ ®ãng b¨ng. TÊt c¶ sÏ bÊt ®éng, cøng ®ê trong vá bäc v÷ng ch¾c cđa b¨ng. - HS ®äc bµi, tù lµm bµi sau ®ã GV ch÷a chung. 3. Cđng cè, dỈn dß. GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 2 (Buỉi chiỊu) §¹o ®øc GV chuyªn d¹y TiÕt 3 (Buỉi chiỊu) LuyƯn To¸n LuyƯn tËp vỊ phÐp nh©n I. Mơc tiªu: - Cđng cè vỊ thùc hiƯn phÐp nh©n c¸c sè cã 3 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã v¨n b»ng phÐp tÝnh nh©n. II. §å dïng d¹y häc: PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiƯu bµi. 2. Häc sinh thùc hµnh lµm bµi tËp Bµi 1. - HS nªu yªu cÇu. - Mét häc sinh ®äc to l¹i c¸c tÝnh trong bµi. - GV ghi b¶ng: x x x x 742 426 653 724 3 2 4 3 - Gäi 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, GV ch÷a chung. Bµi 2: Häc sinh nªu yªu cÇu cđa bµi. §Ỉt tÝnh råi tÝnh: 302 x 4 642 x 3 712 x 4 209 x7 - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt vµ chèt kÕt qu¶ ®ĩng. Bµi 3: Gäi häc sinh ®äc ®Ị bµi. - H­íng dÉn häc sinh gi¶i: + Bµi to¸n cho biÕt g×? (L¸t nỊn mçi phßng hÕt 432 viªn g¹ch) + Bµi to¸n hái g×? (l¸t 8 phßng nh­ thÕ hÕt .... viªn?) + Häc sinh lµm bµi, ch÷a bµi. GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®ĩng vµ cđng cè kiÕn thøc cÇn ghi nhí. Bµi gi¶i Sè viªn g¹ch n¸t 8 phßng lµ: 432 x 8 = 5346(viªn) §¸p sè: 5346 viªn Bµi 4: HS ®äc yªu cÇu. HS ®äc c¸c phÐp tÝnh, GV ghi b¶ng. Líp lµm vµo vë. Gäi 1 HS tÝnh nhÈm tr­íc líp. - GV nhËn xÐt vµ chèt kÕt qu¶ ®ĩng. 3. Cđng cè, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc vµ h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau. Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 2016 TiÕt 1 (Buỉi s¸ng) LuyƯn tõ vµ c©u Tõ ng÷ vỊ s¸ng t¹o dÊu phÈy, dÊu chÊm, dÊu chÊm hái I. Mơc tiªu - Nªu ®­ỵc mét sè tõ ng÷ vỊ chđ ®iĨm s¸ng t¹o trong c¸c bµi tËp ®äc, chÝnh t¶ ®· häc (BT1). - §Ỉt ®­ỵc dÊu phÈy vµo chç thÝch hỵp trong c©u (BT2 a/b, hoỈc a/b/d) - BiÕt dïng ®ĩng dÊu chÊm, dÊu chÊm hái trong bµi.(BT3) II. §å dïng d¹y häc: SBT TiÕng ViƯt. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu bµi häc. 2. H­íng dÉn bµi häc Bµi 1: - Häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi, c¶ líp theo dâi trong SGK. - Häc sinh lµm viƯc theo cỈp, c¸c em viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p. - Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ chèt lêi gi¶i ®ĩng. ChØ trÝ thøc ChØ ho¹t ®éng cđa trÝ thøc Nhµ b¸c häc, nhµ th«ng th¸i, nhµ ph¸t minh., tiÕn sÜ. Nhµ ph¸t minh, kÜ s­ . B¸c sÜ, d­ỵc sÜ. ThÇy gi¸o, c« gi¸o. Nghiªn cøu khoa häc. Nghiªn cøu khoa häc, ph¸t minh, chÕ t¹o m¸y mãc. Ch÷a bƯnh, chÕ thuèc ch÷a bƯnh. D¹y häc. Bµi 2: HS nªu yªu cÇu cđa bµi vµ c¶ 4 c©u v¨n cßn thiÕu dÊu phÈy. - C¶ líp ®äc thÇm, lµm bµi c¸ nh©n. - GV ch÷a bµi. - C¶ líp lµm bµi trong vë bµi tËp. Bµi 3: C¶ líp ®äc yªu cÇu cđa bµi. GV gi¶i nghÜa tõ ph¸t minh. + Mét häc sinh gi¶i thÝch yªu cÇu cđa bµi. + C¶ líp ®äc thÇm l¹i truyƯn vui, lµm bµi c¸ nh©n. - GV cïng häc sinh nhËn xÐt vµ chèt lêi gi¶i ®ĩng, sau ®ã ®äc l¹i kÕt qu¶, c¶ líp ch÷a bµi vµo vë. 3. Cđng cè, dỈn dß - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 2 (Buỉi s¸ng) To¸n Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè I. Mơc tiªu - BiÕt thùc hiƯn phÐp nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (cã nhí mét lÇn) . - VËn dơng phÐp nh©n ®Ĩ lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n. II. §å dïng d¹y häc S¸ch gi¸o khoa To¸n. III. Ho¹t ®éng d¹y häc A. KiĨm tra bµi cị - HS lµm b¶ng con: §Ỉt tÝnh vµ tÝnh: 462 x 2; 243 x 4 - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, t­ vÊn. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu bµi häc. 2. H­íng dÉn bµi míi a, H­íng dÉn tr­êng hỵp nh©n kh«ng nhí. - GV giíi thiƯu phÐp nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè vµ viÕt lªn b¶ng: 1034 x 2 = ? HS Nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp nh©n. + §Ỉt tÝnh: 1034 x 2 + TÝnh (nh©n lÇn l­ỵt tõ ph¶i sang tr¸i) 1034 x 2 2068 - ViÕt phÐp nh©n vµ tÝnh kÕt qu¶ theo hµng ngang: 1034 x 2 = 2068 b. H­íng dÉn tr­êng hỵp nh©n cã nhí mét lÇn. - C¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn. - GV l­u ý häc sinh: + L­ỵt nh©n nµo cã kÕt qu¶ lín h¬n hoỈc b»ng 10 th× phÇn nhí ®­ỵc céng sang kÕt qu¶ cđa phÐp nh©n hµng tiÕp theo. + Nh©n råi míi céng víi phÇn nhí ë hµng liỊn tr­íc (nÕu cã). + Chèt: Khi nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sã, ta thùc hiƯn nh­ nh©n sè cã ba ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè. L­ỵt nh©n nµo cã kÕt qu¶ lín h¬n hoỈc b»ng 10 th× phÇn nhí ®­ỵc céng sang kÕt qu¶ cđa phÐp nh©n hµng tiÕp theo. Nh©n råi míi céng phÇn nhí. 3. H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh Bµi 1: Häc sinh tù lµm bµi råi ch÷a bµi. Nªu c¸ch thùc hiƯn cđa phÐp nh©n: 1072 x 4 - GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®ĩng. - Häc sinh ch÷a bµi vµo vë theo kÕt qu¶ ®ĩng. * Chèt : Khi nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè em lµm nh­ thỊ nµo? Bµi 2: - Cho häc sinh ®Ỉt tÝnh, tÝnh råi ch÷a bµi. HS nhËn xÐt nªu l¹i c¸ch tÝnh. *Chèt: Khi ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè cÇn l­u ý g×? Bµi 3: - §äc ®Ị, ph©n tÝch bµi to¸n. - HS lµm vë - 1HS lµm b¶ng phơ. - GV chÊm ®iĨm - ch÷a. - Chèt: Bµi to¸n thuéc d¹ng g×? + Muèn gÊp mét sè lªn nhiỊu lÇn, em lµm thÕ nµo? Bµi 4: (3 - 5’) KT: TÝnh nhÈm. - HS nªu yªu cÇu, h­íng dÉn mÉu. - HS lµm vµo SGK- HS nhËn xÐt. Chèt : Quan s¸t kÜ mÉu vµ lµm theo mÉu. 4. Cđng cè, dỈn dß - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 3 (Buỉi s¸ng) ChÝnh t¶ Mét nhµ th«ng th¸i I. Mơc tiªu - Nghe viÕt ®ĩng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n v¨n Mét nhµ th«ng th¸i. - Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp ph©n biƯt vµ ®iỊn vµo chç trèng c¸c ©m ®Çu r/d/gi. II. §å dïng d¹y häc: Vë BTTV. III. Ho¹t ®éng d¹y häc A. KiĨm tra bµi cị: KiĨm tra bµi tËp chÝnh t¶ trong vë BTTV cđa HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2. H­íng dÉn häc sinh nghe viÕt GV §äc 1 lÇn cho häc sinh nghe. HS Mét em ®äc ®o¹n v¨n Mét nhµ th«ng th¸i, c¶ líp theo dâi trong SGK. - Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng ch÷ nµo viÕt hoa? HS t×m vµ tr¶ lêi. §äc thÇm nh÷ng tõ m×nh dƠ m¾c lçi khi viÕt ®Ĩ ghi nhí. * Häc sinh viÕt bµi: GV ®äc cho häc sinh viÕt bµi §äc cho häc sinh so¸t lçi chÝnh t¶ * ChÊm vµ ch÷a bµi: GV chÊm 6 HS. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, t­ vÊn. 3. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 2 (chän ý a) HS ®äc yªu cÇu cđa bµi. §äc thÇm néi dung, lµm bµi c¸ nh©n. GV gäi HS lªn b¶ng ®iỊn nhanh ©m ®Çu r/d/ gi vµo chç trèng sau ®ã tõng em ®äc kÕt qu¶ . - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt vỊ chÝnh t¶, ph¸t ©m, chèt lêi gi¶i ®ĩng. - C¶ líp sưa vµo vë theo lêi gi¶i ®ĩng. Lêi gi¶i: Ra-®i-«, d­ỵc sÜ, gi©y. - Gäi mét sè häc sinh ®äc c¸c tõ mµ c¸c em võa ®iỊn ®ĩng trªn b¶ng. Bµi 3( a): Nh¾c c¸c em chĩ ý. - Tõ ng÷ cÇn t×m ph¶i lµ tõ chØ ho¹t ®éng. - HS lµm bµi c¸ nh©n. - Häc sinh ®äc c¸c tõ m×nh võa t×m ®­ỵc. GV nhËn xÐt vµ sưa cho häc sinh nÕu cÇn. 4. Cđng cè, dỈn dß - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. TiÕt 4 (Buỉi s¸ng) Tù nhiªn vµ X· héi RƠ c©y I. Mơc tiªu - KĨ tªn mét sè c©y cã rƠ cäc, rƠ chïm, rƠ phơ hoỈc rƠ cđ. II. Ph­¬ng ph¸p: VËn dơng ph­¬ng ph¸p Bµn tay nỈn bét trong H§1. III. §å dïng d¹y häc: SGK, mét sè lo¹i c©y cã rƠ cäc, rƠ chïm, rƠ phơ hoỈc rƠ cđ. IV. Ho¹t ®éng d¹y häc A. KiĨm tra bµi cị: - HS ®Ỉt c©u hái ®Ĩ hái c¸c b¹n: Th©n c©y cã chøc n¨ng g×? HoỈc: Th©n c©y cã Ých lỵi g×? - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt. B. Bµi míi. 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu bµi häc. 2. Néi dung: * Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu ®Ỉc ®iĨm cđa rƠ c©y. (VËn dơng ph­¬ng ph¸p bµn tay nỈn bét) B­íc 1: §­a t×nh huèng xuÊt ph¸t. - GV cho HS quan s¸t 2 chËu c©y vµ giíi thiƯu: §©y lµ c©y rau dỊn; ®©y lµ c©y hµnh. C¸c con quan s¸t xem ta nh×n thÊy nh÷ bé phËn nµo cđa c©y. - Hái: Ta nh×n thÊy nh÷ng bé phËn nµo cđa c©y? - HS tr¶ lêi: l¸, th©n, cµnh, ... - Hái: Cßn bé phËn nµo c¸c con ch­a nh×n thÊy? (rƠ c©y) - Hái: RƠ c©y ë ®©u mµ ta ch­a nh×n thÊy nhØ? (d­íi ®Êt) - GV: B©y giê c¸c con h·y t­ëng t­ỵng, dù ®o¸n rƠ cđa c©y rau dỊn vµ rƠ cđa c©y hµnh råi ghi l¹i kÕt qu¶ dù ®o¸n cđa m×nh vµo b¶ng nhãm, cã thĨ ghi b»ng lêi, b»ng h×nh vÏ hoỈc b»ng kÝ hiƯu riªng. Nhãm nµo song tr­íc mang d¸n lªn b¶ng líp. B­íc 2: Cho HS béc lé nh÷ng hiĨu biÕt ban ®Çu cđa m×nh vµo giÊy (vë thùc nghiƯm) råi ghi ra b¶ng nhãm. - HS thùc hµnh ghi, vÏ h×nh theo ý hiĨu cđa m×nh. - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy dù ®o¸n cđa nhãm m×nh. - HS cã thĨ t­ëng t­ỵng rƠ c©y rau dỊn: ë gi÷a cã mét c¸i rƠ to, xung quanh cã nhiỊu rƠ kh¸c. RƠ c©y rau hµnh cã nhiỊu rƠ cã khÝch th­íc b»ng nhau, ..... - HS ph¸t hiƯn nh÷ng dù ®o¸n gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c nhãm. GV g¹ch ch©n ®iĨm gièng hoỈc kh¸c. B­íc 3: §Ị xuÊt c¸c c©u hái, ph­¬ng ¸n t×m tßi: Dùa vµo b¶ng dù ®o¸n cđa HS, gi¸o viªn ®Þnh h­íng cho häc sinh ®Ị xuÊt c©u hái th¾c m¾c: GV: C¸c con ch­a nh×n thÊy rƠ c©y vËy c¸c con cã b¨n kho¨n muèn hái g× vỊ rƠ c©y kh«ng? HS nªu c©u hái: + Cã bao nhiªu lo¹i rƠ c©y? + RƠ c©y cã h×nh h¹ng nh­ thÕ nµo? + RƠ c©y cã mµu g×? + RƠ c©y cã ng¾n hay dµi? ... nhiỊu hay Ýt? .... to hay nhá ...? * §Ị xuÊt ph­¬ng ¸n thùc nghiƯm, nghiªn cøu: + VËy theo c¸c con lµm c¸ch nµo ®Ĩ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trªn? - Vµi HS nªu, sau ®ã GV chèt: Nhỉ c©y lªn quan s¸t t×m hiĨu rƠ c©y ®ã. B­íc 4: Thùc hiƯn ph­¬ng ¸n t×m tßi kh¸m ph¸: - Cho HS thùc hµnh theo nhãm. B­íc 5: KÕt luËn vµ hỵp thøc hãa kiÕn thøc. - Cho c¸c nhãm lÇn l­ỵt tr×nh bµy kÕt luËn sau khi quan s¸t th¶o luËn. - GV chèt kiÕn thøc: Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa rƠ cäc, rƠ chïm, rƠ phơ, rƠ cđ. + §a sè c©y cã mét rƠ to vµ dµi, xunh quanh rƠ ®ã ®©m ra nhiỊu rƠ con, lo¹i rƠ nh­ vËy gäi lµ rƠ cäc. Mét sè lo¹i c©y kh¸c cã rƠ mäc ®Ịu nhau thµnh chïm, lo¹i rƠ nh­ vËy ®­ỵc gäi lµ rƠ chïm. Mét sè c©y kh¸c ngoµi rƠ chÝnh cßn cã rƠ phơ mäc tõ th©n hoỈc tõ cµnh. Mét sè c©y cã rƠ ph×nh to t¹o thµnh cđ, lo¹i rƠ nh­ vËy ®­ỵc gäi lµ rƠ cđ. - Häc sinh nh¾c l¹i ®Ĩ ghi nhí kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc víi vËt thËt. * Mơc tiªu: BiÕt ph©n biƯt c¸c rƠ c©y s­u tÇm ®­ỵc. * C¸ch tiÕn hµnh: - Gi¸o viªn ph¸t cho häc sinh mçi nhãm mét tê b×a vµ b¨ng dÝnh. Nhãm tr­ëng yªu cÇu c¸c b¹n dÝnh c¸c rƠ c©y s­u tÇm ®­ỵc theo tõng lo¹i vµ ghi chĩ ë d­íi rƠ c©y. - C¸c nhãm giíi thiƯu bé s­u tËp c¸c lo¹i rƠ c©y cđa nhãm m×nh tr­íc líp vµ nhËn xÐt c¸c nhãm nµo s­u tÇm ®­ỵc nhiỊu, tr×nh bµy ®ĩng, nhanh vµ ®Đp. 3. Cđng cè dỈn dß - Nh¾c l¹i c¸c lo¹i rƠ c©y. - GV & HS hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc. - GV nhËn xÐt giê häc vµ dỈn dß HS. Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2016 TiÕt 1 (Buỉi s¸ng) To¸n LuyƯn tËp I. Mơc tiªu - BiÕt nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (cã nhí mét lÇn). - Cđng cè vỊ ý nghÜa phÐp nh©n qua gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp nh©n. II. Ho¹t déng d¹y häc A. KiĨm tra bµi cị - KiĨm tra bµi tËp trong vë BT To¸n cđa häc sinh. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, t­ vÊn. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi Nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa giê häc. 2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bµi 1: Häc sinh viÕt thµnh phÐp nh©n råi ghi kÕt qu¶ ®ã. a. 4129 +4129 = 4129 x 2 = 8258 b. 1052 + 1052 +1052 =1052 x 3 =3156 Bµi 2: ¤n c¸ch t×m th­¬ng vµ sè bÞ chia c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc21 (5).doc