Giáo án môn Âm nhạc lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 27

I/Muùc tieõu:

- Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt.

- Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt.

- Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú ngửụứi Nga vieỏt, lụứi do nhaùc sú Vieọt Anh vieỏt.

II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn:

- Nhaùc cuù ủeọm.

- Baờng nghe maóu.

- Haựt chuaồn xaực baứi haựt.

III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:

- OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn.

- Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em leõn baỷng haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc.

 

doc60 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Âm nhạc lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. - GV cho hoùc sinh nghe baứi haựt maóu. - Hửụựng daón hoùc sinh taọp ủoùc lụứi ca theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt . - Taọp haựt tửứng caõu, moói caõu cho hoùc sinh haựt laùi tửứ 2 ủeỏn 3 laàn ủeồ hoùc sinh thuoọc lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. - Sau khi taọp xong giaựo vieõn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt nhieàu laàn dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi haựt. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt. - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Daõn ca daõn toọc naứo? - Giaựo Vieõn mụứi hoùc sinh nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn vaứ HS ruựt ra yự nghúa vaứ sửù giaựo duùc cuỷa baứi haựt. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS laộng nghe. - HS nghe maóu. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. s- HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS traỷ lụứi: + Baứi :Lyự Caõy Xanh. + Daõn Ca Nam Boọ - HS nhaọn xeựt. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. Tieỏt 9: OÂn Taọp Baứi Haựt: Lyự Caõy Xanh (Daõn ca Nam Boọ) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng nhũp cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi Daõn Ca Nam Boọ. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em leõn baỷng haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp baứi haựt: Lyự Caõy Xanh - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Daõn ca daõn toọc naứo? Lụứi cuỷa baứi haựt do ai vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Yeõu caàu hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi . - Yeõu caàu hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn vaứ HS ruựt ra yự nghúa vaứ sửù giaựo duùc cuỷa baứi haựt. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi :Lyự Caõy Xanh. + Daõn Ca Nam Boọ - HS nhaọn xeựt - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. Tieỏt 10: OÂn Taọp Hai Baứi Haựt: - Tỡm Baùn Thaõn -Lyự Caõy Xanh I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa hai baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt ủoùc thụ 4 chửừ theo tieỏt taỏu baứi Lyự Caõy Xanh. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em leõn baỷng haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp baứi haựt: Tỡm Baùn Thaõn - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Lụứi cuỷa baứi haựt do ai vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt.. * Hoaùt ủoọng 2: OÂn taọp baứi haựt: Lyự Caõy Xanh - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Daõn ca daõn toọc naứo? Lụứi cuỷa baứi haựt do ai vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt Queõ Hửụng Tửụi ẹeùp moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi :Tỡm Baùn Thaõn + Nhaùc Sú : Vieọt Anh - HS nhaọn xeựt - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi :Lyự Caõy Xanh. + Daõn Ca Nam Boọ - HS nhaọn xeựt - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. Tieỏt 11: Hoùc Haựt Baứi : ẹaứn Gaứ Con (Nhaùc: phi-lip-pen-coõ: lụứi: Vieọt Anh) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú ngửụứi Nga vieỏt, lụứi do nhaùc sú Vieọt Anh vieỏt. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em leõn baỷng haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: Daùy haựt baứi: ẹaứn Gaứ Con - Giụựi thieọu baứi haựt, taực giaỷ. - GV cho hoùc sinh nghe baứi haựt maóu. - Hửụựng daón hoùc sinh taọp ủoùc lụứi ca theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt . - Taọp haựt tửứng caõu, moói caõu cho hoùc sinh haựt laùi tửứ 2 ủeỏn 3 laàn ủeồ hoùc sinh thuoọc lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. - Sau khi taọp xong giaựo vieõn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt nhieàu laàn dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi haựt. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt. - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Nhaùc cuỷa nửụực naứo? Lụứi baứi haựt do nhaùc sú naứo vieỏt? - Giaựo Vieõn mụứi hoùc sinh nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn ruựt ra yự nghúa vaứ sửù giaựo duùc cuỷa baứi haựt. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS laộng nghe. - HS nghe maóu. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS traỷ lụứi: + Baứi :ẹaứn Gaứ Con + Nhaùc :Phi-Lớp-Pen-Coõ + Lụứi : Vieọt Anh - HS nhaọn xeựt. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. Tieỏt 12: OÂn Taọp Baứi Haựt: ẹaứn Gaứ Con (Nhaùc: phi-lip-pen-coõ: lụứi: Vieọt Anh) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú ngửụứi Nga vieỏt, lụứi do nhaùc sú Vieọt Anh vieỏt. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em leõn baỷng haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp baứi haựt: ẹaứn Gaứ Con - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Nhaùc cuỷa nửụực naứo? Lụứi baứi haựt do nhaùc sú naứo vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Yeõu caàu hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi . - Yeõu caàu hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi :ẹaứn Gaứ Con + Nhaùc :Phi-Lớp –Pen-coõ + Lụứi : Vieọt Anh - HS nhaọn xeựt - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. Tieỏt 13: Hoùc Haựt Baứi : Saộp ẹeỏn Teỏt Roài (Nhaùc vaứ lụứi: Hoaứng Vaõn) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú Hoaứng Vaõn vieỏt. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: Daùy haựt baứi: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài - Giụựi thieọu baứi haựt, taực giaỷ. - GV cho hoùc sinh nghe baứi haựt maóu. - Hửụựng daón hoùc sinh taọp ủoùc lụứi ca theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt . - Taọp haựt tửứng caõu, moói caõu cho hoùc sinh haựt laùi tửứ 2 ủeỏn 3 laàn ủeồ hoùc sinh thuoọc lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. - Sau khi taọp xong giaựo vieõn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt nhieàu laàn dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi haựt. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt. - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Do nhaùc sú naứo vieỏt? - Giaựo Vieõn mụứi hoùc sinh nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn ruựt ra yự nghúa vaứ sửù giaựo duùc cuỷa baứi haựt. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS laộng nghe. - HS nghe maóu. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS traỷ lụứi: + Baứi: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài + Nhaùc sú :Hoaứng Vaõn - HS nhaọn xeựt. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN: ÂM NHAC LỚP 1 TUẦN: 14 Ngày soạn: 22 / 11 Ngày dạy lớp 1A 24 / 11 Lớp 1B 26 / 11. Người soạn, dạy: GV Lờ Đức Thanh. Tieỏt 14: OÂn Taọp Baứi Haựt: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài (Nhaùc vaứ lụứi: Hoaứng Vaõn) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú Hoaứng Vaõn vieỏt. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp baứi haựt: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Do nhaùc sú naứo vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Yeõu caàu hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi . - Yeõu caàu hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài + Nhaùc sú :Hoaứng Vaõn - HS nhaọn xeựt - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN: ÂM NHAC LỚP 1 TUẦN: 15 Ngày soạn: Ngày dạy lớp 1A .. Lớp 1B ... Người soạn, dạy: GV Lờ Đức Thanh. Tieỏt 15: OÂn Taọp Hai Baứi Haựt: - ẹaứn Gaứ Con - Saộp ẹeỏn Teỏt Roài I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa hai baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt ủoùc thụ 4 chửừ theo tieỏt taỏu baứi Saộp ẹeỏn Teỏt Roài. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp baứi haựt: ẹaứn Gaứ Con - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Nhaùc cuỷa nửụực naứo? Lụứi cuỷa baứi haựt do ai vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt.. * Hoaùt ủoọng 2: OÂn taọp baứi haựt: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Do nhaùc sú naứo vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt Saộp ẹeỏn Teỏt Roài moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi :ẹaứn Gaứ Con + Nhaùc Nga. + Lụứi : Vieọt Anh - HS nhaọn xeựt - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS traỷ lụứi: + Baứi: Saộp ẹeỏn Teỏt Roài + Nhaùc sú :Hoaứng Vaõn - HS nhaọn xeựt. -HS lắng nghe. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN: ÂM NHAC LỚP 1 TUẦN: 16 Ngày soạn: Ngày dạy lớp 1A .. Lớp 1B ... Người soạn, dạy: GV Lờ Đức Thanh. Tieỏt 16: Nghe Quoỏc Ca - Keồ chuyeọn aõm nhaùc I/Muùc tieõu: Hoùc sinh ủửụùc nghe Quoỏc ca vaứ bieỏt Quoỏc Ca ủửụùc haựt khi naứo. Giaựo duùc hoùc sinh thaựi ủoọ khi chaứo cụứ vaứ khi haựt Quoỏc Ca. Thaỏy ủửụùc moỏi lieõn quan giửừa aõm nhaùc vụựi ủụứi soỏng qua caõu chuyeọn “Nai Ngoùc”. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1 : Nghe Quoỏc Ca. - Giaựo vieõn giụựi thieọu ủoõi neựt veà baứi Quoỏc Ca. - Gớaựo vieõn hoỷi hoùc sinh Baứi Quoỏc Ca ủửụùc haựt khi naứo? Khi chaứo cụứ vaứ haựt Quoỏc Ca tử theỏ cuỷa ngửụứi hoùc sinh phaỷi nhử theỏ naứo? - Giaựo vieõn nhaộc laùi cho hoùc sinh hieồu vaứ nhụự. - Giaựo vieõn cho hoùc sinh nghe Quoỏc ca. - Hửụựng daón hoùc sinh tử theỏ ủửựng chaứo cụứ vaứ haựt quoỏc ca. * Hoaùt ủoọng 2: Keồ chuyeọn aõm nhaùc “Nai Ngoùc”. - Giaựo vieõn keồ chuyeọn Nai Ngoc. - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh taùi sao caực loaứi vaọt laùi queõn caỷ vieọc phaự hoaùi nửụng raóy , muứa maứng? Taùi sao ủeõm khuya maứ daõn laứng khoõng ai muoỏn veà? * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi Quoỏc Ca moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS laộng nghe. - HS traỷ lụứi ( theo hieồu bieỏt caỷu caực em) - HS laộng nghe - HS laộng nghe - HS thửùc hieọn. - HS laộng nghe. - HS traỷ lụứi ( theo hieồu bieỏt caỷu caực em) - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN: ÂM NHAC LỚP 1 TUẦN: 17 + 18 Ngày soạn: Ngày dạy lớp 1A .. Lớp 1B ... Người soạn, dạy: GV Lờ Đức Thanh. Tieỏt 17+18: OÂn Taọp Vaứ Kieồm Tra I/Muùc tieõu: Giuựp hoùc sinh oõn laùi caực baứi haựt ủaừ hoùc ụỷ hoùc kyứ I Haựt ủeàu gioùng ủuựng nhũp, ủuựng giai ủieọu cuỷa caực baứi haựt. Coự thaựi ủoọ tớch cửùc trong caực tieỏt hoùc. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1 : OÂn Taọp Caực Baứi Haựt ẹaừ Hoùc. - Giaựo vieõn gụùi yự cho hoùc sinh laàn lửụùt nhụự laùi teõn vaứ taực giaỷ caực baứi haựt ủaừ hoùc. * Hoaùt ủoọng 2: Kieồm Tra Hoùc Kyứ I - Giaựo vieõn Mụứi tửứng nhoựm leõn bieồu dieón trửụực lụựp. - Giaựo vieõn ủoọng vieõn hoùc sinh maùnh daùn, tửù tin khi leõn bieồu dieón. * Cuừng coỏ daởn doứ: - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS neõu teõn vaứ taực giaừ caực baứi haựt ủaừ hoùc. + Queõ hửụng tửụi ủeùp (DC.Nuứng). + Mụứi baùn vui muựa ca (Phaùm Tuyeõn). + Tỡm baùn thaõn (Vieọt Anh). + Lớ caõy xanh (DC. Nam Boọ)> +ẹaứn gaứ con (Phi lớp pen coõ). +Saộp ủeỏn teỏt roài (Hoaứng Vaõn). - HS laộng nghe. - HS thửùc hieọn - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN: ÂM NHAC LỚP 1 TUẦN: 19 . Ngày dạy lớp 1B./... ../ 2016 Lớp 1A/.../ 2016 Người soạn, dạy: GV Lờ Đức Thanh Tieỏt 19: Hoùc Haựt Baứi : Baàu Trụứi Xanh (Nhaùc vaứ lụứi: Nguyeón Vaờn Quyứ) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú Nguyeón Vaờn Quyứ vieỏt. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: Daùy haựt baứi: Baàu Trụứi Xanh - Giụựi thieọu baứi haựt, taực giaỷ. - GV cho hoùc sinh nghe baứi haựt maóu. - Hửụựng daón hoùc sinh taọp ủoùc lụứi ca theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt . - Taọp haựt tửứng caõu, moói caõu cho hoùc sinh haựt laùi tửứ 2 ủeỏn 3 laàn ủeồ hoùc sinh thuoọc lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. - Sau khi taọp xong giaựo vieõn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt nhieàu laàn dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo nhũp cuỷa baứi haựt. - Hửụựng daón hoùc sinh haựt baứi haựt keỏt hụùp voó tay theo tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt. - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Do nhaùc sú naứo vieỏt? - Giaựo Vieõn mụứi hoùc sinh nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn vaứ HS ruựt ra yự nghúa vaứ sửù giaựo duùc cuỷa baứi haựt * Cuừng coỏ daởn doứ: - Cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt vửứa hoùc moọt laàn trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc. - Khen nhửừng em haựt toỏt, bieóu dieón toỏt trong giụứ hoùc, nhaộc nhụỷ nhửừng em haựt chửa toỏt, chửa chuự yự trong giụứ hoùc caàn chuự yự hụn. - Daởn hoùc sinh veà nhaứ oõn laùi baứi haựt ủaừ hoùc. - HS laộng nghe. - HS nghe maóu. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. + Haựt ủoàng thanh + Haựt theo daừy + Haựt caự nhaõn. - HS nhaọn xeựt. - HS chuự yự. - HS thửùc hieọn. - HS thửùc hieọn. - HS traỷ lụứi: + Baứi: Baàu Trụứi Xanh + Nhaùc sú :Nguyeón Vaờn Quyứ - HS nhaọn xeựt. - HS thửùc hieọn. - HS chuự yự. -HS ghi nhụự. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN: ÂM NHAC LỚP 1 TUẦN: 20 Ngày dạy lớp 1B./... ../ 2016 Lớp 1A/.../ 2016 Người soạn, dạy: GV Lờ Đức Thanh Tieỏt 20: OÂn Taọp Baứi Haựt: Baàu Trụứi Xanh (Nhaùc vaứ lụứi: Nguyeón Vaờn Quyứ) I/Muùc tieõu: Haựt thuoọc lụứi ca vaứ ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt haựt keỏt hụùp voồ tay theo nhũp vaứ tieỏt taỏu cuỷa baứi haựt, haựt ủeàu gioùng, to roỷ lụứi ủuựng giai ủieọu cuỷa baứi haựt. Bieỏt baứi haựt naứy laứ baứi haựt do nhaùc sú Nguyeón Vaờn Quyứ vieỏt. II/Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Nhaùc cuù ủeọm. Baờng nghe maóu. Haựt chuaồn xaực baứi haựt. III/Hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: OÅn ủũnh toồ chửực lụựp, nhaộc hoùc sinh sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn. Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 2 ủeỏn 3 em haựt laùi baứi haựt ủaừ hoùc. Baứi mụựi: Hoaùt ẹoọng Cuỷa Giaựo Vieõn Hẹ Cuỷa Hoùc Sinh * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp baứi haựt: Baàu Trụứi Xanh - Giaựo vieõn ủeọm ủaứn cho hoùc sinh haựt laùi baứi haựt dửụựi nhieàu hỡnh thửực. - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh, baứi haựt coự teõn laứ gỡ? Do nhaùc sú naứo vieỏt? - Cho hoùc sinh tửù nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn nhaọn xeựt: - Giaựo vieõn sửỷa cho hoùc sinh haựt chuaồn xaực lụứi ca vaứ giai ủieọu cuỷa baứi haựt. * Hoaùt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc(3).doc
Tài liệu liên quan