Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 10

I. MỤC TIÊU:

 - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 39.

 - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 39.

 - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu)

 * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết.

 - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 39 đã chọn lọc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: SGK, Bộ thực hành.

 - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Luyện đọc:

 - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 39.

 - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học.

 - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS .

 * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 39.

2. Luyện viết:

 - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 39.

 - Rèn HS viết liền nét các con chữ.

 - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c.

 * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt.

 - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết.

 - GV nhận xét tiết học. Dặn dò HS c.bị bài sau.

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñoïc trôn caù nhaân laàn löôït. * Ñoïc toång hôïp: - HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh . - HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm gioáng vaø khaùc nhau. + Gioáng nhau: Ñeàu coù aâm u ôû cuoái. + Khaùc nhau : i khaùc eâ ñöùng ñaàu. - HS ñoïc khaùc nhau laàn löôït caù nhaân. * HS luyeän vieát baûng con: - HS luyeän vieát vaøo baûng con laàn löôït theo h.daãn cuûa GV. * HS luyeän vieát keát hôïp: - HS vieát theo h.daãn cuûa GV laàn löôït. * HS ñoïc töø öùng duïng: - HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc luyeän ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caù nhaân. . - HS chuù yù nghe GV giaûi thích. TIẾT 2 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra câu ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV giáo dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò tiết học sau. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2, 3 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 37 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3, biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ; Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép trừ. - HS làm đầy đủ các bài tập: 1 (Cột 2, 3) 2 , 3 (Cột 2, 3) , 4. * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra bài cũ: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 36 (có chọn lọc). 2. Dạy- học bài mới: a. Giới thiệu: b. Thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bài tập lần lượt. + Bài 1: - GV cho HS nêu y/c và làm bài tập. - GV h.dẫn cho HS ghi các phép tính đúng y/c. - GV cho HS nhận xét các k.quả của các phép tính trên - Rèn kỹ năng tính cho HS. + Bài 2: - GV hướng dẫn cho HS nêu y/c bài vàlàm bài tập. - GV hướng dẫn cho HS lên bảng làm bài tập + SGK. - GV cho HS nêu cách tính. - GV cho HS nhận xét k.quả bài làm. - GV cho HS nhận xét qua bài làm của HS. + Bài 3: - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS và làm bài tập theo y/c của GV. - GV cho HS làm trên bảng. - GV cho HS nhận xét. + Bài 4: - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS quan sát tranh và nêu đề bài theo tình huống tranh a, b. - GV cho HS thực hiện phép tính theo tình huống tranh đã nêu. - GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn. 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò tiết học sau. * HS thực hành làm bài tập: - HS làm bài tập theo h.dẫn. + Bài 1: - HS nêu y/c và làm bài tập.Tính k.quả theo hàng ngang. 1 + 1 = 1 + 2 = 2 – 1 = 3 – 1 = 2 + 1 = 3 – 2 = + Bài 2: - HS nêu y/c bài và làm bài tập theo y/c. - HS tính k.quả và điền số thích hợp vào ô trống. 3 3 -1 -2 2 2 -1 +1 + Bài 3: - HS nêu y/c bài làm điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.(+,-) 2 1 = 3 1 2 = 3 3 2 = 1 3 1 = 2 + Bài 4: - HS nêu y/c bài làm: Viết phép tính thích hợp: a) Lúc đầu anh có 2 quả bóng bay, sau đó lấy cho em 1 quả bóng . Hỏi còn lại bao nhiêu quả bóng ? - HS tự làm phép tính. 2 - 1 = 1 b) Lúc đầu trên bờ có 3 con ếch , sau đó có 2 con ếch nhảy xuống ao . Hỏi trên bờ còn lại bao nhiêu con ếch ? - HS tự làm phép tính. 3 - 2 = 1 BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 39 - 40. - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 39 - 40. - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu) * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 39 - 40 đã chọn lọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Bộ thực hành. - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 39 - 40 - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 39 - 40. 2. Luyện viết: - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 39 - 40. - Rèn HS viết liền nét các con chữ. - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt. - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò HS c.bị bài sau. LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của một số bài đã học để chuẩn bị kiểm tra GHK1 . - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học để chuẩn bị kiểm tra GHK1 . - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu) * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài đã chọn lọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Bộ thực hành. - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài đã chọn lọc - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học chọn lọc. 2. Luyện viết: - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học GV chọn lọc. - Rèn HS viết liền nét các con chữ. - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt. - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò HS c.bị bài sau. THỦ CÔNG TIẾT 10: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON. I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : - Kiến thức: HS biết cách xé dán hình con gà con.. - Kĩ năng : Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút chì để vẽ. - Với HS khéo tay : Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng. Mỏ, mắt và chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. + Có thể xe được thêm hình con gà có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. + Có thể kết hợp trang trí hình con gà con. - Thái độ : Giúp GS biết yêu thích học môn Thủ công, biết thực hành cẩn thận và biết thu dọn giấy vụn sau khi làm xong sản phẩm. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Bài làm mẫu về xé, dán hình con gà con. + Giấy màu, hồ dán, giấy làm nền. - Học sinh: Giấy màu các loại, bút chì, hồ dán, khăn lau, vở thủ công III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định lớp : - Nhận lớp, ổn định HS. 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra đồ dùng học tập Môn Thủ công của HS. - GV hỏi:”Tiết trước học bài gì?” - Gọi vài HS nêu các bước xé dán hình cây đơn giản. - Nhận xét chung. 3. Dạy bài mới : Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS a. Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu và giới thiệu bài: Xé, dán hình con gà con. b. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét: * Hoạt động 1: Quan sát mẫu: Cho HS xem bài mẫu và hỏi: - Em thấy con gà con như thế nào? (to hay nhỏ) - Đầu nó có hình gì? - Toàn thân nó có màu gì? - Em hãy kể ra các bộ phận của con gà con?(mắt, mỏ, cánh, chân, đuôi - Em có biết con gà con có gì khác với gà lớn (màu lông, đầu, thân, cánh, đuôi )? * Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác mẫu. + Xé hình thân gà : - Lấy tờ giấy màu vàng lật ra mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ 1 hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô, ngắn 8 ô. - Xé hình chữ nhật ra khởi tờ giấy màu. - Xé 4 góc của hình chữ nhật. - Sau đó tiếp tục xé, chỉnh, sửa cho giống hình thân gà. + Xé hình đầu gà: - Tiếp tục lật giấy ra sau và vẽ, xé rời mẫu giấy hình vuông có cạnh 5 ô. - Vẽ và xé 4 góc của hình vuông. - Chỉnh, sửa cho giống hình đầu gà. + Xé hình đuôi gà: Tíếp tục lật tờ giấy màu vàng ra mặt sau vẽ và xé 1 hình vuông có cạnh 4 ô. Vẽ và xé thành hình tam giác. + Vẽ và xé hình mỏ, chân và mắt gà: - Dùng giấy khác màu để xé và vẽ hình mỏ, mắt, và chân gà(theo ước lượng ) * Lưu ý: Vì mắt gà rất nhỏ có thể dùng bút màu để tô mắt gà . - HS nhắc lại tên bài. - HS quan sát mẫu. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS lấy giấy màu và xé hình thân gà như hướng dẫn. - HS tiếp tục xé hình đầu gà. - HS xé tiếp đuôi gà. - HS tiếp tục xé hình mỏ và chân gà. - HS dùng bút để tô vẽ mắt gà. BUỔI SÁNG: Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011. MÔN: TIẾNG VIỆT Bài : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: - Đọc được các âm, vần, các từ, các câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40. Tốc độ đọc 15 tiếng/1 phút - Viết được các âm, vần, các từ, các câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40.Tốc độ viết 15 chữ /15 phút - Nói được từ 2 - 3 câu theo các chủ đề đã học. - Rèn các kỹ năng đọc đúng, đọc trơn cho HS qua các bài đã được học. - Rèn kỹ năng viết đúng, đủ độ cao và khoảng cách các con chữ theo y/c chuẩn KT- KN. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV ôn lại cho HS đọc lại lần lượt bảng ôn đã được thống kê tổng hợp (Bảng chữ cái âm, vần.) - GV rèn kỹ năng đọc trơn cho HS các bài đã được học. - Rèn đọc trơn các từ, câu ứng dụng đã được chọn lọc. - Rèn các kỹ năng phát âm cho HS. 2. Luyện viết: - GV cho HS luyện viết lần lượt các âm, vần đã được chọn lọc ôn tập. - GV rèn kỹ năng nghe đọc viết lần lượt với tốc độ chậm vừa phải. - Rèn kỹ năng trình bày bài viết đúng khoảng cách các con chữ, đủ độ cao - GV theo dõi giúp đỡ HS còn chậm, yếu - GV theo dõi nhận xét cho HS . 3. Tìm ghép- nối các tiếng, từ thích hợp: - GV giúp các em tìm các tiếng ở cột a nối với các tiếng ở cột b sau cho thích hợp. - GV giúp các em nhận biết từ và nối với tranh thích hợp. - GV theo dõi giúp đỡ HS thực hiện. - Rèn kỹ năng nối sau cho thẳng . 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học, dặn dò tiết học sau. - GV nhận xét chung tiết học. MÔN: TOÁN Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: -Nhận biết và thuộc bảng trừ trong phạm vi 4; biết làm tính trừ trong phạm vi 4. - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - HS làm đầy đủ 3 bài tập: 1 (Cột 1, 2) 2 , 3. * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra bài cũ: - GV cho HS làm các phép tính: 2 + 1 = 3 – 1 = 2. Dạy- học bài mới: 2.1.Giôùi thieäu khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø : a) Höôùng daãn hoïc pheùp tröø 4 - 1 = 3 * Böôùc 1: (Gaén moâ hình) - GV caøi leân baûng moâ hình con gaø vaø cho HS quan saùt vaø giaûi quyeát vaán ñeà. + Coù 4 con gaø, laáy bôùt ra1 con gaø . Hoûi coøn laïi bao nhieâu con gaø? - GV cho HS nhaéc laïi. * Böôùc 2: (Nhaän bieát vaø traû lôøi) - GV vöøa chæ vaøo moâ hình vöøa noùi: “ Boán con gaø bôùt moät con gaø. Vaäy coøn laïi 3 con gaø”. Vaäy “ Boán bôùt moät coøn ba” - Cho HS nhaéc laïi. * Böôùc 3: (Ghi pheùp tính vaø ñoïc keát quaû) - GV noùi: “ Ta vieát: Boán bôùt moät coøn ba nhö sau” GV ghi baûng. 4 - 1 = 3 + Daáu - goïi laø tröø + Ñoïc laø 4 - 1 = 3 - GV vöøa ñoïc vöøa chæ vaøo 4 - 1 = 3 - GV cho HS ñoïc laïi k.quaû - GV cho HS leân baûng ghi laïi 4 - 1 = 3 - GV nhaän xeùt k.quaû b) Höôùng daãn vaøhình thaønh pheùp tröø :4 - 2 = 2; 4 – 3 = 1 - GV söû duïng moâ hình oâ toâ gaén leân baûng ñeå hìmh thaønh - GV thöïc hieän qua 3 böôùc nhö treân (4 - 1 = 3 ) c) Höôùng daãn vaø hình thaønh cho HS qua pheùp tröø ngöôïc laïi 4 – 3 = 1 GV hdaãn töông töï nhö phaàn treân caàn löu yù moät ñieåm nhö sau. d).H.daãn cho HS veà “moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø” - GV duøng moâ hình troøn ñeå HS quan saùt vaø thöïc hieän traû lôøi: - GV vöøa laøm vaø hoûi: + Coù 3 hình troøn theâm 1 hình troøn. Hoûi coù taát caû bao nhieâu hình troøn ? + GV noùi: 3 theâm 1 ta vieát nhö sau: 3 + 1 = 4 - GV töø moâ hình ñoù GV hình thaønh ngöôïc laïi ñeå coù pheùp tính: 1 + 3 = 4 - Töø moâ hình treân GV hình thaønh ñeå coù caùc pheùp tính: 4 – 1 = 3 4 – 3 = 1 Töø caùc pheùp tính ñaõ laäp nhö: 3 + 1 = 4 ; 1 + 3 = 4. 4 – 1 = 3 ; 4 – 3 = 1 - GV giaûi thích cho HS naém vaø chæ roõ cho HS thaáy ñöôïc moái quan heä coäng vaø tröø töø boä 3 (2, 1, 3) * Heä thoáng baûng coäng - baûng tröø cho HS luyeän ñoïc thuoäc. 4 – 1 = 3 3 + 1 = 4 4 – 2 = 2 1 + 3 = 4 4 – 3 = 1 4 – 1 = 3 4 – 3 = 1 - GV cho HS ñoïc laïi k.quaû. ñ).H.daãn cho HS veà “moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø” - GV duøng moâ hình troøn ñeå HS quan saùt vaø thöïc hieän traû lôøi: - GV vöøa laøm vaø hoûi: + Coù 2 hình troøn theâm 2 hình troøn. Hoûi coù taát caû bao nhieâu hình troøn ? + GV noùi: 2 theâm 2 ta vieát nhö sau: 2 + 2 = 4 - GV töø moâ hình ñoù GV hình thaønh ngöôïc laïi ñeå coù pheùp tính: 4 - 2 = 2 - Töø moâ hình treân GV hình thaønh ñeå coù caùc pheùp tính: 2 + 2 = 4 4 – 2 = 2 2.2: Höôùng daãn thöïc haønh: + Baøi 1: - GV cho HS neâu y/c baøi laøm - GV cho HS thöïc haønh baøi taäp trong SGK baûng con. - Reøn kyõ naêng cho HS tính cho HS. + Baøi 2: - GV cho neâu y/c baøi laøm. - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. - GV y/c HS quan saùt baïn thöïc hieän . - GV theo doõi HS laøm. + Baøi 3: - GV h.daãn cho neâu y/c baøi laøm. - GV cho HS laøm baøi. - GV theo doõi HS thöïc hieän - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû baøi laøm cuûa baïn. 3. Cuûng coá- daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV giuùp HS naém vöõng moái quan heä cuûa pheùp coäng vaø pheùp tröø . - GV daën doø tieát hoïc sau. - HS hoïc : 4 - 1 = 3 - Coù boán con gaø bôùt 1 con gaø.Vaäy coøn laïi 3 con gaø. - HS nhaéc laïi caù nhaân. - HS nhaéc laïi laàn löôït caù nhaân . “Boán bôùt moät coøn ba ” - HS ñoïc laïi k.quaû laàn löôït. - HS leân baûng ghi laïi 4 - 1 = 3 * HS hoïc pheùp tröø : 4 - 2 = 2 4 - 3 = 1 - HS nghe GV giaûi thích * HS cuøng thöïc haønh + Baøi 1: - HS neâu y/c baøi laøm. - HS tính keát quaû theo haøng ngang. 4 – 1 = 4 – 2 = 3 – 1 = 3 – 2 = 2 – 1 = 4 – 3 = + Baøi 2: - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. - HS neâu tính k.quaû theo coät doïc. - - - - - - + Baøi 3: . - HS neâu y/c baøi laøm theo tranh. + Luùc ñaàu coù 4 baïn ñang chôi nhaûy daây, sau ñoù nhaûy bôùt ra 1 baïn. Hoûi coøn laïi maáy baïn ? 4 - 1 = 3 BUỔI SÁNG: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 MÔN: TIẾNG VIỆT KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: - Đọc được các âm, vần, các từ, các câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40. Tốc độ đọc 15 tiếng/1 phút - Viết được các âm, vần, các từ, các câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40.Tốc độ viết 15 chữ /15 phút - Rèn các kỹ năng đọc đúng, đọc trơn cho HS qua các bài đã được học. - Rèn kỹ năng viết đúng, đủ độ cao và khoảng cách các con chữ theo y/c chuẩn KT- KN. II. CHUẨN BỊ : - GV: Chuẩn bị cho HS mỗi em một đề kiểm tra viết và phần bài đọc. - HS: Mỗi em chuẩn bị dụng cụ học tập. III. NỘI DUNG KIỂM TRA: (2 PHẦN: ĐỌC và VIẾT) * Đề kiểm tra: MÔN TOÁN Tiết 39: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học, biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - HS làm đầy đủ các bài tập: 1, 2 ( bài 2 dòng 1) 3, 5a * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra bài cũ: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 38 (có chọn lọc). 2. Dạy- học bài mới: a. Giới thiệu: b. Thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bài tập lần lượt. + Bài 1: - GV cho HS nêu y/c và làm bài tập. - GV h.dẫn cho HS ghi các phép tính đúng y/c. - GV cho HS nhận xét các k.quả của các phép tính trên - Rèn kỹ năng tính , kỹ năng ghi k.quả thẳng cột . + Bài 2: - GV hướng dẫn cho HS nêu y/c bài vàlàm bài tập. - GV hướng dẫn cho HS lên bảng làm bài tập + SGK. - GV cho HS nêu cách tính. - GV cho HS nhận xét k.quả bài làm. - GV cho HS nhận xét qua bài làm của HS. + Bài 3: - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS và làm bài tập theo y/c của GV. - GV cho HS làm trên bảng. - GV cho HS nhận xét. + Bài 5: (Nếu còn thời gian cho HS làm cả câu a). - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS quan sát tranh và nêu đề bài theo tình huống tranh a, b. - GV cho HS thực hiện phép tính theo tình huống tranh đã nêu. - GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn. 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò tiết học sau. * HS thực hành làm bài tập: - HS làm bài tập theo h.dẫn. + Bài 1: - HS nêu y/c và làm bài tập.Tính k.quả theo cột dọc. - - - - - - + Bài 2: - HS nêu y/c bài và làm bài tập theo y/c. - HS tính k.quả và điền số thích hợp vào ô trống. 4 4 -1 -3 3 3 -2 -1 + Bài 3: - HS nêu y/c bài làm 4 – 1 – 1 = 4 – 1 – 2 = 4 – 2 – 1 = + Bài 5: - HS nêu y/c bài làm: Viết phép tính thích hợp: b) Lúc đầu Dưới ao có 4 con vịt đang bơi, sau đó có 1 con chạy lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại mấy con vịt ? - HS tự làm phép tính. 4 - 1 = 3 a) Dưới ao có 3 con vịt đang bơi, có thêm 1 con vịt xuống bơi nữa . Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt dưới ao ? - HS tự làm phép tính. 3 + 1 = 4 BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TOÁN RÈN LUYỆN -THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS nắm vững bảng cộng trong phạm vi 5 và phép trừ trong phạm vi 3. - GV củng cố cho HS nắm vững số 0 trong phép cộng. - GV củng cố cho HS nắm vững cách so sánh các số trong phạm vi 5. - Tiếp tục rèn luyện và bồi bưỡng HS thực hành qua các dạng toán đã được học trong phạm Vi 5 và phép trừ trong phạm vi 3. - Tiếp tục rèn luyện và bồi bưỡng HS có kỹ năng giải toán theo tình huống tranh và cách trình bày bài giải cho phù hợp.(Lưu ý HS đối với bài toán có số 0 trong phép cộng) - Giáo dục HS có tính nhanh nhẹn và cẩn thận trong giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, tranh, vật mẫu. - HS: Bảng con, dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: - GV h.dẫn lần lượt cho HS làm bài tập qua các dạng toán mà các em đã được học trong phạm vi 5 và phép trừ trong phạm vi 3. + Dạng 1: Tính kết quả phép cộng theo hàng ngang trong phạm vi 5 và phép trừ trong phạm vi 3 . + Dạng 2: tính kết quả theo cột dọc phép cộng và phép trừ trong phạm vi 3 . + Dạng 3: Tính lần lượt k.quả theo hàng ngang phép cộng trong phạm vi 5 và phép trừ trong phạm vi 3 . + Dạng 4: Điền số thích hợp vào ô trống.(chỗ chấm và lưu ý HS các phép tính có số 0) + Dạng 5: So sánh và điền dấu thích hợp vào ô trống (Dấu chấm thích hợp): + Dạng 6: Biết nêu bài toán qua tình huống tranh và thực hiện giải toán theo tình huống tranh đã nêu phép cộng trong phạm vi 5 và phép trừ trong phạm vi 3 . - GV theo dõi giúp đỡ HS làm lần lượt từng dạng toán. - GV nhận xét- uốn nắn cho HS khi thực hành và cách trình bày bài toán. - GV nhận xét chung tiết học. Dặn dò tiết học sau. LUYỆN TẬP TOÁN RÈN LUYỆN -THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS nắm vững bảng cộng , bảmg trừ trong phạm vi 4 - GV củng cố cho HS nắm vững số 0 trong phép cộng. - GV củng cố cho HS nắm vững cách so sánh các số trong phạm vi đã học . - Tiếp tục rèn luyện và bồi bưỡng HS thực hành qua các dạng toán đã được học trong phạm Vi. - Tiếp tục rèn luyện và bồi bưỡng HS có kỹ năng giải toán theo tình huống tranh và cách trình bày bài giải cho phù hợp. - Giáo dục HS có tính nhanh nhẹn và cẩn thận trong giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, tranh, vật mẫu. - HS: Bảng con, dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: - GV h.dẫn lần lượt cho HS làm bài tập qua các dạng toán mà các em đã được học trong phạm vi 4 phép cộng và phép trừ trong phạm vi 4. + Dạng 1: Tính kết quả theo hàng ngang trong phạm vi 4 + Dạng 2: tính kết quả theo cột dọc trong phạm vi 4 + Dạng 3: Tính lần lượt k.quả theo hàng ngang trong phạm vi 4 đã học. + Dạng 4: Điền số thích hợp vào ô trống.(chỗ chấm và lưu ý HS các phép tính có số 0) + Dạng 5: So sánh và điền dấu thích hợp vào ô trống (Dấu chấm thích hợp): + Dạng 6: Biết nêu bài toán qua tình huống tranh và thực hiện giải toán theo tình huống tranh đã nêu trong phạm vi 4. - GV theo dõi giúp đỡ HS làm lần lượt từng dạng toán. - GV nhận xét- uốn nắn cho HS khi thực hành và cách trình bày bài toán. - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn dò tiết học sau. BUỔI SÁNG: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011. MÔN : TIẾMG VIỆT Bài 41 : iêu - yêu I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Đọc được: iêu, yêu , diều sáo, yêu quý ; từ và các câu ứng dụng . - Viết được: iêu, yêu , diều sáo, yêu quý. - Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Bé tự giới thiệu. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, tranh minh hoạ bài học. - HS: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra bài cũ: - GV cho HS đọc, viết bài 40 ( có chọn lọc.) 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu: 3.2. Hướng dẫn dạy vần: * Daïy vaàn ieâu : a. Nhaän dieän vaàn ieâu - gheùp baûng caøi: - GV cho HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaø gheùp vaàn vaøo baûng caøi. b. Ñaùnh vaàn: - GV h.daãn cho HS ñaùnh vaàn. - GV uoán naén giuùp ñôõ HS. * Ñoïc tieáng khoaù: - GV gôïi yù cho HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù. - GV h.daãn cho HS p.tích tieáng vaø luyeän ñaùnh vaàn tieáng. - GV nhaän xeùt, uoán naén cho HS. * Ñoïc töø khoaù: - GV duøng tranh giôùi thieäu vaø ruùt ra töø khoaù roài cho HS nhaän dieän vaø p.tích töø coù tieáng mang vaàn môùi hoïc. - GV cho HS luyeän ñoïc trôn caù nhaân. (Neáu HS ñoïc coøn yeáu nhieàu thì luyeän cho HS ñaùnh vaàn töøng tieáng roài ñoïc trôn. ) * Ñoïc toång hôïp: - GV cho HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh. * Daïy vaàn yeâu : - GV cho HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm naøo gioáng vaø khaùc nhau. - GV h.daãn HS ñoïc khaùc nhau. - GV theo doõi nhaän xeùt. c. Luyeän vieát: * So saùnh: - GV cho HS so saùnh chöõ in thöôøng vaø chöõ vieát thöôøng vaø luyeän cho HS vieát baûng con. * Vieát ñöùng rieâng: - GV h.daãn quy trình vieát vaø cho HS luyeän vieát vaøo baûng con. - GV theo doõi uoán naén cho HS luyeän vieát. * Vieát keát hôïp: - GV p.tích chöõ ghi tieáng vaø luyeän cho HS vieát baûng con. - GV theo doõi chænh söûa cho HS. d. Ñoïc töø öùng duïng: - GV ghi laàn löôït caùc töø öùng duïng leân baûng cho HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc. - GV keát hôïp giaûi thích cho HS naém moät soá töø ngöõ öùng duïng. * HS thöïc hieän theo h.daãn cuûa GV: - HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaàn vaø gheùp baûng caøi theo y/c. * Ñaùnh vaàn: - HS ñaùnh vaàn caù nhaân laàn löôït. * Ñoïc tieáng khoaù: - HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù. - HS p.tích vaø ñaùnh vaàn caù nhaânlaàn löôït caù nhaân. * Ñoïc töø khoaù: - HS p.tích vaø töø vaø tìm tieáng coù mang vaàn môùi. - HS luyeän ñoïc trôn caù nhaân laàn löôït. * Ñoïc toång hôïp: - HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh . - HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm gioáng vaø khaùc nhau. + Gioáng nhau: Ñeàu coù aâm u ôû cuoái. + Khaùc nhau : ieâ khaùc yeâ ñöùng ñaàu. - HS ñoïc khaùc nhau laàn löôït caù nhaân. * HS luyeän vieát baûng con: - HS luyeän vieát vaøo baûng con laàn löôït theo h.daãn cuûa GV. * HS luyeän vieát keát hôïp: - HS vieát theo h.daãn cuûa GV laàn löôït. * HS ñoïc töø öùng duïng: - HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc luyeän ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caù nhaân. . - HS chuù yù nghe GV giaûi thích. TIẾT 2 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giớ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN TUAN 10.doc