Giáo án Chính tả 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

Chính tả

TIẾT 19 : TẬP CHÉP: NGÀY LỄ

A.MơC TI£U:

Rèn kỹ năng viết chính tả:

- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài “Ngµy lƠ”

- Làm đúng các bài tập phân biệt: c/k; l/n

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung

- Vở tập chép

C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc66 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Chính tả 2 cả năm - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. - ẹoùc yeõu caàu - 2 nhóm lên tham gia thi. -ẹoùc yeõu caàu - 2 nhóm lên tham gia thi. - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 12 : NgôI trường mới A.MụC TIÊU: ảReứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài : ngôi trường mới - Làm đúng bài tập phân biệt chính tả. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ chính tả. C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ khoự: xa xôi đường sá sà xuống phố xá - Caỷ lụựp laứm baỷng con . - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón nghe viết: * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có gì mới? + Có những dấu câu gì trong bài chính tả? - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: rung động trang nghiêm mái trường * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ: - Gv ủoùc maóu laàn 2. - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói. * Chaỏm, sửỷa baứi : - GV ủoùc maóu laàn 3. - Chaỏm moọt soỏ baứi. - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói. 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/50 : ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm vaàn ai/ ay ủieàn vaứo choó thớch hụùp. - Yêu cầu cả lớp suy nghĩ, làm vở. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. mái nhà máy cày nước chảy * Baứi 3a/50: - GV nêu yêu cầu: Điền vào chỗ trống sa/xa - Hửụựng daón HS tỡm tửứ tửụng ửựng ủieàn vaứo oõ troỏng. - Ycầu HS tự làm vaò vở. - Gọi 1 HS làm bảng. - GV nhaọn xeựt xa xôi đường sá sà xuống phố xá IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: Người thầy cũ - Hỏt tập thể - Hs thực hiện. - 2 HS đọc lại bài. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Cả lớp nghe GV đọc từng câu viết vào vở. - Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -1 HS đoùc yeõu caàu. - Cả lớp suy nghĩ, làm vở. - 1 HS làm bảng, lớp nhận xét và bổ sung. -1 HS đoùc yeõu caàu. - Cả lớp suy nghĩ, làm vở. - 1 HS làm bảng, lớp nhận xét và bổ sung. - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 13 : NGệễỉI THAÀY CUế A.MụC TIÊU: ảReứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: Cheựp laùi chớnh xaực ủoaùn vaờn trong baứi Người thầy cũ. - Luyện tập phân biệt ui/uy, tr/ch. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực II.Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai - GV nhận xét, cho điểm. III.Baứi mụựi : 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón taọp cheựp * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + Dũng nghĩ gì khi bố ra về? + Bài chép chính tả này có mấy câu? + Chữ cái đầu câu viết như thế nào? + Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy và dấu hai chấm. - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: xuực ủoọng, maộc loói, khoõng phaùt, nhụự maừi.... * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ: - Gv ủoùc maóu laàn 2. - Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu. - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói. * Chaỏm, sửỷa baứi : - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/57: - GV nêu yêu cầu của bài: Điền ui/ uy vào chỗ trống. - GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ, làm bài vào vở. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. bụi phấn huy hiệu vui vẻ tận tụy * Baứi 3/57: Tỡm tieỏng - Hửụựng daón HS tỡm tieỏng coự aõm ủaàu : tr/ch. - GV phát phiếu cho HS thảo luận nhóm. - Đại diện 4 nhóm lên dán kết quả. - GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: giò chả trả lại con trâu cái chăn IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: cô giáo lớp em. - 2 HS đọc lại bài. -Traỷ lụứi caõu hoỷi + Dũng nghĩ: “Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt. nhớ mãi” + Có 3 câu. + Viết hoa. + Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi,và nhớ mãi. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ. -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -1 HS đọc đề bài. - Laứm baứi vaứo vụỷ. - 1 HS làm bảng, lớp nhận xét và bổ sung. -1 HS đọc đề bài. - HS thảo luận nhóm. - Leõn baỷng dán kết quả. - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe Chính tả( Nghe – Viết) TIEÁT 14 : COÂ GIAÙO LễÙP EM A.MụC TIÊU: ả Reứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Nghe, cheựp laùi chớnh xaực khoồ thụ trong baứi: cô giáo lớp em. - Hieồu caựch trỡnh baứy baứi thụ 5 chửừ - Cuỷng coỏ qui taộc vieỏt, vieỏt ủuựng caực chửừ , aõm vaàn deó laón:ui/uy;ch/tr B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực : II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: maựi trửụứng, trang nghieõm rung ủoọng, , thaõn thửụng - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón nghe vieỏt * Hửụựng daón HS chuaồn bũ -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung + Khi cô giáo dạy tập viết, gió và nắng như thé nào? + Câu thơ nào cho thấy bạn học sinh rất thích điểm 10 cô cho? + Mỗi dòng thơ có mấy chữ? + Các chữ đầu dòng viết như thế nào? - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: daùy, giaỷng, ngaộm maừi, ủieồm * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ - Gv ủoùc maóu laàn 2 - Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3.Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/61: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón tỡm tieỏng vaứ tửứ ngửừ thớch hụùp ủieàn vaứo oõ troỏng - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. + vui: vui vẻ, vui chơi, vui sướng, + thuỷ: tàu thuỷ, thuỷ thủ, nguyên thuỷ,. + núi: núi đá, ngọn núi, đồi núi, rừng núi, * Baứi 3/61: Hửụựng daón HS điền vào chỗ trống: - Gọi 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. - Nhaọn xeựt Quê hương là cầu che nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm. IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, Tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: Người mẹ hiền - Hỏt tập thể . - 3 hs lờn bảng,dưới lớp làm bảng con. - 2- 3 HS đọc lại. -Traỷ lụứi caõu hoỷi + Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp. + Yêu thương em ngắm mãi Những điểm 10 cô cho. + 5 chữ + Viết hoa, cách lề 2 ô. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. - ẹoùc yeõu caàu - Laứm baứi vaứo vụỷ. - Nhaọn xeựt. -ẹoùc yeõu caàu - Leõn baỷng laứm baứi - Laứm vaứo vụỷ - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 15 : NGệễỉI MẼ HIEÀN A.MụC TIÊU: ả Reứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: Cheựp laùi chớnh xaực ủoaùn trớch trong baứi Người mẹ hiền; trình bày bài chính tả đúng quy định: Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. - Làm đúng các bài tập phân biệt: ao/au, r/d/gi. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt tửứ khoự: daùy, giaỷng, ngaộm maừi - Caỷ lụựp laứm baỷng con. - GV vhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón taọp cheựp * Hửụựng daón HS chuaồn bũ -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + Vì sao Nam khóc? + Cô giáo nghiêm giọng hỏi hai bạn thế nào? + Bài chính tả có những dấu câu gì? + Câu nói của cô giáo có dấu gì ở đầu câu, dấu gì ở cuối câu? - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: xoa ủaàu, troỏn hoùc, nghieõm gioùng * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ - Gv ủoùc maóu laàn 2 - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3.Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/65: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV nêu yêu cầu của bài: Điền ao/au vào chỗ trống. - GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ, làm bài vào vở. - Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. b. Trèo cao ngã đau. * Baứi 3/65 - Hửụựng daón HS tỡm chửừ r/ d/ gi tửụng ửựng ủieàn vaứo oõ troỏng. - GV phát phiếu cho HS thảo luận nhóm. - Đại diện 4 nhóm lên dán kết quả. - GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: + con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập, dè dặt. + giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá. IV.Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc,tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: Bàn tay dịu dàng. - Hỏt tập thể - 3 hs lờn bảng ,dưới lớp làm vào vở - 2 HS đọc lại bài. -Traỷ lụứi caõu hoỷi + Vì đau và xấu hổ. + Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không? + dấu phảy, chấm, hai chấm, gạch ngang, hỏi chấm. + Dấu gạch ngang ở đầu câu, dấu hỏi chấm ở cuối câu. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con. -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -1 HS đọc đề bài. - Laứm baứi vaứo vụỷ. - 1 HS làm bảng, lớp nhận xét và bổ sung. -1 HS đọc đề bài. - HS thảo luận nhóm. - Leõn baỷng dán kết quả. - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 16: BAỉN TAY DềU DAỉNG A.MụC TIÊU: ảReứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: Nghe - viết đúng một đoạn của bài Bàn tay dịu dàng; biét viết hoa chữ đầu tên bài, đàu câu và tên riêng của người; trình bày đúng lời của An (gạch ngang đầu câu, lùi vào 1 ô) - Luyện viết đúng các tiếng có ao/au, r/d/gi. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: xoa ủaàu, troỏn hoùc, nghieõm gioùng - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón nghe vieỏt * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + An buồn bã nói với thầy điều gì? + Khi biết An chưa làm bài tập, thái độ của thầy giáo thế nào? + Bài chính tả có những chữ nào viết hoa? + Khi xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào? - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự : vaứo lụựp, trỡu meỏn, buoàn baừ, kieồm tra * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ - Gv ủoùc maóu laàn 2 - Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/67: Tỡm tửứ coự tieỏng - GV nêu yêu cầu của bài: Tìm 3 tiếng có vần ao, 3 tiếng có vần au. - Yêu cầu HS suy nghĩ, làm nhẩm. - GV chia bảng lớp thành hai phần, gọi 2 đội mỗi đội 3 em lên chơi tiếp sức. - GV cùng cả lớp nhận xét: + vào, đào, nhào, lao, mào, chào, rào, thao,. + đau, rau, nhau, lau, mau, cháu, cáu, báu, * Baứi 3/67: - GV nêu yêu cầu của bài: Đặt câu để phân biệt các tiếng da, ra, gia ; dao, rao, giao. - GV phát phiếu thảo luận cho 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ đặt 3 câu để phân biệt các tiếng trên. - Gọi đại diện nhóm lên trình bày. - Nhóm khác bổ sung, nhận xét. - GV kết luận: + Mẹ mua cho em một chiếc cặp da mới. Thưa cô cho em ra ngoài một chút ! Chiếc áo này được may gia công đấy. + Con dao này sắc quá! Tiếng rao của hàng bánh mì nghe thật rõ. Hôm nay cô giáo giao 3 bài tập về nhà. IV: Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: Ôn tập - Hỏt tập thể . - 3 hs lờn bảng. - Lắng nghe. - ẹoùc saựch - ẹoùc theo yeõu caàu -Traỷ lụứi caõu hoỷi + Thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập. + Thầy không tách, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An. +Chữ đầu dòng, tờn bài, tên riêng. + Viết lùi vào 1 ô. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -1 HS đọc yêu cầu. - Cả lớp tự suy nghĩ. - 2 dãy cử HS lên chơi. - Nhaọn xeựt. -1 HS đọc yêu cầu. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác bổ sung. - Nhắc lại nội dung bài - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 19: NGHE VIEÁT: Sáng kiến của bé hà A.MụC TIÊU: ảReứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Nghe, cheựp laùi chớnh xaực khoồ thụ trong baứi - Hieồu caựch trỡnh baứy baứi thụ 5 chửừ - Cuỷng coỏ qui taộc vieỏt, vieỏt ủuựng caực chửừ , aõm vaàn deó laón: B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai, KT vụỷ chớnh taỷ - Lụựp laứm baỷng con III. Baứi mụựi 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón nghe vieỏt * Hửụựng daón HS chuaồn bũ -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi thụ + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi thụ: goàm maỏy khoồ, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa. - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ - Gv ủoùc maóu laàn 2 - Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt ủieàn chửừ l/ n vaứo choó thớch hụùp - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. * Baứi 3/: - Hửụựng daón HS ghi teõn chửừ caựi tửụng ửựng - Nhaọn xeựt IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, Tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: - Hỏt tập thể - 3 hs lờn bảng ,dưới lớp làm bảng con. - ẹoùc saựch - ẹoùc theo yeõu caàu -Traỷ lụứi caõu hoỷi - ẹoùc vaứ traỷ lụứi -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -ẹoùc yeõu caàu - Laứm baứi vaứo vụỷ. - Nhaọn xeựt. -ẹoùc yeõu caàu - Leõn baỷng laứm baứi - Laứm vaứo vụỷ - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 19 : TAÄP CHEÙP: NGAỉY LEÃ A.MụC TIÊU: ảReứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Cheựp laùi chớnh xaực ủoaùn trớch trong baứi “Ngày lễ” - Làm đúng các bài tập phân biệt: c/k; l/n B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp C CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH I. OÅn ủũnh toồ chửực : II. Kieồm tra baứi cuừ - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: Rửa mặt, đến trường, giăng, sương trắng, - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón taọp cheựp * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + GV chỉ vào chữ viết hoa trong bài chính tả: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Quốc tế Người cao tuổi . ? Những chữ nào trong tên các ngày lễ được viết hoa? + Hửụựng daón HS neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa. - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: Lao động Thiếu nhi * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ: - Gv ủoùc maóu laàn 2. - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói. * Chaỏm, sửỷa baứi: - GV ủoùc maóu laàn 3. - Chaỏm moọt soỏ baứi. - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói. 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/79: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm chửừ : c/kứ ủieàn vaứo choó thớch hụùp . - Gọi 2 HS lên bảng làm, lớp làm bảng con. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. Con cá cái cầu Con kiến dòng kênh * Baứi 3/79 - Hửụựng daón HS tỡm chửừ l /n tửụng ửựng ủieàn vaứo oõ troỏng. - Gọi 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. Lo sợ hoa lan ăn no thuyền nan IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: Nghe viết Ông và cháu. - Hỏt tập thể - 3 hs lờn bảng,dưới lớp làm bảng con. - 2 HS đọc lại bài. - HS quan sát. - Chữ đầu của mỗi bộ phận tên được viết hoa. -Traỷ lụứi caõu hoỷi -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. - 1 HS đoùc yeõu caàu. - Laứm baứi vaứo bảng con. - 1 HS đoùc yeõu caàu. -1 HS leõn baỷng laứm baứi. - Lớp làm vở. - Nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 20: OÂNG VAỉ CHAÙU A.MụC TIÊU: ảReứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Nghe, viết chính xác, trình bày đúng bài thơ Ông và cháu. Viết đúng các dấu hai chấm, mở và đóng ngoặc kép, dấu chấm than. - Làm đúng các bài tập phân biệt c/k;l/n; B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp c. hoạt động dạy học: Giaựo vieõn Hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: lo sợ ăn no - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1: Giụựi thieọu baứi 2: Hửụựng daón nghe vieỏt * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + Có đúng là cậu bé trong bài thơ thắng được ông của mình không? + Hửụựng daón HS tìm các dấu hai chấm và dấu ngọăc kép trong bài. - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: vật, keo, chiều * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ: - GV ủoùc maóu laàn 2. - GV ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu. - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói, * Chaỏm, sửỷa baứi : - GV ủoùc maóu laàn 3. - Chaỏm moọt soỏ baứi. - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói. 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/: Tỡm tửứ - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm tửứ coự aõm ủaàu c/k. - Chia bảng lớp thành 3 phần. Sau đó gọi 2 nhóm lên chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” - Phổ biến luật chơi: Tiếp sức. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. + c: ca, cà, cá, co, có, còn, cong, cu, cụ, cao, cào, + k: ki, ke, keo, kéo, kỳ, ký, kẻ,kẹo,. * Baứi 3a/: ẹieàn tửứ - Hửụựng daón HS ủieàn tửứ l/n vaứo choó thớch hụùp. - Cho 1 HS làm bảng, lớp làm vở. - Nhaọn xeựt: lên non nuôi con non cao công lao IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, Tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: tập chép Bà cháu. - Hỏt tập thể. - 3 HS leõn baỷng - ẹoùc theo yeõu caàu - 2 HS đọc lại bài. -Traỷ lụứi caõu hoỷi -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -ẹoùc yeõu caàu - HS suy nghĩ. - 2 Nhóm lên chơi. -ẹoùc yeõu caàu - Laứm vaứo vụỷ - Trả lời cõu hỏi về nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả (TAÄP CHEÙP) TIEÁT 21 : BAỉ CHAÙU A. mục tiêu: ả Reứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Cheựp laùi chớnh xaực trình bày đúng một đoạn trong baứi bà cháu. - Làm đúng các bài tập phân biệt: g/gh; s/x. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp c. hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: non cao công lao - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón taọp cheựp * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + Tìm lời nói của hai anh em trong bài chính tả. + Lời nói ấy được viết với dấu câu nào? - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: vaọt, keo, thua,hoan hoõ, chieàu * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ: - Gv ủoùc maóu laàn 2 - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi : - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói. 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/85: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt tỡm tửứ ủieàn vaứo choó thớch hụùp. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. * Baứi 3/85: - GV nêu câu hỏi, gọi HS trả lời: + Trước những chữ cái nào, em chỉ viết gh mà không viết g? + Trước những chữ cái nào, em chỉ viết g mà không viết gh? * Baứi 4a/85: - Hửụựng daón HS tỡm chửừ caựi s/x tửụng ửựng ủieàn vaứo oõ troỏng. - Nhaọn xeựt: nước sôi ăn xôi cây xoan siêng năng IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: Cây xoài của ông em. - Hỏt tập thể . -3 HS leõn baỷng - Caỷ lụựp laứm baỷng con - HS theo dõi sách. - 2 HS đọc bài. - “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại” - Lời nói ấy được đặt trong dấu ngoăc kép, sau dấu hai chấm. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. - ẹoùc yeõu caàu - Laứm baứi vaứo vụỷ. - Nhaọn xeựt. - ẹoùc yeõu caàu + Trước chữ cái i, e, ê. + Trước chữ cái a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư. - 1 HS đọc yêu cầu. - Leõn baỷng laứm baứi - Trả lời cõu hỏi nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 22 : CAÂY XOAỉI CUÛA OÂNG EM A. mục tiêu: ả Reứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Nghe, viết chính xác, trình bày đúng đoạn đầu của bài cây xoài của ông em. - Làm đúng các bài tập phân biệt : g/gh; s/x. B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp c. hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: cây xoan siêng năng - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón nghe vieỏt * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung + Cây xoài có gì đẹp? - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: caõy xoaứi, laóm chaóm, cuoỏi * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ - Gv ủoùc maóu laàn 2 - Gv ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt ủieàn chửừ g/ gh vaứo choó thớch hụùp - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. xuống ghềnh con gà gạo trắng ghi lòng * Baứi 3/: ủieàn tửứ - Hửụựng daón HS ủieàn tửứ coự âm s/x - Nhaọn xeựt. nhà sạch, bát sạch cây xanh, lá cũng xanh IV. Cuỷng coỏ - daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại bài vào vở rèn chữ. - Chuẩn bị bài sau: sự tích cây vú sữa. - Hỏt tập thể . - 3 HS leõn baỷng - HS theo dõi sách. - 2 HS đọc lại bài. + Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Từng chùm quả to đung đưa theo gió. -Vieỏt caực tửứ khoự vaứo baỷng con -Taọp cheựp vaứo vụỷ -Kieồm tra baứi, sửỷa loói. -ẹoùc yeõu caàu - Laứm baứi vaứo vụỷ. - Nhaọn xeựt. -ẹoùc yeõu caàu - Leõn baỷng laứm baứi - Laứm vaứo vụỷ - Trả lời cõu hỏi về nội dung bài. - Lắng nghe. Chính tả TIEÁT 23 : Sệẽ TÍCH CAÂY VUÙ SệếA A. mục tiêu: ả Reứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện Sự tích cây vúa sữa. - Làm đúng các bài tập phân biệt: ng/ngh; tr/ch B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung - Vụỷ taọp cheựp c. hoạt động dạy học: giaựo vieõn hoùc sinh I. OÅn ủũnh toồ chửực II. Kieồm tra baứi cuừ: - 3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ hay sai: xuống ghềnh con gà gạo trắng ghi lòng - GV nhận xét, cho điểm. III. Baứi mụựi 1. Giụựi thieọu baứi 2. Hửụựng daón taọp cheựp * Hửụựng daón HS chuaồn bũ - Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1. - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung: + Từ các cành lá, những đài hoa xuất hiện như thế nào? + Quả trên cây xuất hiện như thế nào? + Bài chính tả gồm có mấy câu? + Những câu văn nào có dấu phảy? Em hãy đọc lại từng câu đó. - Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: ủaứi hoa, troồ ra, caờng mũn, xuaỏt hieọn, doứng sửừa * Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ - GV ủoùc maóu laàn 2 - GV ủoùc tửứng tửứ, cuùm tửứ, caõu - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói * Chaỏm, sửỷa baứi - GV ủoùc maóu laàn 3 - Chaỏm moọt soỏ baứi - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói 3. Hửụựng daón laứm baứi taọp * Baứi 2/97: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng - GV hửụựng daón HS laàn lửụùt ủieàn ng/ ngh vaứo choó thớch hụùp. - Cho HS làm bảng con. - Nhaọn xeựt choỏt yự ủuựng. người cha con nghé suy nghĩ ngon miệng - Khi nào chúng ta viết ngh? - Khi nào chúng ta viết ng? * Baứi 3/97: - Hửụựng daón HS ủieàn ch/tr vaứo choó thớch hụùp. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV nhận xét, chốt ý: con trai cái chai trồng cây chồng bát IV. Cuỷng coỏ daởn doứ. - GV hệ thống nội dung bài. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. - Nhắc HS về nhà chép lại b

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchinh ta.doc
Tài liệu liên quan