Giáo án Hình học 7 - Tuần 8

Chủ đề VI: TAM GIAC.

1. Tổng số tiết: 31 tiết. Từ tiết 16 đến tiết 46

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

1.Kiến thức

- Hs hiểu được tính chất về góc của một tam giác

- Hs hiểu được tính chất về 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác và 4 trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

- HS nhận biết được tam giác vuông, tam giác cân,tam giác đều và các tính chất đặc biệt của nó về cạnh,góc .

2.Kĩ năng

- Vẽ hình được thành thạo và vận dụng tốt kiến thức đã học vào giải các bài toán thực tế

3.Thái độ

- Tuân thủ, tán thành ,hưởng ứng, chấp nhận, hợp tác.

 

doc7 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 15/03/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 - Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Lớp : Tieát 15: KIEÅM TRA CHỦ ĐỀ I I/ Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Hs Kieåm tra kieán thöùc caùc kieán thöùc tieáp thu 2. Veà kó naêng Hs coù kó naêng suy luaän vaø trình baøy lôøi giaûi baøi taäp hình. 3, Veà thaùi ñoä: Coù thaùi ñoä taùn thaønh, tuaân thuû, hôïp taùc 4.Ñònh höôùng phaùt trieån naêng löïc : - Naêng löïc töï hoïc: Coù yù thöùc töï giaùc oân taäp lí thuyeát vaø vaän duïng kieán thöùc vaøo laøm bài tập - Naêng löïc giaûi quyeát vaán ñeà: Giaûi quyeát ñöôïc caùc baøi taäp trong baøi kieåm tra - Naêng löïc söû duïng ngoân ngöõ: söû duïng ngoân ngöõ toaùn hoïc, kí hieäu hình hoïc vaøo laøm caùc baøi taäp hình hoïc II/ Phöông tieän daïy hoïc: GV: ñeà kieåm tra. HS: noäi dung chủ đề I III/ Tieán trình daïy hoïc: Ma trËn Chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng TN TL TN TL TN TL Hai gãc ®èi dØnh 1 0,5 3 1,25 4 1,75 §­êng th¼ng vu«ng gãc 2 1 2 1 Tõ vu«ng gãc ®Õn song song 1 0,5 1 1,25 1 1,5 3 3,25 §­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng 1 0,5 1 0,5 DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song 1 0,5 1 0,5 TÝnh chÊt hai ®­êng th¼ng song song 4 2,5 4 2,5 Tiªn ®Ò ¬clit 1 0,5 1 0,5 Tæng 4 2,75 5 3,5 7 3,75 16 10 1.§Ò kiÓm tra,®¸p ¸n ,biÓu ®iÓm Ñeà baøi Ñaùp aùn BiÓu ®iÓm Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh. B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau. D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Câu 2. Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì: A. xx’ là đường trung trực của yy’ B. yy’ là đường trung trực của xx’ C. xx’yy’ D. xx’ // yy’ Câu 3. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng: A. vuông góc B. cắt nhau. C. song song D. trùng nhau Câu 4. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là: A. 2 cặp. B. 3 cặp. C. 4 cặp. D. 5 cặp. Câu 5. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit: Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó. Câu 6. Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt . Câu nào sau đây sai A. Nếu a // b, b // c thì a // c. C. Nếu a ^ b, b ^ c thì a ^ c B. Nếu a ^ b, b // c thì a ^ c. D. Nếu a ^ b, b ^ c thì a // c. Câu 7. Đánh dấu “X’’ vào ô trống thích hợp Câu Nội dung Đúng Sai A Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó. B Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là: a a’ Bài 1. Cho hình vẽ, biết a) Chứng minh: b) Tính số đo của Bài 2. Cho hình vẽ, biết a) Chứng minh: b) Tính số đo của góc Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: C Câu 4 : A Câu 5:C Câu 6: C Câu7 : A: Sai B : Đúng 0,5® 0,5® 0,5® 0,5® 0,5® 0,5® 1® (Mỗi ý chọn đúng được 0,5 đ) 3® 3đ 2.ph¸t ®Ò 3.Thu bµi ,nhËn xÐt giê kiÓm tra IV.L­u ý khi sö dông gi¸o ¸n Chủ đề VI: TAM GIAÙC. Tổng số tiết: 31 tiết. Từ tiết 16 đến tiết 46 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ 1.Kiến thức Hs hiểu được tính chất về góc của một tam giác Hs hiểu được tính chất về 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác và 4 trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. HS nhận biết được tam giác vuông, tam giác cân,tam giác đều và các tính chất đặc biệt của nó về cạnh,góc . 2.Kĩ năng Vẽ hình được thành thạo và vận dụng tốt kiến thức đã học vào giải các bài toán thực tế 3.Thái độ Tuân thủ, tán thành ,hưởng ứng, chấp nhận, hợp tác. 4.Định hướng phát triển năng lực Năng lực tự học Năng lực giải quyết vấn đề Năng lực hợp tác Năng lực tính toán Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực sáng tạo Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Lớp 7 : Tieát 16 : TOÅNG BA GOÙC CUÛA MOÄT TAM GIAÙC. I/ Muïc tieâu: -VÒ kiÕn thøc: Hoïc sinh naém ñöôïc ñònh lyù veà toång ba goùc trong moät tam giaùc. - VÒ kÜ n¨ng:Bieát vaän duïng ñònh lyù ñeå tính soá ño goùc cuûa moät tam giaùc. -VÒ th¸i ®é: Phaùt huy trí löïc cuûa hoïc sinh. -Ñònh höôùng phaùt trieån naêng löïc : - Naêng löïc töï hoïc: Coù yù thöùc töï giaùc oân taäp lí thuyeát vaø vaän duïng kieán thöùc vaøo laøm - Naêng löïc giaûi quyeát vaán ñeà: Giaûi quyeát ñöôïc caùc baøi taäp trong baøi kieåm tra - Naêng löïc söû duïng ngoân ngöõ: söû duïng ngoân ngöõ toaùn hoïc, kí hieäu hình hoïc vaøo laøm caùc baøi taäp hình hoïc II/ Phöông tieän daïy hoïc: - GV: SGK, thöôùc thaúng, baûng con, moät maûnh baøi hình tam giaùc, keùo.thước do góc,eke - HS: SGK, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, maûnh bìa hình tam giaùc, keùo. III/ Tieán trình daïy hoïc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS GHI BAÛNG Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh ño goùc cuûa moät tam giaùc. Gv yeâu caàu Hs veõ moät tam giaùc baát kyø treân giaáy nhaùp, sau ñoù duøng thöôùc ño goùc ño soá ño cuûa ba goùc. Tính toång soá ño ba goùc vaø neâu nhaän xeùt? Gv yeâu caàu Hs caét taám bìa hình tam giaùc cuûa mình theo ba goùc, ñaët goùc B vaø C keà vôùi goùc A, vaø neâu nhaän xeùt? Hoaït ñoäng 2: I/ Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc: Qua caùc döï ñoaùn treân, ta coù nhaän xeùt toång ba goùc cuûa moät tam giaùc baèng 180°. Baèng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ta coù theå chöùng minh ñieàu ñoù khoâng? Gv neâu ñònh lyù. Trôû laïi hình vöøa gheùp treân, ta thaáy ÐA2 = ÐC ôû vò trí naøo? Suy ra tia Ay ntn vôùi BC ? Töông töï tia Ax ntn vôùi BC? Vaäy ñöôøng thaúng xy ntn vôùi BC? Ñeå chöùng minh ta keû ñöôøng phuï naøo? ÐB = ÐA1? Vì sao? ÐC = Ð A2 ? Vì sao? Goïi moät Hs leân baûng trình baøy baøi giaûi. Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá: Baøi taäp 1: Gv treo baûng phuï coù hình veõ caùc tam giaùc. Yeâu caàu Hs vaän duïng ñònh lyù veà toång ba goùc trong tam giaùc ñeå tính soá ño caùc goùc chöa bieát trong caùc tam giaùc treân? Töông töï Gv goïi Hs leân baûng tính soá ño caùc goùc coøn laïi trong caùc tam giaùc khaùc. Baøi taäp 2: Gv neâu ñeà baøi. Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà,veõ hình, ghi giaû thieát keát luaän. Ñeå tính soá ño cuûa ÐADC, caàn bieát soá ño cuûa hai goùc naøo trong tam giaùc ABD? Tính soá ño cuûa ÐA1 ntn? Vì sao? Töông töï tính soá ño cuûa ÐADC? Hs veõ tam giaùc ABC. Hs ño caùc goùc cuûa D ABC. Moät Hs leân baûng ño. Coäng soá ño ba goùc vöøa tìm ñöôïc. Nhaän xeùt: toång ba goùc ñoù baèng 180°. x A y B C Hs thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa Gv vaø nhaän xeùt ba goùc A, B,C coù toång laø 180°. ÐA2 = ÐC ôû vò trí sole trong. Do ñoù tia Ay // BC. Ð A1 = ÐB ôû vò trí sole trong, do ñoù tia Ax // BC. Theo tieán ñeà Euclitde Ax vaø Ay taïo thaønh ñt xy // BC. Ñeå chöùng minh ta keû ñöôøng thaúng xy qua A song song vôùi BC. Vì xy // BC neân: ÐB = ÐA1 sole trong. ÐC = ÐA2 cuõng do sole trong. ÐA + ÐA1+ÐA2 = ÐA +ÐA1 + ÐA2 = 180°. Hs leân baûng ghi baøi giaûi. A C Ta coù: ÐA +ÐB + ÐC = 180°. => 90° + 55° + ÐC = 180° ÐC = 180° - (90°+55°) ÐC = 35°. Hs tính vaø neâu keát quaû. A 1 2 B D C GT DABC; ÐB = 80°; ÐC = 30°; Ð A1 = ÐA2 KL ÐADC = ? ; ÐADB =? Caàn bieát soá ño cuûa ÐB vaø ÐA1 Soá ño cuûa ÐA1= ½ ÐA vì AD laø tia phaân giaùc cuûa ÐA. I/ Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc: Ñònh lyù: Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc baèng 180°. Chöùng minh: x 1 A y B C GT D ABC KL ÐA + ÐB +ÐC = 180° Qua A keû ñöôøng thaúng xy song song vôùi BC. Ta coù: ÐB = ÐA1 (sole trong) ÐC = ÐA2 (sole trong) => ÐA + ÐA1+ ÐA2 = 180° hay ÐA +ÐB +Ð C = 180°. Baøi taäp aùp duïng: Baøi 1: D E K Ta coù: ÐE +ÐD1 +ÐK = 180° => 60° +ÐD1 + 40° = 180° Ð D1 = 180° - (60° +40°) Ð D1 = 80°. Vì ÐD1 vaø ÐD2 keà buø neân: ÐD1 + ÐD2 = 180° 80° + ÐD2 = 180° => ÐD2 = 180° - 80°. ÐD2 = 100° Baøi 2: Ta coù: ÐA +ÐB +ÐC = 180° => ÐA + 80° + 30° =180° neân: ÐA = 70°. Vì AD laø phaân giaùc cuûa ÐA neân : ÐA1 = ½ ÐA ÐA1 = ½. 70 = 35° Xeùt DABD coù: ÐA1 +ÐB + ÐADB = 180°. 35°+80° + ÐADB = 180° => ÐADB = 65°. H­íng dÉn vÒ nhµ : Hoïc thuoäc baøi vaø laøm caùc baøi taäp 4; 5/ 108. Höôùng daãn: giaûi töông töï caùc baøi taäp aùp duïng. IV.L­u ý khi sö dông gi¸o ¸n L­u ý cho hs c¸ch tr×nh bµy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan8 moi.doc
Tài liệu liên quan