Giáo án lớp 5 môn Địa lý - Tiết 25 - Châu Phi

-Nhận xét : Chỉ trên bản đồ (quả địa cầu)

+ Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á.

+ Châu Phi có vị trí cân xứng hai bên đường xích đạo, đại bộ phận lãnh thổ nằm trong vùng giữa hai chí tuyến.

+ Châu Phi có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới, sau châu Á và châu Mĩ.

b) Địa hình châu Phi.

- Cho hs xác định phần chủ giải.

- Gọi hs nhận xét.

- HS thực hiện nhóm đôi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lý - Tiết 25 - Châu Phi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Tổ Khối: 5 Tuần 25; Tieát 25 ÑÒA LÍ Chaâu Phi I. Muïc tieâu: Moâ taû sô löôïc vò trí, giôùi haïn Chaâu Phi. +Chaâu Phi ôû phía nam Chaâu Aâu vaø phía taây nam Chaâu AÙ, ñöôøng xích ñaïo ñi ngang qua giöõa Chaâu luïc. -Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm veà ñòa hình khí haäu: + Ñòa hình chuû yeáu laø cao nguyeân. Khí haäu noùng vaø khoâ . + Ñaïi boä phaän laõnh thoå laø hoang maïc vaø xa van. - Söû duïng quaû Ñòa caàu , baûn ñoà, löôïc ñoà nhaän bieát vò trí, giôùi haïn laõnh thoå Chaâu Phi . - Chæ ñöôïc vò trí cuûa hoang maïc Xa_ha_ ra treân baûn ñoà (löôïc ñoà). +Giaûi thích vì sao Chaâu Phi coù khí haäu khoâ vaø noùng baäc nhaát thế giôùi: vì naèm trong voøng ñai nhieät ñôùi diệnt tích roäng lôùn , laïi khoâng coù bieån aên saâu vaøo ñaát lieàn. + Döïa vaøo löôïc ñoà troáng ghi treân caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông , giaùp vôùi Chaâu Phi . - GDMT: Cần khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí. II. Ñoà duøng daïy hoïc: ( Giáo án điện tử) III. Caùc hoaït ñoäng: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động Hát 2. Kiểm tra bài cũ : -Nêu những nét chính về châu Á & châu Âu 2 HS -Nhận xét – tuyên dương 3. Giới thiệu bài : -Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu Chaâu Phi veà vò trí ñòa lí, giôùi haïn cuûa Chaâu Phi ... ( Có thể xem đoạn clip về châu Phi) 4. Dạy bài mới: a) Vò trí ñòa lyù, giôùi haïn : - GV đính bản đồ tự nhiên thế giới. - HS quan sát. - HS làm việc cá nhân - HS đọc SGK. - Lần lượt HS trả lời và lên bảng chỉ bản đồ. 1. Quan sát hình 1 cho biết châu Phi giáp với những châu lục, biển & đại dương nào ? ( CHT) - Gọi HS lên bảng chỉ và xác định. ( 2 HS chỉ) - Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu, phía Tây Nam châu Á. Phía: Bắc giáp Địa Trung Hải, Đông Bắc, Đông Nam giáp Ấn Độ Dương. Tây và Tây Nam giáp với Đại Tây Dương & chỉ trên bản đồ (quả địa cầu) - HS khác nhận xét. 2. Đường xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi ? - Để biết châu Phi có diện tích như thế nào? Các em hãy quan sát bảng số liệu sau. ( GV đính bản số liệu). Gọi hs trả lời. 3. Châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới ? ( CHT) - Đường xích đạo đi vào giữa lãnh thổ châu Phi - HS trả lời - Diện tích châu Phi 30 triệu km2 . Lớn thứ 3 trên thế giới - Lớp nhận xét ( HTT) -Nhận xét : Chỉ trên bản đồ (quả địa cầu) + Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á. + Châu Phi có vị trí cân xứng hai bên đường xích đạo, đại bộ phận lãnh thổ nằm trong vùng giữa hai chí tuyến. + Châu Phi có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới, sau châu Á và châu Mĩ. b) Địa hình châu Phi. - 1 HS đọc 2 câu hỏi( CHT) - Cho hs xác định phần chủ giải. - Gọi hs nhận xét. - Gọi HS đọc phần chú giải. - HS thực hiện nhóm đôi. - Lần lượt từng nhóm trả lời từng nội dung ( kết hợp chỉ bản đồ). 1-Địa hình châu Phi có đặc điểm gì ? ( CHT) 2-Đọc tên các cao nguyên & bồn địa ở châu Phi 3-Tìm & đọc tên các sông lớn của châu Phi +Địa hình chủ yếu là cao nguyên. +Cao nguyên : Ê-ti-ô-pi, Đông Phi, ( CHT) +Bồn địa : Sát, Nin Thượng, Côn Gô, Ca-la-ha-ri, +Sông: Nin, Ni-giê, Côn-gô, Dăm-be-di - HS khác nhận xét - GV nhận xét, kết luận: Châu Phi là nơi có địa hình tương đối cao, có nhiều bồn địa và cao nguyên. c) Khí hậu và cảnh quan châu Phi: - HS đọc nội dung phiếu học tập. - Thảo luận nhóm 4. Cảnh thiên nhiên châu Phi Đặc điểm khí hậu, sông ngòi, động thực vật Phân bố Hoang mạc Xa-ha-ra - Khí hậu: - Sông ngòi: - Động, thực vật: Rừng rậm nhiệt đới - Khí hậu: - Sông ngòi: - Động, thực vật: Xa-van - Khí hậu: - Sông ngòi: - Động, thực vật: - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét ( HTT) - GV nhận xét, kết luận: Phần lớn diện tích châu Phi là hoang mạc và các xa-van, chỉ có một phần ven biển và gần hồ Sát, bồn địa Côn-gô là có rừng rậm nhiệt đới. Sở dĩ như vậy là vì khí hậu của châu Phi rất khô, nóng bậc nhất thế giới nên cả động vật và thực vật đều khó phát triển. - GDMT : Giáo dục học sinh cần khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí. - Gọi HS rút ra nội dung bài học. - HS nêu phần ghi nhớ. 5. Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi trò chơi “ Ô chữ đại lí” - HS tham gia. -Yc HS đọc ghi nhớ - 1HS phần ghi nhớ.( CHT) - Nhận xét tiết học. -Về xem lại bài Châu Phi (tt)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài Châu Phi NCBH tổ.doc
Tài liệu liên quan