Giáo án môn Địa lý lớp 7 - Bài 34 đến bài 73

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: Củng cố hệ thống hóa toàn bộ kiến thức học kì II

 2. Kỹ năng: So sánh suy luận tìm mối quan hệ địa lý, hệ thống kiến thức, vẽ biểu đồ hình tròn

 3. Thái độ: Nghiêm túc, học tập khoa học

II.CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: Hệ thống các câu hỏi ôn tập

2.Học sinh: SGK, tập bản đồ

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

 

docx94 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Địa lý lớp 7 - Bài 34 đến bài 73, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gv chuaån bò Gv chuaån xaùc vaø keát luaän Hs chia nhoùm thaûo luaän Ñaïi dieän leân baûng ghi keát quaû Hs nhaän xeùt vaø boå sung Baøi taäp 1. Quan saùt hình 46.1, cho bieát caùc ñai thöïc vaät theo chieàu cao cuûa söôøn Taây An Ñet Baøi taäp 1. Quan saùt hình 46.2. - Cho bieát caùc ñai thöïc vaät theo chieàu cao cuûa söôøn ñoâng An Ñet - Töøng ñai thöïc vaät phaân boá töø ñoä cao naøo ñeán ñoä cao naøo Ñoä cao Söï phaân boá cuûa thaûm thöïc vaät theo ñai cao Söôøn Taây Söôøn Ñoâng Töø 0 - 1000m Thöïc vaät nöûa hoang maïc Röøng nhieät ñôùi Töø 1000 - 13000m Caây buïi xöông roàng Röøng laù roäng Töø 1300 - 2000m Caây buïi xöông roàng Röøng laù kim Töø 2000 - 3000m Ñoàng coû caây buïi Röøng laù kim Töø 3000 - 4000m Ñoàng coû nuùi cao Ñoàng coû Töø 4000 - 5000m Ñoàng coû nuùi cao Ñoàng coû nuùi cao Treân 5000m Baêng tuyeát + 1/2 ñoàng coû nuùi cao + Baêng tuyeát Giaùo vieân phaân coâng: Nhoùm 1: Giaûi thích söï phaân boá thaûm thöïc vaät söôøn taây ôû ñoä cao töø 0-1000m Nhoùm 2: Giaûi thích söï phaân boá thaûm thöïc vaät söôøn ñoâng ôû ñoä cao töø 0-1000m Gv chuaån xaùc vaø keát luaän Hs chia nhoùm thaûo luaän, baùo caùo, nhaän xeùt vaø boå sung - Söôøn Taây möa ít vaø khoâ hôn söôøn Ñoâng - Do aûnh höôûng cuûa doøng bieån laïnh PeâRu - Söôøn ñoâng do gioù maäu dòch truùc möa xuoáng ñoàng baèng Amadoân vaãn coøn hôi aåm, khi ñi qua daõy An ñet chòu taùc ñoäng cuûa hieäu öùng Phôn noùng vaø khoâ daàn nhöng ñuû ñoä aåm ñeå röøng raåm phaùt trieån. Baøi taäp 2. Quan saùt H46.1, H46.2 SGK, keát hôïp vôùi baûng so saùnh baøi taäp 1: giaûi thích taïi sao töø ñoä cao 0 -1000m, söôøn ñoâng coù röøng raäm nhieät ñôùi phaùt trieån, coøn söôøn taây coù thaûm thöïc vaät nöûa hoang maïc - Söôøn Taây möa ít vaø khoâ hôn söôøn Ñoâng - Do aûnh höôûng cuûa doøng bieån laïnh PeâRu - Söôøn ñoâng do gioù maäu dòch truùt möa xuoáng ñoàng baèng Amadoân vaãn coøn hôi aåm, khi ñi qua daõy An ñet chòu taùc ñoäng cuûa hieäu öùng Phôn noùng vaø khoâ daàn nhöng ñuû ñoä aåm ñeå röøng rậm phaùt trieån. 4.Thu hoạch Caùc nhoùm hoaøn thaønh baøi thöïc haønh theo söï yeâu caàu cuøa GV 5. Hướng dẫn về nhà - Hướng dẫn hs oân baøi chuaån bò cho oân taäp - Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet - Nhận xét và đánh giá tiết học. IV. Rút kinh nghiệm TUẦN: 26 Tiết : 52 ÔN TẬP I. Mục tiêu 1.Kiến thức Nhằm hệ thống hóa và ôn lại các kiến thức đã học về: vị trí, địa hình, dân cư, kinh tế Châu Mĩ, khu vực Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ. 2. Kĩ năng Hệ thống hóa kiến thức 3.Thái độ Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập II. Chuẩn bị - GV: hệ thống kiến thức đã học theo cấu trúc . - HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.ôn các kiến thức đã học Tiến trình lên lớp 1.Ổn định tổ chức Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh. 2.Kiểm tra bài cũ Gv kiểm tra lông ghép vào thời gian bài học 3.Dạy bài mới: tóm tắt nội dung và phương pháp ôn tập. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1. Hướng dẫn hệ thống kiến thức Gv cho hs tự ôn lại các nội dung bài học theo tập ghi và sgk. Các bài 35 - 45 (Châu Mĩ) Hs tự ôn lại kiến thức theo sự hướng dẫn của gv 7 phút. Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức, kĩ năng Gv cho hs chia lớp thành các nhóm 4 hs, thảo luận theo nội dung giáo viên phân công Nhóm 1: - Khái quát Châu Mĩ - So sánh địa hình Bắc Mĩ với Nam Mĩ Nhóm 2: So sánh dân cư, đô thị khu vực Bắc Mĩ với dân cư Nam Mĩ Nhóm 3: So sánh nền kinh tế của Bắc Mĩ với Nam Mĩ Nhóm 4: - Nêu hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ. - Nêu Khối thị trường chung Mec – cô – xua. Hs chia thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm chia thành 3 - 4 hs thảo luận. Báo cáo, nhận xét, bổ sung (30 phút). Cần đạt: Tl: - Nằm hoàn toàn ở nữa cầu Tây. - Lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam Đại bộ phận là người nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng Tl: - Giống: đều có 3 khu vực địa hình theo chiều kinh tuyến: phía tây là núi trẻ, giữa là đồng bằng, phía đông là núi già hay sơn nguyên. - Khác: + Bắc Mĩ: phía tây là dãy cooc đi e thấp hơn dãy An Đet nhưng chiếm diện tích lớn (½ diện tích lục địa Nam Mĩ); giữa là đồng bằng cao phía Bắc và thấp về phía Nam; phía đông là núi già A-pa-lat. + Nam Mĩ: phía tây là dãy An-dét cao, đồ sộ nhưng chiếm diện tích nhỏ; giữa là đồng bằng thấp; phía đông là sơn nguyên. Tl: - Giống nhau: dân cư phân bố không đều chủ yếu ở ven biển và cửa sông, tốc độ đô thị hóa cao. - Khác nhau: + Bắc Mĩ: Vùng đồng bằng trung tâm có dân đông nhưng trên dãy cooc-đi-e thưa dân, tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp; đô thị hóa có kế hoạch + Nam Mĩ: Vùng đồng bằng trung tâm thưa dân nhưng trên dãy An đet đông dân, tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao; đô thị hóa tự phát Tl: - Bắc Mĩ: có nền kinh tế rất phát triển ( theo tập ghi ) - Nam Mĩ: kinh tế phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Tl: theo tập ghi và SGK Bài: Khái quát Châu Mĩ - Nằm hoàn toàn ở nữa cầu Tây - Lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam Đại bộ phận là người nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng. Địa hình: - Giống: đều có 3 khu vực địa hình theo chiều kinh tuyến: phía tây là núi trẻ, giữa là đồng bằng, phía đông là núi già hay sơn nguyên. - Khác: + Bắc Mĩ: phía tây là dãy Cooc đi e thấp hơn dãy An Đet nhưng chiếm diện tích lớn (½ diện tích lục địa Nam Mĩ); giữa là đồng bằng cao phía Bắc và thấp về phía Nam; phía đông là núi già A-pa-lat. + Nam Mĩ: phía tây là dãy An-dét cao, đồ sộ nhưng chiếm diện tích nhỏ; giữa là đồng bằng thấp; phía đông là sơn nguyên. Dân cư: - Khác nhau: + Bắc Mĩ: Vùng đồng bằng trung tâm có dân đông nhưng trên dãy Cooc - đi - e thưa dân, tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp; đô thị hóa có kế hoạch. + Nam Mĩ: Vùng đồng bằng trung tâm thưa dân nhưng trên dãy An đet đông dân, tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao; đô thị hóa tự phát. Kinh tế: - Bắc Mĩ: có nền kinh tế rất phát triển (theo tập ghi) - Nam Mĩ: kinh tế phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Hoạt động 3. Kết luận Gv kết luận và củng cố chung. Lưu ý một số nội dung hs cần học thuộc và nội dung cần ghi nhớ. 4. Củng cố Gv củng cố chung, làm bài tập trắc nghiệm 5. Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn hs học bài Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo, đài, internet Hướng dẫn chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. Nhận xét và đánh giá tiết học. Rút kinh nghiệm Ký duyệt Tân Thạnh, ngày tháng năm 2018 Trần Thị Tuyết Loan TUẦN: 27 Tiết : 53 Ngày soạn: KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu Kiến thức Trình bày được kiến thức về Châu Mĩ; so sánh được sự giống và khác nhau về địa hình, dân cư, kinh tế của Bắc Mĩ với Nam Mĩ. 2 . Kĩ năng Có kĩ năng trình bày kiến thức, vẽ biểu đồ Thái độ Trung thực trong kiểm tra. Ma trận Bài Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL 1.Khái quát Châu Mĩ 3 1,5 đ 3 1,5đ 2.Địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ 1 2đ 1 2đ 3.Dân cư Bắc Mĩ và Nam Mĩ 1 2đ 1 2 đ 4.Kinh tế Bắc Mĩ và Nam Mĩ 1 0,5đ 1 3đ 2 3,5đ 5.Khối kinh tế của Bắc Mĩ và Nam Mĩ 2 1đ 2 1đ Tổng 3 1,5đ 5 5,5 đ 1 3đ 9 10đ Đề kiểm tra Phần trắc nghiệm (3 đ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Câu 1. Châu Mĩ là châu lục nằm hoàn toàn ở : a. Nửa cầu Tây b. Nửa cầu Đông c. Nửa cầu Bắc d. Nửa cầu Nam Câu 2. Diện tích phần đất liền của châu Mĩ là : a. 41 triệu km2 b. 42 triệu km2 c. 43 triệu km2 d. 44 triệu km2 Câu 3. Người dân bản địa của châu Mĩ có nguồn gốc từ : a. Châu Âu b. Châu Đại dương c. Châu Á d. Châu Phi Câu 4. Quốc gia nào có nền kinh tế phát triển nhất Châu Mĩ: a. Canada b. Hoa kì c. Braxin d. Vi – nuê – zu – ê – la Câu 5. Mục đích chính thành lập khối thị trường chung Nam Mĩ (Mec – cô – xua) là: a. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Bắc Mĩ b. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Châu Âu c. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Nhật Bản d. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì Câu 6. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ gồm có 3 nước thành viên là: a. Hoa Kì, Canada, Braxin b. Hoa Kì, Canada, Mê – hi – cô c. Hoa Kì, Mê – hi – cô , Braxin d. Ac – hen – ti – na, Canada, Braxin II. Phần tự luận ( 7 đ ) Câu 7. (2 đ) Địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ giống và khác nhau như thế nào? Câu 8. (2 đ) Hãy so sánh dân cư, đô thị của Bắc Mĩ và Nam Mĩ? Câu 10.(3 đ) Cho số liệu sau về cơ cấu GDP của Hoa Kì năm 2000, đơn vị % - Nông Nghiệp: 2% - Công nghiệp: 26% - Dịch vụ: 72% Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì Nhận xét tình hình phát triển kinh tế của Hoa Kì Hướng dẫn chấm Phần trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0,5 đ Câu 1 2 3 4 5 6 Câu chọn b d a A c c Phần tự luận: Câu 7. So sánh: Giống nhau: đều có 3 khu vực địa hình phân hóa theo chiều kinh tuyến ( 0,5 đ ) Khác nhau: Khu vực Bắc Mĩ Nam Mĩ Phía Tây ( 0,5 đ ) Là hệ cooc – đi – e thấp hơn dãy An – đét nhưng chiếm diện tích lớn ( ½ điện tích lục địa Bắc Mĩ ) Dãy An đét cao hơn hệ cooc – đi – e nhưng chiếm diện tích nhỏ Giữa ( 0,5 đ ) Đồng bằng cao ở phía Bắc và thấp dần về phía Nam Các đồng bằng đều thấp Phía đông ( 0,5 đ ) Dãy núi già A – pa – lat Sơn nguyên Braxin, Guy – a – na Câu 8. So sánh Giống nhau: ( 0,5 đ) Dân cư phân bố không đều Tỉ lệ dân thành thị cao, tốc độ đô thị hóa nhanh Khác nhau: Đặc điểm Bắc Mĩ Nam Mĩ Dân cư (1 đ) - Trên hệ cooc – đi – e dân cư thưa thớt - Đồng bằng trung tâm có dân cư đông đúc - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp < 1% - Dãy An đét có dân cư đông đúc - Ở đồng bằng dân cư thưa thớt - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao 1,7% Đô thị hóa (0,5 đ) Có kế hoạch Tự phát Câu 9. Vẽ đúng biểu đồ tròn, chính xác tỉ lệ, chú thích hợp lí, sạch và có tên biểu đồ (2 đ) Nhận xét đúng:Công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trong cao còn nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất thấp. Hoa kì là nước công nghiệp hiện đại (1đ) IV.Tổng kết Phân loại Lớp 7/ Sỉ số Giỏi Khá Trung bình Yếu kém SL % SL % SL % SL % SL % A- B- Nhận xét a.Ưu điểm b.Hạn chế c. Hướng khắc phục V. Rút kinh nghiệm TUẦN: 27 Tiết : 54 Ngày soạn: CHƯƠNG VIII: CHÂU NAM CỰC BÀI 47: CHÂU NAM CỰC - CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI Mục tiêu 1.Kiến thức - Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực. - Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) về tự nhiên của châu Nam cực 2. Kĩ năng - Xác định trên bản đồ, lược đồ của vị trí châu nam cực - Sử dụng bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của châu nam cực. - Phân tích biểu đồ khí hậu của hai địa điểm ở châu Nam cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu, địa hình của châu Nam Cực. 3.Thái độ Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập. Coù yù thöùc trong vaán ñeà baûo veä các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. II. Chuẩn bị - GV: Bản đồ châu nam cực, tranh ảnh về châu nam cực - HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa. Các bước lên lớp 1. Ổn định lớp. Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh 2.Kiểm tra bài cũ. Nhận xét bài kiểm tra 3.Dạy bài mới. Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung caàn ñaït HÑ1.Tìm hieåu ñaëc ñieåm töï nhieân Döïa vaøo H47.1 SGK , bản đồ nam cực vaø noäi dung SGK, haõy xaùc ñònh vò trí, giôùi haïn, dieän tích cuûa Chaâu Nam Cöïc? - Chaâu Nam Cöïc ñöôïc bao boïc bôûi caùc ñaïi döông naøo Hoûi: Quan saùt H47.2 SGK phaân tích hai bieåu ñoà nhieät ñoä, cho nhaän xeùt veà khí haäu cuûa Chaâu Nam Cöïc? - Coù gioù gì hoaït ñoäng? Giaûi thích taïi sao? Hoûi: Giaûi thích vì sao khí haäu Nam cöïc voâ cuøng laïnh giaù? Hoûi: Döïa vaøo baûn ñoà töï nhieân Chaâu Nam Cöïc, keát hôïp vôùi H47.3 SGK neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñòa hình Chaâu Nam Cöïc? Hoûi: Söï tan baêng ôû Nam Cöïc seõ aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa con ngöôøi nhö theá naøo? Hoûi: Sinh vaät ôû Chaâu Nam Cöïc coù ñaëc ñieåm gì? Phaùt trieån nhö theá naøo? Keå teân moät soá sinh vaät ñieån hình? TÍCH HÔÏP GDMT ? Theo em vieäc khai thaùc nhöõng loaøi ñoäng vaät quyù nhö hieän nay ôû chaâu nam cöïc seõ gaây ra haäu quaû gì? Theo em caàn laøm gì? Hoûi: Döïa vaøo SGK neâu teân caùc taøi nguyeân khoaùng saûn quan troïng ôû Chaâu Nam Cöïc? HÑ2. Lòch söû khaùm phaù Nam cöïc Hoûi: Con ngöôøi phaùt hieän ra Chaâu Nam Cöïc töø baøo giôø? - Töø naêm naøo vieäc nghieân cöùu Chaâu Nam Cöïc ñöôïc xuùc tieán maïnh meõ? Coù nhöõng quoác gia naøo xaây döïng traïm nghieân cöùu taïi Chaâu Nam Cöïc? - Ngaøy 1-12-1959, hieäp öôùc Nam Cöïc quy ñònh vieäc khaûo saùt Chaâu Nam Cöïc nhö theá naøo? Gv cho 1-2 hs ñoïc ghi nhôù Hs quan saùt treân bản đồ cả lớp Hs xaùc định cá nhân - Ñaïi Taây Döông, Thaùi Bình Döông, AÁn Ñoä Döông Hoaït ñoäng caû lôùp 2 phuùt Hs trao ñoåi caëp 3 phuùt, trình baøy, nhaän xeùt vaø keát luaän - Gioù ñoâng cöïc vì laø vuøng coù khí aùp cao - Vò trí vuøng cöïc nam, muøa ñoâng ñeâm keùo daøi, dieän tích roäng lôùn, khaû naêng tích tröõ naêng löôïng nhieät keùm, nhieät löôïng thu ñöôïc trong muøa heø nhanh choùng böùc xaï heát. Do ñoù baêng nhieàu neân nhieät ñoä quanh naêm thaáp. - Theå tích baêng 35 trieäu km3, chieám 90% theå tích nöôùc ngoït döï tröõ cuûa theá giôùi. - Laøm cho nöôùc bieån daâng leân, dieän tích caùc luïc ñòa seõ thu heïp laïi, nhieàu ñaûo bò nhaán chìm - Thöïc vaät: khoâng coù - Ñoäng vaät: coù khaû naêng chòu reùt gioûi: chim caùnh cuït, haûi caåu, caù voi, baùo bieån soáng ven luïc ñòa. TL: Gaây tuyeät chuûng nhieàu loaøi ñoäng vaät quyù. Caàn quy ñònh vieäc khai thaùc ôû chaâu nam cöïc. - Than ñaù, saét, ñoàng, daàu moû, khí töï nhieân - Töø cuoái TK XIX -1957 Hs trình baøy theo sgk 1-2 hs ñoïc 1) Ñaëc ñieåm töï nhieân a) Vò trí ñòa lí - Goàm: phaàn luïc ñòa trong voøng cöïc nam vaø caùc ñaûo ven luïc ñòa - Dieän tích: 14 trieäu Km2 b) Khí haäu - Raát laïnh giaù - Nhieät ñoä quanh naêm döôùi 0oC - Nhieàu gioù baõo nhaát theá giôùi, vaän toác gioù thöôøng treân 60 Km/h c) Ñòa hình - Laø moät cao nguyeân baêng khoång loà cao trung bình: 2600m d) Sinh vaät - Thöïc vaät: khoâng coù - Ñoäng vaät: coù khaû naêng chòu reùt gioûi: chim caùnh cuït, haûi caåu, caù voi, baùo bieån soáng ven luïc ñòa. e) Khoaùng saûn - Than ñaù, saét, ñoàng, daàu moû, khí töï nhieân. 2) Vaøi neùt veà lòch söû khaùm phaù vaø nghieân cöùu Chaâu Nam Cöïc - Chaâu Nam Cöïc ñöôïc phaùt hieän vaø nghieân cöùu muoän nhaát. - Chöa coù daân sinh soáng thöôøng xuyeân. 4. Củng cố Câu 1.Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam cực? Câu 2. Taïi sao châu nam cực vùng rìa có nhiều động vật sinh sống? 5. Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn hs học bài Trả lời câu hỏi sgk hướng dẫn làm bài tập 1,2 Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo, đài, internet Hướng dẫn chuẩn bị bài 48. Nhận xét và đánh giá tiết học. IV.Rút kinh nghiệm Tân Thạnh, ngày tháng năm Ký duyệt Trần Thị Tuyết Loan TUẦN: 28 Tiết : 55 Ngày soạn: CHƯƠNG IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG BÀI 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG Mục tiêu Kiến thức - Biết vị trí địa lí, phạm vi của châu đại dương. - Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ôx-trây-li-a 2. Kĩ năng Đọc bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của châu đại dương Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm của châu đại dương Thái độ Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập. II. Chuẩn bị - GV: Bản đồ tự nhiên châu đại dương - HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa. Các bước lên lớp 1. Ổn định lớp Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh Kiểm tra bài cũ Câu 1. Nêu những đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực? Dạy bài mới. Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung caàn ñaït HÑ1Tìm hieåu ñaëc ñieåm töï nhieân Hoûi: Quan saùt baûn ñoà Chaâu Ñaïi Döông H48.1 (hoaëc baûn ñoà treo töôøng) haõy xaùc ñònh - Vò trí luïc ñòa OÂxtraâylia vaø caùc ñaûo lôùn ôû Chaâu Ñaïi Döông? - Luïc ñòa OÂxtraâylia thuoäc baùn caàu naøo? Hoûi: Xaùc ñònh vò trí, giôùi haïn, nguoàn goác caùc ñaûo lôùn thuoäc Chaâu Ñaïi Döông? Thaûo luaän nhoùm (4 nhoùm). Moãi nhoùm 1 quaàn ñaûo. Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû Giaùo vieân chuaån xaùc kieán thöùc theo baûng sau Hs hoạt động cả lớp - Naèm trong vuøng bieån Thaùi Bình Döông - Luïc ñòa OÂxtraâylia thuoäc baùn caàu Nam Hs xác định Hs chia nhóm thảo luận, báo cáo, nhận xét và bổ sung 1) Vò trí ñòa lí, ñòa hình a) Vò trí - Naèm trong vuøng bieån Thaùi Bình Döông b) Ñòa hình Chaâu Ñaïi Döông goàm: + Luïc ñòa OÂxtraâylia + Boán ñaûo lôùn: Meâlaneâdi, Microâneâdi, Niu dilen, Poâlineâdi Teân quaàn ñaûo Vò trí Caùc ñaûo lôùn Nguoàn goác Meâlaneâdi Töø xích ñaïo-24oN Niu ghineâ Ñaûo nuùi löûa Niu dilen 27oN-37oN Ñaûo Baéc, ñaûo Nam Ñaûo luïc ñòa Microâneâdi 10oN-28oB Guam San hoâ Poâlineâdi 23oB-28oN Haoai Nuùi löûa vaø san hoâ Chuyeån yù Hoaït ñoäng2: nhoùm 2, moãi nhoùm phaân tích moät bieåu ñoà - Ñaïi dieän nhoùm leân ñieàn noäi dung kieán thöùc vaøo baûng 2) Khí haäu, thöïc vaät vaø ñoäng vaät a) Khí haäu Teân đảo Chæ Soá so saùnh Ñaûo Guam Ñaûo Niu ghineâ Löôïng möa nhieàu nhaát Khoaûng 2200mm/naêm 1200mm/naêm Caùc thaùng möa nhieàu 7,8,9,10 11,12,1,2,3,4 Nhieät ñoà cao nhaát, thaùng naøo 28o, thaùng 5,6 26o, thaùng 1,2 Nhieät ñoä thaáp nhaát, thaùng naøo 26o, thaùng 1 20o, thaùng 8 Bieân ñoä nhieät 2o 6o Keát luaän: Ñaëc ñieåm cheá ñoä nhieät aåm - Toång löôïng möa hai ñaûo ñeàu cao - Cheá ñoä nhieät điều hoaø Hoûi: Qua baûng phaân tích nhieät aåm cuûa hai traïm, haõy neâu ñaëc ñieåm chung cuûa khí haäu caùc ñaûo thuoäc Chaâu Ñaïi Döông? - Giaûi thích vì sao ñaïi boä phaân luïc ñòa OÂxtraâylia laø hoang maïc? Hoûi: Nguyeân nhaân naøo khieán cho Chaâu Ñaïi Döông ñöôïc coùi laø “thieân ñaøng xanh cuûa Thaùi Bình Döông”? Giaùo vieân boå sung 1 soá ñaûo coù röøng nhieät ñôùi - Niu – di – len röøng oân ñôùi phaùt trieån. Hoûi: Taïi sao luïc ñòa OÂxtraâylia coù nhieàu ñoäng vaät ñoäc ñaùo duy nhaát treân theá giôùi? Hoûi: Thieân nhieân Chaâu Ñaïi Döông thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho phaùt trieån kinh teá? - Phaàn lôùn caùc ñaûo coù khí haäu nhieät ñôùi noùng, aåm, ñieàu hoaø, möa nhieàu - Vì khí haäu khoâ haïn - Möa nhieàu quanh naêm - Do bò taùch khoûi caùc luïc ñòa tröôùc khi xuaát hieän ñoäng vaät coù vuù neân ñoäng vaät cuûa UÙc coøn giöõ ñöôïc nhieàu ñaïi dieän cuûa heä ñoäng vaät trung vaø taân sinh - Bieån vaø röøng laø nguoàn kinh teá lôùn; thieân nhieân: gioù, baõo, naïn oâ nhieãm bieån. - Phaàn lôùn caùc ñaûo coù khí haäu nhieät ñôùi noùng, aåm, ñieàu hoaø, möa nhieàu - Luïc ñòa OÂxtraâylia coù khí haäu khoâ haïn, hoang maïc chieám dieän tích lôùn b) Sinh vaät - Giôùi sinh vaät treân caùc ñaûo phong phuù - Luïc ñòa OÂxtraâylia coù nhieàu sinh vaät sinh soáng * Ñoäng vaät: Thuù coù tuùi, thuù moû vòt * Thöïc vaät: - Nhieàu loaïi baïch ñaøn - Bieån vaø röøng là tài nguyeân quan troïng cuûa chaâu luïc. 4. Củng cố Câu 1. Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo châu đại dương? Câu 2. Tại sao đại bộ phận lục địa Ôx trây lia có khí hậu khô hạn? 5. Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn hs học bài Trả lời câu hỏi sgk hướng dẫn làm bài tập 1,2,3 Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo, đài, internet Hướng dẫn chuẩn bị bài 49. Nhận xét và đánh giá tiết học. IV. Rút kinh nghiệm Tiết : 56 Ngày soạn: BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG I. Mục tiêu 1.Kiến thức -Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm dân cư Ô x-trây-li-a -Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của châu đại dương 2. Kĩ năng Đọc bản đồ để nhận xét tình hình phát triển kinh tế của châu đại dương Phân tích bảng số liệu về dân cư và kinh tế châu đại dương 3.Thái độ Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập. II. Chuẩn bị - GV: Bản đồ kinh tế châu đại dương - HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa. III. Các bước lên lớp 1. Ổn định lớp Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh 2.Kiểm tra bài cũ Câu 1. Nêu vị trí địa lí và địa hình của châu đại dương? Câu 2. Trình bày đặc điểm khí hậu, thực vật, động vật của châu đại dương? 3.Dạy bài mới. Giới thiệu: Giới thiệu theo tiêu đề sgk. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung caàn ñaït HÑ1tìm hieåu daân cö chaâu Ñaïi döông Giaùo vieân yeâu caàu thaûo luaän nhoùm (3 nhoùm) - Qua baûng thoáng keâ phaàn moät vaø keát hôïp SGK thöïc hieän yeâu caàu sau + Xaùc ñònh ñaëc ñieåm phaân boá daân cö Chaâu Ñaïi Döông + Xaùc ñònh ñaëc ñieåm daân thaønh thò Chaâu Ñaïi Döông + Xaùc ñònh ñaëc ñieåm thaønh phaàn daân cö Chaâu Ñaïi Döông - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû, caùc nhoùm boå sung Hoûi: Döïa vaøo baûng thoáng keâ phaàn 2 SGK nhaän xeùt trình ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa moät soá quoác gia ôû Chaâu Ñaïi Döông? Hoûi: Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc keát hôïp H49.3 SGK cho bieát Chaâu Ñaïi Döông coù nhöõng tieàm naêng ñeå phaùt trieån coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø dòch vuï nhö theá naøo? Hoûi: Döïa vaøo H49.3 cho bieát: phía nam OÂxtraâylia phaùt trieån vaät nuoâi vaø caây troàng naøo? Taïi sao? Hoûi: Döïa vaøo H49.3 cho bieát söï khaùc bieät veà kinh teá OÂxtraâylia, Niu dilen vôùi caùc quoác gia treân caùc ñaûo khaùc trong Chaâu Ñaïi Döông? Hoaït ñoäng nhoùm (2nhoùm), moãi nhoùm thaûo luaän söï phaùt trieån kinh teá moät boä phaân cuûa Chaâu Ñaïi Döông? Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû Hs chia nhóm và thảo luận Cần đạt: - Daân soá ít: 31 trieäu ngöôøi - Maät ñoä daân soá thaáp nhaát theá giôùi (3,6 ngöôøi/Km2) - Phaân boá khoâng ñeàu - Tæ leä daân thaønh thò cao, nhaát laø OÂxtraâylia vaø Niu dilen - Ngöôøi baûn ñòa chieám 20% soá daân, ngöôøi nhaäp cö chieám 80% soá daân - Trình ñoä phaùt trieån kinh teá khoâng ñoàng ñeàu, phaùt trieån nhaát laø OÂxtraâylia vaø Niudilen - Khoaùng saûn, ñaát troàng, thuyû saûn, du lòch - Cöøu, luùa mì, cuû caûi ñöôøng vì coù khí haäu oân ñôùi - Caùc nöôùc coøn laïi kinh teá chuû yeáu döïa vaøo du lòch vaø khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân ñeå xuaát khaåu 1) Daân cö Chaâu Ñaïi Döông - Daân soá ít: 31 trieäu ngöôøi - Maät ñoä daân soá thaáp nhaát theá giôùi (3,6 ngöôøi/Km2) - Phaân boá khoâng ñeàu - Tæ leä daân thaønh thò cao, nhaát laø OÂxtraâylia vaø Niu dilen - Ngöôøi baûn ñòa chieám 20% soá daân, ngöôøi nhaäp cö chieám 80% soá daân 2) Kinh teá - Trình ñoä phaùt trieån kinh teá khoâng ñoàng ñeàu, phaùt trieån nhaát laø OÂxtraâylia vaø Niudilen. - Caùc nöôùc coøn laïi kinh teá chuû yeáu döïa vaøo du lòch vaø khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân ñeå xuaát khaåu. Ngaønh Kinh teá OÂxtraâylia, Niu dilen Kinh teá caùc quoác ñaûo 1. Coâng nghieäp Coâng nghieäp ña daïng: phaùt trieån nhaát laø khai khoaùng, cheá taïo maùy vaø phuï tuøn ñieän töû, cheá bieán thöïc phaåm + Coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm laø ngaønh phaùt trieån nhaát 2. Noâng nghieäp Chuyeân moân hoaù, saûn phaåm noåi tieáng laø luùa mì, len, thòt boø, cöøu, saûn phaåm töø söõa + Chuû yeáu laø khai thaùc thieân nhieân. Troàng caây coâng nghieäp ñeå xuaát khaåu 3. Dòch vuï - Tæ leä lao ñoäng dòch vuï cao - Du lòch ñöôïc phaùt huy maïnh, giaøu tieàm naêng Du lòch coù vai troø quan troïng trong neàn kinh teá 4. Keát luaän Hai nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån Ñeàu laø caùc nöôùc ñang phaùt trieån 4. Củng cố Câu 1. Trình baøy đặc điểm dân cư châu đại dương? Câu 2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ôx-trây-li-a và niu-di-len với các quốc đảo còn lại trong đại dương? 5. Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn hs học bài Trả lời câu hỏi sgk hướng dẫn làm bài tập 1,2 Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet Hướng dẫn chuẩn bị bài 50. Nhận xét và đánh giá tiết học. Rút kinh nghiệm Tân Thạn, ngày tháng năm Ký duyệt Trần Thị Tuyết Loan . Tuần 29 Tiết 57 BÀI 50: THỰC HÀNH: VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô – XTRÂY – LI – A Ngày soạn: Ngày dạy: I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nắm vững đặc điểm địa hình của Oxtrâylia . - Hiểu rõ đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt, chế độ mưa, lượng mưa) của ba địa điểm đại diện cho ba kiểu khí hậu khác nhau của Oxtrâylia và nguyên nhân của sự khác nhau đó. 2. Kỹ năng: Nhận biết sự khác nhau về kinh tế giữa Oxtrâylia và Niudilân 3.Thái độ: Lược đồ hình 50.2 ; 50.3 ; SGK phóng to. II.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Lược đồ hình 50.2; 50.3; SGK phóng to. 2.Học sinh: - SGK, bảng nhóm III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định trật tự 2.Kiểm tra bài cũ: a) Nêu đặc điểm dân cư châu Đại Dương. b) Nêu sự khác biệt về kinh tế của Oxtrâylia và Niu di len với các nước quần đảo. 3.Dạy bài mới: *Hoạt động 1: Tìm hiểu về tự nhiên của châu Đại Dương Hình thức: -Làm việc cá nhân Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, sử dụng bản đồ.... Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật đặt câu hỏi, GV: yêu cầu HS làm việc cá nhân. Dựa vào hình 48.1 trình bày đặc điểm địa hình theo các ý sau: -Địa hình có

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐỊA LÝ 7.docx