Giáo án lớp 4 tuần 23 môn Sinh hoạt tập thể - Tiết 23: Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ

+ Các nề nếp có tiến bộ rõ rệt .

+ Lớp tích cực tham gia xây dựng bài .

+ Đi học đầy đủ và đúng giờ .

+ Học bài và làm bài tương đối tốt .

+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp .

+ Chuẩn bị bài vở đầy đủ .

+ Chuyên cần tốt .

+ Nghỉ học có xin phép do ốm : Tú, Anh.

+ Tích cực tham gia phong trào : đọc báo, mua vé hội chợ Xuân.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 23 môn Sinh hoạt tập thể - Tiết 23: Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TIEÁT 23 : SINH HOAÏT VAÊN HOÙA, VAÊN NGHEÄ ( Töø 15 / 2 / 2016 à 19 / 2 / 2016 ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÅn ñònh : Nhaän xeùt tình hình lôùp : - GV nhaän xeùt tình hình chung : Öu : + Caùc neà neáp coù tieán boä roõ reät . + Lôùp tích cöïc tham gia xaây döïng baøi . + Ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø sau Teát . + Hoïc baøi vaø laøm baøi töông ñoái toát . + Tham gia toát phong traøo ñoïc baùo: 43 tôø + Ñoâi baïn hoïc taäp hoaït ñoäng toát : Tuyeân döông ñoâi baïn : Phuù –Duy; Haûi – Phong. + Coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp . Khuyeát : + Coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc : Linh, Phöông, Thaùi, Tuaán. + Chuaån bò baøi chöa toát : Tuaán, My, N. Nam + Toå 2 coøn thuï ñoäng , chöa tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi . Sinh hoaït vaên ngheä - GV toå chöùc HS - Nhaän xeùt – Tuyeân döông Phöông höôùng coâng taùc tuaàn tôùi - Ñi hoïc chuyeân caàn. - Tích cöïc tham gia xaây döïng baøi tuaàn 24. - Tieáp tuïc ñaêng kí ñoïc baùo Nhi ñoàng vaø Khaên Quaøng Ñoû - Haùt : “ Chim saùo” . - HS laéng nghe . - Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình caùc maët cuûa toå : Hoïc taäp , veä sinh , kæ luaät , phong traøo , neà neáp baùn truù - Caùc toå nhaän xeùt – Boå sung - Lôùp tröôûng baùo caùo . - HS laéng nghe . - Bình choïn : + Toå xuaát saéc : Toå 3. + Caù nhaân xuaát saéc : Uyeân, Taøi - Tuyeân döông HS tieán boä : Quyeân - Ñaïi dieän HS haùt. - HS ghi soå tay ñeå thöïc hieän . SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TIEÁT 23 : TOÅNG KEÁT THAÙNG ( Töø 26 / 1 à 30 / 1 / 2015 ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÅn ñònh : Nhaän xeùt tình hình lôùp : - GV nhaän xeùt tình hình chung : Öu : + Caùc neà neáp coù tieán boä roõ reät . + Lôùp tích cöïc tham gia xaây döïng baøi . + Ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø . + Hoïc baøi vaø laøm baøi töông ñoái toát . + Coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp . + Chuaån bò baøi vôû ñaày ñuû . + Chuyeân caàn toát . + Nghæ hoïc coù xin pheùp do oám : Tuù, Anh. + Tích cöïc tham gia phong traøo : ñoïc baùo, mua veù hoäi chôï Xuaân. Khuyeát : + Coøn noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc : Cöôøng, Vinh, Huy, Thieän, Di, Giang. + Nam, Thaùi, Ly, Nguyeân chöa chaêm hoïc baøi vaø laøm baøi . + Chöa tieán boä trong kyû luaät: Quaân, Trung, Anh, Cöôøng. + Toå 1 vaø 3 : hoïc taäp chöa toát , coøn thuï ñoäng , chöa tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi . Sinh hoaït vui chôi : - GV toå chöùc troø chôi : Rung chuoâng vaøng - Noäi dung : Tìm hieåu ngaøy 3/2 - Nhaän xeùt – tuyeân döông. Phöông höôùng coâng taùc tuaàn tôùi - Caàn nhanh choùng oån ñònh , ñi vaøo neà neáp hoïc taäp, kyû luaät. - Tích cöïc phaùt bieåu trong caùc giôø hoïc. - Chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp. - Haùt : “ Chuùc möøng” . - HS laéng nghe . - Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình caùc maët cuûa toå : Hoïc taäp , veä sinh , kæ luaät , phong traøo , neà neáp baùn truù - Caùc toå nhaän xeùt – Boå sung - Lôùp tröôûng baùo caùo . - HS laéng nghe . - Bình choïn : + Toå xuaát saéc : Toå 5 + Caù nhaân xuaát saéc : Quang, Di - Tuyeân döông HS tieán boä : Linh, Phöông - HS tham gia troø chôi - HS ghi soå tay ñeå thöïc hieän .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSHTT.doc
Tài liệu liên quan