Giáo án Tin học 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 6 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal

Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

- Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính

 5. Nội dung trọng tâm Thực hành soạn thảo chương trình đơn giản

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên : phòng máy, chuaån bò phaàn meàm Tubor Pascal

 2. Học sinh : Sách, vở, làm bài tập ở nhà

 

docx4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 6 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 4/8/2016 Ngày dạy: + Lớp 8E,D : 8/09/2016 +Lớp 8C: 9/09/2016 + lỚP 8A,B: 10/9/2016 BÀI THỰC HÀNH 1 : LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL (t2) Tuần 3 Tiết 6 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giuùp HS 1. Kieán thöùc Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản. Biết cách dịch sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. Biết sự cần thiết phải tuân thủ qui định của ngôn ngữ lập trình. 2. Kyõ naêng - Khôûi ñoäng/keát thuùc ñöôïc TP. - Môû ñöôïc caùc baûng choïn vaø choïn ñöôïc caùc leänh trong baûng choïn. - Soaïn thaûo ñöôïc moät chöông trình Pascal ñôn giaûn. 3. Thaùi ñoä - Tích cöïc thaûo luaän, hoaøn thaønh toát baøi taäp thöïc haønh. - Nghieâm tuùc trong quaù trình thöïc haønh, noäi quy phoøng maùy, reøn luyeän yù thöùc hoïc taäp toát. 4. Định hướng phát triển năng lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; - Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính 5. Nội dung trọng tâm Thực hành soạn thảo chương trình đơn giản II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên : phòng máy, chuaån bò phaàn meàm Tubor Pascal 2. Học sinh : Sách, vở, làm bài tập ở nhà III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS NLHT Hoạt động 1: Chỉnh sửa chương trình và nhận biết 1 số lỗi: Bài 3/18/SGK - Dấu ";" dùng để kết thúc 1 câu lệnh. - Sau từ khóa end để kết thúc phần thân chương trình phải có dấu chấm. a) xóa dòng lệnh Begin. Dịch CT và quan sát thông báo lỗi. b) Nhấn phím bất kì và gõ lại lệnh Begin. Xóa dấu chấm sau chữ End. Dịch và quan sát thông báo lỗi Từ đó lưu ý :Dấu ";" dùng để kết thúc 1 câu lệnh. - Sau từ khóa end để kết thúc phần thân chương trình phải có dấu chấm. - GV: Sử dụng mũi tên lên xuống để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn - GV: cho hs thực hiện một số thao tác mở bảng chọn - HS: thực hiện theo yêu cầu - HS: Thực hành theo yêu cầu giáo viên - hs thực hành - Hs thực hành. -HS: Lắng nghe Năng lực giải quyết vấn đề ; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực sử dụng máy tính Hoạt động 2 : Củng cố Gv: cho Hs thực hành lại những thao tác của tiết học trước để củng cố kiến thức. Sau đó, cho HS làm bài tập 2.9/15/SBT. a) Khởi động lại Turbo Pascal b) Soạn thảo chương trình sau đây và lưu với tên tệp là PTT.PAS( không cần gõ phần mở rộng .PAS) Program Nhom_PTT; Uses crt; Clrscr; Writeln(‘ Nhom chung minh la Phan-Tuan-Thanh’); Writeln ( ‘ Chuc cac ban hoc tot ‘); Readln End. c) dịch CT và chỉnh sửa lỗi nếu có. d)Chạy thử CT khi có lệnhClrscr;và khi xóa lệnh đó đi. e) Chạy CT và có nhận xét gì về lệnh readln ở cuối chương trình. GV: CHo HS làm bài 2.18/SBT Hãy viết chương trình in ra màn hình một danh thiếp đơn giản tự giới thiệu mình. Lưu chương trình với tên BT_2.18 - GV: Kiểm tra bài làm của các nhóm - GV: Cho điểm một và nhóm làm tốt - HS làm bài tập 2.9/15/SBT HS: Thực hành theo yêu cầu của giáo viên - HS: Viết chương trình xong gõ chương trình vào máy Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử giao tiếp giữa người và máy tính, năng lực sử dụng máy tính Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà( 2Ph) Đọc bài đọc thêm - Học thuộc phần tổng kết - Xem trước bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu - Năng lực tự học, năng lực tự làm bài tập IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS 1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng thấp MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Thực hành viết chương trình đơn giản Biết lưu chương trình Soạn thảo chương trình đơn giản, nhập, dich, chạy chương trình, lưu chương trình 2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: Câu 1: bài tập 2.9/15/SBT a) Khởi động lại Turbo Pascal b) Soạn thảo chương trình sau đây và lưu với tên tệp là PTT.PAS( không cần gõ phần mở rộng .PAS) c) dịch CT và chỉnh sửa lỗi nếu có. d)Chạy thử CT khi có lệnhClrscr;và khi xóa lệnh đó đi. e) Chạy CT và có nhận xét gì về lệnh readln ở cuối chương trình. ( Mđ 3) Câu 2: làm bài 2.18/SBT Hãy viết chương trình in ra màn hình một danh thiếp đơn giản tự giới thiệu mình. Lưu chương trình với tên BT_2.18 ( MĐ 3)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxT 6.docx