Giáo án Mẫu giáo lớn - Đề tài: Làm quen chữ cái u, ư

Đề tài : Làm quen chữ cái u, ư

Thời gian : 30- 35phút

Lớp : Mẫu giáo lớn A3

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mẫu giáo lớn - Đề tài: Làm quen chữ cái u, ư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án§Ò tµi : Lµm quen ch÷ c¸i u, ­Thêi gian : 30- 35phótLíp : MÉu gi¸o lín A3Ng­êi d¹y : Nguyễn Thị Mai N¨m häc : 2013 - 2014Tr­êng mn liªn ch©uNghÒ lµm ruéng NghÒ lµm ruéng ªa«uuuuu NghÒ x©y dùng NghÒ x©y dùng ­­­­u­H·y ghÐp cho ®óng Trß ch¬i ch÷ c¸iCCC/CC/T×m ch÷ c¸i cßn thiÕu trong tõTrß ch¬i ch÷ c¸i NghÒ nÊu ¨n NghÒ nÊ.. ¨nuNghÒ söa xeNghÒ s..a xe­NghÒ uèn tãcNghÒ ..èn tãcuH­íng dÉn viªnH..íng dÉn viªn­

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLam quen chu u u_12460793.ppt
Tài liệu liên quan