Giáo án Khoa học 4 - Tuần 4 - Tiết 7 + 8

 KHOA HỌC

TIẾT 8: TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT

VÀ ĐẠM THỰC VẬT?

I . MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 1 . Kiến thức :Sau bài học, HS có thể:

- Nêu được các món ăn chứa nhiều chất đạm .

- Giải thích được vì sao cần thiết phải ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.

 2 . Kĩ năng :

- HS nêu được ích lợi của các món ăn chế biến từ cá .

 3 . Thái độ :

- Có ý thức ăn phối hợp các thức ăn đạm động vật và đạm thực vật .

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức: HS hiểu tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật.

2. KN xác định giá trị: HS biết giải thích tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật. Nêu lợi ích của việc cá nhỏ kho nhừ.

3. KN kiên định: HS biết giữ gìn sức khỏe qua việc phối hợp các loại thức ăn.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· GV : SGK , hình minh hoạ trang 18 , 19 SGK .

- Phiếu học tập , bảng thông tin về giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn chứa chất đạm .

· HS : SGK – VBT .

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 4 - Tuần 4 - Tiết 7 + 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC TIEÁT 7: TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP NHIEÀU LOAÏI THÖÙC AÊN? I . MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: 1 . Kieán thöùc :Sau baøi hoïc naøy, HS coù theå: - Hieåu vaø giaûi thích ñöôïc lí do caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên. 2 . Kó naêng : Noùi teân nhoùm thöùc aên caàn aên ñuû, aên vöøa phaûi, aên coù möùc ñoä, aên ít vaø aên haïn cheá. 3 . Thaùi ñoä : - Ham hieåu bieát khoa hoïc, coù yù thöùc vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñöôïc vaøo cuoäc soáng. II . MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG : 1. KN töï nhaän thöùc : HS töï nhaän thöùc veà söï caàn thieát aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên. - Böôùc ñaàu hình thaønh kó naêng töï phuïc vuï khi löïa choïn caùc loaïi thöïc phaåm phuø hôïp cho baûn thaân vaø coù lôïi cho söùc khoûe. III . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV : SGK , caùc hình minh hoaï trang 16 , 17 SGK, caùc taám phieáu ghi teân hay tranh aûnh caùc loaïi thöùc aên . HS : SGK , VBT , buùt maøu . III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN 1 phuùt 4 phuùt 1 phuùt 10 phuùt 10 phuùt 5 phuùt 4 phuùt 2 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. Khôûi ñoäng : 2.Baøi cuõ: Vai troø cuûa vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô . - Keå teân moät soá vi-ta-min vaø chaát khoaùng coù trong thöùc aên maø em bieát? Em haõy neâu vai troø cuûa: vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô GV nhaän xeùt - chaám ñieåm . 3.Baøi môùi: Taïi sao caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên? - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Vì sao caàn phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn ? Muïc tieâu: HS giaûi thích ñöôïc lí do caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn . Böôùc 1: Thaûo luaän theo nhoùm Taïi sao chuùng ta neân aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn? + Nhaéc laïi teân moät soá thöùc aên maø em thöôøng aên. + Neáu ngaøy naøo cuõng aên moät vaøi moùn aên coá ñònh caùc em seõ thaáy theá naøo? + Coù loaïi thöùc aên naøo chöùa ñaày ñuû taát caû caùc chaát dinh döôõng khoâng? + Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu chuùng ta chæ aên thòt, caù maø khoâng aên rau, quaû? à GV keát luaän : SGV / 47 . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK tìm hieåu thaùp dinh döôõng caân ñoái Muïc tieâu: HS noùi teân nhoùm thöùc aên caàn aên ñuû, aên vöøa phaûi, aên coù möùc ñoä, aên ít vaø aên haïn cheá. GV löu yù HS: Ñaây laø thaùp dinh döôõng daønh cho ngöôøi lôùn . - Haõy noùi teân nhoùm thöùc aên : + Caàn aên ñuû . + Aên vöøa phaûi . + Aên möùc ñoä . + Aên ít . + Aên haïn cheá . GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc theo caëp döôùi daïng ñoá nhau. à GV keát luaän. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Ñi chôï” Muïc tieâu: HS bieát löïa choïn caùc thöùc aên cho töøng böõa aên moät caùch phuø hôïp vaø coù lôïi cho söùc khoeû. - GV höôùng daãn caùch chôi . - GV toå chöùc cho HS chôi troø chôi baùn haøng: moät soá em ñoùng vai ngöôøi baùn, moät soá em ñoùng vai ngöôøi mua . - HS chôi nhö höôùng daãn . - GV nhaän xeùt, giaùo duïc BVMT Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá Muïc tieâu: Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc - Taïi sao ta caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên ? - Taát caû nhöõng chaát maø cô theå caàn laáy töø ñaâu ? - Ñeå coù söùc khoeû toát , chuùng ta phaûi aên nhö theá naøo ? - Giaùo duïc tö töôûng . 5.Toång keát - Daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc . Chuaån bò: Taïi sao caàn aên phoái hôïp.. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt . - 4 HS neâu. - Lôùp nhaän xeùt. - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng nhoùm – lôùp HS laøm vieäc theo nhoùm . - Ñaïi dieän trình baøy keát quaû laøm vieäc + Moät soá loaïi thöùc aên maø em thöôøng aên : rau , thòt , caù , toâm . + Neáu ngaøy naøo cuõng aên moät vaøi moùn aên coá ñònh thì khoâng ñaûm baûo ñuû chaát , moãi loaïi thöùc aên chæ cung caáp moät soá chaát vaø chuùng ta caûm thaáy meät moûi , chaùn aên . + Neáu chuùng ta chæ aên thòt , caù maø khoâng aên rau , quaû thì quaù trình tieâu hoaù dieãn ra khoâng toát . - Lôùp nhaän xeùt – Boå sung . Hoaït ñoäng caù nhaân HS nghieân cöùu “Thaùp dinh döôõng caân ñoái trung bình cho moät ngöôøi moät thaùng” trang 17 SGK . 2 HS thay nhau ñaët caâu hoûivaø traû lôøi: - 1 HS ñoá – 1 HS traû lôøi . + Caàn aên ñuû : Löông thöïc , rau quaû chín + Caàn aên vöøa phaûi :Thòt , caù vaø caùc thuyû saûn khaùc , ñaäu huõ . + Caàn aên coù möùc ñoä : daàu môõ , vöøng , laïc. + Caàn aên ít : Ñöôøng . + Caàn aên haïn cheá :Muoái . - 1 HS neâu laïi. Hoaït ñoäng caû lôùp - HS laéng nghe . - Töøng HS tham gia chôi seõ löïa choïn cho mình vaø gia ñình caùc thöùc aên , ñoà uoáng phuø hôïp vôùi töøng böõa . - Töøng HS tham gia chôi seõ giôùi thieäu tröôùc lôùp nhöõng thöùc aên , ñoà uoáng maø mình löïa choïn cho töøng böõa . - Lôùp nhaän xeùt . Hoaït ñoäng lôùp Ta phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vì : Khoâng coù loaïi thöùc aên naøo .ñoäng soáng cuûa cô theå . - Taát caû nhöõng chaát maø cô theå caàn ñeàu phaûi laáy töø nhieàu nguoàn thöùc aên khaùc nhau . - Ñeå coù söùc khoeû toát , ta phaûi aên phoái hôïp ..thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên . P.PHAÙP Kieåm tra Thaûo luaän Trình baøy Ñoäng naõo Ñaøm thoaïi Giaûng giaûi Troø chôi KNS Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm : KHOA HOÏC TIEÁT 8: TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP ÑAÏM ÑOÄNG VAÄT VAØ ÑAÏM THÖÏC VAÄT? I . MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: 1 . Kieán thöùc :Sau baøi hoïc, HS coù theå: - Neâu ñöôïc caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm . Giaûi thích ñöôïc vì sao caàn thieát phaûi aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät. 2 . Kó naêng : HS neâu ñöôïc ích lôïi cuûa caùc moùn aên cheá bieán töø caù . 3 . Thaùi ñoä : - Coù yù thöùc aên phoái hôïp caùc thöùc aên ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät . II . MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG : 1. KN giao tieáp – töï nhaän thöùc: HS hieåu taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc ñaïm thöïc vaät. 2. KN xaùc ñònh giaù trò: HS bieát giaûi thích taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc ñaïm thöïc vaät. Neâu lôïi ích cuûa vieäc caù nhoû kho nhöø. 3. KN kieân ñònh: HS bieát giöõ gìn söùc khoûe qua vieäc phoái hôïp caùc loaïi thöùc aên. III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV : SGK , hình minh hoaï trang 18 , 19 SGK . Phieáu hoïc taäp , baûng thoâng tin veà giaù trò dinh döôõng cuûa moät soá thöùc aên chöùa chaát ñaïm . HS : SGK – VBT . IV . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 12 phuùt 14 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng : 2.Baøi cuõ: Taïi sao caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên? Taïi sao chuùng ta caàn phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên ? Taïi sao ta phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöcù aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên ? GV nhaän xeùt - chaám ñieåm . 3.Baøi môùi:Taïi sao caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät? - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi . 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Troø chôi thi keå teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm Muïc tieâu: HS laäp ra ñöôïc danh saùch teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm. - GV toå chöùc troø chôi . - GV chia lôùp ra thaønh 2 ñoäi . - Caùch chôi vaø luaät chôi - GV phoå bieán luaät chôi SGV / 49 . - HS thöïc hieän troø chôi. - Yeâu caàu moãi thaønh vieân trong ñoäi noái tieáp nhau leân baûng ghi teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm . - GV toång keát troø chôi -Tuyeân döông. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu lí do caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät Muïc tieâu: HS Keå teân moät soá moùn aên vöøa cung caáp ñaïm ñoäng vaät vöøa cung caáp ñaïm thöïc vaät. + Giaûi thích lí do vì sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät. GV treo baûng thoâng tin yeâu caàu caû lôùp cuøng ñoïc . GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû vaø phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm . - Döïa vaøo baûng thoâng tin vaø SGK , em haõy cho bieát nhöõng moùn aên naøo vöøa chöùa ñaïm ñoäng vaät, vöøa chöùa ñaïm thöïc vaät ? - Taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät ? - Trong nhoùm ñaïm thöïc vaät , vì sao chuùng ta neân aên nhieàu caù ? - Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû . - GV yeâu caàu HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát ôû trang 19 SGK .. GV neâu löu yù SGV / 51 . Giaùo duïc BVMT. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá Muïc tieâu: Cuûng coá caùc kieán thöùc vöøa hoïc - Taïi sao caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ? - Taïi sao ta neân aên nhieàu caù ? - Giaùo duïc tö töôûng . 5.Toång keát - Daën doø : GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. Chuaån bò: Söû duïng hôïp lí..muoái aên. - Haùt Chuùng ta caàn phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vì : khoâng coù moät loaïi thöùc aên naøo coù theå cung caáp ñuû caùc chaát caàn thieát cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå . Ñeå coù söùc khoeû toát , chuùng ta phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên . - LôÙp nhaän xeùt . - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng lôùp Moãi ñoäi cöû ra 1 ñoäi tröôûng ñöùng ra ruùt thaêm xem ñoäi naøo ñöôïc noùi tröôùc. - HS theo doõi GV phoå bieán luaät chôi. - HS ghi teân caùc moùn aên : + Gaø raùn , caù kho , ñaäu huõ soát caø , thòt kho tröùng , möïc xaøo , canh rau ñay , - Lôùp nhaän xeùt . Hoaït ñoäng lôùp - 2 HS ñoïc noái tieáp – Lôùp theo doõi . - HS laøm vieäc theo nhoùm vaøo phieáu hoïc taäp .Caùc nhoùm trình baøy caùch giaûi thích. - Nhöõng moùn aên : Ñaäu kho thòt , laåu caù , thòt boø xaøo rau caûi , toâm naáu khoai, canh cua .... - Neáu chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät thì seõ khoâng ñuû chaát dinh döôõng cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå . Moãi loaïi ñaïm chöùa nhöõng chaát boå döôõng khaùc nhau . - Chuùng ta neân aên nhieàu caù vì caù laø loaïi thöùc aên deã tieâu , trong chaát beùo cuûa caù coù nhieàu a-xít beùo khoâng no , coù vai troø phoøng choáng beänh xô vöõa ñoäng maïch . - HS chuù yù laéng nghe . Hoaït ñoäng lôùp - Ñaïm ñoäng vaät coù nhieàu chaát boå döôõng .ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät . - Trong nguoàn ñaïm ñoäng vaät , chaát ñaïm do thòt caùc loaøi gia caàm Vì vaäy ta neân aên nhieàu caù . Kieåm tra Troø chôi Giaûng giaûi Thöïc haønh Thaûo luaän Trình baøy KNS Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA HOC.doc
Tài liệu liên quan