Giáo án mầm non lớp lá - Câu chuyện: Quả Bầu Tiên

Một hôm, có một con cáo ở đâu mò tới bắt chim én. Một con chim non bị gãy cánh trước sân nhà cậu bé. Cậu vội cứu chim én, vổ về và làm cho chim én một cái tổ.

Hàng ngày cậu chăm sóc tận tình cho chim én nên chim én nhanh chóng hết đau.

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 20/11/2018 | Lượt xem: 905 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp lá - Câu chuyện: Quả Bầu Tiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Caâu chuyeän: Quaû Baàu Tieân Ngaøy xöa, ôû moät ngoâi laøng noï coù moät caäu beù ngheøo raát toát buïng, caäu luoân giuùp ñôõ moïi ngöôøi, moïi vaät xung quanh. Vì vaäy cöù moõi ñoä xuaân veà thì chim choùc ríu rít keùo nhau veà laøm toå tröôùc nhaø caäu beù. Moät hoâm, coù moät con caùo ôû ñaâu moø tôùi baét chim eùn. Moät con chim non bò gaõy caùnh tröôùc saân nhaø caäu beù. Caäu voäi cöùu chim eùn, voå veà vaø laøm cho chim eùn moät caùi toå. Haøng ngaøy caäu chaêm soùc taän tình cho chim eùn neân chim eùn nhanh choùng heát ñau. Muøa thu ñeán, töøng ñaøn chim eùn bay veà phöông nam traùnh reùt. Chim eùn nhìn theo ñaøn nöõa muoán ñi, nöõa khoâng muoán rôøi xa caäu beù. Caäu beù hieåu neân baûo chim eùn:”Em cöù bay theo bay ñaøn ñi, muøa ñoâng laïnh laém, muøa xuaân aám aùp thì eùn veà laïi beân anh”. Roài caäu beù tung chim eùn leân baàu trôøi. Muøa xuaân töôi ñeïp ñaõ veà, chim eùn bay veà ngoâi nhaø laù ñôn sô. EÙn keâu leân vui möøng khi nhìn thaáy caäu beù ñang ngoài ñan soït giöõa saân. Chim eùn saø xuoáng vôùi caäu beù vaø nhaû tröôùc maët caäu beù moät haït baàu. Caäu beù ñem haït baàu gieo xuoáng ñaát, ngaøy ngaøy chaêm soùc cho haït baàu. Khoâng phuï loøng chaêm soùc cuûa caäu beù, haït baàu naûy maàm thaønh caây, caây baàu lôùn nhanh nhö thoåi: ra hoa, keát quaû. Laï chöa, caây baàu chæ coù moät quaû thaät khoång loà. Caû nhaø caäu beù mang quaû baàu veà nhaø. Caû nhaø caäu beù ñem boå quaû baàu ra thì thaät ngaïc nhieân! Trong quaû baàu toaøn laø vaøng baïc, chaâu baùo vaø thöùc aên ngon. Gia ñình caäu beù ñem soá vaøng baïc chaâu baùo chia cho daân laøng. Trong laøng, coù teân ñòa chuû tham lam nghe ñöôïc chuyeän aáy. Laûo lieàn baét moät con chim eùn, beû gaõy caùnh vaø giaû vôø yeâu thöông, ñem chim eùn veà nuoâi. Khi muøa thu ñeán, laûo ñòa chuû neùm chim eùn leân baàu trôøi vaø daën:”Nhôù ñem veà cho ta haït baàu”. Muøa xuaân naêm sau, chim eùn mang veà cho teân ñòa chuû moät haït baàu. Laûo ñem haït baàu gieo xuoáng ñaát, ngaøy ngaøy canh giöõ, caây baàu cuõng ra hoa keát quaû, chæ coù moät quaû baàu. Laûo ñòa chuû cho ngöôøi mang quaû baàu veà nhaø, roài ñuoåi heát ra khoûi nhaø chæ coøn moät mình laûo. Teân ñòa chuû ñoùng chaët cöûa, moät mình boå quaû baàu ra. Khi quaû baàu ñöôïc boå ra thì thaät khuûng khieáp trong ruoät quaû baàu toaøn laø raén, reát. Chuùng boø ra vaø caén cheát teân ñòa chuû tham lam ñoäïc aùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxcau truyen qua bau tien_12307029.docx