Giáo án Tin học khối 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 61: Bài thực hành số 7: Xử lý dãy số trong chương trình

Hoạt động 5. Củng cố (3 phút)

-GV chạy chương trình cả bài tập, cho hs gán các giá trị thực tế, kiểm tra

Y/c hs nhắc lại thuật toán.

Ta đã sử dụng thêm các biến nào? Có công dụng gì?

HĐ 5 . Dặn dò (2 phút)

- Vieát laïi caùc chöông trình trong baøi hoïc ñeå naém vöõng thuaät toaùn tìm Max, Min, vaø toång cuûa caùc phaàn töû cuûa moät daõy soá.

IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 61: Bài thực hành số 7: Xử lý dãy số trong chương trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 2/4/2017 Ngày dạy: Lớp 8B,E,C: 6/4/2017 +Lớp 8A,D: 07/4/2017 Bài thực hành số 7: XỬ LÝ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH (t1) Tuần 31 Tiết 61 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: biết cách khai báo và sử dụng các biến mảng, sử dụng đúng các câu lệnh if then; for do 2. Kĩ năng Biết viết chương trình với thuật toán tìm GTNN, GTLN; tính tổng dãy số Củng cố kỹ năng đọc hiểu và chỉnh sửa chương trình 3. Thái độ- Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc. - Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập các môn học.. 4. Định hướng phát triển năng lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; - Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính, năng lực thông tin về dãy số, về biến mảng, 5. Nội dung trọng tâm: viết chương trình tính tổng, tìm max, min của dãy số II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Giáo viên- Giáo án, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.. 2. Học sinh - Sách giáo khoa, vở ghi, bút thước III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS NLHT Hoạt động 1: Ổn định (1phút) Hoạt động 2: thực hành tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy. (10’) Phương pháp: vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề Baøi 1: Vieát chöông trình: Tìm giaù trò nhoû nhaát trong daõy soá nguyeân: GV: yeâu caàu Hs goõ vaø chaïy thöû chöông trình Tìm Max vaø Min ñaõ vieát trong tieát Baøi taäp tröôùc. Hs thực hành theo cá nhân , gõ chương trình vào máy, chạy chương trình năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề Hoạt động 3: thực hành viết chương trinh tính tổng. (15’) Phương pháp: vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề Bài 2/ Chöông trình tính toång cuûa daõy soá goàm N phaàn töû ñöôïc nhaäp töø baøn phím. Döïa vaøo nhöõng Ví duï ñaõ hoïc, em haõy vieát chöông trình tính toång cuûa daõy soá goàm N phaàn töû ñöôïc nhaäp töø baøn phím. - GV: yeâu caàu HS vieát chöông trình vaøo maùy vaø chaïy chöông trình. Hs thực hành viết chương trình vào máy, dịch, chạy chương trình năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề Hoạt động 4: thực hành viết chương trình tính trung bình cộng. (12’) Phương pháp: vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề Chöông trình tính trung bình cuûa moät maûng goàm N soá nguyeân ñöôïc nhaäp töø baøn phím. Em haõy vieát chöông trình tính trung bình cuûa moät maûng goàm N soá nguyeân ñöôïc nhaäp töø baøn phím. - GV: yeâu caàu HS vieát chöông trình vaøo maùy vaø chaïy chöông trình. Hs thực hiện yêu cầu giáo viên năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề Hoạt động 5. Củng cố (3 phút) -GV chạy chương trình cả bài tập, cho hs gán các giá trị thực tế, kiểm tra Y/c hs nhắc lại thuật toán. Ta đã sử dụng thêm các biến nào? Có công dụng gì? HĐ 5 . Dặn dò (2 phút) - Vieát laïi caùc chöông trình trong baøi hoïc ñeå naém vöõng thuaät toaùn tìm Max, Min, vaø toång cuûa caùc phaàn töû cuûa moät daõy soá. IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS 1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng thấp MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Thực hành dãy số và biến mảng Biết được biến nào dùng trong chương trình Hiểu câu lênh khai báo mảng, hiểu đoạn lệnh tìm max, min, tính tổng, trung bình cộng Viết chương trình sử dụng biến mảng 2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: Câu 1: trong các chuuwong trình trên,đã sử dụng thêm các biến nào? Có công dụng gì?. ( MĐ 1) Câu 2: BT1: Tìm giaù trò nhoû nhaát trong daõy soá nguyeân. ( MĐ 2) Câu 3: BT2: viết chương trình tính tổng, trung bình cộng của dãy số( MĐ 3)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctiết 61.doc