Giáo án Sinh hoạt ngoại khoá- Lớp 2

Tuần 9

Trao đổi kinh nghiệm học tập

1. Chuẩn bị

 - Báo cáo về kinh nghiệm học tập của học sinh.

 - Một vài tiết mục văn nghệ.

 - Thống nhất chương trình, phân công thực hiện.

2. Tiến hành

- Báo cáo về kinh nghiệm học tập : Chủ tịch HĐTQ cùng trưởng ban học tập.

- Ban văn nghệ biểu diễn các tiết mục văn nghệ xen kẽ.

- Thống nhất phương pháp học tập có hiệu quả.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh hoạt ngoại khoá- Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Th¸ng 10 Chñ ®iÓm Ngµn hoa viÖc tèt d©ng b¸c kÝnh yªu I. môc tiªu - Gióp häc sinh hiÓu néi dung, ý nghÜa lêi d¹y cña B¸c Hå trong th­ göi c¸c em häc sinh nh©n ngµy khai gi¶ng ®Çu tiªn c¶u n­íc ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945 vµ göi th­ cho ngµnh gi¸o dôc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1968. - H­ëng øng tuÇn lÔ häc tËp suèt ®êi. - Gi¸o dôc häc sinh biÕt ®oµn kÕt gióp ®ì nhau häc tËp, lao ®éng, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp, tr­êng, cã th¸i ®é häc tËp tèt theo lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu. II. Néi dug c¸c ho¹t ®éng trong th¸ng TuÇn 6+ 7: H­íng dÉn häc sinh häc tËp th­ B¸c Hå göi cho häc sinh (9-1945) vµ göi th­ ngµnh gi¸o dôc (15-10-1968). - TruyÒn th«ng vÒ häc tËp suèt ®êi. TuÇn 8 : Tæ chøc lÔ giao ­íc thi ®ua” Ch¨m ngoan - häc giái” TuÇn 9 : Tæ chøc trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp. TuÇn 10 : Tæ chøc v¨n nghÖ. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn chñ ®iÓm. III. C¸c ho¹t ®éng cô thÓ TuÇn 6+7 Nghe giíi thiÖu th­ B¸c - H­ëng øng tuÇn lÔ “Häc tËp suèt ®êi” 1. Chuẩn bị - Hai bức thư của Bác. - Câu hỏi để hoạt động thảo luận. - Xây dựng chương trình, thống nhất kế hoạch thực hiện, phân công người điều khiển, người đọc thư. 2. TiÕn hµnh - H¸t, móa tËp thÓ. - GVCN ®äc th­ b¸c cho häc sinh nghe. - GV h­íng dÉn HS trao ®æi néi dung, ý nghÜa cña th­ B¸c. - GV truyÒn th«ng vÒ tuÇn lÔ “Häc tËp suèt ®êi”. - Nh¾c nhë nh÷ng nhiÖm vô cña HS thùc hiÖn vµ lµm theo n¨m ®iÒu B¸c d¹y. - Ban v¨n nghÖ ®Ò cö c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ trong c¸c ho¹t ®éng. TuÇn 8 LÔ giao ­íc “ Ch¨m ngoan - häc giái” 1. Chuẩn bị - Chương trình chỉ tiêu thi đua - C¸c tiết mục văn nghệ. 2. TiÕn hµnh - GVCN, chñ tÞch H§TQ: NguyÔn Quang H¶i cïng ban häc tËp trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp cho c¸c b¹n. - §¹i diÖn tõng ban lªn kÝ giao ­íc thi ®ua. - GVCN ghi nhËn vµ ®éng viªn c¶ líp thi ®ua häc tËp tèt. - Tr­ëng ban v¨n nghÖ : NguyÔn ThÞ Hoµi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ. TuÇn 9 Trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp 1. Chuẩn bị - Báo cáo về kinh nghiệm học tập của học sinh. - Một vài tiết mục văn nghệ. - Thống nhất chương trình, phân công thực hiện. 2. TiÕn hµnh - B¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp : Chñ tÞch H§TQ cïng tr­ëng ban häc tËp. - Ban v¨n nghÖ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. - Thèng nhÊt ph­¬ng ph¸p häc tËp cã hiÖu qu¶. Tæng kÕt kÕt qu¶ ho¹t ®éng chñ ®iÓm th¸ng 10 ph¸t ®éng thi ®ua theo chñ ®iÓm th¸ng 11 1. Chuẩn bị - Nội dung tổng kết, quà thưởng cho các ban đạt giải trong đợt thi đua học tập, văn nghệ đợt 20 - 10 2. Tiến hành - GV nhận xét đợt thi đua của các ban về các mặt : Học tập, vệ sinh, văn nghệ - GV tổng kết đánh giá các hoạt động trong tháng. Khen thưởng tặng quà c¸c ban, cá nhân đạt thành tích cao. - Phát động thi đua tháng 11 “KÝnh yªu thÇy gi¸o, c« gi¸o”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclop 2 GA SH NGLL_12425325.doc