Giáo án các môn khối 5 - Tuần học 14

Môn: Toán (BS)

Tiết 67: Luyện tập

I-Mục tiêu:

Giúp HS củng cố quy tắc và rèn kĩ năng thực hiện phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là số TP.

II- Các hoạt động dạy- học:

 

doc31 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 07/12/2018 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 5 - Tuần học 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
̀nh bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tintheo yêu cầu của BT3 2. Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi. 3.GD tính cẩn thận. II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con.Vở bài tập Tiếng Việt. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kiãøm tra baìi cuî (4-5’) - HS viết bảng các từ: - Nháûn xeït chæî viãút cuía HS. Bảng con: rong ruổi,rừng hoang 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. GTB: Tiãút chênh taí häm nay caïc em cuìng nghe viãút mäüt âoaûn trong baìi Chuäùi ngoüc lam vaì baìi táûp chênh taí phán biãût ámm âáöu tr/ch hoàûc váön ao/au. 2.2. Hæåïng dáùn viãút chênh taí a. Trao âäøi vãö näüi dung âoaûn vàn. - GV âoüc âoaûn vàn cáön viãút. - 2 HS näúi tiãúp nhau âoüc thaình tiãúng. + / Näüi dung cuía âoaûn vàn laì gç? +/ Phát hiện các hiện tượng có trong đoạn văn và nêu cách trình bày bài C.tả. +/ Kãø laûi cuäüc âäúi thoaûi giæîa chuï Pi-e vaì beï Gioan. +/ Chú ý: DT riêng, dấu gạch ngang đầu dòng, chữ đầu câu hội thoại- dẫn chuyện; dấu chấm cảm- hỏi. -Trình bày đúng h/thức đoạn văn xuôi. b. Hæåïng dáùn viãút tæì khoï Bảng con: - Yãu cáöu HS tçm caïc tæì ngæî khoï, dãù láùn khi viãút chênh taí. - Yãu cáöu HS luyãûn âoüc, viãút caïc tæì væìa tçm âæåüc. -Nä-en, Pi-e, tráöm ngám, Gioan, chuäùi,lúi húi, rạng rỡ, vụt đi. Ngạc nhiên:lạ, không ngờ đến. Lúi húi: Chăm chú,cặm cụi làm một việc gì, không chú ý tới chung quanh. c. Viãút chênh taí d. Soaït läùi, cháúm baìi 2.3. Hæåïng dáùn laìm baìi táûp chênh taí Baìi 2a. HS thi tìm từ vào bảng nhóm. - Nhận xét bổ sung Baìi 2a:“Thi tìm từ vào bảng nhóm Tranh ảnh – chanh chua; bức tranh – lanh chanh; tranh giành – chanh đào, +trưng bày – bánh chưng; đặc trưng – chưng cất; sáng trưng – chưng hửng,. + trúng đích – chúng tôi; trúng đạn – chúng mình; trúng tuyển – dân chúng, Leo trèo- vở chèo; trèo cây- chèo đò; trèo tường- chèo thuyền,. Baìi 3: 1 HS âoüc y/ cáöu vaì näüi dung BT. Liên hệ GD HS ! Baìi 3 : (Duìng buït chç) Các từ cần điền: đảo,hào,dạo,trọng,tàu,vào,trước,trường,vào,chở,trả 3.Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) Về nhà: Viết lại các chữ còn sai của bài vào bảng con. Luyện viết chính tả ở nhà. Chuẩn bị: N-V”Buôngiáo” GV nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:.. .. Môn: Toán (BS) Tiết 67: Luyện tập I-Mục tiêu: Giúp HS củng cố quy tắc và rèn kĩ năng thực hiện phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là số TP. II- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Tính: 84 : 35 = 2,4 375 : 60 = 6,25 6174 : 252 = 24,5 75 : 4 = 18,75 102 : 16 = 6,375 150 : 24 = 6,25 306 : 36 = 8,5 2/ Tính giá trị của biểu thức: a/ 4,5 x 1,2 - 8 : 5 = ? 5,4 - 1,6 = 3,8 b/ 45 : 2 + 7,2 : 3 = ? 22,5 + 2,4 = 24,9 c/ 75 : 12 + 126 : 15 = ? 6,25 + 8,4 = 14,65 3/ Viết các hỗn số sau dưới dạng số TP: 26 = 26,75 18 = 15,15 28 = 28,35 5 = 5,04 4/ Một đám ruộng HCN, nửa chu vi đo được 109,6 m. Chiều rộng bằng chiều dài. Vụ mùa vừa qua, trung bình mỗi dam2 thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi đám ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu kg thóc ? 4/ Chiều rộng đám ruộng hình chữ nhật : 109,6 : ( 3 + 5 ) x 3 = 41,1 (m) Chiều dài đám ruộng hình chữ nhật : 109,6 - 41,1 = 68,5 (m) Diện tích đám ruộng hình chữ nhật: 68,5 x 41,1 = 2815,35 (m2) 2815,35 m2 = 28,1535 a Khối lượng thóc đám ruộng đó thu hoạch được: 28,1535 x 70 = 1970,745 (kg) Đáp số: 1970,745 kg thóc III- Củng cố, dặn dò (2’) - GV thu bài của HS chấm điểm. - Gọi HS lên bảng sửa chữa - nhận xét => biểu dương HS được điểm tốt. Thứ tư ngày 04 tháng 12 năm 2013 Táûp âoüc (HTL) HẠT GẠO LÀNG TA. I.Mục đích yêu cầu: Biết đọc trôi chảy toàn bài thơ với giọng nhẹ nhàng,tình cảm. -Hiểu nội dung bài:Hạt gạo được làm nên từ mồ hôi coong sức của nhiều người,là tấm lòng của hậu phương đối với tiền tuyến trong những năm chiến tranh. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm,đọc thuộc lòng một số khổ thơ. GD biết quý trọng lúa gạo,quý trọng công sức của người lao động. II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học -Bảng phụ ghi khổ thơ 2. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kiãøm tra baìi cuî HS đọc bài “Chuỗi ngọc lam”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk - NX,đánh giá,ghi điểm. 3 HS đọc bài “Chuỗi ngọc lam”Trả lời câu hỏi 1,2,3 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi: Häm nay chuïng ta cuìng hoüc baìi thå Haût gaûo laìng ta cuía nhaì thå Tráön Âàng Khoa. Baìi thå seî giuïp caïc em hiãøu roî hån cuäüc säúng lao âäüng vaì chiãún âáúu haìo huìng cuía dán täüc ta. 2.2. Hướng dẫn luyện đọc HĐ1: 1 HS đọc toàn bài thơ -Đọc toàn bài giọng nhẹ nhàng,tình cảm, tha thiết. HĐ2: 5HS đọc cả bài thơ - 5HS âoüc baìi theo trçnh tæû tæìng khäø thå. - HS đọc từng khổ thơ + luyện đọc TN. -Giữa các dòng thơ nghỉ hơi như một dấu phẩy. -Đọc vắt dòng giữa các dòng thơ: ”Có vịthầy”, “ Những trưa..cá cờ”. Ngắt rõ hai câu” Cua ngoi.cấy”. HĐ3: HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ - HS luyãûn âoüc theo càûp. - HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ - 2 HS đọc theo cặp với nhau. -5 HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ HĐ4: 2 HS âoüc toaìn baìi. - 2 HS âoüc thaình tiãúng. - Giọng nhẹ nhàng, tình cảm. - Theo doîi. 2.3. Tìm hiểu bài Khổ 1+2: Phù sa: đất cát theo nước trôi rồi tấp lại ở cửa sông( hoặc lòng sông). Ngoi:nhô lên từ trong nước hoặc trong đấtbùn lên bờ. HS đọc thầm + chú giải (SGK). + Âoüc khäø thå 1:Em hiãøu haût gaûo âæåüc laìm nãn tæì nhæîng gç? + Tæì vë phuì, næåïc trong häö, cäng lao cuía meû. + Nhæîng hçnh aính naìo noïi lãn näùi váút vaí cuía ngæåìi näng dán âãø laìm ra haût gaûo? GV: Hai h/ảnh trái ngược nhau: Cua sợ nước nóng phải ngoi lên bờ tìm chỗ mát thì mẹ phải bước chân xuống ruộng để cấy > Nỗi vất vả, chăm chỉ của người nông dân không quản nắng mưa, lăn lộn trên đồng để làm ra hạt gạo. + Nhæîng hçnh aính noïi lãn näùi váút vaí cuía ngæåìi näng dán: Gioüt mäö häi sa Nhæîng træa thaïng saïu ................................. Meû em xuäúng cáúy... Y1+2: Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người. Khổ 3+4+5: Đọc thầm + chú giải( SGK). Tiền tuyến:tuyến trước, nơi trực tiếp với địch. Phương xa:nơi xa, ở về một hướng nào đó. Vục:úp nghiêng miệng vật đựng và ấn sâu xuống để múc, xúc. Rát mặt: lá lúa cọ sát vào mặt làm cho mặt bị rát, tổn thương. + Tuäøi nhoí âaî goïp cäng sæïc nhæ thãú naìo âãø laìm ra haût gaûo? + Cuìng moüi ngæåìi taït næåïc chäúng haûn, bàõt sáu cho luïa, gaïnh phán boïn cho luïa. GV: Để làm ra hạt gạo phải mất nhiều công sức. Trong những năm chiến tranh, trai tráng cầm súng ra trận thì các em thiếu nhi cũng phải lđ. Các em đã thay cha anh ở chiến trường gắng sức lđ, làm ra hạt gạo, tiếp tế cho tiền tuyến. + Vç sao taïc giaí goüi haût gaûo laì “haût vaìng”? GV: Hạt gạo được làm nên nhờ đất,nước,và mồ hôi công sức của bao người,hạt gạo còn góp phần chiến thắng chung của dân tộc. Do đó hạt gạo rất quý nên tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng. + Vç haût gaûo ráút quyï, laìm nãn nhåì cäng sæïc cuía bao ngæåìi. Y3+4+5: Tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh. +/ Em haîy nãu näüi dung chênh cuía baìi thå Haût gaûo âæåüc laìm nãn tæì cäng sæïc của nhiều người, là ì táúm loìng cuía háûu phæång với tiãön tuyãún trong những năm chiến tranh c. Âoüc diãùn caím vaì hoüc thuäüc loìng. GV đọc diễn cảm toàn bài thơ. -Giọng nhẹ nhàng, tình cảm. -HS tiãúp näúi nhau âoüc tæìng khäø thå. - 5 HS tiãúp näúi nhau âoüc thaình tiãúng. Khổ thơ 2 - Gạch chân các TN cần nhấn giọng. -GV âoüc máùu + Theo doîi GV âoüc máùu vaì tçm gioüng âoüc. + 2-4 HS luyện đọc trước lớp. -HS nhẩm HTL 2-3 khổ thơ. -HS âoüc HTL 2-3 khäø thå yêu thích nhất. - HS âoüc HTL khäø thå yêu thích . - Goüi HS âoüc thuäüc loìng toaìn baìi thå. - 1 HS âoüc thuäüc loìng toaìn baìi. 3. Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) Nhắc lại: näüi dung chênh cuía baìi thå . GV: GD quý trọng người lao động. +/ Hãy nêu các câu tục ngữ, thành ngữ nói về nỗi vất vả của người nông dân? Caí låïp haït baìi Haût gaûo laìng ta. Vãö nhaì hoüc thuäüc baìi thå Chuẩn bị: Buän Chæ Lãnh âoïn cä giaïo. Nháûn xeït tiãút hoüc Trả lời nối tiếp: -Một nắng hai sương; Dầm mưa dãi nắng; - “Được mùa chớ phụbạn cùng”. Rút kinh nghiệm:.. Môn: Toán Tiãút 68: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN. I.Mục đích yêu cầu: 1. HS biết cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân 2. Vận dụng thực hành tính,giải toán có lời văn. 3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng con III. Các hoạt động: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. KIểm tra bài cũ +/ +/ Khi chia 1số tự nhiên cho 1số tự nhiên mà còn dư thì ta tiếp tục chia như thế nào? - GV nhận xét – cho điểm HS. Bảng con: 23,6 : 8 = 2,95 375 : 60 = 6,25 2. DAÛY - HOÜC BAÌI MÅÏI 2.1. Giåïi thiãûu baìi: 2.2. H/ dáùn thæûc hiãûn pheïp chia 1 säú tæû nhiãn cho mäüt säú tháûp phán. a. Giåïi thiãûu”Khi nhán säú bë chia vaì säú chia våïi cuìng mäüt säú khaïc 0 thç thæång khäng thay âäøi” 3 HS lãn baíng laìm baìi, HS caí låïp laìm baìi vaìo giáúy nhaïp. 25 : 4 = (25 x 5) : (4 x 5) 4,2 : 7 = (4,2 x 10) : (7 x 10) 37,8 : 9 = (37,8 x 100) : (9 x 100) + Giaï trë cuía hai biãøu thæïc 25 : 4 vaì (25 x 5) : (4 x 5) nhæ thãú naìo so våïi nhau? + Giaï trë cuía hai biãøu thæïc bàòng nhau. + Em haîy so saïnh hai säú bë chia, hai säú chia cuía hai biãøu thæïc våïi nhau. + Säú bë chia vaì säú chia cuía (25 x 5) : (4 x 5) chênh laì säú bë chia vaì säú chia cuía 25 : 4 nhán våïi 5. + Váûy khi nhán caí säú bë chia vaì säú chia cuía biãøu thæïc 25 : 4 våïi 5 thç thæång coï thay âäøi khäng? - Thæång khäng thay âäøi. +/ Khi ta nhán caí säú bë chia vaì säú chia våïi cuìng mäüt säú khaïc 0 thç thæång cuía pheïp chia seî nhæ thãú naìo? +/ Khi ta nhán caí säú bë chia vaì säú chia våïi cuìng mäüt säú khaïc 0 thç khäng thay âäøi. a) Vê duû 1 * Hçnh thaình pheïp tênh Pheïp tênh: 57 : 9,5 = ? (m) * Âi tçm kãút quaí . Đổi đv để quy về phép chia hai số tự nhiên . Đổi 9,5 ra P/số để quy về phép chia P/số. .Dùng t/chất của phép chiađể quy về phép chia hai số tự nhiên. Aïp duûng t/ cháút væìa tçm hiãøu vãö pheïp chia âãø tçm kãút quaí cuía 57 : 9,5. - HS thæûc hiãûn nhán säú bë chia vaì säú chia cuía 57 : 9,5 våïi 10 räöi tênh: (57 x 10) : (9,5 x 10) = 570 : 95 = 6 +/ Váûy 57 : 9,5 = ? +/ 57 : 9,5 = 6 Thæûc hiãûn pheïp chia 57 : 95 b = S : a - HS theo doîi GV âàût tênh vaì tênh. - Thæång cuía pheïp tênh coï thay âäøi khäng? - Thæång cuía pheïp chia khäng thay âäøi khi ta nhán säú bë chia vaì säú chia våïi cuìng mäüt säú khaïc 0 b) Vê duû 2 -Dæûa vaìo caïch thæûc hiãûn pheïp tênh 57 : 9,5 +/ Haîy âàût tênh räöi tênh 99 : 8,25. Làm việc theo cặp: 99 : 8,25 = 12 c) Quy tàõc chia mäüt säú tæû nhiãn cho mäüt säú tháûp phán +/ Qua caïch thæûc hiãûn hai pheïp chia vê duû, baûn naìo coï thãø nãu caïch chia mäüt säú tæû nhiãn cho mäüt säú tháûp phán? - 2 HS trçnh baìy træåïc låïp, HS caí låïp theo doîi vaì bäø sung yï kiãún. 2.3. Luyãûn táûp - thæûc haình Baìi 1 Baìi 1 - HS nãu y/cáöu baìi, sau âoï HS tæû laìm baìi. - 4 HS lãn baíng laìm baìi, HS caí låïp laìm baìi vaìo våí. - GV chæîa baìi cuía HS trãn baíng låïp, 4 HS væìa lãn baíng nãu roî caïch thæûc hiãûn pheïp tênh cuía mçnh. 7 : 3,5 = 2 702 : 7,2 = 97,5 9 : 4,5 = 2 2 : 12,5 = 0,16 Baìi 2( H/dẫn về nhà): +/ Muäún chia nháøm mäüt säú cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... ta laìm nhæ thãú naìo? Baìi 2 +/ Muäún chia säú tháûp phán cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... ta chè viãûc chuyãøn dáúu pháøy cuía säú âoï sang bãn phaíi mäüt, hai, ba,... chæî säú. +/ Muäún chia nháøm mäüt säú tháûp phán cho 10, 100, 1000 ta laìm nhæ thãú naìo? +/ Muäún chia nháøm säú tháûp phán cho 10, 100, 1000 ta chè viãûc chuyãøn dáúu pháøy cuía säú âoï sang bãn traïi mäüt, hai, ba,... chæî säú. - HS tiãúp näúi nhau nãu kãút quaí cuía caïc pheïp tênh. 32 : 0,1 = 320: 1 = 320 Hoặc: 32 : 0,1 = 32 : = 32 x 10 = 320 Baìi 3 Baìi 3: (HS laìm vaìo våí) -Goüi 1 HS âoüc âãö baìi toaïn. -GV yãu cáöu HS tæû laìm baìi. Tóm tắt Thanh sắt 1{ 0,8 m : 16 kg 1 m : .kg? Thanh sắt 2 { 0,18 m : .kg? Baìi giaíi 1m thanh sàõt âoï cán nàûng laì: 16 x 0,8 = 20 (kg) Thanh sàõt cuìng loaûi daìi 0,18m cán nàûng laì: 20 x 0,18 = 3,6 (kg) Âaïp säú: 3,6kg C.CUÍNG CÄÚ, DÀÛN DOÌ (2-3’) +/ Nêu cách chia 1số tự nhiên cho 1số TP. Vãö nhaì : Học bài + làm tiếp BT2/ trang 70. Chuáøn bë: Luyện tập. GV täøng kãút tiãút hoüc Rút kinh nghiệm:.. .. Táûp laìm vàn LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 1.Hiểu được thế nào là làm biên bản cuộc họp,thể thức nội dung của biên bản cuộc họp. 2.Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản,biết đặt tên cho biên bản cần lập. 3. GD tính cẩn thận,tự tin * GDKNS: Tư duy phê phán II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kiãøm tra baìi cuî HS âoüc âoaûn vàn taí ngoaûi hçnh cuía mäüt ngæåìi maì em thæåìng gàûp - 3 HS tiãúp näúi nhau âoüc âoaûn vàn. - Nháûn xeït, cho âiãøm tæìng HS. 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi: Mäùi cuäüc hoüp cáön phaíi coï ngæåìi ghi laûi biãn baín. Biãn baín cuäüc hoüp laì gç? Caïch viãút biãn baín cuäüc hoüp nhæ thãú naìo? Træåìng håüp naìo cáön láûp biãn baín, træåìng håüp naìo khäng? Caïc em seî tçm tháúy trong baìi hoüc häm nay. 2.2. Tçm hiãøu vê duû HS âoüc Biãn baín Âaûi häüi chi âäüi. - 2 HS âoüc thaình tiãúng. - Goüi HS âoüc yãu cáöu cuía baìi táûp. - 1 HS âoüc thaình tiãúng. - Cho HS laìm viãûc theo nhoïm. Thaío luáûn nhoïm 4-6: a) Chi âäüi låïp 5A ghi biãn baín âãø laìm gç? a) Âãø nhåï sæû viãûc âaî xaíy ra, yï kiãún cuía moüi ngæåìi, nhæîng âiãöu âaî thäúng nháút, xem laûi khi cáön thiãút. b) Caïch måí âáöu vaì kãút thuïc biãn baín coï âiãøm gç giäúng, âiãøm gç khaïc caïch måí âáöu vaì kãút thuïc âån? b) Caïch måí âáöu: + Giäúng: coï Quäúc hiãûu, tiãu ngæî, tãn vàn baín. + Khaïc: biãn baín khäng coï tãn nåi nháûn, thåìi gian, âëa âiãøm laìm biãn baín ghi åí pháön näüi dung. - Caïch kãút thuïc: + Giäúng: coï tãn, chæî kê cuía ngæåìi coï traïch nhiãûm. + Khaïc: biãn baín cuäüc hoüp coï 2 chæî kê cuía chuí tëch vaì thæ kê, khäng coï låìi caím ån. c) Nãu toïm nhæîng âiãöu cáön ghi vaìo biãn baín. c) Thåìi gian, âëa âiãøm hoüp, thaình pháön tham dæû, chuí toaû, thæ kê, näüi dung hoüp: diãùn biãún, toïm tàõt caïc yï kiãún kãút luáûn cuía cuäüc hoüp, chæî kê cuía chuí tëch vaì thæ kê. 2.3. Ghi nhåï +/ Biãn baín laì gç? Näüi dung biãn baín thæåìng gäöm coï nhæîng pháön naìo? - 3 HS näúi tiãúp nhau âoüc thaình tiãúng. Caïc HS khaïc âoüc tháöm. 2.4. Luyãûn táûp Baìi 1: Trao đổi nhóm đôi HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung cuía baìi táûp Baìi 1: HS laìm viãûc theo càûp. Trường hợp cần ghi biên bản: a,c,e,g Không cần ghi biên bản :b, d. Trường hợp cần ghi biên bản Trường hợp không cần ghi biên bản a/ Đại hội liên đội:Ghi lại các ý kiến, C.Trìnhcông tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện. c/ Bàn giao tài sản: Ghi lại danh sách tài sản và tình trạng tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng. e/ xử lí vi phạm luật GT: Ghi lại làm bằng chứng về tình hình vi phạm và cách xử lí. g/ Xử lí việc XD nhà trái phép:Ghi lại để làm bằng chứng. b/ Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích LSử: Đây chỉ là phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện ngay, không có điều gì cần ghi lại d/ Đêm liên hoan văn nghệ: Đây là một SH vui, không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng. Baìi 2: HS âoüc yãu cáöu cuía baìi táûp. Baìi 2: Nối tiếp đặt tên cho các biên bản cuộc họp. - Goüi HS nháûn xeït baìi baûn laìm trãn baíng. a/ Biên bản đại hội liên đội b/ Biên bản bàn giao tài sản. c/ Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về GT. g/ Biên bản xử lí về XD nhà trái phép. 3. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (2-3’) +/Biên bản là gì? Nội dung biên bản thường gồm có những phần nào? Về nhà: Học thuộc phần ghi nhớ sgk,làm bài luyện tập vào vở. Chuẩn bị:” Nội dung cuộc họp chi đội”. GV nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:.. . Tập làm văn (BS) Luyện tập tả người I-Mục tiêu: HS thực hành viết bài văn tả người, thể hiện kết quả quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy. II- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Đề bài: Hãy tả một người thân trong gia đình em. Bài làm Ngoài công việc nội trợ ra, mẹ em còn là thêm nghề may. Mẹ em năm nay gần 45 tuổi. Dáng người mẹ thon thả. Khuôn mặt tròn. Nước da trắng hồng, tự nhiên.Mái tốc của mẹ mượt mà dài ngang ngang lưng, búi gọn sau gáy. Đôi mắt của mẹ tròn, đen lay láy, lúc nào cũng như cười với mọi người. Miệng của mẹ nhỏ xíu,với hàm răng trắng bóng.Ở nhà, mẹ ăn mặc rất giản dị với bộ quần áo thun tự cắt lấy. Mẹ em đi lại nhẹ nhàng, ăn nói có duyên nên khách hàng vào may đồ rất đông. Mẹ em ngồi vào bàn may đồ là chăm chú vào đường kim chỉ. Đôi chân mẹ đặt lên bàn đạp. Tay phải mẹ cầm lấy kim, tay trái mẹ cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo đường chỉ. Cái lưng của mẹ cứ lom khom. Thỉnh thoảng, mẹ lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may, trông mặt mẹ càng hiền từ biết bao. Mẹ đã không quản vất vả ngày đêm để may từng chiếc áo cho khách hàng. Khách hàng đến lấy đồ là mẹ đã may xong. Ai cũng đều hài lòng vì mẹ giữ chữ tín và đường chỉ mẹ may rất khéo và đẹp. Mẹ quả là nàng dâu hiền của trăm họ. Em tự hứa với lòng mình rằng: Học tập thật giỏi để không phụ lòng nuôi dạy của cha mẹ và công lao dạy dỗ của thầy cô./. III- Củng cố, dặn dò (2’) - GV thu bài của HS chấm điểm. - Gọi HS lên bảng sửa chữa - nhận xét => biểu dương HS được điểm tốt. Môn: Toán Tiết 68: Chia một số tự nhiên cho một số TP I-Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia một số tự nhiên cho một số TP. II- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ 573 : 7,5 = 76,4 : 12,5 = 0,56 1963 : 1 000 =1,963 1/ 931 : 24,5 = 38 120 : 12,5 = 9,6 117 : 3,25 = 36 2/ Tìm x : a/ 87,5 x = 4725 x = 4725 : 87,5 x = 54 x - x = x = 3/ Một mảnh vườn HCN có DT bằng 100m2, chiều dài bằng 12,5m. Tính chu vi của mảnh vườn đó. Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật: 100 : 12,5 = 8 (m) Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật: ( 8 + 12,5) x 2 = 41 (m) Đáp số: 41m III- Củng cố, dặn dò (2’) - GV thu bài của HS chấm điểm. - Gọi HS lên bảng sửa chữa - nhận xét => biểu dương HS được điểm tốt. Thứ năm ngày 05 tháng 12 năm 2013 Luyãûn tæì vaì cáu ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI I.Mục đích yêu cầu: 1. Hệ thống củng cố kiến thức về động từ,tính từ,quan hệ từ. 2. Vận dụng viết đoạn văn có sử dụng các từ loại đã học. II. Đồ dùng: -Bảng phụ - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY -HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc Kiãøm tra baìi cuî (4-5’) Nhắc lại ghi nhớ về danh từ,quy tắc viết hoa danh từ riêng: +/ Thế nào là DT chung? DT riêng? đại từ xưng hô? GV nhận xét - ghi điểm. Gaûch 1 gaûch dæåïi danh tæì chung, gaûch 2 gaûch dæåïi danh tæì riãng, khoanh troìn vaìo âaûi tæì : Bé Mai dẫn Tâm ra vườn chim. Mai khoe: - Tổ kia là chúng làm nhé. Còn tổ này là cháu gài lên đấy ! Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. GTB: Tiãút hoüc häm nay caïc em cuìng än táûp vãö tæì loaûi: âäüng tæì, tênh tæì, quan hãû tæì vaì thæûc haình viãút âoaûn vàn coï sæí duûng âäüng tæì, tênh tæì, quan hãû tæì. 2.2. Hæåïng dáùn HS laìm baìi táûp Baìi 1: HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung cuía baìi táûp. Baìi 1: Thãú naìo laì âäüng tæì? tênh tæì? + Thãú naìo laì quan hãû tæì? Nối tiếp trả lời: ĐT: Là những từ chỉ h/động, trạng thái của sự vật. TT: Là những từ miêu tả đặc điểm, t/chất của sự vật, h/động hoặc trạng thái, QHT: Là từ nối các TN hoặc các câu với nhau nằm thể hiện mối quan hệ giữa các TN hoặc các câu ấy. Động từ Tính từ QHT Trả lời, nhìn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ. Xa, vời vợi, lớn. Qua, ở, với. Baìi 2: HS âoüc laûi khäø thå 2” Haût gaûo laìng ta.” -HS dæåïi låïp âoüc âoaûn vàn mçnh viãút Chuï yï: sæía läùi duìng tæì, diãùn âaût cho tæìng em Baìi 2: HS laìm vaìo våí. Hạt gạo được làm ra từ biết bao nhiêu công sức của mọi người.Những trưa tháng sáu trời nắng như đổ lửa. Nước ở ruộng như được ai đó mang lên đun sôi rồi đổ xuống. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh, lũ cua ngoi lên bờ tìm chỗ mát để ẩn náu. Vậy mà mẹ em vẫn đội nón đi cấy. Thật vất vả khi khuôn mặt mẹ đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, lưng áo dính bết lại. Thương mẹ biết bao nhiêu ! Mẹ ơi ! Trưa tháng 6 nắng như đổ lửa.Nươc ở các thửa ruộng nóng như có ai nấu lên.Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt ruộng.Còn lũ cua nóng quá chịu không được,ngoi hết lên bờ.Thế mà,giữa trời nắng chang chang,mẹ em lội ruộng cấy lúa.Mẹ đội chiếc nón lá,gương mặt mẹ đỏ bừng.Lưng phơi giữa nắng,mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo cánh nâu..Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi,bao nỗi vất vả của mẹ. Động từ Tính từ QHT Làm, đổ, mang lên, đun sôi, đổ xuống, chết, nổi, ngoi,ẩn náu, đội nón, đi cấy, lăn dài, dính, thương. Nắng, lềnh bềnh, mát, vất vả, đỏ bừng. Vậy mà, ở, như, của. 3. Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) Nhắc lại: ĐT, TT, QHT. Về nhà: Ôn lại KT đã học. Chuẩn bị: MRVT” H/ phúc”. GV nhận xét tiết học. 3HS nhắc lại ghi nhớ về danh từ, động từ,tính từ. Rút kinh nghiệm:.. Môn: Toán Tiãút 69: LUYỆN TẬP I.Mục đích yêu cầu: 1 . Củng cố chia số tự nhiên cho một số thập phân 2. Vận dụng tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có lời văn. 3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. II.Đồ dùng:Bảng nhóm.- Bảng con. II. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1.Kiểm tra bài cũ (4-5’) +/ Nêu cách chia 1số tự nhiên cho 1số TP. - GV nháûn xeït vaì cho âiãøm HS. Bảng con: 144 : 0,75 = 192 1377 : 67,5 = 20,4 2.2. Hæåïng dáùn luyãûn táûp Baìi 1: HS làm vào vở Baìi 1: HS làm vào vở một số HS đọc kết quả. Tênh giaï trë cuía caïc biãøu thæïc räöi so saïnh. a) 5 : 0,5 5 x 2 10 = 10 52 : 0,5 52 x 2 104 104 b) 3 : 0,2 3 x 5 15 = 15 18 : 0,25 18 x 4 74 = 74 +/ Dæûa vaìo kãút quaí baìi táûp trãn, baûn naìo cho biãút khi muäún thæûc hiãûn chia mäüt säú cho 0,5; 0,2 ; 0,25 ta coï thãø laìm nhæ thãú naìo? +/ Khi muäún thæûc hiãûn chia mäüt säú cho 0,5 ta coï thãø nhán säú âoï våïi 2 ; chia mäüt säú cho 0,2 ta coï thãø nhán säú âoï våïi 5 ; chia mäüt säú cho 0,25 ta coï thãø nhán säú âoï våïi 4. Baìi 2: +/ Nãu caïch tçm thæìa säú chæa biãút trong pheïp nhán Baìi 2: (HS làm vào vở,đọc kết quả) +/ Lấy tích chia cho thừa số đã biết. X x 8,6 = 387 X = 387 : 8,6 X = 45 9,5 x X = 399 X = 399 : 9,5 X = 42 Baìi 3: Baìi 3: (HS làm vào vở) Tóm tắt Thùng to : 21 l Thùng nhỏ : 15 l }.l? 1 chai : 0,75 l }.chai? Baìi giaíi Säú lêt dáöu coï táút caí laì: 21 + 15 = 36 (l) Säú chai dáöu laì: 36 : 0,75 = 48 (chai) Âaïp säú: 48 chai dáöu Baìi 4( H/dẫn về nhà) Baìi 4( H/dẫn về nhà): Baìi giaíi Diãûn têch cuía hçnh vuäng (hay chênh laì diãûn têch hçnh chæî nháût) laì: 25 x 25 = 625 (m2) Chiãöu daìi thæía ruäüng hçnh chæî nháût laì: 625 : 12,5 = 50 (m) Chu vi cuía thæía ruäüng hçnh chæî nháût laì: (50 + 1,25) x 2 = 125 (m) Âaïp säú: 125m C.CUÍNG CÄÚ, DÀÛN DOÌ (2-3’) +/ khi muäún thæûc hiãûn chia mäüt säú cho 0,5; 0,2 ; 0,25 ta coï thãø laìm nhæ thãú naìo? Về nhà : Học bài và làm BT 4/ sgk. Chuẩn bị :” Chia 1số TP cho 1số Tp” GV nhận xét tiết học +/ Khi muäún thæûc hiãûn chia mäüt säú cho 0,5 ta coï thãø nhán säú âoï våïi 2 ; chia mäüt säú cho 0,2 ta coï thãø nhán säú âoï våïi 5 ; chia mäüt säú cho 0,25 ta coï thãø nhán säú âoï våïi 4. Rút kinh nghiệm:.. Môn: Kể chuyãûn PA-XTƠ VÀ EM BÉ I.Mục đích yêu cầu: 1.HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ kể lại từng đoạn và bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện 2.Rèn kĩ năng nói cho HS. 3. GD lòng nhân hậu,ý thức vì mọi người. II.Đồ dùng: -Tranh minh hoạ câu chuyện, Ảnh Pa-xtơ. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kiãøm tra baìi cuî Kãø laûi mäüt viãûc laìm täút hoàûc mäüt haình âäüng duîng caím baío vãû mäi træåìng maì em âaî laìm hoàûc chæïng kiãún. - 2 HS näúi tiãúp nhau kãø laûi chuyãûn. - Nháûn xeït, cho âiãøm tæìng HS. - Nháûn xeït baûn kãø chuyãûn. 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi Tiãút Kãø chuyãûn häm nay caïc em cuìng kãø laûi cáu chuyãûn Pa-xtå vaì em beï. Chuyãûn kãø vãö táúm gæång lao âäüng quãn mçnh vç haûnh phuïc con ngæåìi cuía nhaì baïc hoüc Lu-i Pa-xtå. 2.2. Hæåïng dáùn kãø chuyãûn a. GV kãø chuyãûn HS quan saït tranh MH: - Quan saït. - GV kãø chuyãûn láön 1. - HS nhàõc laûi tãn caïc nhán váût. - HS quan sát tranh ảnhPa-xtơ. Tên riêng,từ mượn nước ngoài: - Baïc sé Lu-i Pa-xtå, cáûu beï Giä-deïp, vắc-xin, ngæåìi meû. - GV kãø láön 2: væìa kãø væìa chè vaìo tranh minh hoaû +/ Nãu näüi dung chênh cuía mäùi tranh. Khi coï cáu traí låìi âuïng, GV kãút luáûn vaì ghi dæåïi mäùi tranh. HS näúi tiãúp nhau phaït biãøu : Tranh 1:Chú bé Giô-dép bị chó cắn được mẹ đưa đến nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa. Tranh 2: Pa-xtơ trăn trở, suy nghĩ về phương cách chữa trị cho em bé. Tranh3:Pa-xtơ quyết định phải tiêm vắc-xin cho Giô-dép. Tranh 4: Pa-xtơ thức suốt đêm ròng để quyết định tiêm mũi thứ 10 cho em bé. Tranh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12403526.doc
Tài liệu liên quan