Giáo án môn Tin học khối 9 - Tiết 23, 24 - Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus

 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết thêm về một số phần mềm diệt virus như: Avira, Kaspersky, Mcafee, Norton

2. Kĩ năng:

Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường.

Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus BKAV.

3. Thái độ:

Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. Biết cách bảo vệ thông tin và máy tính của nhà trường và cá nhân.

4. Năng lực: Khả năng nghiên cứu, khả năng tự học, khả năng hoạt động nhóm

II. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:

- SGK, ĐDHT máy tính, máy chiếu.

- Các phần mềm diệt virus.

2. Học sinh:

- Đọc trước nội dung bài

- Đồ dùng học tập, sgk, vở ghi, .

 

docx4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học khối 9 - Tiết 23, 24 - Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 5 SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ QUÉT VIRUS (tiếp theo) Tuần 12 Tiết (PPCT): 23 Tin học 9 Mục tiêu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt thao t¸c sao l­u c¸c tÖp/th­ môc b»ng c¸ch sao chÐp th«ng th­êng. - QuÐt virus b»ng phÇn mÒm diÖt virus. 2. Kü n¨ng:- Thùc hiÖn ®­îc sao l­u d÷ liÖu. - Thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó phßng tr¸nh vµ diÖt virus. 3. Th¸i ®é:- NhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña m¸y tÝnh. - Cã ý thøc b¶o vÖ th«ng tin m¸y tÝnh. 4.Năng lực: Khả năng nghiên cứu, khả năng tự học, khả năng hoạt động nhóm Phương tiện dạy học: GV- M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, SGK, gi¸o ¸n. HS - Vë ghi, SGK Hoạt động dạy học : Nội dung Mô tả hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: T¹o th­ môc vµ sao l­u d÷ liÖu (25’) Mục tiêu: BiÕt thao t¸c sao l­u c¸c tÖp/th­ môc b»ng c¸ch sao chÐp th«ng th­êng. T¹o th­ môc vµ sao l­u d÷ liÖu - T¹o th­ môc: Chuét ph¶i / new folder. - Sao chÐp d÷ liÖu: chuét ph¶i /copy => chuét ph¶i /paste. - Lý do sao chÐp: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cã thÓ x¶y ra trôc trÆc g©y mÊt c¸c phÇn mÒm øng dông vµ c¸c th«ng tin. - Y/c HS thùc hiÖn c¸ nh©n. ? T¹o th­ môc “ Tailieuhoctap ” trªn æ ®Üa D. ? Sao chÐp mét sè tÖp v¨n b¶n, h×nh ¶nh hoÆc trß ch¬i vµo th­ môc ®ã? - Q/s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña HS vµ h­íng dÉn. - KiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña c¸c m¸y vµ n/x. - Y/c HS h/® nhãm bµn. ? LÝ do v× sao cÇn ph¶i sao l­u d÷ liÖu? - Y/c HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nhËn xÐt, bæ xung. * NhËn xÐt, chèt ND. - Thùc hiÖn c¸ nh©n. - Thùc hiÖn theo yªu cÇu , h­íng dÉn. - L¾ng nghe, ghi nhí. - H/® nhãm bµn (3’). - Thùc hiÖn. - §¹i diÖn mét sè nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - NhËn xÐt, bæ xung. Hoạt động 2: QuÐt virus (15’) Mục tiêu:Biết QuÐt virus b»ng phÇn mÒm diÖt virus. QuÐt virus - ý nghÜa c¸c tuú chän. - Macro: c¸c ch­¬ng tr×nh ph©n mÒm ®­îc t¹o nªn tõ file macro. ( kh«ng ®­îc xo¸ ). QuÐt virus - Y/c H/® c¸ nh©n. ? Copy ch­¬ng tr×nh diÖt virus vµo m¸y vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh. ? Quan s¸t c¸c tuú chän trong ch­¬ng tr×nh vµ t×m hiÓu néi dung, nhËt kÝ sau khi ch­¬ng tr×nh quÐt xong. - Q/s¸t, h­íng dÉn. - Gäi HS gi¶i thÝch néi dung. - Gäi HS nhËn xÐt, bæ xung. - Gi¶i thÝch cho HS vÒ xo¸ tÊt c¶ c¸c Macro. * NhËn xÐt, chèt ND. - H/® c¸ nh©n. - Thùc hiÖn copy CT. - Q/s¸t vµ t×m hiÓu c¸c tuú chän. - L¾ng nghe, thùc hiÖn. - C¸ nh©n gi¶i thÝch. - NhËn xÐt, bæ xung. - L¾ng nghe. Hoạt động 3: Cñng cè luyÖn tËp h­íng dÉn vÒ nhµ(5’) Cñng cè luyÖn tËp: Nªu c¸ch : - T¹o th­ môc vµ sao l­u d÷ liÖu - QuÐt virus H­íng dÉn vÒ nhµ: - T×m hiÓu thªm mét sè phÇn mÒm diÖt virus kh¸c. - Giê sau cµi ®Æt thªm ch­¬ng tr×nh diÖt virus vµ thùc hiÖn quÐt virus. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài thực hành 5 SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ QUÉT VIRUS (tiếp theo) Tuần 12 Tiết (PPCT): 24 Tin học 9 Mục tiêu: Kiến thức: Biết thêm về một số phần mềm diệt virus như: Avira, Kaspersky, Mcafee, Norton Kĩ năng: Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường. Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus BKAV. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. Biết cách bảo vệ thông tin và máy tính của nhà trường và cá nhân. Năng lực: Khả năng nghiên cứu, khả năng tự học, khả năng hoạt động nhóm Phương tiện dạy học: Giáo viên: - SGK, ĐDHT máy tính, máy chiếu. - Các phần mềm diệt virus. Học sinh: - Đọc trước nội dung bài - Đồ dùng học tập, sgk, vở ghi,. Hoạt động dạy học : Nội dung Mô tả hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1:Dẫn dắc vào bài (2’) Mục tiêu: Biết được những tác hại do virus mang lại. Cùng tìm hiểu nhũng con đường lây lan của Virus Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính, trong đó có 1 yếu tố mà ta hay gặp phải, đó là virus của máy tính, virus máy tính là gì ? những tác hại do virus mang lại. Cùng tìm hiểu nhũng con đường lây lan của Virus để tìm cách phòng virus? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành sao lưu dự phòng và quét virus Hoạt động 2: Giới thiệu cách quét Virus bằng phần mềm BKAV (13’) Mục tiêu: Biết thêm về một số phần mềm diệt virus như: Avira, Kaspersky, Mcafee, Norton Bài 2: Quét virus 1- Khởi động chương trình quét và diệt virus BKAV. Sau khi khởi động màn hình làm việc của BKAV xuất hiện như sau: 2- Chọn tùy chọn Tất cả ổ cứng và USB để quét virus. Lưu ý: không nên chọn Xóa tất cả Macro. 3- Quan sát quá trình quét virus của chương trình. Cuối cùng nháy nút Thoát để kết thúc quá trình diệt virus. Lưu ý: có thể tải BKAV từ địa chỉ: Giới thiệu cách quét Virus bằng phần mềm BKAV Gv: y/c HS đọc nội dung Bài 2 tr.66 SGK. + GV: khởi động BKAV trên máy GV và y/c HS thực hiện theo trên máy HS. + GV: y/c HS quan sát giao diện phần mềm, tìm hiểu ý nghĩa của các tùy chọn trên giao diện. + GV: không chọn Xóa tất cả Macro vì các chương trình ứng dụng trong MS Office và các kết quả làm việc có thể chứa nhiều macro (những đoạn chương trình tiện ích) hữu ích. + GV: thực hiện mẫu và y/c HS thực hiện các yêu cầu tiếp theo. + HS: quan sát và tìm hiểu ý nghĩa của các tùy chọn trên giao diện. + HS: lắng nghe GV giải thích.+ HS: quan sát GV làm mẫu, dựa vào SGK thực hiện các yêu cầu tiếp theo trong SGK. Hoạt động 3: Giới thiệu các phần mềm quét Virus miễn phí (12’) Mục tiêu: Biết Các phần mềm diệt virus miễn phí. Avira, Kaspersky, Mcafee, Norton * Các phần mềm diệt virus miễn phí. Avira, Kaspersky, Mcafee, Norton Giới thiệu các phần mềm quét Virus miễn phí Gv: Có những phần mềm quét virus nào. Mcafee, Norton Gv giới thiệu thêm cho HS các phần mềm quét virus hiệu quả khác như Avast, McAfee, Norton, Kaspersky, PAV v.v) Hs: Avira, Kaspersky, Để tải được các phần mềm đó về làm như thế nào? HS: lắng nghe Hoạt động 4: Thực hành Download phần mềm quét Virus miễn phí (15’) Mục tiêu: Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường. Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus BKAV Thực hành Download phần mềm quét Virus miễn phí Gv: Làm mẫu. Gv: yêu cầu hs thực hiện Hs: Thực hiện các thao tác tại máy mình. Gv: Hs: Đánh các từ khoá vào Google rồi Download theo hướng dẫn của máy. Hs: quan sát Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên để Download và sử dụng BKAV. Hoạt động 5: Củng cố luyện tập hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (5’) Củng cố luyện tập: + Chạy các tùy chọn của chương trình BKAV cho Hs quan sát. + HS: quan sát lại những thao tác của GV trên màn hình để củng cố kiến thức đã thực hành. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà + Về nhà thực hiện lại nhiều lần các thao tác của bài thực hành + Đọc Bài đọc thêm 4: Lược sử của virus; Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BAN GIÁM HIỆU (Duyệt) TỔ TRƯỞNG (Kiểm tra)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 12.docx