Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Tuần 32

MÔN: ÂM NHẠC

BÀI: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

( Bài dạy của cô Thơm )

Ngày soạn : 30/ 04

Ngày dạy: Thứ năm ngày 1 tháng 05 năm 2014

PHÂN MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU ( DẤU HAI CHẤM )

I.MỤC TIỆU:

- Hiểu được tác dung của deấu hai chấm ( BT1 ).

 - Biế sử dụng dấu hai chấm ( BT2, 3 )

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

 -Bảng phụ viết ND cần ghi nhớ về dấu hai chấm, 1 tờ phiếu ghi lời giải BT2

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1 . Ổn định:

2. Bài cũ : ( 5 )

 - 3 HS lân bảng. Mỗi HS đặt 1 câu có dấu phẩy và nêu tác dụng của dấu phẩy đó.

- Nhận xét chung.

3 .Bài mới : ( 2 )

 Giới thiệu bài: Dầu cvau6 có tác dụng gì quan trọng khi viết. Bài văn hôm nay, các

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Tuần 32, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uûa daáu phaåy ( BT2 ). II.ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: -Baûng phuï ghi ND 2 böùc thö trong maåu truyeän Daáu chaám vaø daáu phaåy. -Hai tôø phieáu khoå to keû baûng ñeå HS laøm BT 2 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC: 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: ( 5 ) - 2 HS neâu taùc duïng cuûa daáu phaåy. + Ngaên caùch caùc boä phaän cuøng giöõ chöùc vuï trong caâu. + Ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò nghöõ. + Ngaên caùch veá caâu trong caâu gheùp. - Nhaän xeùt, cho ñieåm 3. Baøi môùi: ( 2 ) Giôùi thieäu baøi: Baøi hoïc hoâm nay caùc em cuøng luyeän taäp söû dung daáu phaåy trong khi vieát. Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp Baøi taäp 1: - 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - 1 HS ñoïc böùc thö ñaàu H: Böùc thö ñaàu laø cuûa ai ? -1 HS ñoïc böùc thö thöù hai. H: Böùc thö thöù hai laø cuûa ai ? -GV cho HS ñoïc thaàm laïi maåu truyeän vui, ñieàn daáu chaám, daáu phaåy vaøo choã thích hôïp trong hai böùc thö coøn thieáu daáu. Sau ñoù vieát hoa nhöõng chöõ ñaàu caâu. - Sau khi HS trình baøy, GV nhaän xeùt choát laïi Böùc thö thöù 1 : “ Thöa ngaøi, toâi xin traân troïng göûi tôùi ngaøi moät soá saùng taùc môùi cuûa toâi. Vì vieát voäi, toâi chöa kòp ñaùnh caùc daáu chaám, daáu phaåy. Raát mong ngaøi ñoïc cho vaø ñieàn giuùp toâi nhöõng daáu chaám, daáu phaåy caàn thieát. Xin caùm ôn ngaøi.” Böùc thö thöù 2 “Anh baïn treû aï, toâi raát saün loøng giuùp ñôõ anh vôùi moät ñieàu kieän laø anh haõy ñeám taát caû nhöõng daáu chaám, daáu phaåy caàn thieát roài boû chuùng vaøo phong bì, göûi ñeán cho toâi. Chaøo anh. ” Môøi HS ñoïc maåu truyeän vaø traû lôøi caâu hoûi veà khieáu haøi höôùc cuûa Bôùc - na -Soâ. -GV nhaän xeùt Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. Phaùt phieáu cho caùc nhoùm laøm baøi . - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng laøm baøi - GV nhaän xeùt - GV cho HS laøm laïi vaøo vôû. 28 - 1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - HS suy nghó laøm baøi vaøo vôû. Ñ: Cuûa anh chaøng ñang taäp vieát vaên. Ñ: laø thö traû lôøi cuûa Bôùc - na - Soâ. -HS laøm baøi trình baøy keát quaû. -HS nhaän xeùt, boå sung. -1HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. -Nghe töøng baïn trong nhoùm ñoïc ñoaïn vaên, goùp yù cho baïn. - Trao ñoåi trong nhoùm - Ñaïi dieän trình baøy, nhaän xeùt . -Laøm vaøo vôû. 4. . Cuûng coá : ( 3 ) H: Em haõy neâu taùc duïng cuûa daáu phaåy. 5. Daën doø: ( 2 ) - GV nhaän xeùt. - Daën HS xem laïi KT veà daáu hai chaám, chuaån bò cho baøi oân taäp veà daáu hai chaám. MOÂN: MÓ THUAÄT BAØI: TÓNH VAÄT ( Baøi daïy cuûa thaày Toaøn ) Ngaøy soaïn : 29 / 04 Ngaøy daïy: Thöù tö ngaøy 30 thaùng 04 naêm 2014 PHAÂN MOÂN: TAÄP ÑOÏC BAØI: NHÖÕNG CAÙNH BUOÀM I. MUÏC TIEÂU: - Bieát ñoïc dieãn caûm baøi thô, ngaét gioïng ñuùng nhòp thô. - Hieåu noäi dung yù nghóa: Caûm xuùc töï haøo cuûa ngöôøi cha, öôùc mô veà cuoäc soáng toát ñeïp cuûa ngöôøi con. ( Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK; thuoäc 1, 2 khoå thô trong baøi. ) Hoïc thuoäc baøi thô. II. CHUAÅN BÒ: - Gv: Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC: 1.Baøi cuõ: ( 5 ) - Goïi 3 HS noái tieáp ñoïc baøi “ Uùt Vònh “vaø traû lôøi caâu hoûi noäi dung cuûa baøi. - Nhaän xeùt, cho ñieåm. 2.Baøi môùi: ( 2 ) Quan saùt tranh minh hoïa vaø moâ taû veõ nhöõng gì trong tranh. GV: Baøi hoïc Nhöõng caùnh buoàm maø caùc em hoïc hoâm nay seõ cho chuùng ta bieát nhöõng öôùc mô ñeïp cuûa tuoåi thô vaø tình caûm cha con saâu naëng. Hoaït ñoäng cuûa GV TG Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoâng1: Luyeän ñoïc - GV goïi hs khaù ñoïc toaøn baøi thô 1 löôït. -Gv phaân ñoaïn ñoïc baøi thô: Baøi thô chia thaønh 5 ñoaïn nhö sau: + Ñoaïn 1: Khoå 1 . + Ñoaïn 4: Khoå 4 + Ñoaïn 2 :Khoå 2 + Ñoaïn 5: Coøn laïi + Ñoaïn 3: Khoå 3 -Goïi hs ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn cuûa baøi thô. -Laàn1: HS ñoïc noái tieáp 5 khoå thô, söûa phaùt aâm sai cho hoïc sinh caùc töø hay ñoïc sai: röïc rôõ, leânh kheânh, chaéc nòch, chaûy ñaày vai ñoïc ñuùng nhöõng caâu hoûi, nghæ hôi daøi sau caùc khoå thô, sau daáu ba chaám . -Laàn 2: HS ñoïc noái tieáp vaø keát hôïp giaûi nghóa 1 soá töø khoù trong phaàn giaûi nghóa töø. -Goïi 1 -2 HS ñoïc caû baøi. -GV ñoïc maãu dieãn caûm toaøn baøi: Toaøn baøi vôùi gioïng keå chaäm raõi, dòu daøng, traàm laéng, dieãn taû ñöôïc tình caûm cuûa cha ñoái vôùi con; ngaét gioïng ñuùng nhòp thô. 20 +HS khaù ñoïc toaøn baøi. Caû lôùp theo doõi. QS hình minh hoaï trong SGK + HS duøng buùt chì ñaùnh daáu ñoaïn + Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc baøi, lôùp theo doõi ñoïc thaàm theo. +HS ñoïc keát hôïp ñoïc phaàn chuù giaûi SGK. + 1-2 em ñoïc, caû lôùp theo doõi. + Laéng nghe. Hoaït ñoäng2: Tìm hieåu baøi. Yeâu caàu HS ñoïc thaàm toaøn baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. H: Döïa vaøo nhöõng hình aûnh ñaõ ñöôïc gôïi ra trong baøi thô, haõy töôûng töôïng vaø mieâu taû caûnh hai cha con daïo treân baõi bieån? H: Thuaät laïi cuoäc troø chuyeän giöõa hai cha con? - Gv boå sung. YÙ1, 2: Caûnh ñeïp cuûa bôø bieån khi hai cha con daïo chôi. - GV yc hoïc sinh ñoïc löôùt khoå 3, 4, 5. H: Nhöõng caâu hoûi ngaây thô cho thaáy con coù öôùc mô gì ? H: Öôùc mô cuûa con gôïi cho cha nhôù ñieàu gì ? YÙ 3, 4, 5: Öôùc mô khaùm phaù cuoäc soáng cuûa treû thô nhöõng öôùc mô laøm cho cuoäc soáng. H: Döïa vaøo phaàn tìm hieåu, em haõy neâu noäi dung chính cuûa baøi, YÙ nghóa “Caûm xuùc töï haøo cuûa ngöôøi cha khi thaáy con mình cuõng aáp uû nhöõng öôùc mô ñeïp nhö öôùc mô cuûa mình thôøi thô aáu. Ca ngôïi öôùc mô khaùm phaù cuoäc soáng cuûa treû thô; nhöõng öôùc mô laøm cho cuoäc soáng khoâng ngöøng toát ñeïp hôn. 10 + Caû lôùp ñoïc thaàm, traû lôøi caâu hoûi. Ñ: Sau traän möa ñeâm, baàu trôøi vaø baõi bieån nhö ñöôïc goäi röûa. Maët trôøi nhuoäm hoàng caûtaát caû nhöõng tai naéng röïc rôõ, bieån xanh lô. Hai cha con chaéc nòch. Ñ: Con: -cha ôi ! Sao xa kia chæ... thaáy ngöôøi ôû ñoù? Cha: - Theo caùnh buoàm...ñi ñeán.... -Hoïc sinh ñoïc löôùt khoå 3, 4, 5 phaùt bieåu Ñ: Nhìn thaáy nhaø cöûa, caây coái, con ngöôøi ôû phía chaân trôøi xa. Ñ: Gôïi cho cha nhôù ñeán öôùc mô thuôû nhoû cuûa mình. Ñ: 1 HS neâu. - 2 HS ñoïc laïi noäi dung baøi. Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm vaø ñoïc thuoäc loøng baøi thô . - Goïi 5 HS ñoïc noái tieáp ñoaïn. Lôùp nhaän xeùt . - GV höôùng daãn HS ñoïc dieãn caûm ñuùng vôùi ND töøng khoå thô -GV ñöa baûng phuï cheùp khoå thô 2,3 leân baûng vaø höôùng daãn HS ñoïc. Lôøi cha: aám aùp, dòu daøn; lôøi con: ngaây thô, hoàn nhieân,haùo höùc, khao khaùt hieåu bieát. - GV ñoïc maãu ñoaïn thô treân. - HS luyeän ñoïc dieãn caûm theo nhoùm 2 . - HS thi ñoïc thuoäc baøi taïi lôùp . - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông – khen nhöõng HS ñoïc hay. 13 + 5 HS thöïc hieän ñoïc. Caû lôùp laéng nghe, nhaän xeùt . + HS laéng nghe +HS luyeän ñoïc theo nhoùm. + Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc. Lôùp nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm ñoïc hay 4. Cuûng coá : ( 3 ) H: Em coù nhaän xeùt gì veà nhöõng caâu hoûi cuûa baïn nhoû trong baøi. GV toùm taét noäi dung baøi. 5. Daën doø : ( 2 ) - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò baøi: tuaàn 33 MOÂN: LÒCH SÖÛ BAØI: LÒCH SÖÛ ÑÒA PHÖÔNG( T 2) I . MUÏC TIEÂU: -Tieáp tuïc giôùi thieäu theâm cho HS naém sô löôïc lòch söû ñòa phöông qua caùc truyeàn thoáng tieâu bieåu . HS ghi nhôù vaø trình baøy 1 vaøi neùt veà lòch söû ñòa phöông baèng hieåu bieát cuûa baûn thaân . - Töï haøo veà truyeàn thoáng yeâu nöôùc cuûa daân toäc II.ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC: Tham khaûo taøi lieäu III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC : 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: ( 5 ) Goïi 2 HS traû lôøi caâu hoûi. H: Naêm 1882, tænh Baïc Liaâu thaønh laäp goàm caùc quaän naøo. Ñ: Vónh Chaâu, Vónh lôïi, Giaù Rai, Caø Mau. H: Naêm 1978, Minh Hæa coù maáy huyeän. Ñ: 9 huyeän ( Vónh lôïi, Giaù Rai, Hoàng Daân, U Minh, Thôùi Bình, Caùi Nöôùc, Ñaàm Dôi, Ngoïc Hieån, Traàn Vaên Thôøi, hai thò xaõ Caø Mau, Baïc Lieâu. ) 3. Baøi môùi:( 2 ) Giôùi thieäu baøi –ghi baûng Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu thaønh tích cuûa nhaân daân Baïc Lieâu trong chieán ñaáu vaø xaây döïng Traän phuïc kích ñòch taïi caàu Traâu Quoác loä IV - Ñeå ñoái phoù vôùi löïc löôïng khaùng chieàn cuûa ta ngaøy caøng phaùt trieån, thaùng 4 naêm 1947, Oâliu (Otlivere ) chæ huy quaân söï cuûa phaân khu Baïc Lieâu - Soùc Traêng, ñieàu 2 ñaïi ñoäi Leâ Döông coù maøy bay vaø cô giôùi yeåm trôï caøn vaøo Myõ Ñieàn, töï veä chieán ñaàu cô ñoäng cuøng toaøn boä löïc löôïng quoác veä ñoäi, duøng 5 traùi bom, ñòa loâi phuïc kích ñòch taïi caàu Traâu Quoác loä IV ( nay Quoác loä 1A ). - Ñuùng 8 giôø 30 phuùt, hai xe thieát giaùp chaïy ñaàu cuûa ñoaøn xe chôû 2 ñaïi ñoäi Leâ Döông loït vaøo traän ñòa. 3 traùi ñòa loâi noå, 2 xe thieát giaùp bò phaù huûy.sau ít phuùt hoaøn hoàn boïn lính ôû phía sau boø leân cöùu xe chaùy. Ñôïi ñòch ñeán gaàn khu vöïc traùi ñòa loäi 60kg, ta ñaõ ñieåm hoûa, haøng chuïc teân cheát vaø tan xaùc. Khi ñòch boø vaøo traùi ñòa loâi cuoái cuøng, ta cho ñòa loâi noå vaø noå suùng ñoàng loaït tieán coâng ñòch. Traän chieán ñaàu khoâng ñaày 30 phuùt , ta phaù huûy ñöôïc 2 xe thieát giaùp cuøng 2 phaùo 40 ly, 3 ñaïi lieân dieät gaàn 100 teân ñòch thu 1 ñaïi lieân, 10 suùng tröôøng, 2 coái 12 vaø treân 2000 vieân ñaïn. Boïn ñòch coøn laïi phaûi quay trôû laïi Baïc Lieâu, ta beû gaõy yù ñòch traän caøn cuûa ñòch. *Toùm laïi: Trong hai cuoäc khaùng chieán quaân daân caùc daân toäc tænh Baïc Lieâu ñaõchòu ñöïng gian khoå, hy sinh maát maùt, coáng hieán söùc ngöôøi, söùc cuûa cho cuoäc khaùng chieán cuûa DT vaø laäp leân nhöõng chieán coâng xuaát saéc, cuõng nhö ngaøy nay trong cuoäc ñoåi môùi xaây döng chuû nghóa xaõ hoäi vaø BVTQVNXHCN. Quaân daân Baïc Lieâu vaãn phaùt huy ñöôïc baûn chaát anh huøng caùch maïng, XD queâ höông Baïc Lieâu ngaøy caøng ñoåi môùi . 15 -Laéng nghe, thu thaäp thoâng tin . Hoaït ñoäng 2 : neâu nhaän xeùt rieâng cuûa baûn thaân veà lòch söû ñòa phöông -HS töï neâu hieåu bieát cuûa baûn thaân. -GV cho hs nhaän xeùt boå sung. 13 -HS neâu hieåu bieát baûn thaân veà lòch söû ñòa phöông . 4. Cuûng coá : ( 3 ) H: Em haõy neâu laïi chieán coâng oanh lieät cuûa tænh Baïc Lieâu. 5. Daën doø: ( 2 ) - Nhaän xeùt giôø hoïc, nhaéc veà tìm hieåu theâm caùc thaønh tích lòch söû ñòa phöông . - Chuaån bò baøi sau. MOÂN: TOAÙN BAÙI: OÂÂN TAÄP VEÀ CAÙC PHEÙP TÍNH VÔÙI SOÁ ÑO THÔØI GIAN I.MUÏC TIEÂU: Bieát thöïc haønh tính vôùi soá ño thôøi gian vaø vaän duïng trong giaûi toaùn. II. CHUAÅN BÒ: Phieáu hoïc taäp. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: ( 5 ) - 2 HS laøm baøi 1 a/b a) 2 : 5 x 100% = 40% b) 2 : 3 x 100% = 66,66% - Nhaän xeùt, cho ñieåm. 3. Baøi môùi: ( 2 ) Giôùi thieäu baøi: Trong tieát hoïc toaùn naøy chuùng ta cuøng laøm caùc baøi toaùn oân taäp veà soá ño thôøi gian. Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp Baøi 1 : ( Y-TB 10’; K-G 7’ ) - Goïi HS ñoïc ñeà, yeâu caàu HS thöïc hieän vaøo vôû, GV theo doõi. HD söûa baøi a) 15 giôø 42 phuùt b) 16, 6 giôø = 16 giôø 36 phuùt 8 giôø 44 phuùt 7,6 giôø = 7 giôø 36 phuùt * GV löu yù HS veà ñaëc ñieåm cuûa moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño thôøi gian, caùch chuyeån ñoåi soá thaäp phaân Baøi 2: ( Y-TB 10’; K-G 7’ ) -Goïi HS ñoïc ñeà, yeâu caàu hs thöïc hieän vaøo vôû, gv theo doõi. HD söûa baøi -Löu yù HS, khi laáy soá dö cuûa haøng ñôn vò lôùn hôn ñeå chia tieáp phaûi ñoåi sang haøng ñôn vò beù hôn a) 17 phuùt 48 giaây b) 8,4 giôø = 8 giôø 24 phuùt 6 phuùt 23 giaây 12,4 phuùt = 12 phuùt 24 giaây Baøi 3:( Y-TB 10’; K-G 7’ ) -Goïi HS ñoïc ñeà thaûo luaän nhoùm, tìm hieåu giaûi baøi vaøo vôû, chöõa baøi. Nhaän xeùt Thôøi gian ngöôøi ñi xe ñaïp ñaõ ñi laø:18 : 10 = 1,8 ( giôø ) 1,8 giôø = 1 giôø 48 phuùt Ñaùp soá:1 giôø 48 phuùt GV nhaéc laïi caùch tìm t khi bieát v, s Baøi 4: ( Khaù, gioûi 8’ ) -GV hdaãn HS thöïc hieän nhö baøi 3 Thôøi gian oâ toâ ñi treân ñöôøng laø : 8 giôø 56 phuùt- ( 6 giôø 15 phuùt + 0 giôø 25 phuùt ) = 2 giôø 16 phuùt 2 giôø 16 phuùt = giôø Quaõng ñöôøng töø Haø Noäi ñeán Haûi Phoøng laø : 45 x = 102 ( km ) Ñaùp soá 102 km 28 -Ñoïc ñeà vaø thöïc hieän theo YC vaøo vôû, 2 HS laøm baûng lôùp. Nhaän xeùt chung, trình baøy caùch thöïc hieän -HS ñoïc ñeà, hs laøm baøi vaøo vôû, söûa baøi -HS ñoïc ñeà thaûo luaän nhoùm, tìm hieåu giaûi baøi vaøo vôû, chöõa baøi. Nhaän xeùt -HS ñoïc ñeà thaûo luaän nhoùm, tìm hieåu giaûi baøi vaøo vôû, chöõa baøi. Nhaän xeùt 4.Cuûng coá : ( 3 ) Choát laïi noäi dung baøi. 5. Daën doø: ( 2 ) - Chuaån bò baøi“ Oân taäp veà tính chu vi, dieän tích caùc hình...” PHAÂN MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN BAØI: TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ CON VAÄT I.MUÏC TIEÂU: - Bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû con vaät ( veà boá cuïc caùch quan saùt vaø choïn loïc chi tieát ); nhaän bieát vaø söõa ñöôïc loãi trong baøi. - Vieát laïi moätñoaïn vaên cho ñuùng hoaëc hay hôn. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: -Baûng phuï ghi moät soá loãi caàn söûa chung tröôùc lôùp ï III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: ( 5 ) - GV goïi 1 HS ñoïc laïi daøn yù baøi vaên taû caûnh caùc em ñaõ hoaøn chænh baøi hoâm tröôùc. - Nhaän xeùt, cho ñieåm. 3. Baøi môùi: ( 2 ) Giôøi thieäu baøi. Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt keát quaû baøi vieát cuûa hoïc sinh. -GV goïi HS ñoïc ñeà baøi, ghii ñeà baøi leân baûng -GV höôùng daãn HS phaân tích ñeà baøi: H: Ñeà thuoäc kieåu baøi gì? H: Ñoái töôïng mieâu taû laø con gì? a) GV nhaän xeùt chung veà keát quaû baøi vieát cuûa HS. -Nhöõng öu ñieåm chính: + Xaùc ñònh ñuùng ñeàbaøi, boá cuïc khaù roõ raøng, dieãn ñaït coù söï saùng taïo trong quaù trình vieát baøi: -Nhöõng thieáu soùt haïn cheá: Chöõ vieát xaáu, sai loãi chính taû, yù moät soá baøi luûng cuûng b) Thoâng baùo soá ñieåm cuï theå: Cao nhaát 8 ñieåm(1 baøi) thaáp nhaát 4 ñieåm ( 3 baøi) 5 - 2 HS ñoïc ñeà baøi, traû lôøi caâu hoûi GV neâu- nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh. Ñ: Taû con vaät. Ñ: Töï traû lôøi. -HS theo doõi laéng nghe. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS chöõa baøi. -GV traû baøi cho HS -YC 2 HS ñoïc ñoïc caùc nhieäm vuï 2,3,4 cuûa tieát traû baøi vaên taû con vaät. a) Höôùng daãn HS chöõa loãi chung. -GV chæ cho hs caùc loãi caàn chöõa treân baûng phuï. Thaân hình con choù nhö coät nhaø. Caùi ñuoâi con choù ngoaèn ngoeøo. Hình daùng con choù khoâng phöùc taïp laém. Boán caùi chaân con meøo nhoû xíu. -YC HS leân chöõa töøng loãi. Caû lôùp chöõa vaøo giaáy nhaùp. -GV nhaän xeùt sau khi HS trao ñoåi veà baøi chöõa. b) Höôùng daãn hs söûa loãi trong baøi. -GV yc hoïc sinh ñoïc lôøi nhaän xeùt, söûa loãi sai trong baøi -GV theo doõi kieåm tra hs laøm vieäc. c) Höôùng daãn HS hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay -GV ñoïc cho HS nghe ñoaïn vaên baøi vaên coù yù rieâng, saùng taïo cuûa HS. YC HS traoñoåi tìm ra caùi hay caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên d) HS choïn vieát laïi ñoaïn vaên cho hay hôn -YC HS vieát laïi ñoaïn vaên vieát chöa ñaït cho hay hôn -GV goïi HS noái nhau ñoïc ñoaïn vaên vöøa vieát. 38 -2 HS ñoïc ñoïc caùc nhieäm vuï 2,3,4 cuûa tieát traû baøi vaên taû con vaät. -HS leân chöõa töøng loãi.Caû lôùp chöõa vaøo giaáy nhaùp. -HS nhaän xeùt caùch chöõa cuûa baïn - Hoïc sinh ñoïc lôøi nhaän xeùt, söûa loãi sai trong baøi -Theo doõi trao ñoåi tìm ra caùi hay caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên - HS vieát laïi ñoaïn vaên vieát chöa ñaït cho hay hôn - HS noái nhau ñoïc ñoaïn vaên vöøa vieát. 4 .Cuûng coá : ( 3 ) Neâu laïi daøn yù baøi taû con vaät. 5. Daën doø: ( 2 ) - GV nhaän xeùt tieát hoïc daën HS vieát chöa ñaït vieát laïi caû baøi. - Chuaån bò cho tieát TLV tôùi. MOÂN: AÂM NHAÏC BAØI: DAØNH CHO ÑÒA PHÖÔNG ( Baøi daïy cuûa coâ Thôm ) Ngaøy soaïn : 30/ 04 Ngaøy daïy: Thöù naêm ngaøy 1 thaùng 05 naêm 2014 PHAÂN MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU BAØI: OÂN TAÄP VEÀ DAÁU CAÂU ( DAÁU HAI CHAÁM ) I.MUÏC TIEÄU: - Hieåu ñöôïc taùc dung cuûa deaáu hai chaám ( BT1 ). - Bieá söû duïng daáu hai chaám ( BT2, 3 ) II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -Baûng phuï vieát ND caàn ghi nhôù veà daáu hai chaám, 1 tôø phieáu ghi lôøi giaûi BT2 III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 1 . OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ : ( 5 ) - 3 HS laân baûng. Moãi HS ñaët 1 caâu coù daáu phaåy vaø neâu taùc duïng cuûa daáu phaåy ñoù. - Nhaän xeùt chung. 3 .Baøi môùi : ( 2 ) Giôùi thieäu baøi: Daàu cvau6 coù taùc duïng gì quan troïng khi vieát. Baøi vaên hoâm nay, caùc em cuøng oân taäp veà daáu hai chaám. Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp. Baøi 1: - Goïi 1 HS ñoïc ñeà -GV daùn leân baûng phieâu ghi noäi dung caàn ghi nhôù veà daàu hai chaám, YC HS ñoïc. -GV nhaéc hoïc sinh ñoïc kó 2 caâu vaên, chuù yù caùc daáu hai chaám trong caùc caâu vaên ñoù vaø noùi veà taùc duïng cuûa daáu hai chaám - HS laøm baøi - Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm. Caâu vaên a) Moät chuù coâng an voã vai em: - Chaùu quaû laø chaøng gaùc röøng duõng caûm ! b)Caûnh vaät xung quanh toâi ñang coù söï thay ñoåi lôùn: hoâm nay toâi ñi hoïc. Taùc duïng cuûa daâu hai chaám -Ñaët ôû cuoái caâu ñeå daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. -Baùo hieäu boä phaän caâu ñöùng sau noù laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc Baøi 2: - 3 HS noái tieáp nhau ñoïc noäi dung baøi * GV: nhieäm vuï cuûa caùc em phaûi xaùc ñònh choã daãn lôøi noùi tröïc tieáp hoaëc baùo hieäu boä phaän ñöùng sau laø lôøi giaûi thích ñeå ñaët daáu hai chaám. HS phaùt bieåu, GV ñöa ra lôøi giaûi chính xaùc a) Thaèng giaëc cuoáng caû chaân Nhaên nhoù keâu roái rít : - Ñoàng yù laø tao cheát b) Toâi ñaõ ngöûa coåtha thieát caàu xin: “ Bay ñi ! Bay ñi!” c) Töø Ñeøo Ngangthieân nhieân kì vó: phía taây laø phía ñoâng laø... -Daáu hai chaám daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. -Daáu hai chaám daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. -Daáu hai chaám baùo hieäu boä phaän caâu ñöùng sau noù laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc. Baøi 3: - HS ñoïc noäi dung BT3, YC HS ñoïc thaàm, HS laøm baøi vaøo vôû, 2 HS thi laøm theo phieáu . Caû lôùp nhaän xeùt, GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng. + Tin nhaén cuûa oâng khaùch ( hieåu laø neáu coøn choã vieáât treân baêng tang) + Ngöôøi baùn haøng hieåu laàm yù cuûa khaùch neân ghi treân giaûi baêng tang( hieåu laø neáu coøn choã treân thieân ñaøng) + Ñeå ngöôøi baùn haøng khoûi hieåu laàm, oâng khaùch caàn theâm daáu gì vaøo tin nhaén, daáu ñoù ñaët sau chöõ naøo ? ( Xin laøm ôn ghi theâm neáu coøn choã: linh hoàn baùc seõ ñöôïc leân thieân ñaøng. ) 28 -1 HS ñoïc ñeà,trao ñoåi thaûo luaän ->trình baøy. Boå sung, nhaän xeùt chung. -3 HS noái tieáp nhau ñoïc noäi dung baøi, HS ñoïc thaàm, laøm vaøo vôû, trình baøy noäi dung baøi laøm. - HS ñoïc noäi dung BT3, thi laøm nhoùm, trình baøy. Caû lôùp nhaän xeùt. 4.Cuûng coá : ( 3 ) H: Ñaáu hai chaám coù taùc duïng gì? Neáu duøng sai daáu caâu seõ coù taùc duïng gì? Ñ: daån lôøi noùi nhaân vaät, lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc. Laøm cho ngöôøi khaùc hieåu sai yù cuøa mình. 5.Daën doø: ( 2 ) - Nhaän xeùt chung giôø hoïc. MOÂN: KHOA HOÏC BAØI: VAI TROØ CUÛA MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN ÑOÁI VÔÙI ÑÔØI SOÁNG CON NGÖÔØI I.MUÏC TIEÂU: - Neâu ñöôïc ví duï: Moâi röôøng coù aûnh höôûng lôùn ñeán ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. - Taùc duïng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi taøi nguyeân thieân nhieân vaø moâi tröôøng. KNS: - Kó naêng töï nhaän thöùc haønh ñoäng cuûa con ngöôøi vaø baûn thaân ñaõ taùc ñoäng vaøo moâi tröôøng nhöõng gì. - Kó naêng tö duy toång hôïp heä thoáng töø caùc thoâng tin va kinh nghieäm baûn thaân ñeå thaáy con ngöôøi nhaän ra töø moâi tröôøng caùc taøi nguyeân moâi tröôøng vaø thaûi ra moâi tröôøng caùc chaát ñoäc hai5trong quaù trình soáng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: Hình trang 123, phieáu hoïc taäp. III .HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: OÅn ñònh: Baøi cuõ: ( 5 ) Goïi HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: H: Taøi nguyeân thieân nhieân laø gì? H: Neâu 1 vaøi coâng duïng cuûa taøi nguyeân thieân nhieân maø em bieát ? 3. Baøi môùi ( 2 ) H: Con ngöôøi coù taùc ñoäng moâi tröôøng thieân nhieân hay khoâng? Taùc ñoäng baèng caùch naøo? GV: Trong cuoäc soán, con ngöôøi moâi tröôøng töï nhieân laø hai nhaân toá khoâng theå taùch rôøi nhau. Vaäy moâi tröôøng töï nhieân coù aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng con ngöôøi nhö theá naøo vaø con ngöôøi coù taùc ñoâng ngöôïc laïi vôùi moâi tröôøng töï nhieân ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu trong caâu traû lôøi trong tieát hoïc ngaøy hoâm nay. Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Quan saùt Böôùc 1 :Hoaït ñoäng nhoùm -GV yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK, quan saùt tranh, laøm vieäc theo nhoùm. H: Moâi tröôøng töï nhieân ñaõ cung caáp cho con ngöôøi nhöõng gì vaø nhaän töø con ngöôøi nhöõng gì? H: Neâu ví duï veà nhöõng gì moâi tröôøng cung caáp cho con ngöôøi vaø nhöõng gì con ngöôøi thaûi ra moâi tröôøng. Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - YC ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung. GV keát luaän. - Moâi tröôøng töï nhieân cung caáp cho con ngöôøi : +Thöùc aên, nöôùc uoáng, khí thôû, nôi laøm vieäc, nôi vui chôi giaûi trí +Caùc nguyeân lieäu vaø nhieân lieäu duøng trong saûn xuaát, laøm cho ñôøi soáng con ngöôøi naâng cao hôn. - Moâi tröôøng coøn laø nôi tieáp nhaän nhöõng chaát thaûi trong sinh hoaït, trong qua trình saûn xuaát vaø trong caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa con ngöôøi . 14 -HS laøm vieäc theo nhoùm döïa vaøo hình trang 132 ñeå phaùt hieän, hoaøn thaønh vaøo phieáu thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung. -Theo doõi ghi nhôù . Hoaït ñoäng 2 Troø chôi “ Nhoùm naøo nhanh hôn” -GV yeâu caàu caùc nhoùm thi ñua lieät keâ vaøo giaáy nhöõng gì moâi tröôøng cung caáp hoaëc nhaän töø caùc hoaït ñoäng soáng vaø saûn xuaát cuûa con ngöôøi, caøng cuï theå so vôùi phaàn keát luaän treân caøng toát . - Heát thôì gian chôi, Gv tuyeân döông nhoùm naøo vieát ñöôïc nhieàu vaø cuï theå theo YC baøi. Moâi tröôøng cho Moâi tröôøng nhaän (?)Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu con ngöôøi khai thaùc taøi nguyeân thieân nhien moät caùch böøa baõi vaø thaûi ra moâi tröôøng nhieàu chaát ñoäc haïi ? -Nhaän xeùt, HS ñoïc muïc caàn bieát 14 -HS chôi theo nhoùm theo höôùng daãn cuûa GV, hoaøn thaønh vaøo baûng. + TNTN seõ bò caïn kieät. + MT bò oâ nhieãm. + Suy thoaùi ñaát. + MT bò phaù huyû 4.Cuûng coá : ( 3 ) GD: Trong cuoäc soáng con ngöoøi vaø moâi tröôøng laø hai nhaân toá khoâng theå taùch rôøi nhau. Bôûi vaäy chuùng ta baûo veä moâi tröôøng chính laø baûo veä con ngöôøi. Neáu con ngöôøi huyû hoaïi moâi tröôøng thì con ngöôøi nhaän laïi haäu quaû do thieân nhieân ban laïi. 5.Daën doø: ( 2 ) - Nhaän xeùt tieát hoïc. MOÂN: ANH VAÊN BAØI: ( Giaùo vieân chuyeân daïy ) MOÂN: TOAÙN BAØI: OÂN TAÄP VEÀ TÍNH CHU VI, DIEÄN TÍCH MOÄT SOÁ HÌNH I.MUÏC TIEÂU Thuoäc coâng thöùc tính chu vi, dieän tích caùc hình ñaõ hoïc vaø bieát vaän duïng vaøo giaûi toaùn. II. CHUAÅN BÒ: Phieâuù hoïc taäp III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: ( 5 ) - HS leân giaûi laïi baøi taäp theâm. Tính: a) 16 phuùt 28 giaây : 4 = 4 phuùt 7 giaây b) 21,4 giôø x 2 = 42,8 giôø - Nhaän xeùt, cho ñieåm. 3. Baøi môùi: ( 2 ) Giôùi thieäu baøi: Trong tieát hoïc toaùn naøy chuùng ta cuøng oon6 taäp veà chu vi, dieän tích cuøa caùc hình hoïc. Hoaït ñoäng cuûa GV T G Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp coâng thöùc tính chu vi, dieän tích moät soá hình -GV yc Hs neâu caùc hình maø caùc em ñaõ ñöôïc hoïc trong chöông trình tieåu hoïc, sau ñoù leân baûng ghi coâng thöùc tính chu vi, dieän tích moät soá hình vaøo baûng - GV heä thoáng laïi treân baûng lôùp => 1 soá coâng thöùc suy ra töø CT chính. 8 -Töï trình baøy tröôùc lôùp, nhaän xeùt vaø boå sung cho ñaày ñuû. Hoaït ñoäng 2 Luyeän taäp Baøi 1 ( Y-TB 10’; K-G 7’ ) - Goïi HS ñoïc ñeà, töï tìm hieåu ñeà => giaûi baøi vaøo vôû. Neâu keát quaû nhaän xeùt söûa baøi Chieàu roäng khu vöôøn hình chöõ nhaät laø: 120 x ( m) Chu vi khu vöôøn hình chöõ nhaät laø : ( 120 + 80 ) x 2 = 400 (m) Dieän tích khu vöôøn hình chöõ nhaät laø : 120 x 80 = 9600 ( m) 9600 m = 0,96 ha Ñaùp soá a) 400m b) 0,96 ha Baøi 2 ( K-G 6’ ) - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi Thaûo luaän laøm baøi theo nhoùm => Laøm baøi vaøo vôû, nhaän xeùt Ñoä daøi thöïc cuûa ñaùy lôùn laø: 5 x 1000= 5000( cm) = 50 m Ñoä daøi thöïc cuûa ñaùy beù laø: 3 x 1000 = 3000( cm ) = 30 m Chieàu cao thöïc laø: 2 x1000 = 2000( cm ) = 20 m Dieän tích maûnh ñaát hình thang:( 50 + 30 ) x 20 : 2 = 8000(m2) Ñaùp soá 8000m Baøi 3: ( Y-TB 10’; K-G 7’ ) -Goïi HS ñoïc ñeà, GV veõ saün hình leân baûng, gôïi yù caùc böôùc thöïc hieän. HS treo baûng phuï laøm baøi, caû lôùp nhaän xeùt söûa baøi. a)Dieän tích hình vuoâng gaáp 4 laàn dieän tích hình tam giaùc vuoâng BOC, maø Dieän tích hình tam giaùc vuoâng BOC laø: 4 x 4 :2= 8 (cm) Dieän tích hình vuoâng ABCD laø 8 x 4 = 32 (cm) Dieän tích hình troøn laø: 4 x 4 x3,14 = 50,24 (cm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 32.doc
Tài liệu liên quan