Giáo án Lớp 2 Tuần 9 đến 12 - Trường TH Bùi Thị Xuân

 TOÁN

LUYỆN TẬP .

I/ MỤC TIÊU

-Thuộc bảng 11 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừdạng 51 -15. Tìm số hạng chưa biết của một tổng

-Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn bằng một phép trừ dạng 31-5.

- HS yêu thích môn học.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng phụ .

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

 

doc129 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 9 đến 12 - Trường TH Bùi Thị Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiền hậu và rất chiều chuộng em. Có gì ngon bà cũng phần cho em. Em làm điều gì sai, bà không mắng mà bảo ban rất nhẹ nhàng. - Nhận xét lời của bạn . Bài 2 Đọc đề bài . - Thực hành viết câu trả lời vào vở . -Đọc bài viết trước lớp để lớp nghe và nhận xét . - Nhận xét bài bạn . -Hs nêu -Hai em nhắc lại nội dung bài học . -Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau. ------------------------------------------------------------ THỦ CÔNG GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI TIẾT 2 I/ MỤC TIÊU -Tieáp tuïc giuùp HS bieát gaáp ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy coù mui. Biết tiết kiệm giấy, thu dọn giấy vụn sau khi học xong tiết học - Reøn kó naêng gaáp ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ñuùng maãu. - Giaùo duïc HS bieát yeâu quyù saûn phaåm do chính mình laøm ra, giaùo duïc oùc thaåm myõ. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Moät thuyeàn maãu ñaõ gaáp saün baèng giaáy thuû coâng. - HS chuaån bò giaáy, keùo, hoà daùn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1. OÅn ñònh: 1’ Nhaéc nhôû neà neáp hoïc taäp 2. Kieåm tra baøi cuõ:4’ Kieåm tra söï chuaån bò ñoà duøng cuûa HS. GV nhaän xeùt ñaùnh giaù 3. Baøi môùi:30’ Giaùo vieân giôùi thieäu baøi, ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vaø thöïc haønh -GV goïi HS nhaéc laïi caùc böôùc gaáp -GV ghi leân baûng caùc böôùc gaáp Böôùc 1: Gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu Böôùc 2: Gaáp taïo muõi vaø thaân thuyeàn Böôùc 3 Taïo thuyeàn phaúng ñaùy coù mui -GV goïi hai HS leân thöïc haønh laïi 3 böôùc treân -GV nhaän xeùt *GV toå chöùc cho HS thöïc haønh gaáp -GV löö yù cho HS thöïc haønh böôùc 2 raát khoù thöïc hieän, nhôù gaáp caùc ñöôøng gaáp cho thaúng vaø mieát phaúng. -GV kieåm tra vaø giuùp ñôõ theâm cho 1 soá HS yeáu. Hoaït ñoäng 2:Trình baøy saûn phaåm -GV yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm, caû lôùp cuøng GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tìm ra saûn phaåm ñeïp nhaát. -GV nhaän xeùt khen ngôïi ñeå caû lôùp noi theo. -GV cho HS chôi thaû thuyeàn phaúng ñaùy coù mui. ? Khi học bài gấp mấy bay phản lực chúng ta phải sửa dụng giấy thủ công như thế nào ? Gv liên hệ chúng ta cần phải tiết kiệm giấy thủ công trong các tiết học thủ công là góp phần tiết kiệm tiền của cha mẹ ,sau khi học xong tiết học các em phải biết gom giấy vụn bỏ vào thùng giác để bảo vệ môi trường 4. Cuûng coá- Daën doø: + Cho HS nhaéc laïi caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, goïi HS nhaéc laïi caùch laøm. + Veà nhaø gaáp laïi cho nhôù, chuaån bò toát cho tieát sau : OÂn taäp chuû ñeà gaáp hình - Laéng nghe, nhaéc laïi -HS nhaéc laïi töøng böôùc gaáp +HS leân thöïc haønh +Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt +HS thöïc haønh gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui +Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm, lôùp nhaän xeùt +HS chôi thuyeàn Chuùng ta phaûi tieát kieäm giaáy thuû coâng - 1 em nhaéc laïi - Laéng nghe ---------------------------------------------------------------- SINH HOẠT LỚP TUẦN 10 I. MỤC TIÊU - Học sinh biết được những ưu điểm – Khuyết điểm của lớp trong tuần về thực hiện nội qui nề nếp, về học tập và hoạt động khác. - Triển khai kế hoạch tuần tới . - Giáo dục học sinh tinh thần tự giác, trung thực, noi gương bạn tốt, việc tốt biết nhận và sửa chữa khuyết điểm. Biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng. II. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sinh hoạt văn nghệ . Lớp hát 2.Nhận xét đánh giá tình hình trong tuần . * Lớp trưởng nhận xét đánh giá về nề nếp học tập, hoạt động sinh hoạt ngoài giờ. * Gv nhận xét đánh giá chung . + Về rèn luyện đạo đức: - Đa số các bạn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, lễ phép. Yêu thầy, mến bạn, yêu trường lớp. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học. - Bên cạnh đó, còn một số bạn chưa ngoan, hay nói chuyện, hay làm việc riêng, hay chạy ra khỏi chỗ khi cô chưa vào lớp: Hùng, Hiệu, Thịnh, Hữu Việt, Công Mạnh, Nguyên. + Về học tập: - Đa số các bạn chăm học, đi học chuyên cần, có sự chuẩn bị bài, đồ dùng học tập đầy đủ. Trong lớp tích cực xây dựng bài. - Trong tuần một số bạn làm bài tốt, tính và đọc, viết tốt: Hồng Hạnh, Thịnh, Nguyên, Nguyễn, Thanh Thủy, Thanh Huyền, Công Mạnh, An, Hà Vy, Diệu Tiên, Tâm, Tường Vy, Quốc Tuấn, Thái. - Một số bạn luyện viết có tiến bộ: Hùng, Tường Vy, Diệu Tiên. Trong lớp vẫn còn một số em chữ viết cẩu thả: Hiệu, Kiệt, Thế Mạnh, Quỳnh Mai, Thịnh. Một số bạn vẫn còn quên đồ dùng học tập: Hạnh, Thịnh, Hiệu. + Về lao động: Lao động vệ sinh sân trường hàng tuần đầy đủ, sạch sẽ, tích cực. Vệ sinh lớp học sạch sẽ hàng ngày. Trực nhật nghiêm túc, đầy đủ. Tuyên dương tổ 1, 2 trật tự trong lớp, tích cực xây dựng bài. + Ý kiến học sinh trong tổ: Yêu cầu những học sinh có khuyết điểm lên nhận và hứa sẽ sửa chữa 3. Kế hoạch tuần tới . - Về rèn luyện đạo đức: Khắc phục tình trạng nói chuyện trong giờ học, chạy ra khỏi chỗ làm mất trật tự trong giờ học. Khi ra đường, gặp thầy, cô phải vòng tay chào. Đảm bảo an toàn giao thông khi đi trên đường, ngồi xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. -Về học tập: Tiếp tục cũng cố nề nếp tự quản, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập và sách vở trước khi đến lớp. - Tham gia các hoạt động ngoài giờ tích cực, ra về xếp hàng nghiêm túc. - Đi học đúng giờ, ra về thực hiện tốt an toàn giao thông . - Biết bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi. Biết bảo vệ của công . - Giao bạn Hạnh kèm và tập đọc cho Vân Oanh, Nguyễn kèm bạn Hiệu. - Các tổ trưởng tăng cường kiểm tra các bảng cộng từng bạn trong tổ. 4. Kết thúc sinh hoạt : GV nhắc nhở chung, sinh hoạt văn nghệ . LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 11 Thứ ngày Tiết Môn dạy Tiết PP Tên bài dạy Đồ dùng dạy học Hai 3/11 1 Chào cờ 11 Dặn dò đầu tuần 2 Tập đọc 31 Bà cháu Bảng phụ 3 Tập đọc 32 Bà cháu Bảng phụ 4 Toán 51 Luyện tập Bảng phụ 5 Đạo đức 11 Thực hành giữa h kI Ba 4/11 1 Âm nhạc 11 Hoïc haùt baøi coäc caùch tung cheng 2 Toán 52 12 trừ đi một số 12 - 8 QT ,bảng gài 3 Tiếng anh 21 4 Chính tả 21 TC :Bà cháu Bảng phụ 5 Kểchuyện 11 Bà cháu Tranh minh họa Tư 5/11 1 Toán 53 32-8 QT, bảng gài 2 Tập đọc 33 Cây xoài của ông em Bảng phụ 3 Taäp vieát 11 Chöõ hoa I Chữ mẫu 4 TN&XH 11 Gia đình Bảng gài Năm 6/11 1 Toán 54 52-28 QT, bảng phụ 2 Mĩ thuật 11 Vẽ tiếp vào đường diềm Tranh mẫu 3 LTVC 11 TN veà ñoà duøng vaø caùc coâng vieäc trong nhaø Bảng phụ 4 Tiếng anh 22 5 Sáu 7/11 1 Tập l. văn 11 Chia buồn an ủi Bảng phụ 2 Toán 55 Luyện tập Bảng phụ 3 Chính tả 22 Nv: Cây xoài của ông em Bảng phụ 4 Thủ công 11 Ôân taäp chuû ñeà gaáp hình 5 Sinh hoạt lớp 11 Nhaän xeùt tuaàn 11, phöông höôùng tuaàn 12 Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014 TOÁN LUYỆN TẬP . I/ MỤC TIÊU -Thuộc bảng 11 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừdạng 51 -15. Tìm số hạng chưa biết của một tổng -Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn bằng một phép trừ dạng 31-5. - HS yêu thích môn học. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP : 1.Bài cũ : 5’ -Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà mỗi em làm 1 phép tính –gọi 2 em đọc bảng trừ 11 trừ đi một số -Giáo viên nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới: 30’ a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về phép trừ các số trong phạm vi 100 b/ Luyện tập : -Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Yêu cầu học sinh nhẩm nhanh và nối tiếp nêu kết quả -Giáo viên nhận xét sửa sai yêu cầu học sinh đọc CN- ĐT KL: nhẩm nhanh kết quả các phép tính trong bảng trừ 11 trừ đi một số Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì ? - Yêu cầu làm bài vào bảng con . -Mời 3 em lên bảng làm bài. Nêu cách tính Nhận xét bài làm học sinh. Bài 3: - Yêu cầu 1 em đọc đề. -Muốn tìm số hạng trong tổng ta làm như thế nào? - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - Mời một em lên làm bài trên bảng. - Nhận xét bài làm của học sinh. Bài 4: - Yêu cầu 1 em đọc đề . - Bán đi có nghĩa là thế nào ? - Muốn biết còn lại bao nhiêu kilôgam táo ta làm như thế nào ? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? GV kết hợp ghi tóm tắt - Mời một em lên bảng làm bài . -Mời em khác nhận xét bài bạn . -GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: 4’ *Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lên bảng mỗi em thực hiện một cột . Đặt tính rồi tính hiệu 71 và 48, 91 và 65 , - - 23 21 - Nhận xét bài bạn . * Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài em nhắc lại tựa bài. Bài 1: Tính nhẩm 11- 2 = 9 11 – 4 = 7 11 – 6 = 5 11- 3 = 8 11 – 5 = 6 11 – 7 = 4 11 – 8 = 3 11 – 9 = 2 Học sinh nối tiếp nêu kết quả. - Nhận xét bài bạn . Bài 2 Đặt tính rồi tính - Các đơn vị viết thẳng cột với đơn vị , chục thẳng cột với chục . - 3 em lên bảng làm . 81 41 51 - - - 48 37 26 53 04 25 Bài 3 Tìm x - Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết . x + 18 = 61 x = 61 - 18 x = 43 - Nhận xét bài bạn . Bài 4 Đọc yêu cầu đề CN-ĐT -Có nghĩa là bớt đi Học sinh trả lời -Đọc lại đề bài dựa vào tóm tắt *Tóm tắt : Có : 51 kg Bán đi : 26 kg Còn lại :... ki-lô-gam táo? Học sinh lên bảng làm bài –Cả lớp giải vào vở Bài giải : Số kilôgam táo còn lại là : 51 - 26 = 25 ( kg ) Đ/S : 25 ki-lô-gam táo. - Nhận xét bài làm của bạn . --------------------------------------------------------------------- TẬP ĐỌC BÀ CHÁU . I/ MỤC TIÊU - Đọc trơn toàn bài, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng. Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu . - Rèn kĩ năng đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi cuối bài. Đọc đúng các từ hay phát âm sai. - GD hs yêu thương, kính trọng ông bà và hiếu thảo với ông bà. II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP : 1. Kiểm tra bài cũ 5’ - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “ Bưu thiếp“ 2.Bài mới 70’ a) Phần giới thiệu : -Để biết tình cảm của ba bà cháu tuy sống trong nghèo nàn mà vẫn sung sướng. Hôm nay chúng ta tìm hiểu câu chuyện “ Bà cháu ” Tiết 1: b) Luyện đọc * Đọc mẫu: -Đọc mẫu diễn cảm toàn bài . -Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ ngữ thể hiện được từng vai trong chuyện . * Hướngdẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Yêu cầu đọc từng câu . GV theo dõi ghi từ khó lên bảng –GV đọc mẫu từ khó yêu cầu học sinh đọc CN-ĐT * Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp * Hướng dẫn ngắt giọng :-Gv treo bảng phụ ghi câu văn dài Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp . - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . * Đọc thầm -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . */ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc cá nhân -Lắng nghe nhận xét. * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài Tiết 2 : c. Tìm hiểu nội dung -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, 2 trả lời câu hỏi : -Gia đình em bé có những ai ? - Trước khi gặp cô tiên cuộc sống của ba bà cháu ra sao ? -Tuy sống vất vả nhưng không khí trong như thế nào ? - Cô tiên cho hai anh em vật gì ? -Cô tiên dặn hai anh em điều ? - Những chi tiết nào cho biết cây đào phát triển rất nhanh ? - Cây đào có gì đặc biệt ? -Cây đào lạ ấy sẽ mang đến điều gì ? * Cuộc sống của hai anh em ra sao chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài . - Gọi một em đọc đoạn 3 và 4 . - Sau khi bà mất cuộc sống của hai anh em ra sao? - Thái độ của hai anh em thế nào khi đã trở nên giàu có ? - Vì sao sống trong giàu sang sung sướng mà hai anh em lại vẫn thấy không vui ? - Hai anh em xin cô tiên điều gì ? -Hai anh em cần gì và không cần gì ? - Câu chuyện kết thúc ra sao ? d. Luyện đọc lại truyện : -Hướng dẫn đọc theo vai .Phân lớp thành các nhóm mỗi nhóm 5 em . - Chú ý giọng đọc từng nhân vật . - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 4. Củng cố dặn dò : 5’ - Qua câu chuyện này em rút ra được điều gì ? -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu . - Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài . Học sinh nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Rèn đọc các từ như : gieo, giàu sang, sung sướng, phất, màu nhiệm, móm mém. -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Ba em đọc từng đoạn trong bài . - Ba bà cháu / rau cháo nuôi nhau /tuy vất vả / nhưng cảnh nhà / lúc nào cũng đầm ấm / -Hạt đào vừa gieo xuống đã nảy mầm / ra lá / đơm hoa / kết bao nhiêu là trái vàng ,trái bạc.// -Bà hiện ra ,/ móm mém ,/ hiền từ , dang tay ôm hai đứa cháu vào lòng .// -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . -Đọc từng đoạn trong nhóm ( 3 em ) . - Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và cá nhân đọc . - Lớp đọc đồng thanh cả bài . -Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm đoạn 1 - Bà và hai anh em . -Sống rất nghèo khổ / Sống rất khổ cực . - Rất đầm ấm và hạnh phúc . - Một hạt đào . - Khi bà mất gieo hạt đào lên mộ bà các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng . - Vừa gieo xuống hạt đã nảy mầm ra lá , đơm hoa kết bao nhiêu là trái . -Kết toàn trái vàng trái bạc . -Đọc đoạn 3 và 4 -Trở nên giàu có vì có nhiều vàng bạc - Cảm thấy càng ngày càng buồn bã . - Vì nhớ bà./ Vì vàng bạc không thế thay thế được tình cảm ấm áp của bà - Xin cho bà sống lại . - Cần bà sống lại , không cần tiền bạc , giàu có . - Bà sống lại, hiền lành, móm mém dang hai tây đón các cháu còn lâu đài nhà cửa biến mất . - Luyện đọc trong nhóm - Các nhóm phân vai theo các nhân vật trong câu chuyện . - Thi đọc theo vai . - Tình cảm là thứ quý giá nhất / Vàng bạc không quí bằng tình cảm con người . - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về nhà học bài xem trước bài mới . ---------------------------------------------------------- ĐẠO ĐỨC ÔN TẬP VÀ RÈN KĨ NĂNG GIỮA KÌ 1 I / MỤC TIÊU : -Giúp học sinh hiểu được : Biểu hiện của việc quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ , thân ái với các bạn , sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn . Sự cần thiết phải quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh . Quyền không bị đối xử phân biệt của trẻ em . - Yêu mến quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh . Đồng tình , noi gương những biểu hiện quan tâm giúp đỡ bạn bè . - Có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày. II /ĐỒ DÙNG ĐẠY HỌC Giấy khổ to , bút viết bảng . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP : 1 .Bài mới: 30’ Hoạt động 1 Xử lí tình huống - Nêu các tình huống yêu cầu các cặp thảo luận để đưa ra cách ứng xử -Tình huống : Hôm nay Hà bị ốm không đi học được. Nếu là bạn của Hà em sẽ làm gì ? - Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có . * Kết luận : - Khi trong lớp có bạn bị ốm các em nên đến thăm hoặc cử đại diện đến thăm và giúp bạn hoàn thành bài học . Như vậy là biết quan tâm giúp đỡ bạn .Mỗi chúng ta cần biết quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh Như thế mới là bạn tốt và được nhiều người yêu mến . Hoạt động 2 Nhận biết các biểu hiện quan tâm giúp đỡ bạn - Yêu cầu các nhóm thảo luận rồi đưa ra cách giải quyết hợp lí cho các tình huống sau . - Hết thời gian mời học sinh lên trình bày hướng giải quyết . - Tình huống : Hoa là học sinh học kém toán tuần nào tổ Hoa cũng bị phê bình . Các bạn trong tổ phê bình Hoa, theo em : - Các bạn trong tổ làm như thế đúng hay sai ? Vì sao? -Để giúp Hoa tổ của bạn và lớp bạn phải làm gì ? - Nhận xét tổng hợp các ý kiến của học sinh và đưa ra kết luận chung cho các nhóm . *Kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là trong lúc bạn gặp khó khăn, ta cần quan tâm giúp đỡ để bạn vượt qua. Hoạt động 3 Sự cần thiết của việc quan tâm - Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh độc lập suy nghĩ và trả lời . - Khi quan tâm giúp đỡ bạn em thấy như thế nào ? - Khen những em có câu trả lời đúng nhất . - Kết luận : -Quan tâm giúp đỡ bạn là điều cần thiết và nên làm đối với các em . Khi các em biết quan tâm giúp đỡ các bạn sẽ được các bạn yêu mến , quan tâm giúp đỡ lại khi em bị đau ốm . 4. Củng cố dặn dò 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học -Thảo luận đưa ra cách giải quyết tình huống -Đến thăm bạn . Mang vở cho bạn mượn để chép bài học , giảng giải cho bạn những chỗ bạn không hiểu . Chép bài dùm bạn .. . -Các nhóm khác nhận xét và bổ sung . - Hai em nhắc lại . - Các nhóm thảo luận . -Lần lượt cử đại diện trình bày trước lớp . - Các bạn làm như thế là không đúng vì các bạn nên giúp đỡ Hoa tiến bộ là tốt nhất . - Các bạn trong tổ và lớp cần kết hợp với cô giáo chủ nhiệm phân công bạn kèm cặp Hoa Có như vậy mới giúp bạn hết mặc cảm và cố gắng trong học tập . -Đội khác theo dõi và nhận xét . - Hai em nhắc lại ghi nhớ . -Lớp độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra . -Cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Thấy mình lớn hơn nhiều. Thấy rất tự hào và thích thú ,.. -Các em khác nhận xét ý kiến bạn . - Nhiều em nhắc lại ghi nhớ . -Về nhà tự xem xét lại việc làm biểu hiện quan tâm giúp đỡ bạn của em trong thời gian qua để tiết sau trình bày trước lớp . ----------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2014 ÂM NHẠC ( GV BỘ MÔN) ---------------------------------------------------- TOÁN 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ 12 - 8. I/ MỤC TIÊU -Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 -8 lập được bảng 12 trừ đi một số .(nhờ các thao tác trên đồ dùng học tập) và bước đầu học thuộc bảng trừ đó. Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính ( tính nhẩm, tính viết) và giải toán có một phép tính trừ dạng 12 -8. - Rèn cho hs tính toán nhanh nhẹn. - Gd hs yêu thích toán học. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - 1 bó (1 chục) que tính và 2 que tính rời. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Bài cũ : 5’ -Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà -HS1 : Đặt tính và thực hiện phép tính : 11 - 7 ; 51 -35 -HS2: Tìm x : x + 23 = 71 ; 18 + x = 61 -Giáo viên nhận xét, đánh giá . 2.Bài mới: 30’ a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép trừ dạng 12 - 8 tự lập và học thuộc công thức 12 trừ đi một số. b) Giới thiệu phép trừ 12 - 8 - Nêu bài toán : - Có 12 que tính bớt đi 8 que tính . còn lại bao nhiêu que tính ? -Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? - Viết lên bảng 12 - 8 *)Tìm kết quả : Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả . - Lấy 12 que tính, suy nghĩ tìm cách bớt 8 que tính, yêu cầu trả lời xem còn bao nhiêu que tính ? - Yêu cầu học sinh nêu cách bớt của mình . * Hướng dẫn cách bớt hợp lí nhất . - Có bao nhiêu que tính tất cả ? -Đầu tiên ta bớt 2 que rời trước . Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa ? Vì sao ? - Để bớt được 6 que tính nữa ta tháo 1 bó thành 10 que tính rời . Bớt đi 6 que còn lại 4 que . -Vậy 12 que tính bớt 8 que tính còn mấy que tính ? - Vậy 12 trừ 8 bằng mấy ? -Viết lên bảng 12 - 8 = 4 Yêu cầu học sinh gài phép tính theo hàng ngang * Đặt tính và thực hiện phép tính . - Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình . - Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách trừ . thực hiện tính viết . - Mời một em khác nhận xét . Yêu cầu học sinh gài phép tính theo cột dọc * Lập bảng công thức : 12 trừ đi một số - Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả các phép trừ trong phần bài học . - Mời 2 em lên bảng lập công thức 11 trừ đi một số . - Yêu cầu đọc đồng thanh và đọc thuộc lòng bảng công thức . - Xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu học thuộc lòng . c/ Luyện tập : -Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Yêu cầu học sinh nhẩm nhanh và nêu kết quả -Yêu cầu đọc chữa bài . - Vì sao kết quả 3 + 9 và 9 + 3 bằng nhau ? -Giáo viên nhận xét đánh giá KL: Khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không đổi .muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Yêu cầu tự làm bài vào vở . -Gọi một em làm bài vào bảng phụ -Yc lớp viết kết quả vào vở bài tập Bài 4: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Yêu cầu lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán yêu cầu gì ? GV kết hợp ghi tóm tắt lên bảng -Yêu cầu 1 em lên bảng bài . -Giáo viên nhận xét đánh giá 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ *Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lên bảng mỗi em làm một bài. - HS1 nêu cách đặt tính và cách tính . -Học sinh khác nhận xét . * Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài em nhắc lại tựa bài. - Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 12 - 8 12 – 8 = ? - Thao tác trên que tính và nêu còn 4 que tính - Trả lời về cách làm . - Có 12 que tính ( gồm 1bó và 2 que rời ) - Bớt 6 que nữa . Vì 2 + 6 = 8 - Còn 4 que tính . 12 trừ 8 bằng 4 Học sinh gài phép tính theo hàng dọc * Viết 12 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột với 2 ( đơn vị ) . Viết dấu trừ và vạch kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái . 2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 bằng 4 . Viết 4 , nhớ 1 . 1 trừ 1 bằng 0. Học sinh gài phép tính theo cột dọc - Tự lập công thức : 12 - 2 = 10 12- 5 = 7 12 - 8 = 4 12 - 3 = 9 12 - 6 = 6 12 - 9 = 3 12 - 4 = 8 12- 7 = 5 12 -10 = 2 * Lần lượt các tổ đọc đồng thanh các công thức , cả lớp đọc đồng thanh theo yêu cầu -Đọc thuộc lòng bảng công thức 12 trừ đi một số . Bài 1: Tính nhẩm Học sinh nhẩm nhanh và nêu kết quả a,9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 3 + 9 = 12 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12 12 – 9 = 3 12 – 4 = 8 12 – 7 = 5 12 – 3 = 9 12 – 8 = 4 12 – 5 = 7 6 + 6 = 12 12 – 6 = 6 - Vì khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi . - Vì 12 = 12 - Em khác nhận xét bài bạn . Bài 2: Tính - - - - 7 6 4 5 - Lớp thực hiện vào vở . - Nhận xét bài bạn và ghi vào vở . Bài 4 Một em đọc đề . Học sinh trả lời -Tóm tắt : - Xanh và đỏ : 12 quyển . - Đỏ : 6 quyển - Xanh : ... quyển ? - Tự làm vào vở . - Một em lên bảng làm bài . * Bài giải : Số quyển vở bìa xanh là : 12 - 6 = 6 ( quyển ) Đ/S : 6 quyển - Một em khác nhận xét bài bạn . - Về học bài và làm các bài tập còn lại . ---------------------------------------------------------- TIẾNG ANH ( GV BỘ MÔN) ---------------------------------------------------------- CHÍNH TẢ: ( Tập chép) BÀ CHÁU I. MỤC TIÊU : - Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trích trong bài “ Bà cháu ”. - Làm đúng các bài tập phân biệt: g / gh, ươn/ ương. - Giáo dục hs biết kính trọng quan tâm chăm sóc ông bà . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Ghi trước nội dung đoạn viết, bài tập 2. Hs chuẩn bị VBT, bảng con, bút chì. III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1. Bài cũ : 5’ - 3 em lên bảng . - Đọc các từ khó cho HS viết.Yêu cầu lớp viết vào giấy nháp. - Nhận xét học sinh . 2.Bài mới: 30’ a) Giới thiệu bài -Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng , viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Bà cháu“, và các tiếng có âm đầu g/ gh vần ươn / ương b) Hướng dẫn tập chép : * Ghi nhớ nội dung đoạn chép : -Đọc mẫu đoạn văn cần chép . -Yêu cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm theo . -Đọan chép này ở phần nào của câu chuyện -Câu chuyện kết thúc ra sao ? - Tìm lời nói của hai anh em trong đoạn ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con -Giáo viên giải nghĩa từ khó, phân tích tiếng khó, nhận xét sửa sai . * Hướng dẫn cách trình bày : -Đoạn văn có mấy câu ? - Lời nói của hai anh em được viết với dấu nào? -Trong bài có những chữ nào viết hoa ? *Chép bài : - Yêu cầu nhìn bảng chép bài vào vở - Nhắc nhở học sinh tư thế ngồi viết - Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh . *Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh dò bài, tự bắt lỗi –Gv kiểm tra số lỗi của học sinh. * Chấm bài : -Thu tập học sinh chấm và nhận xét từ 7-8 bài GV nhận xét sửa lỗi c/ Hướng dẫn làm bài tập *Bài 2 : - Gọi một em nêu bài tập 2. - Gọi hai em đọc hai từ mẫu . -Yêu cầu lớp làm vào vở . -Mời 3 em lên làm vào bảng gài trên bảng . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. - Yêu cầu lớp đọc các từ trong bài sau khi điền . *Bài 3: - Gọi một em nêu bài tập 3. -Trước những chữ cái nào ta viết gh mà không viết g ? Ghi bảng : gh + e, i, ê . -Trước những chữ cái nào ta viết g mà không viết gh ? Ghi bảng : g + a , ă , â, o , ô ,ơ ,u, ư -Yêu cầu lớp làm vào vở . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. - Yêu cầu lớp đọc lại . *Bài 4 : - Gọi một em nêu bài tập 4. - Treo bảng phụ đã chép sẵn . -Yêu cầu lớp làm vào vở . -Mời 1 em lên làm trên bảng . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. - Yêu cầu lớp đọc các từ trong bài sau khi điền . 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. -Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới - Ba em lên bảng viết các từ :- vũng nước, ngói đỏ, cái chổi, sẽ tới, chim sẻ, bé ngã, ngả mũ . - Lắng nghe giới thiệu bài - Nhắc lại tựa bài . -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . -Ba em đọc lại bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài - Phần cuối . - Bà móm mém , hiền từ sống lại còn nhà cửa , đất đai , vàng bạc biến mất - “ Chúng cháu chỉ cần bà sống lại” - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con . - Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng - sống lại, màu nhiệm, ruộng vườn, móm mém - Có 5 câu . -Đặt trong dấu ngoặc kép và sau dấu hai chấm. - Chữ cái đầu câu . - Nhìn bảng chép bài . -Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . Bài 2 Tìm những tiếng có nghĩa để điền

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA TUAN 9,10,11,12.doc
Tài liệu liên quan