Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 1 năm 2014

A. Mục tiêu:

- Giúp HS thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng khắc phục.

- Giáo dục HS tinh thần phê bình và tự phê bình.

B. Lên lớp:

1. Lớp sinh hoạt văn nghệ

2. Đánh giá các hoạt động trong tuần :

- Bình bầu ban cn sự lớp

* Gio vin nhận xt tuần học qua , nhận xét tình hình của lớp và điều khiển cả lớp phê bình và tự phê bình.

 a.Ưu điểm:

 - Đã ổn định được nề nếp lớp, mua sắm đủ đồ dùng học tập.

 - Có ý thức tự giác làm vệ sinh lớp học.

 - Học tập khá nghiêm túc, một số em phát biểu xây dựng bài sôi nổi như Huyền, Uyn, Khnh .

 b.Khuyết điểm:

- Một số bạn còn nói chuyện trong giờ học chưa chú ý nghe cô giáo giảng bài: ,Gia Huy, Ti

- 1 số em còn thiếu đồ dùng học tập .

3. Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc:

 

doc37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 1 năm 2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
********************************** Thø ba ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2014 tËp ®äc Hai bµn tay em I. Mơc tiªu: KiÕn thøc: Đọc được bài tập đọc Kĩ năng :- §äc ®ĩng, rµnh m¹ch, biÕt nghØ h¬i ®ĩng sau mçi khỉ th¬, gi÷a c¸c dßng th¬. - HiĨu néi dung bµi th¬: Hai bµn tay em rÊt ®Đp, rÊt cã Ých. - Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK. - Häc thuéc lßng 2-3 khỉ th¬ trong bµi. Thái độ : Biết yêu quý, bảo vệ, làm những việc cĩ ích vừa suqcs với hai bàn tay của mình * KNS : giao tiếp, xác định giá trị II. §å dïng d¹y- häc: Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK trang 7 phãng to. ViÕt s½n bµi th¬ lªn b¶ng líp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa GV: A. KiĨm tra bµi cị :3 hs đoc lại bài cËu bÐ th«ng minh và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc B. D¹y häc bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: Cã mét cËu bÐ th«ng minh rÊt ®¸ng yªu råi cßn ®«i bµn tay cđa chĩng cịng thËt ®¸ng quý. H«m nay c« sÏ d¹y c¸c em häc bµi th¬ Hai bµn tay em cđa Nhµ th¬ Huy CËn.(Ghi ®Ị bµi lªn b¶ng) 2. LuyƯn ®äc: a) GV ®äc b·i th¬ ( víi giäng vui t­¬i nhĐ nhµng, t×nh c¶m) b) H­íng dÉn HS luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ: - §äc tõng dßng th¬. Yªu cÇu c¸c em ®äc nèi tiÕp- mçi em 2 dßng th¬ - §äc tõng khỉ th¬. Yªu cÇu 5 em mét lÇn l­ỵt ®äc nèi tiÕp 5 khỉ th¬. Giúp hs hiểu nghĩa từ mới C¸c em l­u ý c¸ch nghØ h¬i: Tay em ®¸nh r¨ng/ R¨ng tr¾ng hoa nhµi// Tay em ch¶i tãc/ Tãc ngêi ¸nh mai// . - §äc tõng khỉ th¬ theo nhãm - Tổ chức thi đọc nhận xét, biểu dương nhĩm , cá nhân đọc đúng va hay nhất Gọi 1 hs đọc tồn bài 3. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi Yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái: - Hai bµn tay cđa bÐ ®­ỵc so s¸nh víi g×? íHai bµn tay cđa em ®­ỵc vÝ nh­ nơ hoa hång, c¸c ngãn tay trßn nh­ nh÷ng c¸nh hoa trong thËt lµ ®Đp. Hái: Hai bµn tay th©n thiÕt víi bÐ nh­ thÕ nµo?. Hái: Em thÝch nhÊt khỉ th¬ nµo ? V× sao ? 4. Häc thuéc lßng bµi th¬ GV chØ b¶ng yªu cÇu HS ®äc thuéc 2 khỉ th¬ ®Çu tr­íc sau ®ã HTL khỉ th¬ 3. * Häc sinh kh¸ giái HTL c¶ bµi IV. Cđng cè - DỈn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn c¸c em vỊ nhµ tiÕp tơc HTL c¶ bµi th¬. §äc bµi th¬ cho «ng bµ, cha mĐ nghe. V.Bổ sung : .. . Ho¹t ®éng cđa HS: 3 hs đọc và trả lời câu hỏi C¶ líp theo dâi b·i ë SGK. HS lÇn l­ỵt ®äc ®øng lªn ®äc tiÕp nèi ®Õn hÕt bµi th¬( 2 lÇn). luyện đọc từ khĩ: ngĩn, siêng năng HS tiÕp nèi nhau ®äc 5 khỉ th¬ - trả lời dựa vào chú giải 1 hs đọc mẫu 2 hs đọc lại Hs đọc theo nhĩm 3 2 nhĩm thi đọc §äc thÇm bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái. Hai bµn tay cđa bÐ ®­ỵc so s¸nh víi nơ hoa hång, nh÷ng ngãn tay xinh nh­ nh÷ng c¸nh hoa. 1 HS ®äc to, khỉ th¬ 2 ®Ðn hÕt bµi. Buỉi tèi hoa ngđ cïng bÐ,hoa kỊ bªn m¸,hoa Êp c¹nh lßng. Buỉi s¸ng, tay giĩp bÐ ®¸nh r¨ng, ch¶i tãc. Khi bÐ häc , bµn tay siªng n¨ng lµm cho nh÷ng hµng ch÷ në hoa trªn giÊy. Nh÷ng khi mét m×nh, bÐ thđ thØ t©m sù víi ®«i bµn tay nh­ t©m sù víi b¹n. HS tù do nªu ý nghÜ cđa m×nh. Ch¼ng h¹n: - Em thÝch khỉ th¬ 1 v× hai bµn tay ®­ỵc t¶ ®Đp nh­ nơ hoa ®Çu cµnh. - - ThÝch khỉ th¬ 4 v× h×nh ¶nh bµn tay lµm në hoa trªn giÊy lµ h×nh ¶nh rÊt ®Đp, lµm cho em cã mong muèn häc ch¨m h¬n, viÕt ch÷ ®Đp h¬n. học tuộc lịng theo HD của GV C¶ líp thi §TL bµi th¬. Hai ®Õn ba HS thi §TL tr­íc líp. C¶ líp b×nh chän b¹n th¾ng cuéc(®äc ®ĩng, ®äc hay). ******************************* ChÝnh t¶: ( tập chép ) cËu bÐ th«ng minh I. Mơc tiªu: KiÕn thøc: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n 53 ch÷ trong bµi “ CËu bÐ th«ng minh”. Tr×nh bµy ®ĩng quy ®Þnh bµi CT; kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi. Kü n¨ng: - ViÕt ®ĩng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇndƠ lÉn lén: thËt,thµnh. ViÕt ®ĩng c¸c tiªng cã dÊu thanh hái, thanh ng·. - làm đúng bài tập 2b, điền đúng 10 chữ và tên chữđĩ vào o trống trong bảng ( BT 3 ) Th¸i ®é: Gi¸o dơc c¸c em cã ý thøc viÕt ch÷ ®Đp , tÝnh kiªn tr× trong luyƯn viÕt ch÷. II. §å dïng d¹y häc: GV: ViÕt s½n ®o¹n v¨n vµ néi dung BT lªn b¶ng líp. B¶ng phơ kỴ b¶ng ch÷ vµ tªn ch÷ ë BT 3. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa GV: A.Më ®Çu: C¸c em ®· biÕt c¸ch häc m«n chÝnh t¶ tõ líp 2.Lªn líp cịng nh­ vËy, c« yªu cÇu c¸c em chuÈn bÞ tèt ®å dïng cho giê häc, cÇn cã ®Çy ®đ bĩt, vë, b¶ng, ... B.D¹y bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: GV giíi thiƯu vµ nªu yªu cÇu bµi viÕt: ChÐp l¹i mét ®o¹n trong bµi T§ míi häc; Lµm BT ph©n biƯt c¸c ©m,vÇn dƠ viÕt sai ( an/ ang). ¤n l¹i b¶ng ch÷ vµ häc tªn c¸c ch÷ do nhiỊu ch÷ c¸i ghÐp l¹i. 2. H­íng dÉn HS tËp chÐp: a) H­íng dÉn chuÈn bÞ: GV ®äc ®o¹n v¨n ®· chÐp trªn b¶ng líp. - H­íng dÉn nhËn xÐt: + §o¹n nµy chÐp tõ bµi nµo? + Tªn bµi viÕt ë vÞ trÝ nµo? + §o¹n chÐp cã mÊy c©u? + Cuèi mçi c©u cã dÊu g× ? + Ch÷ ®Çu c©u viÕt nh­ thÕ nµo? + đoạn viết được trình bày theo hình thức gì? - H­íng dÉn HS tËp viÕt b¶ng con: nhá, b¶o, cç ,... b)HS chÐp vµo vë c) ChÊm, ch÷a bµi: GV nªu yªu cÇu C¸c em tù ch÷a lçi råi nép bµi theo tỉ ®Ĩ c« chÊm. 3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: Bài 2b: GV treo b¶ng phơ cã néi dung BT 2b: §iỊn vµo chç trèng an hay ang?: - ®...... hoµng. - ®.......«ng. - s... ..lo¸ng Ch÷a bµi: Yªu cÇu HS ®äc thµnh tiÕng bµi lµm. GV cïng c¶ líp nhËn xÐt. Bài 3 : GV treo b¶ng phơ cã néi dung BT 3 vµ nªu yªu cÇu: ViÕt vµo vë nh÷ng ch÷ vµ tªn ch÷ cßn thiÕu trong b¶ng sau: STT Ch÷ Tªn ch÷ STT Ch÷ Tªn ch÷ 1 a 6 ch Xª h¸t 2 Ê 7 d 3 í 8 ® 4 b 9 e 5 c 10 ª H­íng dÉn HS häc thuéc 10 ch÷ vµ tªn ch÷ t¹i líp. IV. Cđng cè, dỈn dß: Gäi 2-3 HS ®oc thuéc lßng 10 ch÷ vµ tªn ch÷ råi sau ®ã nhËn xÐt tiÕt häc. V.Bổ sung : . .. Ho¹t ®éng cđa HS: TiÕp thu, ghi nhí c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt cho m«n häc. C¶ líp theo dâi 2- 3 HS lÇn l­ỵt ®äc néi dung bµi viÕt ... CËu bÐ th«ng minh. .... ViÕt gi÷a trang vë. .... Cã 3 c©u. Cuèi c©u 1 vµ 3 cã dÊu chÊm. Cuèi c©u 2cã dÊu hai chÊm. Ch÷ ®Çu c©u viÕt hoa. văn xuơi 1 hs nhắc lại cách trình bày bài văn xuơi LuyƯn viÕt ë b¶ng con c¸c tiÕng, tõ c« gi¸o yªu cÇu. C¶ líp tiÕn hµnh nh×n- chÐp vµo vë HS tù ch÷a lçi b»ng bĩt ch× ra lỊ vë 1-2 HS ®äc yªu cÇu BT 3 HS lªn b¶ng lµm. C¶ líp lµm ë VBT. C¶ líp theo dâi, x¸c ®Þnh nhiƯm vơ. 1 HS lªn b¶ng lµm C¶ líp lµm vµo VBT. C¶ líp HTL 10 ch÷ vµ tªn ch÷. ********************************* To¸n: Céng, trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè I. Mơc tiªu: KiÕn thøc: Giĩp HS - BiÕt c¸ch tÝnh céng, tÝnh trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè(kh«ng nhí) vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n vỊ nhiỊu h¬n, Ýt h¬n. KÜ n¨ng: Thùc hiƯn thµnh th¹o c¸c BT Th¸i ®é: Tù tin, chđ ®éng trong luyƯn tËp. II. §å dïng d¹y- häc: GV: B¶ng phơ chÐp s½n néi dung bµi to¸n 3, bµi to¸n 4 ë SGK. HS: B¶ng con, VBT To¸n 3 tËp 1. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa GV: A.KTBC : kiểm tra bài của tiết trước B.Bài mới 1. GTB - ghi bảng 2. H­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp ë SGK: Bµi 1: TÝnh nhÈm. a) 400 + 300 = 700 - 300 = 700 - 400 = GV sưa bµi trªn b¶ng líp Gäi 1HS nªu c¸ch nhÈm råi ®äc kÕt qu¶. Bµi 2: §Ỉt tÝnh råi tÝnh 352 + 416 732 - 511 359 - 44 gọi hs nêu cách đặt tính rồi tính nhận xét, ghi điểm Bµi 3: ( GV treo b¶ng phơ cã néi dung BT3) Khèi líp Mét cã 245 HS, khèi líp Hai cã Ýt h¬n khèi líp Mét 32 HS. Hái khèi líp Hai cã bao nhiªu häc sinh?. - Hái HS: §©y lµ bµi to¸n cã c¸ch gi¶i ë d¹ng nµo? Bµi to¸n ®· cho biÕt g×? Bµi to¸n hái chĩng ta ®iỊu g×? B©y giê c« yªu cÇu c¸c em gi¶i BT vµo vë. - GV sưa bµi: Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi- nhËn xÐt Bµi 4: Gi¸ tiỊn mét phong b× lµ 200 ®ång, gi¸ tiỊn mét phong th­ nhiỊu h¬n mét phong b× lµ 600 ®ång. Hái gi¸ tiỊn mét tem th­ lµ bao nhiªu ? TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 3 IV. củng cố, dặn dị GV cïng HS hƯ thèng c¸c d¹ng bµi tËp. Dặn dị, nhận xét tiết học V.Bổ sung : .. Ho¹t ®éng cđa HS: 1 HS ®äc yªu cÇu BT vµ lªn b¶ng lµm C¶ líp lµm ë SGK C¶ líp theo dâi, ®èi chiÕu. 1 hs đọc yêu cầu 1 hs nêu : viết số hạng thứ nhất ở dịng trên , viết số hạng thứ hai ở dịng dưới sao cho hàng trăm thẳng cột hàng trăm, hàng chục thẳng cột hàng chục, hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị , viết dấu trừ ở giữa hai số, dùng thước kẻ vạch kẻ ngang dưới hai số. thực hiện cộng theo thứ tự từ phải sang trái 3 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë. 2-3 HS ®äc bµi to¸n. ... bµi to¸n vỊ “ Ýt h¬n” ....khèi líp Hai cã 245 HS, khèi líp Mét Ýt h¬n khèi líp Hai 32 HS. Bµi to¸n hái khèi líp Mét cã bao nhiªu HS. 1 HS lªn b¶ng gi¶i, c¶ líp theo dâi- ®èi chiÕu vµ nhËn xÐt. Bµi gi¶i: Khèi líp Mét cã sè häc sinh lµ: 245 - 32 = 213 ( häc sinh) §¸p sè: 213 häc sinh. ************************************ Thø t­ ngµy20 th¸ng 8 n¨m 2014 LuyƯn tõ vµ c©u: ¤n vỊ tõ chØ sù vËt, so s¸nh I. Mơc tiªu: KiÕn thøc: Giĩp HS: - X¸c ®Þnh ®­ỵc c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt (BT1). - T×m sù vËt ®­ỵc so s¸nh víi nhau trong c©u v¨n, c©u th¬ (BT2) - Nªu ®­ỵc h×nh ¶nh so s¸nh m×nh thÝch vµ lÝ do v× sao thÝch h×nh ¶nh ®ã (BT3) KÜ n¨ng: - C¸c em øng dơng tèt trong giao tiÕp hµng ngµy. - B­íc ®Çu lµm quen víi biƯn ph¸p tu tõ: so s¸nh. Th¸i ®é: NhËn biÕt kh¸i qu¸t ®iỊu hay, lÝ thĩ trong TiÕng ViƯt, tõ ®ã yªu thÝch kh¸m ph¸ m«n häc. II. §å dïng d¹y- häc B¶ng phơ viÕt s½n khỉ th¬ nªu trong BT 1. ViÕt s½n c¸c c©u v¨n, c©u th¬ trong BT2. Tranh minh ho¹ c¶nh biĨn xanh b×nh yªn, mét chiÕc vßng ngäc th¹ch. Tranh minh ho¹ mét c¸nh diỊu h×nh dÊu ¸. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cđa GV: A. Më ®Çu: LTVC lµ mét ph©n m«n cđa TiÕng ViƯt, c¸c em ®· ®­ỵc lµm quen ë líp 2. M«n häc nµy sÏ giĩp c¸c em më réng vèn tõ , biÕt c¸ch dïng tõ, biÕt nãi thµnh c©u g·y gän ®Ĩ ng­êi nghe dƠ hiĨu. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: H»ng ngµy, khi nhËn xÐt, miªu t¶ vỊ c¸c sù vËt , hiƯn t­ỵng ,c¸c em ®· biÕt nãi theo c¸ch so s¸nh ®¬n gi¶n. VÝ dơ: Tãc bµ b¹c tr¾ng nh­ b«ng; B¹n Thµnh cao h¬n b¹n H­ng... Trong tiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ «n vỊ c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt, sau ®ã sÏ lµm quen víinh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh ®Đp trong th¬ v¨n, qua ®ã rÌn luyƯn ãc quan s¸t. Ai cã ãc quan s¸t tèt sÏ biÕt c¸ch so s¸nh hay. 2. H­íng dÉn HS lµm BT: Bµi tËp 1: GV treo b¶ng phơ cã néi dung BT: T×m c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt trong khỉ th¬ sau: Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi. Tay em ch¶i tãc Tãc ngêi ¸nh mai. Huy CËn C« mêi 1 em lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vở íC¸c em l­u ý: ng­êi hay bé phËn cđa ng­êi cịng lµ sù vËt. Bµi tËp 2: T×m nh÷ng sù vËt ®­ỵc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u th¬, c©u v¨n d­íi ®©y: a)Hai bµn tay em Nh­ hoa ®Çu cµnh. Huy CËn b) MỈt biĨn s¸ng trong nh­ tÊm th¶m khỉng lå b»ng ngäc th¹ch. Vị Tĩ Nam c) C¸nh diỊu nh­ dÊu “ ¸” Ai võa tung lªn trêi. L­¬ng VÜnh Phĩc d) ¥, c¸i dÊu hái Tr«ng ngé ngé ghª Nh­ vµnh tai nhá Hái råi l¾ng nghe. Ph¹m Nh­ Hµ Mêi 1 em lªn b¶ng lµm c©u BT2a. ( GV gỵi ý HS lµm råi ch÷a bµi). H: Hai bµn tay cđa bÐ ®­ỵc so s¸nh víi g× ? Mêi 3 em lªn b¶ng lµm 3 c©u cßn l¹i Tỉ chøc cho HS nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng råi GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng: b) MỈt biĨn ®­ỵc so s¸nh víi tÊm th¶m khỉng lå c) C¸nh diỊu ®­ỵc so s¸nh víi dÊu “ ¸” d) DÊu hái ®­ỵc so s¸nh víi vµnh tai nhá GV nªu c©u hái: - V× sao hai bµn tay em ®­ỵc so s¸nh víi hoa ®Çu cµnh ? - V× sao nãi mỈt biĨn nh­ mét tÊm th¶m khỉng lå ? MỈt biĨn vµ tÊm th¶m cã g× gièng nhau ? - Mµu ngäc th¹ch lµ mµu thÕ nµo ?(GV cho HS xem chiÕc vßng b»ng ngäc th¹ch). íKhi giã lỈng , mỈt biĨn ph¼ng lỈng, s¸ng trong tr«ng nh­ mét tÊm th¶m khỉng lå b»ng ngäc th¹ch. ( Cho HS xem tranh) - V× sao c¸nh diỊu ®­ỵc so s¸nh víi dÊu “¸” ?. (GV treo tranh minh ho¹ c¸nh diỊu råi vÏ dÊu “ ¸” lªn b¶ng). - V× sao dÊu hái ®­ỵc so s¸nh víi vµnh tai nhá ?. KÕt luËn: C¸c t¸c gi¶ quan s¸t rÊt tµi t×nh nªn ®· ph¸t hiƯn ra sù gièng nhau gi÷a c¸c sù vËt trong thÕ giíi xung quanh ta. Bµi tËp 3: Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh ë BT2, em thÝch h×nh ¶nh nµo ? T¹i sao ? GV gỵi ý HS nãi. IV. Cđng cè, dỈn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. C¸c em vỊ nhµ quan s¸t c¸c vËt xung quanh xem cã thĨ so s¸nh chĩng víi nh÷ng g× ?. V.Bổ sung : . .. Ho¹t ®éng cđa HS: Theo dâi, x¸c ®Þnh m«n häc. Theo dâi, x¸c ®Þnh, tiÕp thu bµi häc. Mét, hai em ®äc to yªu cÇu cđa bµi tËp. C¶ líp ®äc thÇm theo. 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë: Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi. Tay em ch¶i tãc Tãc ngêi ¸nh mai 2-3 HS ®äc to yªu cÇu cđa bµi tËp. C¶ líp ®äc thÇm theo. 1 HS lªn b¶ng lµm: a)Hai bµn tay em Nh­ hoa ®Çu cµnh. Hai bµn tay em ®­ỵc so s¸nh víi hoa ®Çu cµnh. 3 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm 3 c©u cßn l¹i vµo vë råi trao ®ỉi th¶o luËn theo nhãm 4. C¶ líp suy nghÜ tr¶ lêi: V× hai bµn tay cđa be nhá xinh nh­ mét b«ng hoa. ... §Ịu ph¼ng, ªm vµ ®Đp. Xanh biÕc, s¸ng trong V× c¸nh diỊu h×nh cong cong,vâng xuèng, gièng hƯt mét dÊu “ ¸” V× dÊu hái cã d¸ng cong në réng ë phÝa trªn råi nhá dÇn xuèng d­íi. 1-2 HS ®äc to yªu cÇu BT3 C¶ líp nèi tiÕp nhau ph¸t biĨu, bµy tá ý kiÕn cđa m×nh. ********************************** To¸n: luyƯn tËp I.Mơc tiªu: . KiÕn thøc: Giĩp HS - BiÕt céng, trõ ( kh«ng nhí) c¸c sè cã 3 ch÷ sè. - BiÕt gi¶i to¸n vỊ “T×m x”, gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n cã mét phÐp tÝnh trõ. KÜ n¨ng: - LuyƯn cho c¸c em thùc hiƯn tÝnh céng, trõ thµnh th¹o c¸c sè cã 3 ch÷ sè. Th¸i ®é: RÌn ®øc tÝnh chÞu khã. tù tin, chđ ®éng trong luyƯn tËp to¸n. II. §å dïng d¹y- häc: GV: B¶ng phơ viÕt s½n BT 3, b×a cøng c¾t c¸c h×nh tam gi¸c. HS: VBT, c¸c h×nh tam gi¸c cã trong bé ®å dïng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa GV: Gíi thiƯu: H«m nay chĩng ta tiÕp tơc «n tËp c¸c bµi to¸n vỊ céng, trõ ( h«ng nhí) c¸c sè cã ba ch÷ sè, c¸c bµi to¸n vỊ “ T×m x” vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n qua bµi: LuyƯn tËp. 2. H­íng dÉn HS lµm BT ë SGK Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh a) 324 + 405 ; 761 + 128 ; 25 + 721 b) 645 - 302 ; 666 - 333 ; 485 - 72 GV sưa bµi tren b¶ng líp: Bµi 2: T×m x a) x - 125= 344 b) x + 125 = 266 Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm GV: C©u a) x lµ sè bÞ trõ, vËy ®Ĩ t×m sè bÞ trõ ta lµm thÕ nµo ? Sưa bµi trªn b¶ng líp. í TiÕn hµnh t­¬ng tù víi c©u b’ Bµi 3: GV treo b¶ng phơ cã néi dung bµi to¸n: Mét ®éi ®ång diƠn thĨ dơc gåm 285 ng­êi, trong ®ã cã 140 nam. Hái ®éi ®ång diƠn cã bao nhiªu n÷ ? Gäi 2-3 HS ®äc bµi to¸n Hái: Bµi to¸n ®· cho biÕt g× ? Bµi to¸n hái g× ? C« mêi 1 em lªn b¶ng gi¶i, c¶ líp gi¶i vµo vë ! GV sưa bµi råi nãi thªm: Bµi to¸n ®· cho biÕt cã tÊt c¶ lµ 285 ng­êi vµ trong ®ã cã 140 nam nªn ta ®· sư dơng phÐp tÝnh trõ ®Ĩ gi¶i bµi to¸n. LÊy tỉng sè ng­êi trõ ®i sè nam th× cßn l¹i lµ n÷. IV. Củng cĩ , dặndị GV cïng HS hƯ thèng c¸c d¹ng BT. NhËn xÐt, dỈn dß V.Bổ sung : .. .. Ho¹t ®éng cđa HS: Më vë to¸n ®Ĩ lµm bµi. C¶ líp lµm bµi vµo vë, sau ®ã ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra nhau. Hai HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë. 2- 3 HS nh¾c l¹i c¸ch t×m sè bÞ trõ sau ®ã c¶ líp cïng lµm bµi, 1 em lªn b¶ng lµm. a) x-125 = 344 b) x+125 = 266 x = 344 + 125 x = 266- 125 x = 469 x = 141 2- 3 HS lÇn l­ỵt ®äc bµi to¸n, c¶ líp theo dâi, t×m hiĨu ®Ị to¸n. Cã 285 ng­êi, trong ®ã 140 nam. Hái cã bao nhiªu n÷ ? Bµi gi¶i: Sè n÷ trong ®éi ®ång diƠn cã lµ: 285 - 140 = 145 ( ng­êi) §¸p sè: 145 n÷. *********************************** Tù nhiªn & x· héi Ho¹t ®éng thë & c¬ quan h« hÊp I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Giĩp HS nªu ®­ỵc tªn c¸c bé phËn vµ chøc n¨ng cđa c¬ quan h« hÊp. KÜ n¨ng: ChØ ®ĩng vÞ trÝ c¸c bé phËn cđa c¬ quan h« hÊp trªn tranh vÏ. Th¸i ®é: HiĨu ®­ỵc vai trß cđa ho¹t ®éng thë ®èi víi sù sèng cđa con ng­êi. Tõ ®ã cã ý thøc gi÷ g×n vƯ sinh c¸ nh©n, vƯ sinh m«i tr­êng,... KNS : xác định giá trị, lắng nghe tích cực, giao tiếp II. §å dïng d¹y - häc: GV: C¸c h×nh trong SGK trang 4,5 phãng to. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng cđa GV: A. Khëi ®éng: Yªu cÇu HS h¸t tËp thĨ bµi: Më cưa ra ( bµi h¸t ë MG). Giíi thiƯu bµi: Bµi häc ®Çu tiªn trong chđ ®Ị Con ng­êi vµ søc khoỴ giĩp c¸c em t×m hiĨu vỊ c¸c ho¹t ®éng thë vµ c¬ quan h« hÊp.§ã lµ bµi 1( ghi ®Ị bµi lªn b¶ng) 2. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 1:Thùc hµnh c¸ch thë s©u Tỉ chøc trß ch¬i: “ BÞt mịi nÝn thë” C¸c em h·y bÞt mịi, nÝn thë xem cã c¶m gi¸c nh­ thÕ nµo? Hái: Em cã c¶m gi¸c nh­ thÕ nµo sau khi nÝn thë l©u? §­a tranh ë h×nh 1 trang 4 SGK ®Ĩ c¶ líp quan s¸t sau ®ã gäi 1 HS lªn thùc hiƯn thë s©u nh­ h×nh 1 Yªu cÇu HS c¶ líp ®øng t¹i chç ®Ỉt mét tay lªn ngùc vµ cïng thùc hiƯn hÝt vµo thËt s©u vµ thë ra hÕt søc. KÕt luËn: Khi ta thë lång ngùc phång lªn xĐp xuèng ®Ịu ®Ỉn ®ã lµ cư ®éng h« hÊp. Ho¹t ®éng thë diƠn ra liªn tơc. Cư ®éng h« hÊp gåm 2 ®éng t¸c : hÝt vµo vµ thë ra.Khi hÝt vµo thËt s©u th× ... NÕu bÞ ng­ng thë tõ 3 ®Õn 5 phĩt ng­êi ta cã thĨ bÞ chÕt. Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc víi SGK -Yªu cÇu c¸c em më SGK lµm viƯc theo nhãm ®«i. ( GV gỵi ý h­íng dÉn HS ho¹t ®éng) - Yªu cÇu HS ho¹t ®éng c¶ líp Gäi mét sè cỈp lªn hái- ®¸p tr­íc líp vỊ c¸c bé phËn vµ chøc n¨ng cđa c¬ quan h« hÊp. KÕt luËn: C¬ quan h« hÊp lµ c¬ quan thùc hiƯn sù trao ®ỉi khÝ gi÷a c¬ thĨ vµ m«i tr­êng bªn ngoµi. C¬ quan h« hÊp bao gåm:... Mịi, khÝ qu¶n, phÕ qu¶n lµ ®­êng dÉn khÝ. Hai l¸ phỉi cã chøc n¨ng trao ®ỉi khÝ. IV. Củng cố,dặn dị GV gỵi ý HS liªn hƯ thùc tÕ cuéc sèng hµng ngµy Giĩp HS hiĨu: Ng­êi b×nh th­êng cã thĨ nhÞn ¨n ®­ỵc vµi ngµy thËm chÝ l©u h¬n nh­ng kh«ng thĨ nhÞn thë qu¸ 3 phĩt. Ho¹t ®éng thë bÞ ngõng trªn 5 phĩt c¬ thĨ sÏ bÞ chÕt. Bëi vËy, khi bÞ dÞ vËt lµm t¾c ®­êng thë cÇn ph¶i cÊp cøu ngay lËp tøc. V.Bổ sung : .. . .. Ho¹t ®éng cđa HS: H¸t tËp thĨ bµi h¸t Më cưa ra. C¶ lëp lµm ®éng t¸c bÞt mịi nÝn thë råi sau ®ã nªu nhËn xÐt. ...Thë nhanh h¬n, s©u h¬n lĩc b×nh th­êng. C¶ líp quan s¸t HS võa lµm võa theo dâi cư ®éng phång lªn, xĐp xuèng cđa lång ngùc råi nªu nhËn xÐt: Khi ta thë ra lång ngùc xĐp xuèng. Khi ta hÝt vµo lånh ngùc phång lªn. Më SGK lµm viƯc theo cỈp: ChØ vµo h×nh vÏ vµ nãi tªn c¸c bé phËn cđa c¬ quan h« hÊp. ChØ cho nhau thÊy ®­êng ®i cđa kh«ng khÝ trªn h×nh 2 trang 5 SGK Hái b¹n: - Mịi dïng ®Ĩ lµm g×? - KhÝ qu¶n, phÕ qu¶n cã chøc n¨ng g×? - Phỉi cã chøc n¨ng g×? ChØ trªn h×nh 5 SGK ®­êng ®i cđa kh«ng khÝ khi ta hÝt vµ thë ra. Hái nhau: B¹n cã lĩc nµo ¨n c¬m bÞ nghĐn ch­a? B¹n cã bÞ sỈc n­íc bao giê kh«ng? §iỊu g× sÏ x¶y ra nÕu bÞ dÞ vËt r¬i vµo ®­êng thë? *********************************** BUỔI CHIỀU : ƠN :LuyƯn tõ vµ c©u: ¤n vỊ tõ chØ sù vËt, so s¸nh I. Mơc tiªu: KiÕn thøc: Giĩp HS: - X¸c ®Þnh ®­ỵc c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt (BT1). - T×m sù vËt ®­ỵc so s¸nh víi nhau trong c©u v¨n, c©u th¬ (BT2) - Nªu ®­ỵc h×nh ¶nh so s¸nh m×nh thÝch vµ lÝ do v× sao thÝch h×nh ¶nh ®ã (BT3) KÜ n¨ng: - C¸c em øng dơng tèt trong giao tiÕp hµng ngµy. - B­íc ®Çu lµm quen víi biƯn ph¸p tu tõ: so s¸nh. Th¸i ®é: NhËn biÕt kh¸i qu¸t ®iỊu hay, lÝ thĩ trong TiÕng ViƯt, tõ ®ã yªu thÝch kh¸m ph¸ m«n häc. II. §å dïng d¹y- häc B¶ng phơ viÕt s½n khỉ th¬ nªu trong BT 1. ViÕt s½n c¸c c©u v¨n, c©u th¬ trong BT2. Tranh minh ho¹ c¶nh biĨn xanh b×nh yªn, mét chiÕc vßng ngäc th¹ch. Tranh minh ho¹ mét c¸nh diỊu h×nh dÊu ¸. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cđa GV: A. Ơnr định lớp B. D¹y bài ơn tập 1. Giíi thiƯu bµi. 2. H­íng dÉn HS lµm BT: Bµi tËp 1: GV treo b¶ng phơ cã néi dung BT: T×m c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt trong khỉ th¬ sau: Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi. Tay em ch¶i tãc Tãc ngêi ¸nh mai. Huy CËn C« mêi 1 em lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vở íC¸c em l­u ý: ng­êi hay bé phËn cđa ng­êi cịng lµ sù vËt. Bµi tËp 2: T×m nh÷ng sù vËt ®­ỵc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u th¬, c©u v¨n d­íi ®©y: a)Hai bµn tay em Nh­ hoa ®Çu cµnh. Huy CËn H: Hai bµn tay cđa bÐ ®­ỵc so s¸nh víi g× ? Mêi 3 em lªn b¶ng lµm 3 c©u cßn l¹i Tỉ chøc cho HS nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng råi GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng: b) MỈt biĨn ®­ỵc so s¸nh víi tÊm th¶m khỉng lå c) C¸nh diỊu ®­ỵc so s¸nh víi dÊu “ ¸” d) DÊu hái ®­ỵc so s¸nh víi vµnh tai nhá GV nªu c©u hái: - V× sao hai bµn tay em ®­ỵc so s¸nh víi hoa ®Çu cµnh ? - V× sao nãi mỈt biĨn nh­ mét tÊm th¶m khỉng lå ? MỈt biĨn vµ tÊm th¶m cã g× gièng nhau ? - Mµu ngäc th¹ch lµ mµu thÕ nµo ?(GV cho HS xem chiÕc vßng b»ng ngäc th¹ch). íKhi giã lỈng , mỈt biĨn ph¼ng lỈng, s¸ng trong tr«ng nh­ mét tÊm th¶m khỉng lå b»ng ngäc th¹ch. ( Cho HS xem tranh) - V× sao c¸nh diỊu ®­ỵc so s¸nh víi dÊu “¸” ?. (GV treo tranh minh ho¹ c¸nh diỊu råi vÏ dÊu “ ¸” lªn b¶ng). - V× sao dÊu hái ®­ỵc so s¸nh víi vµnh tai nhá ?. KÕt luËn: C¸c t¸c gi¶ quan s¸t rÊt tµi t×nh nªn ®· ph¸t hiƯn ra sù gièng nhau gi÷a c¸c sù vËt trong thÕ giíi xung quanh ta. Bµi tËp 3: Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh ë BT2, em thÝch h×nh ¶nh nµo ? T¹i sao ? GV gỵi ý HS nãi. IV. Cđng cè, dỈn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. C¸c em vỊ nhµ quan s¸t c¸c vËt xung quanh xem cã thĨ so s¸nh chĩng víi nh÷ng g× ?. V.Bổ sung : . .. Ho¹t ®éng cđa HS: 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë: Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi. Tay em ch¶i tãc Tãc ngêi ¸nh mai 2-3 HS ®äc to yªu cÇu cđa bµi tËp. C¶ líp ®äc thÇm theo. 1 HS lªn b¶ng lµm: a)Hai bµn tay em Nh­ hoa ®Çu cµnh. Hai bµn tay em ®­ỵc so s¸nh víi hoa ®Çu cµnh. 3 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm 3 c©u cßn l¹i vµo vë råi trao ®ỉi th¶o luËn theo nhãm 4. C¶ líp suy nghÜ tr¶ lêi: V× hai bµn tay cđa be nhá xinh nh­ mét b«ng hoa. ... §Ịu ph¼ng, ªm vµ ®Đp. Xanh biÕc, s¸ng trong V× c¸nh diỊu h×nh cong cong,vâng xuèng, gièng hƯt mét dÊu “ ¸” V× dÊu hái cã d¸ng cong në réng ë phÝa trªn råi nhá dÇn xuèng d­íi. 1-2 HS ®äc to yªu cÇu BT3 C¶ líp nèi tiÕp nhau ph¸t biĨu, bµy tá ý kiÕn cđa m×nh. ********************************** To¸n: ƠN : luyƯn tËp I.Mơc tiªu: . KiÕn thøc: Giĩp HS - BiÕt céng, trõ ( kh«ng nhí) c¸c sè cã 3 ch÷ sè. - BiÕt gi¶i to¸n vỊ “T×m x”, gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n cã mét phÐp tÝnh trõ. KÜ n¨ng: - LuyƯn cho c¸c em thùc hiƯn tÝnh céng, trõ thµnh th¹o c¸c sè cã 3 ch÷ sè. Th¸i ®é: RÌn ®øc tÝnh chÞu khã. tù tin, chđ ®éng trong luyƯn tËp to¸n. II. §å dïng d¹y- häc: GV: B¶ng phơ viÕt s½n BT 3, b×a cøng c¾t c¸c h×nh tam gi¸c. HS: VBT, c¸c h×nh tam gi¸c cã trong bé ®å dïng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa GV: Gíi thiƯu: H«m nay chĩng ta tiÕp tơc «n tËp c¸c bµi to¸n vỊ céng, trõ ( h«ng nhí) c¸c sè cã ba ch÷ sè, c¸c bµi to¸n vỊ “ T×m x” vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n qua bµi: LuyƯn tËp. 2. H­íng dÉn HS lµm BT ë SGK Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh a) 324 + 405 ; 761 + 128 ; 25 + 721 b) 645 - 302 ; 666 - 333 ; 485 - 72 GV sưa bµi tren b¶ng líp: Bµi 2: T×m x a) x - 125= 344 b) x + 125 = 266 Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm GV: C©u a) x lµ sè bÞ trõ, vËy ®Ĩ t×m sè bÞ trõ ta lµm thÕ nµo ? Sưa bµi trªn b¶ng líp. í TiÕn hµnh t­¬ng tù víi c©u b’ Bµi 3: GV treo b¶ng phơ cã néi dung bµi to¸n: Mét ®éi ®ång diƠn thĨ dơc gåm 285 ng­êi, trong ®ã cã 140 nam. Hái ®éi ®ång diƠn cã bao nhiªu n÷ ? Gäi 2-3 HS ®äc bµi to¸n Hái: Bµi to¸n ®· cho biÕt g× ? Bµi to¸n hái g× ? C« mêi 1 em lªn b¶ng gi¶i, c¶ líp gi¶i vµo vë ! GV sưa bµi råi nãi thªm: Bµi to¸n ®· cho biÕt cã tÊt c¶ lµ 285 ng­êi vµ trong ®ã cã 140 nam nªn ta ®· sư dơng phÐp tÝnh trõ ®Ĩ gi¶i bµi to¸n. LÊy tỉng sè ng­êi trõ ®i sè nam th× cßn l¹i lµ n÷. IV. Củng cĩ , dặndị GV cïng HS hƯ thèng c¸c d¹ng BT. NhËn xÐt, dỈn dß V.Bổ sung : .. .. Ho¹t ®éng cđa HS: Më vë to¸n ®Ĩ lµm bµi. C¶ líp lµm bµi vµo vë, sau ®ã ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra nhau. Hai HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë. 2- 3 HS nh¾c l¹i c¸ch t×m sè bÞ trõ sau ®ã c¶ líp cïng lµm bµi, 1 em lªn b¶ng lµm. a) x-125 = 344 b) x+125 = 266 x = 344 + 125 x = 266- 125 x = 469 x = 141 2- 3 HS lÇn l­ỵt ®äc bµi to¸n, c¶ líp theo dâi, t×m hiĨu ®Ị to¸n. Cã 285 ng­êi, trong ®ã 140 nam. Hái cã bao nhiªu n÷ ? Bµi gi¶i: Sè n÷ trong ®éi ®ång diƠn cã lµ: 285 - 140 = 145 ( ng­êi) §¸p sè: 145 n÷. *********************************** Thø n¨m ngµy 21th¸ng 8 n¨m 2014 ChÝnh t¶: ( nghe viết ) Ch¬i chuyỊn I. Mơc tiªu: KiÕn thøc: Giĩp HS - Nghe - ViÕt chÝnh x¸c bµi th¬ Ch¬i chuyỊn (56 tiÕng) Kĩ năng : Tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc bµi th¬: - Làm đúng bài tập 2 và 3b Th¸i ®é: LuyƯn tÝnh kiªn tr×, ch¨m chØ viÕt ch÷ ®Đp. II. §å dïng d¹y- häc: GV: B¶ng phơ viÕt 2 lÇn néi dung BT2. HS: VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng cđa GV: A.KTBC : gọi 2 hs lên bảng viết: tiéng đàn, dàng hồng nhận xét, ghi điểm B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: 2. H­íng dÉn nghe - viÕt: a) H­íng dÉn HS chuÈn bÞ: GV ®äc 1 lÇn bµi th¬. Gäi 1 HS ®äc l¹i. Giĩp HS n¾m néi dung bµi th¬: C¸c em ®äc thÇm khỉ th¬ 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: + Khỉ th¬ 1 nãi ®iỊu g× ? - C¸c em ®äc tiÕp khỉ th¬ 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: + Khỉ th¬ 2 nãi ®iỊu g× ? - HD trình bày + Mçi dßng th¬ cã mÊy ch÷ ? + Ch÷ ®Çu mçi dßng th¬ viÕt nh­ thÕ nµo ? + Nh÷ng c©u th¬ nµo trong bµi ®­ỵc ®Ỉt trong ngoỈc kÐp ? V× sao ? §èi víi bµi th¬ nµy c¸c em nªn b¾t ®Çu viÕt tõ « thø 3 hoỈc thø 4 trong vë. b) §äc cho HS viÕt: c) ChÊm, ch÷a bµi: Yªu cÇu c¸c em nghe c« ®äc l¹i bµi lÇn n÷a ®Ĩ dß lçi. ChÊm 7-10 bµi, nhËn xÐt. 3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶: a) Bµi tËp 2: GV treo b¶ng phơ cã néi dung BT2 lªn b¶ng vµ nªu yªu cÇu: §iỊn vµo chç trèng ao hay oao ? Ngät ng..`., mÌo kªu ng... ng..., ng... ng¸n Yªu cÇu c¶ líp nhËn xÐt, sưa nh÷ng tõ viÕt sai. Gäi 2-3 HS ®äc l¹i bµi ®· sưa trªn b¶ng: ngät ngµo, mÌo kªu ngoao ngoao, ngao ng¸n. Bµi tËp 3(b): T×m c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn an hay ang, cã nghÜa nh­ sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHDH TUẦN 1.doc
Tài liệu liên quan