Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Trường TH Hòa Mỹ 1 - Tuần 22

I. Muïc tieâu cần đạt

1. Lập và nhớ được bảng chia 2.

2 . Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2).

II. Chuaån bò

- GV: Chuaån bò caùc taám bìa, moãi taám coù 2 chaám troøn (nhö SGK)

- HS: Vôû

III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc

1. Hoạt động 1

- Nhằm đạt được mục tiêu số 1

- Hoạt động được lựa chọn: Lập và ghi nhớ bảng chia 2

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

 

doc36 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Trường TH Hòa Mỹ 1 - Tuần 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Nhận biết phép chia Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Nhaéc laïi pheùp nhaân 3 x 2 = 6 Moãi phaàn coù 3 oâ. Hoûi 2 phaàn coù maáy oâ? HS vieát pheùp tính 3 x 2 = 6 Giôùi thieäu pheùp chia cho 2 GV keû moät vaïch ngang (nhö SGK) GV hoûi: 6 oâ chia thaønh 2 phaàn baèng nhau. Moãi phaàn coù maáy oâ? GV noùi: Ta ñaõ thöïc hieän moät pheùp tính môùi laø pheùp chia “Saùu chia hai baèng ba”. Vieát laø 6 : 2 = 3. Daáu : goïi laø daáu chia 3. Giôùi thieäu pheùp chia cho 3 Vaãn duøng 6 oâ nhö treân. GV hoûi: coù 6 chia thaønh maáy phaàn ñeå moãi phaàn coù 3 oâ? Vieát 6 : 3 = 2 4. Neâu nhaän xeùt quan heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp chia Moãi phaàn coù 3 oâ, 2 phaàn coù 6 oâ. 3 x 2 = 6 Coù 6 oâ chia thaønh 2 phaàn baèng nhau, moãi phaàn coù 3 oâ. 6 : 2 = 3 Coù 6 oâ chia moãi phaàn 3 oâ thì ñöôïc 2 phaàn 6 : 3 = 2 Töø moät pheùp nhaân ta coù theå laäp ñöôïc 2 pheùp chia töông öùng 6 : 2 = 3 3 x 2 = 6 6 : 3 = 2 - 6 oâ HS thöïc haønh. 6 oâ chia thaønh 2 phaàn baèng nhau, moãi phaàn coù 3 oâ. Ñeå moãi phaàn coù 3 oâ thì chia 6 oâ thaønh 2 phaàn. Ta coù pheùp chia “Saùu chia 3 baèng 2” HS laäp laïi. HS laäp laïi. HS laäp laïi. HS laäp laïi. Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: Luyện tập Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 1: Höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu maãu: 4 x 2 = 8 8 : 2 = 4 8 : 4 = 2 HS laøm theo maãu: Töø moät pheùp nhaân vieát hai pheùp chia töông öùng (HS quan saùt tranh veõ) 3 x 5 = 15 15 : 3 = 3 15 : 3 = 5 4 x 3 = 12 12 : 3 = 4 12 : 4 = 3 2 x 5 = 10 10 : 5 = 2 10 : 2 = 5 Baøi 2: HS laøm töông töï nhö baøi 1. 3 x 4 = 12 12 : 3 = 4 12 : 4 = 3 4 x 5 = 20 20 : 4 = 5 20 : 5 = 4 HS ñoïc vaø tìm hieåu maãu HS laøm theo maãu HS laøm töông töï nhö baøi 1. 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI CHIM - DAÁU CHAÁM , DAÁU PHAÅY ( Lồng ghép GDBVMT: Gián tiếp) Môn: Luyện từ và câu I. Muïc tieâu cần đạt 1. Nhận biết đúng tên một số loài chim vẽ trong tranh (BT1); điền đúng tên loài chim đã cho vào chỗ trống trong thành ngữ (BT2). 2. Đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3). 3. GDBVMT: Các loài chim tồn tại trong môi trường thiên nhiên II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Làm BT 1, 2 Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Bài 1 Treo tranh minh hoaï vaø giôùi thieäu: Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Chæ hình minh hoïa töøng loaøi chim vaø yeâu caàu HS goïi teân. *GDBVMT: Các loài chim tồn tại trong môi trường thiên nhiên thật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài chim quí hiếm cần được con người bảo vệ Baøi 2 GV gaén caùc baêng giaáy coù ghi noäi dung baøi taäp 2 leân baûng. Cho HS thaûo luaän nhoùm. Sau ñoù leân gaén ñuùng teân caùc loaøi chim vaøo caùc caâu thaønh ngöõ tuïc ngöõ. Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Yeâu caàu HS ñoïc. GV giaûi thích caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ cho HS hieåu: + Vì sao ngöôøi ta laïi noùi “Ñen nhö quaï”? + em hieåu “Hoâi nhö cuù” nghóa laø theá naøo? + Caét laø loaøi chim coù maét raát tinh, baét moài nhanh vaø gioûi, vì theá ta coù caâu “Nhanh nhö caét”. + Veït coù ñaëc ñieåm gì? + Vaäy “Noùi nhö veït” coù nghóa laø gì? + Vì sao ngöôøi ta laïi ví “Hoùt nhö khöôùu”. - Quan saùt hình minh hoaï. 3 HS leân baûng gaén töø. chaøo maøo; 2- chim seû; 3- coø; 4- ñaïi baøng ; 5- veït; 6- saùo saäu ; 7- cuù meøo. Ñoïc laïi teân caùc loaøi chim. Caû lôùp noùi teân loaøi chim theo tay GV chæ. Chia nhoùm 4 HS thaûo luaän trong 5 phuùt Goïi caùc nhoùm coù yù kieán tröôùc leân gaén töø. a) quaï b) cuù e) caét c) veït d) khöôùu Chöõa baøi. HS ñoïc caù nhaân, nhoùm, ñoàng thanh. Vì con quaï coù maøu ñen. Cuù coù muøi hoâi. Noùi “Hoâi nhö cuù” laø chæ cô theå coù muøi hoâi khoù chòu. Veït luoân noùi baét chöôùc ngöôøi khaùc. Laø noùi nhieàu, noùi baét chöôùc ngöôøi khaùc maø khoâng hieåu mình noùi gì. Vì con khöôùu hoùt suoát ngaøy, luoân moàm maø khoâng bieát meät vaø noùi nhöõng ñieàu khoaùc laùc. Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: Đặt dấu phẩy, dấu chấm Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 3 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo baûng phuï, goïi 1 HS ñoïc ñoaïn vaên. Goïi 1 HS leân baûng laøm. Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn vaên. Khi naøo ta duøng daáu chaám? Sau daáu chaám chöõ caùi ñaàu caâu ñöôïc vieát như thế nào? Taïi sao ôû oâ troáng thöù 2, em ñieàn daáu phaåy? Vì sao ôû oâ troáng thöù 4 em ñieàn daáu chaám? 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo. Ngaøy xöa coù ñoâi baïn laø Dieäc vaø Coø. Chuùng thöôøng cuøng ôû, cuøng aên cuøng laøm vieäc vaø ñi chôi cuøng nhau. Hai baïn gaén boù vôùi nhau nhö hình vôùi boùng. Nhaän xeùt, chöõa baøi. HS ñoïc laïi baøi. Heát caâu phaûi duøng daáu chaám. Chöõ caùi ñaàu caâu phaûi vieát hoa. Vì chöõ caùi ñöùng sau khoâng vieát hoa. Vì chöõ caùi ñöùng sau ñöôïc vieát hoa 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... BAÛNG CHIA 2 Môn: Toán I. Muïc tieâu cần đạt 1. Lập và nhớ được bảng chia 2. 2 . Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2). II. Chuaån bò GV: Chuaån bò caùc taám bìa, moãi taám coù 2 chaám troøn (nhö SGK) HS: Vôû III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Lập và ghi nhớ bảng chia 2 Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Giôùi thieäu pheùp chia 2 töø pheùp nhaân 2 Nhaéc laïi pheùp nhaân 2 Gaén leân baûng 4 taám bìa, moãi taám 2 chaám troøn (nhö SGK) Hoûi: Moãi taám bìa coù 2 chaám troøn; 4 taám bìa coù taát caû maáy chaám troøn ? Nhaéc laïi pheùp chia Treân caùc taám bìa coù 8 chaám troøn, moãi taám coù 2 chaám troøn. Hoûi coù maáy taám bìa ? Nhaän xeùt Töø pheùp nhaân 2 laø 2 x 4 = 8, ta coù pheùp chia 2 laø 8 : 2 = 4 Laäp baûng chia 2 Laøm töông töï nhö treân ñoái vôùi moät vaøi tröôøng hôïp nöõa; sau ñoù cho HS töï laäp baûng chia 2. Toå chöùc cho HS hoïc thuoäc baûng chia 2 baèng caùc hình thöùc thích hôïp. - HS ñoïc pheùp nhaân 2 HS vieát pheùp nhaân: 2 x 4 = 8 Coù 8 chaám troøn.8 chaám troøn. HS vieát pheùp chia 8 : 2 = 4 roài traû lôøi: Coù 4 taám bìa HS laäp laïi. HS töï laäp baûng chia 2 HS hoïc thuoäc baûng chia 2. Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: Luyện tập Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 1: HS nhaåm chia 2. Baøi 2: Cho HS töï giaûi baøi toaùn. Neáu HS khoâng töï giaûi ñöôïc thì coù theå höôùng daãn nhö sau: Laáy 12 caùi keïo (hoaëc 12 ñoà vaät) chia cho 2 em, moãi laàn chia cho moãi em 1 caùi. Chia xong thì ñeám soá keïo cuûa moãi em ñeå thaáy moãi em ñöôïc 6 caùi keïo. Baøi 3: Troø chôi: Ai nhanh seõ thaéng HS tính nhaåm keát quaû cuûa caùc pheùp tính trong khung, sau ñoù traû lôøi caùc soá trong oâ troøn laø keát quaû cuûa pheùp tính naøo? GV nhaän xeùt - Tuyeân döông. HS nhaåm chia 2. HS töï giaûi baøi toaùn. Baøi giaûi Soá keïo moãi baïn ñöôïc chia laø: 12 : 2 = 6 (caùi keïo) Ñaùp soá: 6 caùi keïo HS tính nhaåm keát quaû Chaúng haïn: Soá 6 laø keát quaû cuûa pheùp tính 12 : 2. - HS nhaän xeùt. 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MOÄT TRÍ KHOÂN HÔN TRAÊM TRÍ KHOÂN Môn: Kể chuyện I. Muïc tieâu cần đạt 1. Bieát ñaët teân cho töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän (BT1). 2. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện(BT2) II. Chuaån bò GV: Baûng vieát saün gôïi yù noäi dung töøng ñoaïn. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1. Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Hướng dẫn kể chuyện Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh a) Ñaët teân cho töøng ñoaïn chuyeän Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 1. Baøi cho ta maãu như thế nào? Baïn naøo coù theå cho bieát, vì sao taùc giaû sgk laïi ñaët teân cho ñoaïn 1 cuûa truyeän laø Chuù Choàn kieâu ngaïo? Vaäy teân cuûa töøng ñoaïn truyeän phaûi theå hieän ñöôïc ñieàu gì? Haõy suy nghó vaø ñaët teân khaùc cho ñoaïn 1 maø vaãn theå hieän ñöôïc noäi dung cuûa ñoaïn truyeän naøy. Yeâu caàu HS chia thaønh nhoùm. Moãi nhoùm 4 HS, cuøng ñoïc laïi truyeän vaø thaûo luaän vôùi nhau ñeå ñaët teân cho caùc ñoaïn tieáp theo cuûa truyeän. Goïi caùc nhoùm trình baøy yù kieán. b) Keå laïi töøng ñoaïn truyeän Böôùc 1: Keå trong nhoùm GV chia nhoùm 4 HS vaø yeâu caàu HS keå laïi noäi dung töøng ñoaïn truyeän trong nhoùm. Böôùc 2: Keå tröôùc lôùp Goïi moãi nhoùm keå laïi noäi dung töøng ñoaïn vaø caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung noäi dung neáu thaáy nhoùm baïn keå thieáu. Chuù yù khi HS keå, GV coù theå gôïi yù neáu thaáy HS coøn luùng tuùng. Ñoaïn 1 Gaø Röøng vaø Choàn laø ñoâi baïn thaân nhöng Choàn coù tính xaáu gì? Choàn toû yù coi thöôøng baïn như thế nào? Ñoaïn 2 Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi ñoâi baïn? Ngöôøi thôï saên ñaõ laøm gì? Gaø Röøng noùi gì vôùi Choàn? Luùc ñoù Choàn như thế nào? Ñoaïn 3 Gaø Röøng noùi gì vôùi Choàn? Gaø ñaõ nghó ra meïo gì? Ñoaïn 4 Sau khi thoaùt naïn thaùi ñoä cuûa Choàn ra sao? Choàn noùi gì vôùi Gaø Röøng? - Maãu: + Ñoaïn 1: Chuù Choàn kieâu ngaïo + Ñoaïn 2: Trí khoân cuûa Choàn Vì ñoaïn truyeän naøy keå veà söï kieâu ngaïo, hôïm hónh cuûa Choàn. Noù noùi vôùi Gaø Röøng laø noù coù moät traêm trí khoân, Teân cuûa töøng ñoaïn truyeän phaûi theå hieän ñöôïc noäi dung cuûa ñoaïn truyeän ñoù. HS suy nghó vaø traû lôøi. Ví duï: Chuù Choàn hôïm hónh/ Gaø Röøng khieân toán gaëp Choàn kieâu ngaïo/ HS laøm vieäc theo nhoùm nhoû. HS neâu teân cho töøng ñoaïn truyeän. Moãi nhoùm 4 HS cuøng nhau keå laïi moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän. Khi 1 HS keå caùc HS khaùc laéng nghe ñeå nhaän xeùt, boå sung cho baïn. Caùc nhoùm trình baøy, nhaän xeùt. Choàn luoân ngaàm coi thöôøng baïn. Ñoâi baïn gaëp moät ngöôøi thôï saên, chuùng voäi naáp vaøo moät caùi hang. Reo leân vaø laáy gaäy choïc vaøo löng. Caäu coù traêm trí khoân, nghó keá gì ñi. Choàn sôï haõi, buoàn baõ neân chaúng coøn moät trí khoân naøo trong ñaàu. Mình seõ laøm nhö theá, coøn caäu cöù theá nheù! ...... Khieâm toán. Moät trí khoân cuûa caäu coøn hôn caû traêm trí khoân cuûa mình. Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: kể chuyện Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh c) Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän Yeâu caàu HS keå noái tieáp nhau. Goïi HS nhaän xeùt. Goïi 4 HS maëc trang phuïc vaø keå laïi truyeän theo hình thöùc phaân vai. - Goïi 1 HS khaù keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Nhaän xeùt, TT 22 töøng HS. 4 HS keå noái tieáp 1 laàn. Nhaän xeùt baïn theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. HS keå theo 4 vai: ngöôøi daãn chuyeän Gaø Röøng, Choàn, baùc thôï saên 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: COØ VAØ CUOÁC Môn: Tập đọc I. Muïc tieâu cần đạt Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc rành mạch toàn bài. Hiểu ND: Phải biết lao động vất vả mới có lúc thanh nhàn, sung sướng (trả lời được các câu hỏi SGK). II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trong sgk. Baûng phuï coù ghi saün töø, caâu, ñoaïn caàn luyeän ñoïc. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Luyện đọc Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh a) Ñoïc maãu GV ñoïc maãu toaøn baøi laàn 1. Chuù yù gioïng ñoïc vui, nheï nhaøng. b) Luyeän phaùt aâm Ghi baûng caùc töø khoù, deã laãn cho HS luyeän ñoïc:vaát vaû, vui veû, baån, baûo, daäp dôøn thaûnh thôi, kieám aên, traéng phau phau, Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp töøng caâu. c) Luyeän ñoïc ñoaïn Yeâu caàu HS ñoïc, tìm caùch ngaét gioïng caùc caâu daøi. Höôùng daãn gioïng ñoïc: + Gioïng Cuoác: ngaïc nhieân, ngaây thô. + Gioïng Coø: dòu daøng, vui veû. Chia nhoùm HS, moãi nhoùm coù 3 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm. d) Thi ñoïc e) Ñoïc ñoàng thanh - HS ñoïc caù nhaân, nhoùm, caû lôùp. Moãi HS ñoïc moät caâu theo hình thöùc noái tieáp. Tìm caùch ñoïc, luyeän ñoïc caùc caâu. Em soáng trong buïi caây döôùi ñaát,/ nhìn leân trôøi xanh,/ ñoâi caùch daäp dôøn nhö muùa,/ khoâng nghó/ cuõng coù luùc chò phaûi khoù nhoïc theá naøy.// Phaûi coù luùc vaát vaû loäi buøn/ môùi coù khi ñöôïc thaûnh thôi bay leân trôøi cao.// Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau. Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: Tìm hiểu bài Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Goïi 1 HS ñoïc laïi toaøn baøi. Coø ñang laøm gì? Khi ñoù, Cuoác hoûi Coø ñieàu gì? Coø noùi gì vôùi Cuoác? Vì sao Cuoác laïi hoûi Coø nhö vaäy? Coø traû lôøi Cuoác như thế nào? Caâu traû lôøi cuûa Coø chöùa ñöïng moät lôøi khuyeân, lôøi khuyeân aáy laø gì? Neáu em laø Cuoác em seõ noùi gì vôùi Coø? 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. Coø ñang loäi ruoäng baét teùp. Chò baét teùp vaát vaû theá, chaúng sôï buøn baén baån heát aùo traéng sao? Coø hoûi: “Khi laøm vieäc, ngaïi gì baån hôû chò.” Vì haèng ngaøy Cuoác vaãn thaáy Coø bay treân trôøi cao, traéng phau phau, traùi ngöôïc haún vôùi Coø baây giôø ñang loäi buøn, baét teùp. Phaûi coù luùc vaát vaû, loäi buøn thì môùi coù khi thaûnh thôi bay leân trôøi cao. Phaûi chòu khoù lao ñoäng thì môùi coù luùc ñöôïc sung söôùng. Em hieåu roài. Em caûm ôn chò Coø. Traû lôøi theo suy nghó caù nhaân. 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... COØ VAØ CUOÁC Môn: Chính tả I. Muïc tieâu cần đạt Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của nhân vật. Làm được BT(2) a/b hoặc BT(3) a/b II. Chuaån bò GV: Baûng phuï ghi saün caùc baøi taäp. HS: Vôû III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Viết chính tả Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn vieát GV ñoïc phaàn 1 baøi Coø vaø Cuoác. Ñoaïn vaên treân ôû baøi taäp ñoïc naøo? Ñoaïn vaên naøy laø lôøi troø chuyeän cuûa ai vôùi ai? Cuoác hoûi Coø ñieàu gì? Coø traû lôøi Cuoác như thế nào? b) Höôùng daãn caùch trình baøy Ñoaïn trích coù maáy caâu? Ñoïc caùc caâu noùi cuûa Coø vaø Cuoác. Caâu noùi cuûa Coø vaø Cuoác ñöôïc ñaët sau daáu caâu naøo? Cuoái caâu noùi cuûa Coø vaø Cuoác ñöôïc ñaët daáu gì? Nhöõng chöõ naøo ñöôïc vieát hoa? c) Höôùng daãn vieát töø khoù ruoäng, hoûi, vaát vaû, baén baån. d) Vieát chính taû e) Soaùt loãi g) Chaám baøi - Theo doõi baøi vieát. Baøi Coø vaø Cuoác. Ñoaïn vaên laø lôøi troø chuyeän cuûa Coø vaø Cuoác. Cuoác hoûi: “Chò baét teùp vaát vaû theá chaúng sôï buøn baån heát aùo traéng sao?” Coø traû lôøi: “Khi laøm vieäc, ngaïi gì baån hôû chò?” 5 caâu. 1 HS ñoïc baøi. Daáu hai chaám, xuoáng doøng, gaïch ñaàu doøng. Daáu hoûi. Coø, Cuoác, Chò, Khi. HS ñoïc, vieát baûng lôùp, baûng con. Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: Làm BT chính tả Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 1 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Chia HS thaønh nhieàu nhoùm, 4 HS thaønh moät nhoùm. GV phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø giaáy vaø 1 buùt daï sau ñoù yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ñeå tìm töø theo yeâu caàu cuûa baøi. Goïi caùc nhoùm ñoïc töø tìm ñöôïc, caùc nhoùm khaùc coù cuøng noäi dung boå sung töø, neáu coù. GV nhaéc laïi caùc töø ñuùng. Baøi 2: Troø chôi GV chia lôùp thaønh 2 nhoùm vaø neâu töøng yeâu caàu. Nhoùm naøo noùi 1 tieáng ñuùng ñöôïc 1 ñieåm, noùi sai khoâng ñöôïc ñieåm. GV goïi laàn löôït ñeán khi heát. VD: Tieáng baét ñaàu baèng aâm r? Toång keát cuoäc thi. rieâng: rieâng chung; cuûa rieâng; ôû rieâng,; gieâng: thaùng gieâng, gieâng hai, dôi: con dôi,; rôi: ñaùnh rôi, rôi vaõi, rôi rôùt, daï: daï vaâng, buïng daï,; raï: rôm raï, reû: reû tieàn, reû ruùng,; reõ: ñöôøng reõ, reõ lieàm, môû: môû cöûa, môû khoaù, môû coång,; môõ: mua môõ, raùn môõ, cuû: cuû haønh, cuû khoai,; cuõ: aùo cuõ, cuõ kó, HS vieát vaøo Vôû Baøi taäp. ríu ra ríu rít, ra vaøo, roï, raù, HS laøm baøi taäp vaøo Vôû baøi taäp 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MOÄT PHAÀN HAI Môn: Toán I. Muïc tieâu cần đạt 1. Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “ Một phần hai”, biết đọc, viết ½. 2. Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau. II. Chuẩn bị - VBT III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Nhận biết 1/2 Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Giôùi thieäu “Moät phaàn hai” (1/2) -HS quan saùt hình vuoâng vaø nhaän thaáy: Hình vuoâng ñöôïc chia thaønh hai phaàn baèng nhau, trong ñoù coù 1 phaàn ñöôïc toâ maøu. Nhö theá laø ñaõ toâ maøu moät phaàn hai hình vuoâng. Höôùng daãn HS vieát: 1/2; ñoïc: Moät phaàn hai. Keát luaän: Chia hình vuoâng thaønh 2 phaàn baèng nhau, laáy ñi moät phaàn (toâ maøu) ñöôïc 1/2 hình vuoâng. Chuù yù: 1/2 coøn goïi laø moät nöûa. HS quan saùt hình vuoâng HS vieát: ½ HS laäp laïi. Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 2 Hoạt động được lựa chọn: Luyện tập Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 1: HS traû lôøi ñuùng ñaõ toâ maøu 1/2 hình naøo. Ñaõ toâ maøu 1/2 hình vuoâng (hình A) Ñaõ toâ maøu 1/2 hình vuoâng (hình C) Ñaõ toâ maøu 1/2 hình vuoâng (hình D) GV nhaän xeùt – Tuyeân döông HS traû lôøi.Baïn nhaän xeùt. HS laäp laïi. 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CHỮ HOA S Môn: Tập viết I. Muïc tieâu cần đạt: Viết đúng chữ hoa S (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Sáo (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Sáo tắm thì mưa (3 lần). II. Chuaån bò: GV: Chöõ maãu S. Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû. HS: Baûng, vôû III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc: Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Viết bảng con Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. * Gaén maãu chöõ S Chöõ S cao maáy li? Goàm maáy ñöôøng keû ngang? Vieát bôûi maáy neùt? GV chæ vaøo chöõ S vaø mieâu taû: + Goàm 1 neùt vieát lieàn, laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn: neùt cong döôùi vaø neùt moùc ngöôïc traùi noái lieàn nhau taïo voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ ( gioáng phaàn ñaàu chöõ hoa L), cuoái neùt moùc löôïn vaøo trong. GV vieát baûng lôùp. GV höôùng daãn caùch vieát: Neùt 1: Ñaët buùt treân ñöôøng keõ 6, vieát neùt cong döôùi, löôïn töø döôùi leân roài döøng buùt treân ñöôøng keõ 6. Neùt 2: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát tieáp neùt moùc ngöôïc traùi, cuoái neùt moùc löôïn vaøo trong, döøng buùt treân ñöôøng keõ 2. GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát. HS vieát baûng con. GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït. GV nhaän xeùt uoán naén. Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng. * Treo baûng phuï Giôùi thieäu caâu: S – Saùo taém thì möa. Quan saùt vaø nhaän xeùt: Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi. Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ. Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo? GV vieát maãu chöõ: Saùo löu yù noái neùt S vaø iu. HS vieát baûng con * Vieát: : Saùo - GV nhaän xeùt vaø uoán naén. - HS quan saùt - 5 li - 6 ñöôøng keû ngang. - 1 neùt - HS quan saùt - HS quan saùt. - HS taäp vieát treân baûng con - HS ñoïc caâu - S : 5 li - h : 2,5 li - t : 2 li - r : 1,25 li - a, o, m, I, ö : 1 li - Daáu saét (/) treân avaø aê - Daáu huyeàn (\) treân i - Khoaûng chöõ caùi o - HS vieát baûng con Hoạt động 2 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Viết vở Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh GV neâu yeâu caàu vieát. GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm. Chaám, chöõa baøi. GV nhaän xeùt chung. - HS vieát vôû 4 / Củng cố , Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ÑAÙP LÔØI XIN LOÃI – TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM Môn: Tập làm văn I. Muïc tieâu cần đạt 1. Biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2). 2. Tập sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí (BT3). *GDBVMT: Các loài chim tồn tại trong môi trường thiên nhiên thật phong phú, đa dạng, II. Chuaån bò GV: Caùc tình huoáng vieát ra baêng giaáy. Baøi taäp 3 cheùp saün ra baûng phuï. HS: Vôû III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Hoạt động 1 Nhằm đạt được mục tiêu số 1 Hoạt động được lựa chọn: Đáp lời xin lỗi Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Bài 1: Treo tranh minh hoaï vaø ñaët caâu hoûi: Böùc tranh minh hoaï ñieàu gì? Khi ñaùnh rôi saùch, baïn HS ñaõ noùi gì? Luùc ñoù, baïn coù saùch bò rôi noùi theá naøo. Theo em, baïn coù saùch bò rôi theå hieän thaùi ñoä gì khi nhaän lôøi xin loãi cuûa baïn mình? Baøi 2 GV vieát saün caùc tình huoáng vaøo baêng giaáy. Goïi 1 caëp HS leân thöïc haønh: 1 HS ñoïc yeâu caàu treân baêng giaáy vaø 1 HS thöïc hieän yeâu caàu. Goïi HS döôùi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 22.doc