Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Chủ đề: Những con cá đáng yêu

1. Hoạt động cá nhân

- Gv chia nhóm

 - Gv höôùng daãn H/S thöïc haønh

- Vẽ con cá vào giấy

2. Hoạt động nhóm

- Xắp xếp các con cá từ kho hình ảnh dán vào tờ giấy tạo thành một bức tranh tập thể,về đàn cá

- Vẽ hoặc cắt dán thêm hình ảnh phụ, cho bức tranh thêm sinh động.( có thể thể hiện môi trường dưới nước với các hình ảnh phụ như rong rêu,san hô, các động vật dưới nước khác)

* Câu hỏi rợi mở

- Em thể hiện hình ảnh nước như thế nào? Bằng nét hay màu?

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Chủ đề: Những con cá đáng yêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 7,8,9 Lớp: 1 CHỦ ĐỀ : NHỮNG CON CÁ ĐÁNG YÊU(4) (Thời lượng:3 tiết) I. Mục tiêu: - Học sinh cần đạt - Nhận ra và nêu được đặc điểm chung về hình dáng của con cá - Biết vẽ con cá và sử dụng được các nét và màu sắc dã học để trang trí con cá theo ý thích - Giới thiệu ,nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình,nhóm bạn II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp sử dụng : quy trình vẽ cùng nhau,xây dựng cốt chuyện - Hình thức tổ chức + Hoạt động cá nhân + Hoạt động nhóm III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN * GV chuẩn bị Hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề Hình ảnh về cá các bài vẽ cá được trang trí bằng nét,bài vẽ cá của nhóm Hình minh họa cách vẽ và trang trí cá *H/S chuẩn bị - Sách mĩ thuật lớp 1 - Giấy vẽ , màu vẽ, hồ gián , kéo, đất nặn,v..v IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC * Khởi động - VD : cho cả lớp hát bài “cá vàng bơi” sau đó hỏi học sinh trong đó bài hát có con gì .?. sau khi H/S trả lời , Gv giới thiệu “ Hôm nay chúng ta sẽ học bài vẽ về cá qua chủ đề ” “những con cá đáng yêu” Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu Hoạt động của GV Hoạt động của HS * GV tức H/S thoạt động theo nhóm GV yêu cầu H/S quan sát hình 4.1,sách mĩ thuật lớp 1, GV giôùi thieäu hình aûnh veà caù gôïi yù ñeå H/S neâu caùc daïng caù: + Con caù coù daïng hình gì? + Con caù goàm caùc boä phaän naøo? + Maøu saéc cuûa caù nhö theá naøo? GV cho H/S quan sát tranh trên bảng trả lời câu hỏi * Câu hỏi mở - Kể tên những loại cá mà em biết - Cá sống ở đâu ? em quan sát thấy hình ảnh nào khác nơi cá sống - Cá có những hình dạng gì? Có những bộ phận nào? - Màu sắc trên thân của cá như thế nào? - Trên thân của các con cá,em có nhận biết được đường nét của trang trí không? Em hãy kể tên được đường mà em quan sát được( nét thẳng, nét cong, chấm tròn) * GV tóm tắt - Cá gồm các bộ phận chính là. Đầu, thân, đuôi, vây - Cá có nhiều loại hình dáng khác nhau - Nhiều loại cá có đường nét dọc ,ngang, lượn sóng, hoặc chấm tròn, trên thân có nhiều màu sắc sặc sỡ * GV yêu cầu H/S quan sát vài bài vẽ ở hình 4.2 sách mĩ thuật lớp 1 ,hoặc bài vẽ đẹp,để nhận biết cách vẽ cá * GV cho H/S thảo luận nhóm rút ra cách vẽ trang trí con cá * Câu hỏi rợi mở - Hình vẽ các con cá có giống nhau không? Giống ở điểm nào? Khác nhau ở điểm nào? - Em thấy các con cá được trang trí bằng những đường nét gì? - Em hãy tìm và chỉ ra những nét màu đậm và màu nhạt,những nét to những nét nhỏ trên con cá - Em sử dụng những nét như thế nào để trang trí cho con cá * GV tóm tắt - Có thể vẽ cá có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau,thân dài ,thân ngắn ,thân tròn, thân dẹp - Có thể dùng nhiều màu sắc ,đường nét( đậm ,nhạt, cong, gấp khúc, chấm tròn) để tạo hình và trang trí các con cá. - Quan saùt vaø traû lôøi - Quan saùt vaø traû lôøi + Daïng gaàn troøn, quaû tröùng, hình thoi + Ñaàu, mình, ñuoâi, vaây, + Coù nhieàu maøu khaùc nhau H/S neâu caùc loaïi caù maø em bieát - Dưới nước, rong biển ,đá, tỏa...vv. . Daïng gaàn troøn, quaû tröùng, hình thoi + Ñaàu, mình, ñuoâi, vaây, + Coù nhieàu maøu khaùc nhau - H/S quan sát trả lời câu hỏi Khác nhau về hình dáng Cong,thẳng lượn..v..v Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của GV Hoạt động của HS . * GV yêu cầu H/S thảo luận để tìm ra cách vẽ trang trí con cá. * GV yêu cầu H/S đại diện nhóm trả lời ,nêu ý kiến * GV vẽ minh họa trên bảng.H/S xem hình 4.3 sách mĩ thuật lớp 1,để nhận biết cách vẽ cá Gv höôùng daãn caùch veõ treân baûng ñeå Hs nhaän bieát -Veõ mình caù tröôùc - Veõ ñuoâi caù (coù theå veõ khaùc nhau) - Veõ caùc chi tieát: Mang, maét, vaây, vaåy Gv cho H/S xem maøu cuûa caù vaø höôùng daãn: - Veõ moät maøu ôû con caù - Veõ maøu theo yù thích * GV tóm tắt - Vẽ nét tạo hình cá - Vẽ thêm nét chi tiết và nét trang trí - Vẽ màu hoàn thiện bài vẽ Hs quan saùt nhắc lại cách vẽ - H/S nêu lại cách vẽ Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động cá nhân - Gv chia nhóm - Gv höôùng daãn H/S thöïc haønh - Vẽ con cá vào giấy 2. Hoạt động nhóm - Xắp xếp các con cá từ kho hình ảnh dán vào tờ giấy tạo thành một bức tranh tập thể,về đàn cá - Vẽ hoặc cắt dán thêm hình ảnh phụ, cho bức tranh thêm sinh động.( có thể thể hiện môi trường dưới nước với các hình ảnh phụ như rong rêu,san hô, các động vật dưới nước khác) * Câu hỏi rợi mở - Em thể hiện hình ảnh nước như thế nào? Bằng nét hay màu? - Em có cần vẽ thêm hình ảnh khác có bức tranh thêm sinh động không? .Em định vẽ những gì về hình ảnh đó. Em định vẽ những hình ảnh gì, màu gì? - H/S làm theo nhóm GVgiaûi thích yeâu caàu cuûa baøi: +Veõ moät con caù to vöøa phaûi so vôùi phaàn giaáy +Veõ moät ñaøn caù vôùi nhieàu loaïi con to, con nhoû vaø bôi theo caùc tö theá khaùc nhau. + Veõ maøu theo yù thích * Chuù yù: Ñoái vôùi caùc baøi veõ hình caù nhoû, caàn ñoäng vieân ñeå caùc em veõ theâm caù cho boá cuïc ñeïp hôn - H/S trả lời Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày ,giới thiệu về sản phẩm Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hướng dẫn H/S trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn H/S thuyết trình về sản phẩm của mình - Gợi ý H/S tham gia đặt câu hỏi? Để cùng chia sẻ ,trình bày cảm súc,học tập lẫn nhau, - Đặt câu hỏi gợi mở để H/S khắc sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình, tự đánh giá. * Câu hỏi gợi mở - Em cảm thấy thích thú khi thực hiện vẽ trang trí con cá không, - Trong bài vẽ của nhóm, con cá nào do em vẽ, ? em đã sử dụng những đường nét nào? Màu sắc như thế nào để trang trí. - Em có thích bức tranh của nhóm mình không? Có những hình ảnh gì sung quanh chúng ta. Em thích bài vẽ nào nhất,em học hỏi gì được điều gì? Trong bài vẽ nhóm bạn Nhóm nhận xét bài H/S nhaän xeùt baøi + Ñeïp + Maøu töôi saùng H/S choïn baøi maø mình thích vaø traû lôøi theo caûm nhaän rieâng. V. TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ - Đánh gía nhận xét giờ học ,tuyên dương học sinh tích cực ,động viên khuyến khích học sinh chưa hoàn thành bài * Rút kinh nghiệm ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc4,NHỮNG CON CÁ ĐÁNG YÊU.doc
Tài liệu liên quan