Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 13

 

N2: Tự nhiên x• hội

 Giữ sạch môi trường xung quanh

Kể tên và những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.

 Nêu ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh ở nhà.

Thực hiện giữ vệ sinh sân

vườn, khu vệ sinh.

Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ vệ sinh môi

 trường xunh quanh nhà ở.

HS: Chơi trò chơi "Bắt muỗi"

Cả lớp đứng tại chỗ.Quản trò hô: Vo ve, vo ve.

Cả lớp hô theo: Muỗi bay.

Quản trò nói: Nó đậu vào má

Cả lớp làm theo .Chụm tay để vào má của mình thể hiện mỗi đậu.Quản trò nói: - Đập cho nó một cái.

Cả lớp cùng lấy tay đập vào má mình và nói. Muỗi chết, muỗi chết.

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13 Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017 Tiết 1. Chào cờ. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài VẦN /ƯƠ/ BÔNG HOA NIỀM VUI Mục tiêu - Đọc được toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng. - Biết đọc phân biệt lời người kể với lời các nhân vật ( Chi, cô giáo). - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới- Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của bạn học sinh trong câu chuyện. HĐ1 Mở đầu. V1.Học vần /ươ/ 1.Giới thiệu vần. 2. Phân tích vần. HS :ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS :nối tiếp đọc câu HĐ2 3.Tìm tiếng mới cũ vần/ăt/. 4.Đưa tiếng /mắt / vào mô hình. GV:NX-HD đọc đoạn HS :đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. HS :đọc đoạn trớc lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 2.Viết vở tập viết HS : đọc toàn bài GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài VẦN /ƯƠ/ BÔNG HOA NIỀM VUI Mục tiêu Như tiết 1 HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. HS :đọc lại đoạn 1+2 HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS :đọc CH và TL HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-KL HS : nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS :đọc CH và TL GV:NX chốt ND bài HS :luyện đọc lại. HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.Chấm điểm. GV:NX§G-chèt l¹i nd bµi HS :ghi ®Çu bµi GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 4 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi PhÐp céng trong ph¹m vi 7 14 trõ ®i mét sè:14 - 8 Mục tiêu Học sinh được: - Tiếp tục củng cố khắc sâu khái niệm phép cộng. - Tự lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7. - Thực hành tính cộng đúng trong phạm vi 7. Giúp học sinh: - Biết tự lập bảng trừ 14 trừ đi một số. - Vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD luyện tập GV:GTB-HD luyện tập HS :đọc yêu cầu bài 1. HĐ2 HS : Nêu yêu cầu bài 1 GV:NX- HD HS :làm bài tập 1 GV:HD bài 1 HS : làm bảng lớp GV:NX-HD bài tập 2 HS :TL nhóm HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3. HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS :làm bài . HĐ4 HS : làm bài 3 GV:chữa bài 3 GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 5 Đạo đức ........................................................................................... ............................................................................................... ................................................................................................ Thø ba ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2017 TiÕt 1 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: KÓ chuyÖn Tªn bµi LUYỆN TẬP B«ng hoa niÒm vui Mục tiêu 1. Rèn kỹ năng nói: - Biết kể đoạn đầu câu chuyện Bông hoa niềm vui theo hai cách, theo trình tự câu chuyện và thay đổi một phần trình tự. - Dựa vào tranh và trí nhớ, biết kể lại nội dung chính của câu chuyện (đoạn 2, 3) bằng lời kể của mình. 2. Rèn kỹ năng nghe: - Lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn. HĐ1 Mở đầu. V1.Ôn vần 1.Giới thiệu tiếng. 2. Phân tích tiếng. KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới cũ vần. HS :QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV: HD thi kể HS :thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dơng, HD kể toàn truyện. HĐ4 2.Viết vở tập viết HS :Kể toàn truyện GV:NX-củng cố HS :nêu ý nghĩa chuyện GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài LUYỆN TẬP 34 - 8 Mục tiêu Giúp học sinh: - Biết thực hiện phép trừ dạng 34 - 8. - Vận dụng phép trừ làm tính và giải toán. - Củng cố cách tìm số hạng chưa biết và biết cách tìm số bị trừ. HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. KT bài cũ GV:GTB-HD luyện tập HS :làm bài 1 HĐ2 2.Đọc SGK GV:chữa bài-HD bài 2 HS : nêu miệng HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. GV:NX-HD bài 2 HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS :làm bài 4. HĐ4 2.Viết vở chính tả. GV:ch÷a bµi-HD bµi 5 HS :lµm bµi 5. GV:ch÷a bµi 5- GV nhËn xÐt giê häc TiÕt3 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi phÐp trõ trong ph¹m vi 7 b«ng hoa niÒm vui Mục tiêu - Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ. - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 8 - Biết dựa vào tranh đặt đề toán và ghi phép tính 1. Nghe viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Bông hoa niềm vui. 2. Làm đúng các bài tập phân biệt ng/ngh, tr/ch hoặc ac/at. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :đọc yêu cầu bài 1 HS :đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:NX- HD bài 1 HS :làm bài tập 1 HS :tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS :làm bài bảng con GV:NX-HD bài 3 HS : làm bài 3 HS :viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS : làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài HS : làm bài 4 GV: chữa bài GV:theo dõi uốn nắn HS :soát lỗi GV:chấm chữa bài HS :làm bài tập CT GVnhận xét giờ học Tiết 4 M«n N1: Thủ công N2: Thủ công Tªn bµi CÁC QUY ƯỚC CO BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH. GẤP CẮT DÀN HÌNH TRÒN Mục tiêu - HS ký hiệu quy ước về gấp gấy. - Biết gấp hình theo ký hiệu quy ước - Biết dùng các ký hiệu theo quy ước về gấp giấy. - Biết gấp hình theo ký hiệu quy ước. - Yêu thích môn học. - Häc sinh biÕt c¾t, gÊp c¾t d¸n h×nh trßn. - GÊp c¾t d¸n ®­îc h×nh trßn. - Häc sinh cã høng thó víi giê häc thñ c«ng. HĐ1 - Cho HS qan sát từng mẫu ký hiệu về đường gấp và nhận xét. GV: Giíi thiÖu mÉu h×nh trßn d¸n trªn nÒn h×nh vu«ng . H×nh trßn ®­îc c¾t b»ng g× ? Mµu s¾c kÝch th­íc nh­ thÕ nµo ? HĐ2 Hướng dẫn mẫu. - Ký hiệu đường giữa hình. + Ký hiệu đường gấp. + Ký hiệu đường dấu gấp vào + Ký hiệu đường gấp ngược ra phía sau là mũi tên cong (H4) HS: QS nhËn xÐt . GV: HD quy tr×nh, gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn cho HS quan s¸t b­íc gÊp. HĐ3 - Cho HS thực hành theo HD. HS:Thùc hµnh GÊp, c¾t d¸n H§4 - Nhận xét về thái độ, mức độ hiểu và kết quả học tập của học sinh. Cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm. Gv: ChÊm mét sè bµi nhËn xÐt .Tuyªn d­¬ng bµi lµm ®Ñp. GV nhËn xÐt giê häc Tiết 4 Thể dục BÀI 25: TRÒ CHƠI “ NHÓM BA NHÓM BẢY” I. MỤC TIÊU: - Ôn trò chơi “ Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu: HS biết chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Cơ bản: a. Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. Động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, Bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà. b Ôn trò chơi. “ Nhóm ba nhóm bảy” 3. Kết thúc: - Nhảy thả lỏng cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - CS điều khiển tổ tập - GV đi lại quan sát,nhắc nhở ,sửa sai. * * * * * * * * * * * * GV - GV cho HS nhận xét , - GV nhận xét đánh giá chung. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thø t­ ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2017 TiÕt 1 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi LuyÖn tËp 54 -18 Mục tiêu Sau bài học này học sinh được củng cố khắc sâu về: - Các phép tín cộng trừ trong phạm vi 7. - Quan hệ thứ tự các số tự nhiên trong phạm vi 7. Giúp HS: - Biết thực hiện phép trừ (có nhớ, số bị trừ là số có 2 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4; số trừ là số có hai chữ số). - Vận dụng phép tính đã học để làm tính và giải toán. - Củng cố cách vẽ hình tam giác khi biết ba đỉnh. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD thực hành HS : nêu YC bài 1 GV: HD bài 1 KT bài cũ. GV:GTB-HD luyện tập HS :nêu yêu cầu bài 1 GV: HD bài 1 HĐ2 HS :làm bài tập 1 GV:chữa bài-HD bài2 HS :làm bảng lớp GV:NX-HD bài 2 HĐ3 HS :làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS : làm bài 3 GV:chữa bài 3-HD bài 4 HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 2 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 3 HS :làm bài 3. HĐ4 HS : làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố GV:chữa bài-HD bài 4 HS :làm bài 4. GV:chữa bài 4-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài VẦN CÓ ÂM CHÍNH VÀ ÂM CUỐI QUÀ CỦA BỐ Mục tiêu 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đọc được toàn bài. Đọc với giọng nhẹ nhàng ,vui, hồn nhiên .2. Rèn kỹ năng đọc - hiểu: 2. Nắm được nghĩa các từ mới. Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho các con. HĐ1 Mở đầu. V1.Học vần 1.Giới thiệu vần. 2. Phân tích vần. GV:GTB-HD hướng dẫn đọc HS :nối tiếp đọc câu. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới cũ vần GV:NX-Hd đọc đoạn HS :đọc trong nhóm HS :đọc đoạn trước lớp. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS :đọc câu hỏi và TL HS :TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 2.Viết vở tập viết HS : luỵên đọc lại. GV: NX đánh giá-củng cố. HS :ghi bài GV nhận xét giờ học Tiết3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Luyện từ và câu Tên bài MẪU 3 AN MỞ RỘNG VỐN TỪ TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH Mục tiêu 1. Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động (công việc gia đình). 2. Luyện tập về kiểu câu ai làm gì ? HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD bài1. HS :thảo luận nhóm. HĐ2 2.Đọc SGK HS :báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS :làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2,HD bài 3. HĐ4 2.Viết vở chính tả. HS :lµm bµi vµo vë BT. GV:chÊm ch÷a bµi. HS:ghi ®Çu bµi. GV nhËn xÐt giê häc Thø n¨m ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2017 TiÕt 1 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp viÕt Tªn bµi VẦN /AT/ Ch÷ hoa: L Mục tiêu 1. Rèn kỹ năng viết chữ biết viết các chữ L hoa theo cỡ vừa và nhỏ. 2. Biết viết ứng dụng cụm từ: Lá lành đùm lá rách theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều nét, nối chữ đúng quy định. HĐ1 Mở đầu. V1.Học vần /at/ 1.Giới thiệu vần. 2. Phân tích vần. KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới cũ vần/at/. HS : viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS :viết bảng con. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV:NX-HD thực hành. HS :TH viết bài. HĐ4 2.Viết vở tập viết GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài VẦN /AT/ LUYỆN TẬP Mục tiêu Giúp HS: - Củng cố về kỹ năng tính nhẩm chủ yếu có dạng 14 trừ đi một số. - Kỹ năng tính viết chủ yếu các phép trừ có nhớ dạng 54 - 18; 34 - 8. - Tìm số bị trừ hoặc số hạng chưa biết. - Giải bài toán vẽ hình HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD thực hành HS :đọc yêu cầu bài 1 HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-Hd bài 1. HS : làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS :TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS :làm bảng lớp. HĐ4 2.Viết vở chính tả. GV:ch÷a bµi 4-HD bµi 4. HS :lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi 4-cñng cè bµi. HS :ghi ®Çu bµi. GV nhËn xÐt giê häc. TiÕt 3 M«n N1: Tù nhiªn x· héi N2: Tù nhiªn x· héi Tªn bµi c«ng viÖc ë nhµ Gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh Mục tiêu - Kể tên một số công việc làm ở nhà của mỗi người trong gia đình và một số việc em thường làm để giúp gia đình - Biết được mọi người trong gia đình đều phải làm việc, mỗi người một việc tuỳ theo sức của mình. -Giáo dục học sinh ngoài việc học tập cần phải làm việc giúp đỡ gia đình. Kể tên và những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc. Nêu ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh ở nhà. Thực hiện giữ vệ sinh sân vườn, khu vệ sinh. Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ vệ sinh môi trường xunh quanh nhà ở. HĐ1 - GV nêu yêu cầu: Quan sát các hình ở trang 28 trong sgk và nói từng người trong mỗi hình ảnh đó đang làm gì? Tác dụng của mỗi công việc đó trong gia đình? HS: Chơi trò chơi "Bắt muỗi" Cả lớp đứng tại chỗ.Quản trò hô: Vo ve, vo ve. Cả lớp hô theo: Muỗi bay. Quản trò nói: Nó đậu vào má Cả lớp làm theo .Chụm tay để vào má của mình thể hiện mỗi đậu.Quản trò nói: - Đập cho nó một cái. Cả lớp cùng lấy tay đập vào má mình và nói. Muỗi chết, muỗi chết. HĐ2 Thảo luận nhóm. + HS nêu yêu cầu: Kể cho nhau nghe về các công việc ở nhà của mọi người trong gia đình mình thường làm để giúp đỡ bố mẹ. GV: Cho HS Chơi trò chơi.và trả lời câu hỏi Trò chơi muốn nói điều gì ? Làm thế nào để nơi ở chúng ta không có muỗi ? Bài hôm nay chúng ta học: Giữ môi trường xunh quanh nhà ở. HĐ3 Quan sát tranh. + GV yêu cầu quan sát tranh ở trang 29 và trả lời câu hỏi. HS: QS và thảo luận theo các hình1, 2, 4, 5 Các bạn trong tranh đang làm gì ? HĐ4 - Em thường làm gì để giúp đỡ gia đình? HS: §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ GVKÕt luËn GV nhận xét giờ học. TiÕt 4 ¢m nh¹c CHIÕN SÜ TÝ HON I. Môc tiªu: - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - H¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - BiÕt bµi chiÕn sÜ tÝ hon dùa trªn giai ®iÖu nguyªn b¶n bµi ho¸t Cïng nhau ®i hång binh cña t¸c gi¶ §×nh Nhu lêi cña ViÖt Anh. II. chuÈn bÞ: - H¸t chuÈn x¸c bµi h¸t: ChiÕn sÜ tÝ hon III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. a. KiÓm tra bµi cò: - H¸t bµi: "Céc c¸ch tïng cheng" - 2, 3 HS lªn h¸t b. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: *Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t: ChiÕn sÜ ti hon - GV h¸t mÉu - HS nghe - §äc lêi ca - HS ®äc tõng c©u - D¹y h¸t tõng c©u. - Yªu cÇu HS h¸t theo tõng c©u - H¸t liªn kÕt gi÷a c¸c c©u lÇn l­ît ®Õn hÕt bµi. *Ho¹t ®éng 2: Vç tay theo ph¸ch. - Võa h¸t võa gâ ®Öm tiÕt tÊu lêi ca. - HS thùc hiÖn - Sau mçi lÇn HS h¸t cã nhËn xÐt, söa sai. - TËp ®øng h¸t b­íc ch©n ®i ®Òu t¹i chç, vung tay nhÞp nhµng. - Tõng tèp lªn tËp h¸t b­íc ®i ®Òu t¹i chç. - GV theo dâi söa sai tõng ®éng t¸c. C. Cñng cè - dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ «n l¹i bµi h¸t. TiÕt 4 Thể dục BÀI 26: ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I. MỤC TIÊU: - Ôn điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu: Điểm đúng số, rõ ràng, không mất trật tự. - Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cò, khăn chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác 2. Cơ bản: a. Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. b. Chơi trò chơi. “ Bịt mắt bắt dê” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. * * * * * GV * * * * * * * * - GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017 Tiết 1 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8 QUÀ CỦA BỐ Mục tiêu Học sinh biết: - Tự thành lập và ghi nhớ trong phạm vi 8 - Nhớ được bảng cộng và biết làm tính cộng trong phạm vi 8 1. Nghe viết chính xác trình bày đúng một đoạn bài Quà của bố. 2. Tiếp tục luyện tập viết đúng chính tả các chữ có iê/yê phân biệt cách viết phụ âm đầu hoặc thanh dễ lẫn d/gi, thanh hỏi, thanh ngã. HĐ1 KT bài cũ. GV:NX-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu ND bài HS :đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 GV:HD bài 1 HS :làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. HS :viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS :viết bài. HĐ3 HS :làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS :làm bảng con. GV:theo dõi uốn nắn. HS :soát lỗi chính tả. HĐ4 GV: chữa bài3 - HD bài 4. HS :làm vào VBT. GV:chữa bài và củng cố. GV:chấm chữa bài. HS :làm bài tập CT. GV nhận xét giờ học Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập làm văn Tên bài VẦN /ĂN/ KỂ VỀ GIA ĐÌNH Mục tiêu 1. Rèn kĩ năng nghe và nói: - Biết kể về gia đình mình theo gợi ý. - Biết nghe bạn kể để nhận xét, góp ý. 2. Rèn kỹ năng viết: - Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn ( 3 - 5 câu) kể về gia đình. Viết rõ ý, dùng từ đặt câu đúng. HĐ1 Mở đầu. V1.Học vần /ăn/ 1.Giới thiệu vần. 2. Phân tích vần. KT bài cũ GV: GTB - HD bài 1. HS :đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới cũ vần/ăn/ GV:HD thảo luận. HS :TL cặp HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV:NX-chốt nd.HD bài 2. HS :đọc yêu cầu GV:HD làm bài. HĐ4 2.Viết vở tập viết HS : làm vở BT. GV:NX chốt nội dung bài. HS :ghi đầu bài. GV nhận xét giờ học Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài VẦN /ĂN/ 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ Mục tiêu Giúp HS: - Biết thực hiện các phép trừ để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. - Biết thực hiện các phép trừ đặt tính theo cột dọc. HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS :tìm hiểu bài GV:NX-HD bài 1 HĐ2 2.Đọc SGK HS : làm bảng lớp. GV:NX-HD bài 2 HS :TL và nêu KQ. HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. GV:chữa bài-HD bài 3 HS :làm bài 3. HĐ4 2.Viết vở chính tả. GV:chữa bài 4-củng cố bài. GV nhận xét giờ học Tiết 4 Trải nghiệm sáng tạo ........................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... Tiết 5 Sinh hoạt lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 13.doc