Giáo án Tin học 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 5 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal

HOẠT ĐỘNG 1.Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

 Trình bày cấu trúc chung của một chương trình? Kể tên một số từ khóa?

Đáp án - Biểu điểm:

Cấu trúc chung của một chương trình gồm 2 phần chính:(2đ)

- Phần khai báo: (1đ)

+ Khai báo tên chương trình (1đ)

+Khai báo các thư viện và một số khai báo khác (1đ)

- Phần thân : Gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện (3đ)

Kể tên một số từ khóa: + Program ;uses; begin , end: (2đ)

 

docx5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 5 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 1/9/2016 Ngày dạy: + Lớp 8A,E,D : 7/09/2016 +Lớp 8C:8/9/2016 +Lớp 8B: 9/9/2016 BÀI THỰC HÀNH 1 : LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL (t1) Tuần 3 Tiết 5 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giuùp HS 1. Kieán thöùc - Thöïc hieän ñöôïc thao taùc khôûi ñoäng/keát thuùc TP, laøm quen vôùi maøn hình soaïn thaûo TP. - Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc môû caùc baûng choïn vaø choïn leänh. - Bieát caùch soaïn thaûo moät chöông trình Pascal ñôn giaûn. - Bieát caùch löu, dòch, chaïy chöông trình vaø xem keát quaû. 2. Kyõ naêng - Khôûi ñoäng/keát thuùc ñöôïc TP. - Môû ñöôïc caùc baûng choïn vaø choïn ñöôïc caùc leänh trong baûng choïn. - Soaïn thaûo ñöôïc moät chöông trình Pascal ñôn giaûn. 3. Thaùi ñoä - Tích cöïc thaûo luaän, hoaøn thaønh toát baøi taäp thöïc haønh. - Nghieâm tuùc trong quaù trình thöïc haønh, noäi quy phoøng maùy, reøn luyeän yù thöùc hoïc taäp toát. 4. Định hướng phát triển năng lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; - Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính 5. Nội dung trọng tâm Thực hành soạn thảo chương trình đơn giản II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên : phòng máy, chuaån bò phaàn meàm Tubor Pascal 2. Học sinh : Sách, vở, làm bài tập ở nhà III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS NLHT HOẠT ĐỘNG 1.Kiểm tra bài cũ: ( 5’) Trình bày cấu trúc chung của một chương trình? Kể tên một số từ khóa? Đáp án - Biểu điểm: Cấu trúc chung của một chương trình gồm 2 phần chính:(2đ) - Phần khai báo: (1đ) + Khai báo tên chương trình (1đ) +Khai báo các thư viện và một số khai báo khác (1đ) - Phần thân : Gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện (3đ) Kể tên một số từ khóa: + Program ;uses; begin , end: (2đ) Hoạt động 2 :Khởi động và thoát khỏi TP. Nhận biết các thành phần chính trên màn hình Phương pháp: đặt vấn đề, vấn đáp, thảo luận Bài 1/ T15/SGK 1. Khởi động Turbo Pascal: ( SGK) 2. Nhận biết : các thành phần chính trên màn hình 3. Cách mở bảng chọn: * Nhấn phím F10. Dùng phím mũi tên để di chuyển và phím Enter để chọn. * Cách khác: Mở bảng chọn File : Alt + F Mở bảng chọn Edit : Alt + E Tương tự với những bảng chọn khác. GV : giới thiệu - Khởi động Turbo Pascal bằng 2 cách * nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền * nháy chuột vào tệp Turbo.exe ( thường ở trong thư mục con TP\BIN) Gv: Gọi 2 học sinh lên thực hiện - GV: Mô tả màn hình TP từ trên xuống, Giới thiệu trực tiếp trên máy để HS theo dõi. + Thanh tiêu đề: Cho ta biết đang làm việc với TP + thanh bảng chọn: Chứa hầu hết các lệnh của TP + Màn hình chính để soạn thảo chương trình + Thanh trợ giúp : nằm phía dưới màn hình Tên chương trình Thanh bảng chọn Dòng trợ giúp GV: Giới thiệu cách mở bảng chọn: Dùng phím F10 và dùng tổ hợp phím tắt - GV: Sử dụng mũi tên lên xuống để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn - GV: cho hs thực hiện một số thao tác mở bảng chọn - HS: thực hiện theo yêu cầu - HS: trả nghe, quan sát - hs thực hành - Hs thực hành. -HS: Lắng nghe Hs thực hành Năng lực giải quyết vấn đề ; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực sử dụng máy tính Hoạt động 3 : Soạn thảo, lưu, dịch, chạy chương trình Phương pháp: hoạt động thực hành cá thể, thảo luận Bài 2/16/SGK a) Soạn thảo chương trình * lệnh uses crt được dùng để khai báo thư viện crt, còn lệnh clrscr để xóa màn hình kết quả. - lệnh clrscr chỉ được dùng sau khi đã khai báo thư viện crt b) Lưu: nhấn F2 hoặc File à Save à gõ tên tệp vào ô Save file as à Enter. c) Dịch : Alt + F9 d) Chạy : Ctrl + F9 Quan sát kết quả : Alt + F5 -GV: Yêu cầu học sinh soạn thảo chương trình trong ví dụ 2 vào máy tính - yêu cầu: + Gõ đầy đủ + Thao tác nhập và sửa lỗi như soạn thảo văn bản trên Word - G: Giới thiệu và thực hiện cho HS biết cách lưu. - Gv: các lệnh uses crt , clrscr có ý nghĩa gì? - GV: Soạn thảo một chương trình và yêu cầu một số học sinh lên thực hiện thao tác lưu. - Gv: Chương trình dịch sẽ kiểm tra lỗi chính tả và cú pháp, nếu có thì sẽ báo lỗi, và người sử dụng phải sửa lại cho đúng. - Sau khi nhấn F9 màn hình hiện ra - Nhấn phím bất kì để đóng hộp thoại trên - GV: Vừa trình bày vừa thực hiện thao tác để học sinh quan sát - GV: Để thực hiện chương trình ta nhấn Ctrl + F9, màn hình hiện ra - GV: Nếu trước end không có lệnh Readln thì chỉ chương trình chạy mà không dừng lại để có thể quan sát được kết quả - GV: Muốn xem lại kết quả , ta nhấn Alt +F5; - GV: Nhấn phím bất kì để quay về màn hình soạn thảo - HS : thực hiện theo yêu cầu HS: Lắng nghe và tiếp thu bài - HS: Lên thực hiện - HS: Lắng nghe và tiếp thu bài HS thực hành Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử giao tiếp giữa người và máy tính HĐ 4. Củng cố (5’) khởi động phần mềm và sau đó thoát khỏi phần mềm Turbo Pascal GV: Yêu cầu HS khởi động phần mềm và sau đó thoát khỏi phần mềm Turbo Pascal Thực hiện yêu cầu gv năng lực sử dụng máy tính hôc trợ Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà( 2Ph) - Thực hành lại bài thực hành - Học thuộc phần tổng kết/SGK - Đọc bài đọc thêm - Năng lực tự học, năng lực tự làm bài tập IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS 1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng thấp MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Thực hành viết chương trình đơn giản Nhận biết được phần mềm pascal Biết mở, tắt, phần mềm tubor pascal Soạn thảo chương trình đơn giản, nhập, dich, chạy chương trình, lưu chương trình 2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: Câu 1:Đâu là biểu tượng phần mềm Turbo Pascal, đâu là file Turbo Pascal ( Mđ 1) Câu 2: Khởi động phần mềm và thoát phần mêm Turbo Pascal ( MĐ 2) Câu 3 :Viết chương trình đơn giản in ra màng hình bài thơ gồm 4 câu?( M Đ3 )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxT 5.docx
Tài liệu liên quan