Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 5 đến tuần 10

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 - Biết viết chữ hoa Đ theo cỡ vừa và nhỏ.

 1.2. Kĩ năng:

 - Viết đúng câu ứng dụng “ Đẹp trường đẹp lớp” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.

 1.3. Thái độ:

 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn:

 - Biết viết chữ hoa Đ theo cỡ vừa và nhỏ.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa Đ”

 3.2. Các hoạt động dạy học:

 

docx9 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tập viết - Tuần 5 đến tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾT CHỮ HOA D 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ. 1.2. Kĩ năng: - Viết đúng câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: - Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa D” 3.2. Các hoạt động dạy học: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa D và chữ Dân. *GV đính chữ mẫu hoa D. -GV viết mẫu chữ D và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh.” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Dân và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa D và câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. ( Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ D hoa. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa Đ. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. TẬP VIẾT CHỮ HOA Đ 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Biết viết chữ hoa Đ theo cỡ vừa và nhỏ. 1.2. Kĩ năng: - Viết đúng câu ứng dụng “ Đẹp trường đẹp lớp” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: - Biết viết chữ hoa Đ theo cỡ vừa và nhỏ. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa Đ” 3.2. Các hoạt động dạy học: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 17 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Đ và chữ Đẹp. *GV đính chữ mẫu hoa Đ. -GV viết mẫu chữ Đ và nêu cách viết. -Cho hs so sánh cách viễt chữ hoa Đ và chữ hoa D. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Đẹp trường đẹp lớp -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Đẹp và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Đ và câu ứng dụng “Đẹp trường đẹp lớp” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. * Nhận xét, chữa bài : 7-10 bài. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -Hs so sánh. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ Đ hoa. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa E, Ê. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. TẬP VIẾT CHỮ HOA E, Ê 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Biết viết chữ hoa E, Ê theo cỡ vừa và nhỏ. 1.2. Kĩ năng: - Viết đúng câu ứng dụng “Em yêu trường em” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: Biết viết chữ hoa E, Ê theo cỡ vừa và nho.û 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa E, Ê” 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa E, Ê và chữ Em.. *GV đính chữ mẫu hoa E, Ê. -GV viết mẫu chữ E,Ê và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Em yêu trường em” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Em và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa E, Ê và câu ứng dụng “ Em yêu trường em” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi. Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. - Hs nêu. - Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ E, Ê hoa. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa G. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. TẬP VIẾT CHỮ HOA G 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Biết viết chữ hoa G theo cỡ vừa và nhỏ 1.2. Kĩ năng: - Viết đúng câu ứng dụng “ Góp sức chung tay” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. 1.3. Thái độ: - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân: Biết viết chữ hoa G theo cỡ vừa và nho.û 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa G” 3.2. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa G và chữ Góp. *GV đính chữ mẫu hoa G. -GV viết mẫu chữ G và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Góp sức chung tay” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,... -GV viết mẫu chữ Góp và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa G và câu ứng dụng “Góp sức chung tay” theo cỡ vùa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) - Sản phẩm học tập của cá nhân: - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ G hoa. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS xem trước bài Ơn tập giữa học kì 1. - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 5-8 t10 tap viet.docx