Giáo án Luyện từ và câu 2 tuần 26: MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

MRVT: từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận biết được một số loài cá nước mặn, nước ngọt.

- Kể tên được một số con vật sống dưới nước.

- Biết dặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy.

2.Kĩ năng: quan sát, điền dấu phẩy

3.Thái độ: Yêu thích môn học.

- GD HS KNS: KN hợp tác và giải quyết vấn đề, KN trình bày, KN lắng nghe tích cực.

II. Đồ dùng:

Giáo viên: thẻ từ; bảng phụ; tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu 2 tuần 26: MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc Tø Liªn TuÇn 26 GV : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M«n: TiÕng viÖt - luyÖn tõ vµ c©u MRVT: từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy Ngµy d¹y : Thø tư, / / 2018 I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: - NhËn biÕt ®­îc mét sè loµi c¸ n­íc mÆn, n­íc ngät. - KÓ tªn ®­îc mét sè con vËt sèng d­íi n­íc. - BiÕt dÆt dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong c©u cßn thiÕu dÊu phÈy. 2.Kĩ năng: quan sát, điền dấu phẩy 3.Thái độ: Yêu thích môn học. - GD HS KNS: KN hợp tác và giải quyết vấn đề, KN trình bày, KN lắng nghe tích cực. II. §å dïng: vGi¸o viªn: thÎ tõ; b¶ng phô; tranh ¶nh vÒ mét sè con vËt sèng d­íi n­íc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng D¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 4p 14p 8p 8p 1p 1.KTBC: 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) H­íng dÉn lµm BT: * BT1: XÕp tªn c¸c loµi c¸ vµo nhãm thÝch hîp *BT2: KÓ tªn c¸c con vËt sèng d­íi n­íc *BT3: §iÒn dÊu phÈy 3. Cñng cè, dÆn dß: - Yªu cÇu hs ch÷a bµi 1,3/ 64 - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Nªu môc ®Ých, yªu cÇu - Yªu cÇu hs quan s¸t tranh + kÓ tªn c¸c loµi c¸ ? Ph©n biÖt c¸ n­íc ngät/ n­íc mÆn - Yªu cÇu hs TLN4 (NÕu cã nhiÒu bé thÎ tõ hoÆc thÎ h×nh cã thÓ cho hs ch¬i g¾nTiÕp søc) - Yªu cÇu hs gi¶i thÝch lÝ do xÕp vµo nhãm... - Yªu cÇu hs nªu hiÓu biÕt vÒ 1 trong sè c¸c con vËt ®ã. -> KL: C¸c loµi c¸ ngon ë biÓn/ ë s«ng, hå... - Yªu cÇu hs kÓ thªm tªn c¸c loµi c¸ n­íc mÆn/ n­íc ngät # (Yªu cÇu hs viÕt vë tªn 1 sè loµi ) - Tæ chøc cho hs ch¬i TruyÒn ®iÖn - G¾n tranh + yªu cÇu hs nªu tªn c¸c con vËt trong tranh. ? Con vËt ®ã sèng ë n­íc mÆn hay n­íc ngät? - Yªu cÇu hs lÊy s­u tÇm giíi thiÖu. ? CÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ c¸c loµi vËt sèng d­íi n­íc? - Yªu cÇu hs ®äc l¹i c©u 1,4 - Yªu cÇu hs TLN 2 lµm vµo SGK ? V× sao ®iÒn dÊu phÈy vµo vÞ trÝ ®ã? -> Chèt bµi lµm ®óng ? Khi ®äc gÆp dÊu phÈy cÇn lµm g×? - L­u ý l¹i c¸ch dïng dÊu phÈy ®Ó t¸ch c¸c bé phËn gi÷ cïng chøc vô ®øng c¹nh nhau - NhËn xÐt tiÕt häc - T×m hiÓu thªm vÒ c¸c loµi vËt sèng d­íi n­íc. - 2 hs lªn b¶ng – Nx - HS ®äc yªu cÇu - Quan s¸t + TL - 1 hs ®äc mÉu - TL - TLN4 - 1,2 nhãm g¾n b¶ng tr×nh bµy - Nx -> §¹i diÖn TL - Nx - 1,2 hs nªu - 3,4 hs nªu - TruyÒn ®iÖn 7-8 l­ît - Quan s¸t + TL - TL - 2,3 hs lªn giíi thiÖu phÇn s­u tÇm cña m×nh. - TL - §äc yªu cÇu + ®o¹n v¨n - 1,2 hs ®äc - Lµm viÖc N2 - 1hs lªn b¶ng -> Tr×nh bµy – nhËn xÐt - TL + 1,2 hs ®äc l¹i Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLTVC TUAN 26.doc
Tài liệu liên quan