Giáo án Lớp 2 – Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị A

Tiết 5: Chính tả(Nghe viết) ; TRÊN CHIẾC BÈ

A/ Mục tiêu:

- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài CT.

- Làm được BT2; BT3a

B/ Đồ dùng dạy học:

Giáo viên : -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập

HS : VBT

C/Các hoạt động dạy và học :

 

doc27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 – Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị A, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dương.Nên nói với phụ trách để tổkhỏi bị trừ điểm. Hs bày tỏ thái độ -Không tán thành -Tán thành -Không tán thành -Tán thành -Lần lượt một số em lên kể trước lớp . -Lớp lắng nghe nhận xem bạn đưa ra cách sửa lỗi như thế đã đúng chưa . ************************************************ Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018. Tiết 1: SHS ........................................................................ Tiết 2: Toán : 49+25 A/ Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 25. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. *HS khá giỏi: bài 1(cột 4),bài 2 B/.Đồ dùng dạy học: GV:- Bảng gài ,que tính HS: SGK C/Các hoạt động dạy học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs I.Ổn định : II.Bài cũ : -Yêu cầu đặt tính và thực hiện 69 + 3 và 39 + 7 , nêu cách làm đối với phép tính 39 + 7 -Nhận xét. III.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ học bài:49+25 b) Giới thiệu phép cộng 49 +25 - Nêu bài toán : có 49 que tính thêm 25 que tính . Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính ? -Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? * Tìm kết quả : - Yêu cầu lấy 4 bó que tính và 9 que tính . - GV : Có 49 que tính gồm 4 chục và 9 que tính rời ( gài lên bảng gài ) . - Yêu cầu lấy thêm 25 que tính . - Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que rời ( gài lên bảng gài ) -Nêu : 9 que tính rời với 1 que tính rời là 10 que tính , bó lại thành một chục . 4 chục ban đầu với 2 chục là 6 chục 6 chục thêm 1 chục là 7 chục .7 chục với 4 que tính rời là 74 que tính . -Vậy 49 + 25 = 74 * Đặt tính và tính : - Gọi một em lên bảng đặt tính và tính . - Yêu cầu nêu lại cách làm của mình . c/ Thực hành: Bài 1 : - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở cột 1, 2, 3.. -Giáo viên nhận xét đánh giá *HD hs khá giỏi làm thêm cột 4. Bài 2 : - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài . * Yêu cầu hskhá giỏi tự làm bài vào vở . -Mời 1 em lên bảng làm bài . -Nhận xét. Bài 3 : - Yêu cầu 1 em đọc đề . -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . -Tóm tắt : - Lớp 2 A : 29 học sinh - Lớp 2B : 29 học sinh - Cả hai lớp : ... học sinh ? IV. Củng cố;dặn dò: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc -Tuyeân döông nhöõng em thöïc hieän toát. -Hai em leân baûng moãi em laøm 2 pheùp tính vaø neâu caùch ñaët tính vaø caùch tính . -Vaøi em nhaéc laïi teân baøi. - Laéng nghe vaø phaân tích baøi toaùn . - Ta thöïc hieän pheùp coäng 49 + 25 - Quan saùt vaø laéng nghe giôùi thieäu . - Laáy 49 que tính ñeå tröôùc maët . - Laáy theâm 25 que tính - Laøm theo caùc thao taùc nhö giaùo vieân sau ñoù ñoïc keát quaû 49 coäng 25 baèng 74 4 9 +2 5 7 4 * Vieát 49 roài vieát 25 xuoáng döôùi sao cho 5 thaúng coät vôùi 9, 2 thaúng coät vôùi 4 vieát daáu + vaø vaïch keû ngang .Coäng töø phaûi sang traùi 9 coäng 5 baèng 14 vieát 4 nhôù 1 , 4 coäng 2 baèng 6 theâm 1 baèng 7 * Vaäy : 49 + 25 = 74 - Moät em ñoïc ñeà baøi . - Töï laøm baøi vaøo vôû,sau đó đổi vở kiểm tra chấm đúng sai. Soá haïng 19 59 49 9 Soá haïng 16 28 22 69 Toång 35 87 71 78 -Moät em ñoïc ñeà baøi saùch giaùo khoa - Hs khá giỏi thực hieän vaøo vôû . - Ñoïc ñeà baøi - Lôùp laøm vaøo vôû . Bài giaûi : Soá hoïc sinh caû hai lôùp laø : 29 + 29 = 58 ( hoïc sinh ) Ñ/S: 58 hoïc sinh .......................................................................................... Tiết 3: Kể chuyện: BÍM TÓC ĐUÔI SAM A/ Mục tiêu : - Dựa theo tranh kể lại đoạn 1 đoạn 2 của câu chuyện ( BT1); bước đầu kể lại được đoạn 3 bằng lời của mình ( BT2) - Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện. *HS khá giỏi: HS khá, giỏi biết phân vai, dựng lại câu chuyện ( BT3) B/.Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh minh họa. C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs A/Bài cũ :(5 phút) Bạn của Nai Nhỏ -Cho HS nối tiếp nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện . 1 HS kể toàn bộ câu chuyện -Nhận xét. B/Bài mới 1) Phần giới thiệu : 2)Hướng dẫn kể chuyện : * Hướng dẫn kể từng đoạn chuyện Bài 1: Kể lại 1 đoạn trong câu chuyện dựa theo tranh. Tranh 1: - Hà có 2 bím tóc thế nào? -Tuấn đã trêu chọc Hà ntn? -Hành động của Tuấn khiến Hà ra sao? Tranh 2: -Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì? -Cuối cùng Hà thế nào? Bài 2: Kể lại nội dung cuộc gặp gỡ giữa thầy và bạn Hà bằng lời của em. *Phân vai, dựng lại câu chuyện. - cho HS xung phong nhận vai, người dẫn chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo. - Nhận xét. 3) Củng cố dặn dò : (5 phút) - Hỏi lại ý nghĩa câu chuyện. Dặn về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe. -Chuẩn bị bài :Chiếc bút mực -3 HS nối tiếp nhau kể . -Vài em nhắc lại tên bài - Hoạt động nhóm nhỏ. - HS trình bày dựa theo tranh - Tết rất đẹp - Nắm bím tóc Hà kéo làm Hà bị ngã - Hà oà khóc và chạy đi mách thầy - Tuấn vẫn cứ đùa dai, cứ cầm bím tóc mà kéo. - Đi mách thầy - Hoạt động lớp - HS nêu. - Hoạt động nhóm - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm lên thi kể - Lớp nhận xét. ........................................................................................ Tiết 4 : Chính taû(Tập chép) : BÍM TOÙC ÑUOÂI SAM A/ Mục tiêu: - Chép chính xác bài CT, biết trình bài đúng lời nhân vật trong bài. - Làm được BT2; BT3 b. B/Đồ dùng dạy học: GV:Bảng phụ viết nội dung bài chính tả HS: VBT C/Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs I.Ổn định: II. Bài cũ: Gọi bạn -Cho HS lên bảng viết , lớp viết bảng .-Nhận xét . III.Bài mới: 1)Giới thiệu bài: -Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng , viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Bím tóc đuôi sam ” 2)Hướng dẫn tập chép : * Ghi nhớ nội dung đoạn chép : -Đọc mẫu đoạn văn cần chép . -Yêu cầu 2 em đọc lại bài cả lớp đọc thầm. -Đoạn chép có những ai ? -Thầy giáovà Hà đang nói với nhau về chuyện gì ? - Tại sao Hà không khóc nữa ? * Hướng dẫn cách trình bày : - Hướng dẫn đọc các câu có dấu hai chấm , dấu chấm hỏi và các câu có dấu chấm cảm . - Ngoài các dấu chấm hỏi , hai chấm và chấm cảm đoạn văn còn có những dấu nào ? - Dấu gạch ngang được đặt ở đâu ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho HS viết các từ khó vào bảng con -Giáo viên nhận xét đánh giá . -Yêu câu hs viết bài vào vở - Soát lỗi :Đọc lại để HS soát bài , tự bắt lỗi -Chấm bài : -Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 8 – 10 bài 3)Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2 : - Gọi một em nêu bài tập 2. -Yêu cầu lớp làm vào vở . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. Bài 3 b: : - Nêu yêu cầu của bài tập - Mời một em lên bảng làm bài -Yêu cầu lớp làm vào vở . -Kết luận về lời giải của bài tập 4. Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. - 2 HS viết bảng lớp , lớp viết bảng con : hạn hán,quên,hoài - Nhắc lại tên bài . -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . -2 em đọc lại bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài - Có Hà , và Thầy giáo . - Nói về bím tóc của Hà - Vì thầy khen bím tóc của Hà rất đẹp . - Lần lượt đọc các câu theo yêu cầu . - Dấu phẩy , dấu chấm , dấu gạch ngang - Đầu dòng ( đầu câu ) . - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con . - Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng - khóc , vui vẻ , ngước khuôn mặt , cũng cười -HS nhìn bảng viết -Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . - Đọc yêu cầu đề bài . - Một em làm trên bảng : yên ổn , cô tiên , chim yến , thiếu niên . -Đọc lại các từ khi đã điền xong -Một em nêu bài tập 3. - Một em lên bảng làm bài 3b/ vâng lời , bạn thân, nhà tầng , bàn chân . .................................................................. Tiết 5: Thủ công: GÊP M¸Y BAY PH¶N LùC ( TiÕt 2) A/ MôC TI£U: - BiÕt c¸ch gÊp m¸y bay ph¶n lùc. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ph¼ng, th¼ng . Víi HS khÐo tay : - GÊp ®­îc m¸y bay ph¶n lùc. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ph¼ng, th¼ng . M¸y bay sö dông ®­îc . B/ §å DïNG D¹Y HäC : MÉu m¸y bay ph¶n lùc ®· gÊp s½n. Qui tr×nh gÊp m¸y bay ph¶n lùc. GiÊy thñ c«ng mµu, th­íc, kÐo. C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/ KTBC : + KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs. II/ D¹Y – HäC BµI MíI : 1/Giíi thiÖu: GV giíi thiÖu vµ ghi b¶ng. 2/ H­íng dÉn thùc hµnh: + Yªu cÇu hs nªu l¹i c¸c b­íc thùc hiÖn gÊp m¸y bay ph¶n lùc. + NhËn xÐt bæ sung. + Cho hs ®Ó lÊy giÊy ravµ chuÈn bÞ thùc hµnh */ L­u ý cho hs: CÇn miÕt c¸c c¹nh khi gÊp. + Cho HS thùc hµnh gÊp. + Thu s¶n phÈm ®Ó ®¸nh gi¸. + Gäi mçi nhãm 5 hs thi phãng m¸y bay. GV theo dâi c¸ch cÇm m¸y bay vµ ®é xa khi phãng. + §Ó dông cô lªn bµn cho gv kiÓm tra. Nh¾c l¹i. + Nªu tõng b­íc thùc hiÖn.B­íc 1: GÊp t¹o mòi, th©n, c¸nh. B­íc 2: Hoµn thµnh m¸y bay ph¶n lùc vµ sö dông. + LÊy c¸c dông cô ra chuÈn bÞ thùc hµnh. + Thùc hµnh gÊp m¸y bay. + Mçi nhãm 5 hs thi phãng m¸y bay. III/Củng cố , dặn dò: GÊp m¸y bay gåm cã mÊy b­íc thùc hiÖn. M¸y bay b»ng giÊy cã t¸c dông g× ? DÆn hs vÒ chuÈn bÞ ®å dïng ®Ó häc tiÕt sau. GV nhËn xÐt tiÕt häc. ------------------------------b³³b------------------------------ Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018. Tiết 1:Taäp đọc : TREÂN CHIEÁC BEØ A/ Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. - Hiểu ND: Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của Dế Mèn và Dế Trũi.( trả lời được các CH 1,2 ) *Tích hợp GDBVMT(gián tiếp):HS thấy được cảnh vật trong bài rât đẹp,rất nên thơ từ đó có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường. B/ Đồ dùng dạy học: GV:Bảng phụ viết các từ , các câu thơ cần luyện đọc . HS : SGK C/Các hoạt động dạy học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs I.Ổn định : II.Bài cũ: -Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Bím tóc đuôi sam” -Nhận xét đánh giá từng em . III.Bài mới : 1/ Giới thiệu bài: - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài:Trên chiếc bè 2/Hướng dẫn luyện đọc: * Đọc mẫu lần 1 : chú ý đọc to rõ ràng , rành mạch thể hiện sự thích thú , tự hào của hai bạn . -Yêu cầu 1hs đọc lại bài. -Yêu cầu 1hs đọc chú giải. -Mời nối tiếp nhau đọc từng câu - Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh - Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu đọc . -Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn -Hướng dẫn ngắt giọng - Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc . - Giảng nghĩa cho học sinh -Yêu cầu luyện đọc theo nhóm -Tổ chức thi đọc giữa các nhóm. -Yêu cầu đồng thanh đoạn 1,2. 3/Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Câu 1: Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì? -Câu 2: Trên đường đi đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao? *Tích hợp GDBVMT: -Trên đường đi các bạn thấy cảnh vât rất đẹp, vậy để cảnh vật đẹp chúng ta cần làm những việc gì? -Câu 3: Tìm những từ ngữ chỉ về thái độ các con vật đối với hai bạn Dế ? *GV rút nội dung 4/ Luyện đọc lại. GV nhắc HS đọc bài với gịong rõ ràng, rành mạch. Nhận xét. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà đọc lại bài và xem trước bài mới. -Ba em lên đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu . -Vài học sinh nhắc lại tên bài. -Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo. -1hsđọc -1hsđọc -Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài. -Đọc bài cá nhân sau đó lớp đọc đồng thanh các từ khó : ngao du,say ngắm,gọng vó - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp - Mùa thu mới chớm / nhưng nước đã trong vắt ,/ trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy ./ -Hiểu nghĩa các từ:chiếc bè,trơi băng băng. - Lần lượt đọc trong nhóm . -Thi đọc cá nhân -Một em đọc bài lớp đọc thầm theo . - Ghép 3, 4 lá bèo sen làm 1 chiếc bè để đi trên “sông” -Thấy hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy bằng cỏ cây và những làng gần, núi xa, những anh Gọng Vó, những ả Cua Kềnh, đàn Săn Sắt và cá Thầu Dầu. -Chăm sóc cây trồng,khơng xã rác - Những anh gọng vó bái phục nhìn theo , ả cua kềnh âu yếm ngó theo , săn sắt , thầu dầu lăng xăng cố bơi theo chiếc bè hoan nghênh vang cả mặt nước . -HS đọc lại -HS đọc. .................................................................... Tiết 2: Tự nhiên xã hội: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT? A/ Mục tiêu : - Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt - Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống. B/ Đồ dùng dạy học: GV:-Tranh SGK. HS:SGK C/Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs I.Ổn định : II.KTBC: - Gọi 3 em lên bảng trả lời nội dung bài Hệ cơ - Nhận xét,đánh giá. III.Bài mới: 1. Giới thiệu bài:(2 phút) Bài học hôm nay các em học “Làm gì để xương và cơ phát triển tốt” 2.Tìm hiểu bài: * Hoạt động 1 : -Làm gì để xương và cơ phát triển tốt . * Bước 1 : Làm việc theo cặp : - Yêu cầu quan sát hình vẽ 1, 2, 3, 4 , 5 sách giáo khoa chỉ và nói cho nhau nghe về nội dung mỗi hình . - Yêu cầu các nhóm làm việc . *Bước 2 : Hoạt động cả lớp . -Yêu cầu một số em lên bảng thực hành hỏi và đáp các câu hỏi về nội dung các tranh . * Giáo viên rút ra kết luận : Muốn cơ và xương phát triển tốt chúng ta phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin . . . ngoài ra chúng ta cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế để tránh cong vẹo cột sống. Làm việc vừa sức cũng giúp cơ và xương phát triển tốt. * Hoạt động 2 : Trò chơi : Nhấc một vật . * Bước 1 : Giáo viên làm mẫu nhấc một vật như hình 6 trang 11 đồng thời phổ biến cách chơi . *Bước 2 : Tổ chức cho lớp chơi . - Yêu cầu 2 em lên nhấc mẫu trước lớp . Lớp quan sát và góp ý . - Yêu cầu lớp chia thành hai đội , các đội có số người như nhau . - Hô : “ Bắt đầu “ để hai đội thi . - Quan sát nhận xét những học sinh thực hiện đúng cách nhấc vật nặng * Giáo viên làm mẫu lại cả động tác nhấc đúng và nhấc sai để học sinh quan sát so sánh . IV. Củng cố - Dặn dò: -TNXH hôm nay học bài gì ? -Nhận xét chung tiết học - Chuẩn bị : Cơ quan tiêu hóa. - Ba em lên bảng chỉ tranh và kể tên , nêu vai trò của hệ cơ đối với các hoạt động . -Hs nhắc lại Lớp mở sách quan sát hình vẽ hệ cơ . - Mỗi nhóm 2 em ngồi quay mặt vào nhau nói cho nhau nghe những nội dung được thể hiện trong mỗi hình . -Một số em lên thực hành hỏi và đáp trước lớp . Tranh 1:vẽ bạn trai đang ăn. Tranh 2:Vẽ 1 bạn ngồi học sai tư thế. Tranh 3:vẽ 1 bạn đang bơi ở bể bơi. Tranh 4,5:Vẽ 1 bạn xách nặng,1bạn xách nhẹ. - Quan sát giáo viên làm mẫu - Theo dõi bạn làm mẫu và nhận xét . - Lớp chia thành hai đội , có số người bằng nhau . Mỗi đội xếp thành một hàng dọc đứng vào vạch qui định . - Lần lượt mỗi đội một em lên thi nhấc vật nặng đưa về cuối hàng . - Theo dõi nhận xét những bạn nhấc đúng cách và những bạn nhấc chưa đúng cách . .......................................................................... Tiết 3: Thể dục: GV chuyên dạy .............................................................................. Tiết 4: Toaùn : LUYEÄN TAÄP A/ Muïc tieâu: - Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25. - Biết thực hiện phép tính 9 công với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. B/ Đồ dùng dạy học: GV,HS : SGK C. /Các hoạt động dạy và học Hoạt động của gv Hoạt động của hs I. Ổn định: H II. KTBC: - Gọi 3 em lên bảng sửa bài tập về nhà -Yêu cầu tìm tổng biết các số hạng lần lượt là : a/ 9 và 7 b/ 39 và 6 , c / 29 và 45 . -Giáo viên nhận xét. III. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ học bài: Luyện tập 2/ Luyện tập : Bài 1:- Yêu cầu 1 em đọc đề bài , Hd làm miệng. - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2 : - Yêu cầu đọc đề bài . - Yêu cầu tự làm bài sau đó gọi 1 em đọc chữa bài . - Mời em khác nhận xét . Bài 3: – Mời một học sinh đọc đề bài . -HD làm bảng con. -Nhận xét. Bài 4 : - Yêu cầu nêu đề bài - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . -Thu 5 vở chấm, nhận xét. IV.Củng cố-Dặn dò: Nhaän xeùt , tuyeân döông HS hoïc toát. - Chuaån bò :8 coäng vôùi 1 soá:8+5 -Ba em leân baûng moãi em laøm 1 pheùp tính vaø neâu caùch ñaët tính vaø caùch tính . -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . - - -Vaøi em nhaéc laïi teân baøi. - Tính nhaåm. - HS laøm mieäng. 9+3=12 ; 9+8=17; 2+9=11 9+7=16 ; 9+6=15; 7+9=16 9+5=14 9+4=13 ; 9+9=18 - Ñoïc ñeà baøi - Lôùp laøm vaøo vôû - 1 em chöõa baøi mieäng . -Moät em ñoïc ñeà baøi . 9+6<16 9+6=15 - Moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi - Thöïc hieän vaøo vôû vaø chöõa baøi . - Moät em leân baûng laøm baøi . Giaûi : Soá con gaø và vịt trong sân có là: 29+ 15 = 44 (con gà) Ñ/S: 44 con gaø ..................................................................................................... Tiết 5: Chính tả(Nghe viết) ; TRÊN CHIẾC BÈ A/ Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài CT. - Làm được BT2; BT3a B/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên : -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập HS : VBT C/Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs I/ Ổn định : II/Bài cũ: -Mời 2 em lên bảng viết các từ do giáo viên đọc . - Lớp thực hiện viết vào bảng con . -Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ. III/.Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: -Bài viết hôm nay các em sẽ viết bài:Trên chiếc bè 2/Hướng dẫn nghe viết : * Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - Treo bảng phụ GV đọc đoạn trích -Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào? -Mùa thu mới chớm nhìn mặt nước như thế nào? * Hướng dẫn cách trình bày : -Đoạn trích có mấy câu ? -Chữ đầu câu viết như thế nào ? - Bài viết có mấy đoạn ? -Chữ đầu đoạn viết như thế nào ? - Ngoài những chữ đầu câu , đầu đoạn ta còn phải viết hoa những chữ nào ? Vì sao ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Tìm những từ dễ lẫn và khó viết . - Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó . -GV đọc bài cho HS viết. -Soát lỗi chấm bài : -Thu vở học sinh chấm và nhận xét. 3/Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2: - Gọi 1 em đọc yêu cầu của bài - Yêu cầu lớp nhận xét bài làm của bạn . -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 3 a: - Yêu cầu nêu bài tập . - Yêu cầu ba em lên bảng viết - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở . -Nhận xét chốt ý đúng . IV/. Củng cố - Dặn dò: -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Nhaéc nhôù tö theá ngoài vieát vaø trình baøy -Hai em leân baûng vieát caùc töø : khuoân maët,nín haún -Nhaän xeùt baøi baïn . -Hai em nhaéc laïi teân baøi. -2 em ñoïc laïi. – Hs ñoïc thaàm. - Gheùp 3, 4 laù beøo sen laïi thaønh chieác beø. - Trong vaét, nhìn thaáy caû hoøn cuoäi döôùi ñaùy. - Coù 5 caâu . - Chöõ ñaàu caâu phaûi vieát hoa - Coù 3 ñoaïn . - Vieát hoa chöõ ñaàu tieân vaø vieát luøi vaøo 1 oâ ly -Vieát hoa teân baøi (Treân ) vaø teân rieâng cuûa loaøi vaät ( Deá Meøn , Deá Truõi ) - Neâu caùc töøu khoù vaø thöïc haønh vieát baûng con Deá Truõi , ruû nhau , say ngaém , beøo sen , trong vaét -HS vieát baøi vaøo vôû -Nhìn baûng ñeå soaùt vaø töï söûa loãi baèng buùt chì . - Noäp baøi leân ñeå giaùo vieân chaám ñieåm - 1 em neâu yeâu caàu - ieâ: coâ tieân , ñoàng tieàn , lieân hoan , bieân kòch , chieân caù , thieân ñöôøng , nieân thieáu , mieân man... - Yeâ : yeân xe , yeân oån , chim yeång , troø chuyeän , quyeån truyeän ... - Hai em neâu baøi taäp 3 . - doã daønh , doã ngoït ; gioã toå , ngaøy gioã - doøng soâng , doøng nöôùc ; roøng roøng , vaøng roøng ... - Nhaän xeùt baøi baïn , ñoïc ñoàng thanh caùc töø vaø ghi vaøo vôû . *********************************************************** Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018. Tiết 1: Thể dục: Gv chuyên dạy .................................................................................. Tiết 2: Toán : 8 coäng vôùi 1 soá:8+5 A/ Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, lập được bảng cộng 8 với một số. - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. B/ Đồ dùng dạy học: GV:-Bảng phụ . HS: SGK C/ Các hoạt động dạy và học Hoạt động của gv Hoạt động của hs I.Ổn định : H II.Bài cũ: -Yêu cầu thực hiện 19 + 25 và ø 9 +5 nêu cách đặt tính -Nhận xét. III.Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bài: 8 cộng với 1 số:8+5 2/Giới thiệu phép cộng dạng 8+5: -Thầy nêu đề toán: Có 8 que tính, thêm 5 que tính nữa, thêm 5 que tính nữa có tất cả bao nhiêu que tính? -Thầy hướng dẫn. -Gộp 8 que tính với 5 que tính được 1 chục que tính (1 bó) và 3 que tính rời, có tất cả 13, que tính. -Vậy: 8 + 5 = 13 -cho HS lên bảng đặt tính. -cho HS lên tính kết quả. 3/Hd lập bảng cộng 8+ với một số: 4/Thực hành: Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở - Yêu cầu đọc chữa bài . - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2 : Gọi một em nêu yêu cầu đề bài . - Yêu cầu nêu cách đặt tính và tính -Nhận xét Bài 4 : - Yêu cầu 1 em đọc đề . - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở -Thu vở chấm, nhận xét. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học -Tuyên dương những em học tốt -HS thực hiện - Học sinh khác nhận xét -Vài em nhắc lại tên bài. - HS thao tác trên que tính - 8 que tính thêm 5 que tính nữa, được1 3 que tính. - HS đặt - 8 + 5 = 13 - Một em đọc đề bài . 8+2=10 ; 8+3=11 8+4=12 8+7=15 8+8=16 8+9=17 6+8=14 7+8=15 8+9=17 9+8=17 Hs làm bảng con 8 8 8 8 8 8 + 4 + 7 + 9 +5 + 6 +8 12 15 17 13 14 16 - Một em đọc đề - Một em lên bảng làm Giải : - Số tem Hoa cĩ tất cả là: 8 + 4 = 12 ( con tem ) ĐS: 12 con tem Một em khác nhận xét bài bạn .................................................................................. Tiết 3: Taäp vieát: CHÖÕ HOA : C A/ Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa C ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng: Chia ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Chia ngọt sẻ bùi ( 3 lần ) B/ Đồ dùng dạy học: GV:-Mẫu chữ hoa C đặt trong khung chữ , HS:-Vở tập viết C/ Các hoạt động dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I/ Ổn định : II/Bài cũ:: - Goïi 2 HS leân vieát vaøo baûng lôùp -nhaän xeùt. III/Baøi môùi: 1/ Giôùi thieäu baøi: - Hoâm nay chuùng ta seõ taäp vieát chöõ hoa C vaø moät soá töø öùng duïng coù chöõ hoa C 2/Höôùng daãn vieát chöõ hoa : * Quan saùt soá neùt quy trình vieát chöõ C: -Yeâu caàu quan saùt maãu vaø traû lôøi : - Chöõ hoa C cao maáy ñôn vò , roäng maáy ñôn vò chöõ? - Chöõ hoa C goàm maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt naøo ? - Chæ theo khung hình maãu vaø giaûng quy trình vieát cho hoïc sinh : +Chöõ C goàm 1 neùt laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn. Neùt cong döôùi vaø cong traùi noái lieàn nhau taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ.GV vieát baûng lôùp. +GV höôùng daãn caùch vieát: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6 vieát neùt cong döôùi roài chuyeån höôùng vieát tieáp neùt cong traùi, taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ; phaàn cuoái neùt cong traùi löôïn vaøo trong. Döøng buùt treân ñöôøng keû 2. - Vieát laïi qui trình vieát laàn 2 . *Hoïc sinh vieát baûng con - Yeâu caàu vieát chöõ hoa C vaøo khoâng trung vaø sau ñoù cho caùc em vieát vaøo baûng con . 3/Höôùngdaãnvieát cuïm töø öùng duïng: -Yeâu caàu moät em ñoïc cuïm töø . - Cuïm töø goàm maáy tieáng ? Laø nhöõng tieáng naøo ? - Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng 1 ñôn vò ? - Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng 1 ñôn vò röôõi ? - Nhöõng chöõ coøn laïi cao maáy ñôn vò chöõ ? - Yeâu caàu quan saùt vò trí caùc daáu thanh . * Vieát baûng : - Yeâu caàu vieát chöõ Baïn vaøo baûng 4/Höôùng daãn vieát vaøo vôû : GV y/c HS viết vào vở -Theo doõi chænh söûa cho hoïc sinh . 5/Chaám chöõa baøi -Chaám töø 5 - 7 baøi hoïc sinh . -Nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. IV/ Cuûng coá - Daën doø: -Nhaéc HS löu yù caùch vieát chöõ C -Vieát phaàn luyeän theâm ôû nhaø. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -HS leân baûng vieát. -Vaøi em nhaéc laïi teân baøi. - Hoïc sinh quan saùt . - Cao 5 oâ li , roäng 4 oâ li -Chöõ C goàm 1 neùt lieàn. - Quan saùt theo giaùo vieân höôùng daãn giaùo vieân - Lôùp theo doõi vaø cuøng thöïc hieän vieát vaøo khoâng trung sau ñoù baûng con . - Ñoïc Chia ngọt Sẻ bùi - Goàm 4 tieáng : Chia , ngoït ,seû , buøi -Chöõ : i , a, n , o , s , e , u , - Chöõ t - Caùc chöõ coøn laïi cao 2 ñôn vò röôõi laø : C ,h ,g , b -Daáu naëng ñaët döôùi aâm o vaø daáu hoûi treân ñaàu chöõ e , daáu huyeàn treân ñaàu chöõ u - Thöïc haønh vieát vaøo baûng . - Vieát vaøo vôû taäp vieát : -Noäp vôû töø 5- 7 em ñeå chaám ñieåm. -Veà nhaø taäp vieát laïi nhieàu laàn vaø xem tröôùc baøi môùi ..................................................................................... Tiết 4: Luyeän töø vaø caâu : TÖØ CHÆ SÖÏ VAÄT – TÖØ NGÖÕ VEÀ NGAØY, THAÙNG, NAÊM A/ Mục tiêu: - Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối ( BT1) - Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian ( BT2) - Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý ( BT 3 ) B/ Đồ dùng dạy học: GV: -Bảng phụ ghi nội dung bài tập HS: -VBT C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs I/ Ổn định: II/Bài cũ: - Gọi 2 em lên bảng làm bài tập . - Nhận xét từng em . III /Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta tìm hiểu về “ Từ chỉ sự vật-Từ ngữ về ngày,tháng,năm b)Hướng dẫn làm bài tập: * Bài tập1: -Nêu yêu cầu đề bài? - Quan sát giúp đỡ,yêu cầu làm bài theo nhóm. - Nhận xét * Bài tập2: - Mời 1 em đọc mẫu . - Gọi 2 cặp học sinh thực hành theo mẫu - Các học sinh khác hỏi đáp với bạn ngồi bên cạnh. * Bài tập3: (HSK,G) -Mời một em đọc bài tậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 4 Lop 2_12416234.doc
Tài liệu liên quan