Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2016 - 2017 - Tuần 26

* Khởi động:

 - Cả lớp chơi trò chơi mà các em yêu thích

A. Hoạt động thực hành

* Việc 1 : Bài tập1 ( N6)

 - HS làm việc theo nhóm rút gọn các phân số trong bài. Sau đó trả lời câu hỏi.

- Các nhóm chia sẻ, phỏng vấn lẫn nhau.

* Việc 2: Bài tập 2 (N2)

 - Các nhóm thảo luận làm bài.

 

docx20 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2016 - 2017 - Tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26 Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2017 Chào cờ: THEO KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG Tập đọc: THẮNG BIỂN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi. Bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả. - Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đ/tr chống thiên tai, bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống yên bình. (TLCH 2, 3, 4 sgk). HSKG TLCH 1. *GDBVMT: HS hiểu thêm môi trường biển, thiên tai mà biển mang lại cho con người và các biện pháp phòng tránh. - GD HS biết vượt qua khó khăn, thử thách. - HSKT đọc được bài. II.Chuẩn bị: - Bảng phụ; Tranh SGK III. Hoạt động học : * Khởi động - Ban HT cho các bạn chơi trò chơi yêu thích. - Nghe GV giới thiệu bài mới. A. Hoạt động thực hành: * Việc 1 : Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc bài . - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * Việc 2: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa (cá nhân, N6) - Nhóm trưởng cho các bạn luyện đọc từ chú giải: cá nhân đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các bạn khác nghe và giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ. * Việc 3 : Cùng luyện đọc.( N2, N6) - Đọc từ, câu, đoạn, bài. HĐ nhóm đôi: Một bạn đọc 1 đoạn - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược lại. ( Mỗi bạn phải được đọc cả bài) - HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nối tiếp trong nhóm, thi đọc trong nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm. * Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi. (Cá nhân - N6) - Cá nhân từng bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi trong SGK. - Từng nhóm 2 bạn chia sẻ câu trả lời cho nhau nghe. - Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý lắng nghe, đánh giá và bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau các câu hỏi trong bài. B. Hoạt động ứng dụng: *Chia sẻ với người thân về bài học. -------------------------------------------------------- Toán : T126 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thực hiện được phép chia hai phân số. - Biết tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, ý thức thích học Toán. II.Chuẩn bị: - Bảng phụ. * Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà các em yêu thích A. Hoạt động thực hành * Việc 1 : Bài tập1 ( N6) - HS làm việc theo nhóm rút gọn các phân số trong bài. Sau đó trả lời câu hỏi. - Các nhóm chia sẻ, phỏng vấn lẫn nhau. * Việc 2: Bài tập 2 (N2) - Các nhóm thảo luận làm bài. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ. Việc 3: Bài tập 3 ( Nâng cao - N6) - Nhóm trưởng điều hành các bạn làm và chữa bài. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ. B. Hoạt động ứng dụng: *Chia sẻ với người thân về bài học. -------------------------------------------------------- Chính tả: THẮNG BIỂN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn trích. - Làm đúng BT2a. - Giáo dục HS có ý thức viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng trình bày đẹp, giữ vở sạch. - HSKT nhìn chép được bài. II. Đồ dùng - Phiếu; Một số tờ phiếu khổ to viết nội dung BT2a III. Các hoạt động học. A. Hoaït ñoäng cô baûn: 1. Khôûi ñoäng: - Ban vaên ngheä toå chöùc cho lôùp chơi trò : Đi chợ. - GV giôùi thieäu baøi hoïc. 2. Hình thaønh kieán thöùc: * Vieäc 1: Tìm hieåu veà baøi vieát: - Caù nhaân töï ñoïc laïi baøi vieát 1, 2 em ñoïc to tröôùc lôùp. - Chia seû trong nhoùm veà noäi dung chính cuûa baøi viết, caùch trình baøy baøi vieát. - Chia seû vôùi GV veà caùch trình baøy. * Vieäc 2: viết từ khó ù - Tìm töø khoù vieát, trao ñoåi cuøng baïn beân caïnh. - Luyeän vieát vaøo nhaùp, chia seû cuøng GV. B. Hoaït ñoäng thöïc haønh * Vieäc 1: Vieát chính taû: - GV ñoïc baøi vieát, löu yù caùch trình baøy baøi, tö theá ngoài, yù thöùc luyeän chöõ vieát. - GV ñoïc - hoïc sinh vieát chính taû. GV theo doõi, uoán naén cho hoïc sinh yeáu. - GV ñoïc chaäm- hoïc sinh doø baøi. * Vieäc 2: Laøm baøi taäp (Cá nhân - N6) Bài 2a: - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài tập trước lớp. - Thảo luận nhóm .- Các tổ thi làm bài nhanh. - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả . B. Hoaït ñoäng öùng duïng: - Chia sẻ những điều đã học với người thân. --------------------------------------------------------- HĐNGLL: SỐNG ĐẸP: CHỦ ĐỀ 5: HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG ( T1) I Mục tiêu: Sau bài học, HS biết được: - HS biết được cần hợp tác cùng các bạn và mọi người xung quanh - HS tự trang bị cho mình hiểu biết và kỹ năng cần thiết để hợp tác thành công.. - Giáo dục HS có thái độ bình tĩnh để tin tưởng , tôn trọng lãn nhau khi hợp tác. II. Đồ dùng - Sách Sống đẹp 4 (T2) III. Hoạt động học: A. Hoạt động khởi động: CTHĐTQ điều hành tổ chức trò chơi:Những bàn chân cùng bước Việc 1 : CTHĐTQ phổ biến luật chơi Việc 2 : CTHĐTQ chia lớp thành các đội chơi với số lượng 5 HS và tổ chức chơi. Đội nào “ trả lời CH” xong đầu tiên thì đội đó giành chiến thắng Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ sau trò chơi. B. Hoạt động cơ bản: HĐ1: Em tập hùng biện Việc 1: Mỗi nhóm bốc thăm lựa chọn các chủ đề . thảo luận để chuẩn bị một bài giới t.hiệu về chủ đề rồi trình bày trước lớp. Việc 2: Chia sẻ nhóm Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ kết quả thảo luận. Việc 4: CTHĐTQ mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận. * Giáo viên chốt kiến thức. *HĐ2: Tìm kỉ năng để hợp tác thành công. Việc 1: Cá nhân đọc thông tin Bảng điều tra để chỉ ra 5 kỉ năng quan trọng nhâ Việc 2: Chia sẻ nhóm đôi ts để hợp tác thành công Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ kết quả thảo luận. Việc 4: CTHĐTQ mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận. * Giáo viên chốt kiến thức. *HĐ3:Thể hiện ý kiến của em Việc 1: Làm việc cá nhân đọc thông tin Việc 2: Đánh dấu vào ô phù hợp với ý kiến của em. Việc 3: Các nhóm chia sẻ trước lớp Việc 4: Nhóm trưởng chia sẻ kết quả xử lý các tình huống của nhóm. * Giáo viên nhận xét kết quả các nhóm C. Hoạt động ứng dụng: - Dặn H thực hiện tốt trách nhiệm củả mình khi hợp tácnhóm. -------------------------------------------------- Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2017 Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nêu được tác dụng của câu kể tìm được (BT1); biết xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì? đã tìm được ( BT2) - Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai là gì? (BT3). HS K-G viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, theo yêu cầu BT3. - GDHS ý thức viết câu đúng ngữ pháp. *HSKG: Viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, theo yêu cầu của BT3. II. Đồ dùng: - Phiếu. III. Hoạt động học. A. Hoạt động cơ bản: * Khởi động - Ban học tập điều hành trò chơi xì điện: Mỗi em nói một câu giới thiệu về một bạn trong lớp.Trả lời: Câu bạn vừa nói thuộc kiểu câu gì? - Nghe GV giới thiệu bài. B. Hoạt động thực hành: * Việc 1: Làm BT1 (Cá nhân – N2) -Yêu cầu HS tự làm bài. - Đổi chéo nhận xét bài bạn làm - Nhận xét, kết luận lời giải đúng. + Tại sao câu: Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tay tới không phải là câu kể Ai là gì? - BTQ tổ chức chia sẻ trước lớp. * Việc 2: Làm BT2:(Cá nhân – N6) - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - Thảo luận, làm vở BT. - HS làm bài, sử dụng các kí hiệu đã quy định. - Chia sẻ trước lớp. * Việc 3: Làm BT 3; (Cá nhân – N6) - Yêu cầu HS tự làm bài. (Y/c HS K- G viết ít nhất 5 câu) - Gọi HS dán phiếu lên bảng. GV chú ý sửa chữa lỗi dùng từ, đặt câu cho HS - Gọi một số HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình. - HS tiếp nối đọc câu của mình trước lớp. C. Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại bài. ----------------------------------------------------------- Toán T127 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thực hiện phép chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số. - Rèn kỹ năng chia phân số. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, ý thức thích học Toán. II. Chuẩn bị. Phiếu. III. Hoạt động học: * Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà các em yêu thích A. Hoạt động thực hành * Việc 1 : Bài tập1 ( N6) - HS làm việc theo nhóm rút gọn các phân số trong bài. Sau đó trả lời câu hỏi. - Các nhóm chia sẻ, phỏng vấn lẫn nhau. * Vieäc 2: Bài tập 2 (N2) - Các nhóm thảo luận làm bài vào vở. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ. Việc 3: Bài tập 3 ( Nâng cao - N6) - Nhóm trưởng điều hành các bạn làm và chữa bài. Hỗ trợ: Để tính giá trị biểu thức này bằng hai cách chúng ta phải áp dụng tính chất nào? - Phần a áp dụng một tổng hai phân số nhân với phân số thứ ba. - Phần b áp dụng nhân một hiệu hai phân số với phân số thứ ba. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ. B. Hoạt động ứng dụng: *Chia sẻ với người thân về bài học. --------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 08 tháng03 năm 2017 Tập đọc: GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LUỸ I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt với lời người dẫn chuyện. - Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm của cậu bé Ga-vrốt (TL được các CH trong SGK) - GDHS yêu hoà bình, ghét chiến tranh. II.Chuẩn bị: - Bảng phụ; Tranh SGK III. Hoạt động học : * Khởi động: - Ban HT cho các bạn chơi trò chơi yêu thích. - Nghe GV giới thiệu bài mới. A. Hoạt động thực hành: * Việc 1 : Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc bài . - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * Việc 2: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa (cá nhân, N6) - Nhóm trưởng cho các bạn luyện đọc từ chú giải: cá nhân đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các bạn khác nghe và giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ. * Việc 3 : Cùng luyện đọc.( N2, N6) - Đọc từ, câu, đoạn, bài. HĐ nhóm đôi: Một bạn đọc 1 đoạn - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược lại. ( Mỗi bạn phải được đọc cả bài) - HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nối tiếp trong nhóm, thi đọc trong nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm. * Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi. (Cá nhân - N6) - Cá nhân từng bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi trong SGK. - Từng nhóm 2 bạn chia sẻ câu trả lời cho nhau nghe. - Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý lắng ngha, đánh giá và bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau các câu hỏi trong bài. B. Hoạt động ứng dụng: *Chia sẻ với người thân về bài học. --------------------------------------------------- Toán T128 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực hiện được phép tính chia hai phân số. - Biết cách tính và viết gọn phép chia một phân số cho một số tự nhiên. Biết tìm phân số của một số. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, ý thức thích học Toán. II. Đồ dùng - Vở bài tập - Phiếu khổ lớn III. Hoạt động học: * Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà các em yêu thích A. Hoạt động thực hành: * Việc 1 : Bài tập1a,b.( N6) - HS làm việc theo nhóm trên phiếu và ôn lại quy tắc chia hai phân số. - Đại diện nêu các tính chất. * Vieäc 2: Bài tập 2 a,b (N2) - Các nhóm thảo luận làm bài vào vở. Nhóm đôi đổi vở nhận xét bài lẫn nhau. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ. * Việc 3: Bài tập 3 – Nâng cao( N6) - Nhóm trưởng điều hành các bạn làm và chữa bài. - Một biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân , chia thì ta thực hiện như thế nào? B. Hoạt động ứng dụng: *Chia sẻ với người thân về bài học. ---------------------------------------------------- Kể chuyện: KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm. - Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện (đoạn truyện). *HSKG: Kể được câu chuyện ngoài SGK và nêu rõ ý nghĩa. - GDHS biết vượt qua khó khăn, thử thách phấn đấu vươn lên. II. Đồ dùng: - Một số truyện viết về lòng dũng cảm của con người. III. Hoạt động học: * Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành cả lớp hát bài hát mà các bạn yêu thích. - Nghe GV giới thiệu mục tiêu bài học. A. Hoạt động thực hành:*Việc 1: Tìm hiểu đề: (N6 - lớp) - HS đọc đề bài. - GV gạch chân dưới các từ ngữ: lòng dũng cảm, được nghe, được đọc. - Y/c nhóm trưởng hướng dẫn nhóm đọc phần gợi ý của bài. *Việc 2: Kể chuyện ( cá nhân, N6) - Nhóm trưởng điều khiển trong nhóm kể. - HS kÓ chuyÖn trong nhãm vµ trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn - HS thi kÓ trước líp. GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän người kể c©u chuyÖn hay nhÊt. * Vieäc 3: Noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän( N6) - Töï suy nghó neâu noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän - Chia seû trong nhoùm. - Chia seû tröôùc lôùp veà yù nghóa caâu chuyeän. B. Hoạt động ứng dụng: - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. ---------------------------------------------------- Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ & câu MRVT: DŨNG CẢM I.Mục tiêu: Giúp HS: - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa (BT1); biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (BT2, BT3); biết được một số thành ngữ nói về lòng dũng cảm và đặt được một câu với thành ngữ theo chủ điểm (BT4, BT5). - GDHS rèn luyện tính dũng cảm. II. Đồ dùng: - Từ điển , 6 tờ để HS các nhóm làm BT1. III. Hoạt động dạy học. A. Hoạt động cơ bản: * Việc 1: Khởi động: - Chơi trò chơi thi kể một số tấm gương trong chiến đấu. - Nghe Gv giới thiệu bài. B. Hoạt động thực hành: * Việc 1: Làm BT1:(Cá nhân – N6) - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - Thảo luận, làm vở BT. - Chia sẻ trước lớp. * Việc 2: Làm BT2 (Cá nhân – lớp) - Cá nhân tự đặt câu vào vở nháp. - Tiếp nối nhau đọc câu mình đặt trước lớp * Việc 3: Làm BT3 (N6) - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc yêu cầu của bài. - Ghép lần lượt từng từ vào từng chỗ trống sao cho phù hợp nghĩa. - Đại diện các nhóm trình bày cách làm. * Việc 4: Làm BT4 (N6 - lớp) - Ban TQ tổ chức cho đại diện các nhóm chơi trò chơi thi tiếp sức. * Việc 5: Làm BT 5 (cá nhân): - Đặt câu có sử dụng các câu thành ngữ tục ngữ BT4 C. Hoạt động ứng dụng: - Học thuộc các câu thành ngữ, tục ngữ. - Tìm thêm một số câu cùng loại. ------------------------------------------------------ Toán T129 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thực hiện được phép tính với phân số. - Rèn luyện kỹ năng tính với phân số. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, ý thức thích học Toán. II. Đồ dùng: - Phiếu. III. Hoạt động học : * Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà các em yêu thích A. Hoạt động thực hành * Việc 1 : Bài tập1a,b.( N6) - HS làm việc theo nhóm trên phiếu - Lưu ý HS khi tìm MSC nên chọn MSC nhỏ nhất có thể. - Đại diện nêu các tính chất. * Việc 2: Bài tập 2 (N2) - Các nhóm thảo luận làm bài vào vở nháp. Nhóm đôi đổi vở nhận xét bài lẫn nhau. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ. * Việc 3: Bài tập 3 a,b( N6) - Nhóm trưởng điều hành các bạn làm và chữa bài. - Một biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân , chia thì ta thực hiện như thế nào? * Việc 4: Bài tập 4a,b (Cá nhân) - Làm vở, đổi chéo vở kiểm tra bài bạn. B. Hoạt động ứng dụng: * Chia sẻ với người thân về bài học --------------------------------------------------------- Tập làm văn LT XÂY DỰNG KB TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nắm vững 2 cách kết bài (mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối. Vận dụng kiến thức đã biết để bước đầu viết được đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cây mà em yêu thích. - GD HS có ý thức trau dồi ngôn ngữ, vận dụng để viết tốt bài văn miêu tả cây cối. II. Đồ dùng . -Tranh, ảnh một số loài cây: na, ổi, mít, si, tre, tràm, đa. -Phiếu viết dàn ý quan sát (BT2) III. Hoạt động học. A. Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: - Ban học tập điều hành trò chơi xì điện: - Nghe GV giới thiệu bài. B. Hoạt động thực hành: * Việc 1: Làm BT1:( N6) - HS đọc yêu cầu và nội dung. - Thảo luận, làm vở BT. - Chia sẻ trước lớp. * Việc 2: Làm BT2 (Cá nhân ) - Cá nhân tự làm bài vào vở. - BTQ tổ chức chia sẻ trước lớp. * Việc 3: Làm BT3 (cá nhân) - Tự làm bài vào VBT - Đại diện các nhóm trình bày cách làm. * Việc 4: Làm BT4 (cá nhân- N6) - Tự làm vào vở. - Đọc cho nhau nghe, chia sẻ về bài làm của nhau. - Đại diện đọc bài làm trước lớp. C. Hoạt động ứng dụng: - Viết lại kết bài cho hay hơn. ------------------------------------------------------ ĐẠO ĐỨC: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO I. Mục tiêu: - Học xong bài này HS có khả năng: - Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo . - Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng . III/ Hoạt động dạy - học: 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: Xử lý thông tin; tìm hiểu về hoạt động nhân đạo Việc 1 : HS quan sát tranh - Em suy nghĩ gì về những khó khăn thiệt hại do chiến tranh,thiên tai gây ra? - Em có thể làm gì để giúp đỡ họ? Việc 2 : Em và bạn cùng trao đổi vÒ nội dung đó. Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp. CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp. HĐ2: HS luyện tập ( thực hành ) - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành làm việc theo nhóm Bài tập 1/tr38 - Việc 2: CTHĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt HĐ3 : Làm các bài tập . (VBT) Vì sao ta phải tham gia các hoạt động nhân đạo? *Hoạt động kết thúc tiết học : - HS nêu mục tiêu đạt được sau bài. - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh . ---------------------------------------------------------------------------- KĨ THUẬT: CÁC CHI TIẾT DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT I/ Mục tiêu: - Biết tên gọi, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. - Sử dụng được cờ lê, tua vít để lắp vít, tháo vít. - Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau. II/ Tài liệu và phương tiện: - Giáo viên: + Bộ mô hình kĩ thuật + SGK, SGV - Học sinh: + SGK, bộ mô hình kĩ thuật III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS gọi tên, nhận dạng các chi tiết và dụng cụ. - GV giới thiệu bộ lắp ghép, các chi tiết, dụng cụ khác nhau - GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ các dụng cụ trong SGK để HS nhận ra các chi tiết, dụng cụ - Tổ chức cho HS nhận dạng , đếm số lượng từng chi tiết, dụng cụ trong bảng - GV chọn một số dụng cụ và yêu cầu HS gọi tên các dụng cụ - GV yêu cầu HS kiểm tra số lượng chi tiết, dụng cụ trong bộ đồ ding của mình 3. Cách sử dụng cờ-lê, tua-vít a. Lắp vít: - GV hướng dẫn HS lắp vít theo các bước - GV giới thiệu cách lắp vít, yêu cầu một số HS lên bảng lắp vít sau đó cho cả lớp tập lắp vít b. Tháo vít: - GV yêu cầu HS quan sát tranh và đặt câu hỏi: + Để tháo vít, em sử dụng cờ-lê và tua-vít như thế nào? - GV nêu cách tháo vít, cho HS thực hành tháo các vít vừa lắp c. Lắp ghép một số chi tiết: - GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu tên các bộ phận cần lắp ghép - GV thao tác mẫu cách lắp các chi tiết 4. Nhận xét, đánh giá - GV cho các nhóm, cá nhân tự nhận xét - GV sử dụng câu hỏi trong SGK để đánh giá HS - GV nhận xét, đánh giá. ------------------------------------------------------------- Ôn luyện Toán: TUẦN 26 I. Mục tiêu: - Thực hiện được các phép tính với phân số; tìm được thành phần chưa biêts trong phép nhân, phép chia phân số. - Giải được bài toán có lời văn liên quan đến các phép tính với phân số II. Chuẩn bị ĐDDH: GV,HS: Vở Em tự ôn luyện Toán theo định hướng phát triển năng lực lớp 4. III. Điều chỉnh hoạt động : - HS làm bài tập bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp. - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành bài1,2 3,4,5,6,7,8 trang 41, 42, 43,44. + Đối với HS tiếp thu nhanh: Làm tất cả các bài tập. Giúp đỡ các bạn tiếp thu còn hạn chế trong nhóm. IV. Hướng dẫn phần ứng dụng: Nói với bố, mẹ về cách rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số em vừa học. --------------------------------------------------------- Ôn luyện Tiếng Việt: TUẦN 26 I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bài: Dũng cảm; biết bày tỏ suy nghỉ về những biểu hiện của lòng dũng cảm. - Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc tiếng có vần ut/uc. - Xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Sử dụng được các từ ngữ về Cái đẹp . - Biết lựa chọn cây cối có đặc điểm nổi bật để miêu tả. II. Chuẩn bị ĐDDH: GV,HS: Vở Em tự ôn luyện Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực lớp 4. III. Điều chỉnh hoạt động : - HS làm bài tập bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp. - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành các bài tập1,2,3(a,b),4 + Đối với HS tiếp thu nhanh: Làm tất cả các bài tập, giúp đỡ các bạn tiếp thu còn hạn chế trong nhóm. IV. Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực hiện như phần vận dụng --------------------------------------------------------- Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Mục tiêu: Giúp HS: - Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối trong đề bài. - Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định. - GD HS lòng yêu quý, biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. II. Đồ dùng: - Tranh, ảnh một số loài cây: Cây có bóng mát, cây ăn quả, cây hoa. III. Hoạt động học. A. Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: - Ban học tập điều hành trò chơi xì điện: - Nghe GV giới thiệu bài. 2. Hình thành kiến thức: * Việc 1: Tìm hiểu đề: (Cá nhân – Lớp) - HS đọc đề bài tập làm văn. - Gv phân tích đề bài: dùng phấn màu ghạch chân dưới các từ: cây có bóng mát, cây ăn quả, cây hoa mà em yêu thích * Việc 2: HS giới thiệu về cây mình định tả. - Nối tiếp giới thiệu. B. Hoạt động thực hành: * Việc 1: Lập dàn ý( cá nhân - N2 ) - HS đọc yêu cầu và nội dung. - Thảo luận N2 * Việc 2: Làm vào vở (Cá nhân ) - Cá nhân tự làm bài vào vở. - BTQ tổ chức chia sẻ trước lớp. - Đại diện đọc bài làm trước lớp. C. Hoạt động ứng dụng: - Quan sát kĩ lại cây mình yêu thích, tìm và bổ sung thêm ý, viết lại kết bài cho hay hơn. --------------------------------------------------------- Toán T130 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thực hiện được các phép tính với phân số. - Biết giải bài toán có lời văn. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, ý thức thích học Toán. II. Đồ dùng: - Phiếu BT1 III. Hoạt động học : * Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà các em yêu thích A. Hoạt động thực hành: * Việc 1 : Bài tập1a,b, d.( N6) - HS làm việc theo nhóm trên phiếu - Lưu ý HS khi tìm MSC nên chọn MSC nhỏ nhất có thể. - Đại diện nêu các tính chất. * Vieäc 2: Bài tập 2 (N2) - Các nhóm thảo luận làm bài vào vở nháp. Nhóm đôi đổi vở nhận xét bài lẫn nhau. - Ban hoïc taäp toå chöùc cho caùc nhoùm chia seû . * Việc 3: Bài tập 3 a,c ( N6) - Nhóm trưởng điều hành các bạn làm và chữa bài. - Một biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân , chia thì ta thực hiện như thế nào? * Việc 4: Bài tập 4 (Cá nhân) - Làm vở, đổi chéo vở kiểm tra bài bạn. B. Hoạt động ứng dụng: C. Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ với người thân một số BT vừa học trên. ------------------------------------------------------- GDTT: SINH HOẠT ĐỘI I.Mục tiêu:giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua và đề ra phương hướng hoạt động trong tuần tới. II. Các hoạt động học: * Khởi động: - Ban TQ điều hành lớp hát tập thể. Hoạt động thực hành: Việc 1:Đánh giá hoạt động đội tuần qua: - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động của ban mình trong tuần qua. - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành. - Mời TPTL lên chia sẻ. Việc 2: Đề ra phương hướng hoạt động tuần tới Tuần 27 - Các trưởng ban lên đề ra phương hướng hoạt động của ban mình trong tuần tới. - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành. - Mời GVCN lên chia sẻ. B. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà chia sẻ với người thân,bạn bè. ---------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 26.docx